EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ СОЦІАЛЬНОГО РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТУ
С. Б. Березіна

Назад

УДК: 334.012

С. Б. Березіна

СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ СОЦІАЛЬНОГО РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТУ

Анотація

Представлено соціальну та економічну сутність страхування як одну із моделей соціального захисту населення. Розглянуто існуючі системи соціальних гарантій взагалі і соціального захисту зокрема.
Феномен соціального страхування розглянуто в філософській і юридичній площині, наведені визначення спеціальних термінів соціального страхування. Соціальне страхування представлено як відношення між суб'єктом дії і об'єктом його цілей. Наведено визначення і показано роль суб'єктів і об'єктів у соціальному страхуванні.
Систематизовано загальний перелік існуючих у світі видів соціального страхування, здійснено поглиблений аналізі особливостей основних видів соціального страхування, які запроваджені в Україні. Показано, що основою національної страхової системи є обов'язкове державне страхування. Розглянуто добровільне приватне страхування як соціальне та юридичне явище.

S. Berezina

SOCIAL SECURITY AS INSTRUMENT OF SOCIAL RISK MANAGEMENT

Summary

Social and economic essence of insurance is presented, as one of models of social defence of population. The existent systems of social guarantees are considered in general and social defence in particular.
The phenomenon of social security is considered in a philosophical and legal plane, the brought determinations over of the special terms of social security. Social security is presented as a relation between the subject of action and object of his aims. It is resulted determination and shown role of subjects and objects in social security.
Systematized general list of existing in the world types of social security, the deep is carried out analysis of features of basic types of social security, that is entered in Ukraine. It is shown that basis of the national insurance system is obligatory state insurance. Voluntarily private insurance as social and legal phenomenon is considered

№ 7 2018, стор. 22 - 29

Кількість переглядів: 1204

Відомості про авторів

С. Б. Березіна

к. е. н., доцент, доцент кафедри страхування, банківської справи та ризик-менеджменту, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

S. Berezina

Phd, Associate Professor of the Department of Insurance, Banking and Risk Management, Kyiv National Taras Shevchenko University

Як цитувати статтю

Березіна С. Б. Соціальне страхування як інструмент соціального ризик-менеджменту. Економіка та держава. 2018. № 7. С. 22–29.

Berezina, S. (2018), “Social security as instrument of social risk management”, Ekonomika ta derzhava, vol. 7, pp. 22–29.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.