EnglishНа русском

Назад

УДК: 351.773.133.1

М. І. Мелешко

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ СУБ’ЄКТІВ РИНКУ ЗЕРНА

Анотація

У статті висвітлено вплив зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів на розвиток зернового ринку України, розглянуто засади формування експортної політики держави на ринку зерна, досліджено теоретико-методологічні основи та напрями удосконалення зовнішньоекономічної діяльності та шляхи розв’язання наявних проблем. Актуальність проблем зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів ринку зерна полягає в тому, що у найближчій перспективі пріоритетним напрямом зовнішньоекономічної політики нашої держави має стати експортний потенціал зерно-продуктового підкомплексу. Головною метою статті є удосконалення засад формування: зовнішньоекономічної діяльності на ринку зерна та експортної політики на такому ринку, механізмів державного регулювання ринку зерна та пошук перспективних напрямів подальшого розвитку експорту зерна.
It is influenced a reflection of subjects of foreign economic activity on the development of Ukrainien graine market, considered a principles of forming of the states export policy at the corn market, investigated a theoretic-methodological bases and directions of improvement of foreign economic activity and ways of current problems decision in the article. Actuality of problems in the framework of subjects of foreign economic activity at the graine market consists in exports potential of the subcomplex of grain products that must become a priority direction of external economic policy of our state in the nearest prospect. The primary objective of the article is an improvement of forming principles: foreign economic activity at the grain market and export policy at such market, mechanisms of government control of grain market and search of perspective directions of subsequent development of grains export.

№ 11 2009, стор. 173 - 177

Кількість переглядів: 594

Відомості про авторів

М. І. Мелешко

головний спеціаліст Секретаріату Кабінету Міністрів України

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.