EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СУТНІСТЬ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ЧИННИКІВ МОТИВАЦІЇ ПРАЦІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПРАЦІВНИКІВ
А. В. Герасименко

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2022.5.126

УДК: 331.103:331.23

А. В. Герасименко

СУТНІСТЬ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ЧИННИКІВ МОТИВАЦІЇ ПРАЦІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПРАЦІВНИКІВ

Анотація

Кожен працівник є носієм унікального потенціалу, який можна детермінувати як мультикомпонентний показник, до структури якої входить ціла сукупність складових, зокрема фізична, інтелектуальна, духовна і соціально-культурна сила. Відповідно, самореалізація та ефективність використання особою кожного із вище наведених компонентів у значній мірі залежать від умов життєдіяльності та оточення індивідуума, внутрішніх стимулів, а також інструментів зовнішньої мотивації і готовності людини до самомотивації. Визначено, що соціальні та економічні чинники дії на працівників мають найбільший регуляторний потенціал, що зумовлено природньою потребою особи у відчутті захищеності, стабільності, соціальної підтримки і, безумовно, економічної і фінансової впевненості. Соціально-економічна мотивація має вагому роль у процесах впливу на продуктивність праці робітників кожної із сфер життєдіяльності. Проте, беручи до уваги специфіку організації галузі сільського господарства, стратегія управління ефективністю роботи може змінювати свої інструменти, принципи дії, хоча зміст і цілі залишаються сталими. Власне, ці аспекти доводять важливість дослідження проблематики.
Наукова стаття є оригінальним дослідженням суті соціально-економічних чинників мотивації як групи стимулів, що мають найбільш вплив на ріст продуктивності праці робітників сільськогосподарської галузі.
Дослідження проблематики здійснювалось завдяки застосуванню методів порівняння, абстракції, кореляційно-регресійного аналізу та узагальнення.
В ході дослідження було детерміновано сутність соціально-економічної мотивації, її роль, а також особливості формування механізму соціального і економічного впливу на ефективність роботи персоналу сільськогосподарських підприємств. Авторами було узагальнено, що вибір оптимальних методів стимулювання праці в умовах пост-пандемічної нестабільності та введення режиму воєнного стану має певні складнощі, що, першочергово, спричинено значним рівнем невизначеності подальших перспектив для вітчизняного бізнесу; було доведено важливість соціально-економічних чинників як найбільш значущих для громадян за сьогоденних обставин, зокрема підтверджено значний вплив рівня заробітної плати, інвестицій у розвиток галузі, а також умов професійної діяльності на результативність праці.

Ключові слова: мотивація; сфера сільського господарства; продуктивність праці; соціально-економічні чинники; людський капітал; ефективність; оплата праці.

Література

1. Бабич М. М., Загребеленко Ю. Ю. Продуктивність праці в сільському господарстві як фактор забезпечення продовольчої безпеки. Агросвіт. 2016. № 13—14. С. 24—29.
2. Кожем'якіна С. М., Патика Н. І. Процеси підвищення продуктивності праці в сільському господарстві. Ефективна економіка. 2014. №10. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3391 (дата звернення 10.05.2022).
3. Головачко В., Ліба Н., Вибер Е. Аналіз можливості розвитку сільського господарства в Україні. Економіка та суспільство. 2021. №27. Available at: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/460. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-27-45
4. Пілявський В. І. Організація праці на робочому місці як засіб ефективного використання потенціалу підприємства. Агросвіт. 2019. № 20. С. 31—37. DOI: 10.32702/2306-6792.2019.20.31
5. Михайлова Л. І., Харченко Т. М. Особливості мотивації до праці в сільськогосподарських підприємствах. Економіка АПК. Розвиток сільських територій і соціальна сфера села. 2016. №5. С. 87—92.
6. Ведернікова М. Д., Волянська-Савчук Л. В., Зелена М. І., Базалійська Н. П., Чернушкіна О. О. Формування мотивації персоналу підприємства. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2020. №3. С. 239—247.
7. Шелудько Л. В., Шелудько Р. М. Шляхи підвищення продуктивності праці у сільському господарстві. Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія "Економіка і менеджмент". Вип. 8 (61). 2014. С. 93—97.
8. Соколюк К. Ю., Зачоса О. Д. Формування соціально-економічного механізму мотивації розвитку людського капіталу підприємства сфери послуг (туризм). Економiка i органiзацiя управлiння. 2021. № 2 (42). С. 104—114.
9. Сільське господарство України: статистичний збірник / Державна служба статистика України, 2020. Available at: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2020/zb/09/zb_sg_Ukr_2019.pdf (дата звернення 10.05.2022).

А. Herasymenko

THE ESSENCE OF SOCIO-ECONOMIC FACTORS OF MOTIVATION OF AGRICULTURAL WORKERS

Summary

Every employee is carrier of a unique potential, which can be determined as a set of a lot of different advantages of human resources, first of all, physical, intellectual, social-economic and emotional powers. Accordingly, self-realization and efficiency in the human use of their potential depend to a large extent on living conditions of the population, external environment, innate drives, tools of external motivation and flexibility for self-motivation. It was defined that social and economic methods of labor productivity stimulation have the greatest impact on human capital; the main reason for this is the most fundamental expectation of human for security, predictability, social assistance and economic, financial stability. Socio-economic factors of motivation are important in management of labor productivity in every sphere of life and activity. But, considering the specific of agriculture, the strategy for improving efficiency of labor work can include the use of different tools, but the essence and goals remain unchanged with time. So, the listed above facets confirm the need to research problematics of socio-economic motivation.
Accordingly, the article is devoted to the analysis of the essence of socio-economic motivation factors as a set of incentives, which have a maximal impact on growth of labor productivity in agriculture.
Comparison, methods of abstraction, correlation-regression analysis and generalization are the research methods which were used in the article.
In this science paper the essence of socio-economic motivation, the role of these motivational factors and specific characteristics of mechanism of social and economic impact on efficiency of labor work in agriculture enterprises. Moreover, the authors argue that the choice optimal methods labor productivity incentives from a set of alternatives under post-pandemic instability and martial law envisages certain difficulties, first of all, the high level of mounting uncertainty about prospects for business growth. In addition, it was proved that socio-economic factors are the most importance for human in nowadays conditions; in particular, it was confirmed that a salary greatly affects the labor productivity.

Keywords: motivation; agriculture; labor productivity; socio-economic factors; human capital; efficiency; staff remuneration.

References

1. Babych, M. M. and Zagrebelenko, Ju. Ju. (2016), "Labor productivity in agriculture as a factor in food security", Agrosvit, vol. 13-14, pp. 24—29.
2. Kozhem'jakina, S. M. and Patyka, N. I. (2014), "Processes of increasing labor productivity in agriculture", Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 10, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3391 (Accessed 10 May 2022).
3. Golovachko, V., Liba, N. and Vyber, E. (2021), "Analysis of the possibility of agricultural development in Ukraine", Ekonomika ta suspil'stvo, vol. 27, available at: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/460 (Accessed 10 May 2022). DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021.
4. Piliavskyi, V. (2019), "Organization of labor in the workplace as a means of effective use of the potential of the enterprise", Agrosvit, vol. 20, pp. 31—37. DOI: 10.32702/2306-6792.2019.20.31.
5. Myhajlova, L. I. and Harchenko, T. M. (2016), "Features of motivation to work in agricultural enterprises", Ekonomika APK. Rozvytok sil's'kyh terytorij i social'na sfera sela, vol. 5, pp. 87—92.
6. Vedernikova, M. D., Voljans'ka-Savchuk, L. V., Zelena, M. I., Bazalijs'ka, N. P. and Chernushkina, O. O. (2020), "Formation of motivation of personnel of the enterprise", Visnyk Hmel'nyc'kogo nacional'nogo universytetu. Ekonomichni nauky, vol. 3, pp. 239—247.
7. Sheludko, L. V. and Sheludko, R. M. (2014), "Ways to increase productivity in agriculture", Visnyk Sumskoho natsionalnoho ahrarnoho universytetu. Seriia "Ekonomika i menedzhment", vol. 8 (61), pp. 93—97.
8. Sokoljuk, K. Ju. and Zachosa, O. D. (2021), "Formation of socio-economic mechanism of motivation of human capital development of enterprises in the service sector (tourism)", Ekonomika i organizacija upravlinnja, vol. 2 (42), pp. 104—114.
9. State Statistics Service of Ukraine (2020), "Sil's'ke gospodarstvo Ukrai'ny: statystychnyj zbirnyk" [Agriculture of Ukraine: statistical yearbook], Derzhkomstat, Кyiv, Ukraine.

№ 5 2022, стор. 126 - 130

Дата публікації: 2022-05-26

Кількість переглядів: 983

Відомості про авторів

А. В. Герасименко

аспірант кафедри глобальної економіки, Державний біотехнологічний університет

А. Herasymenko

Postgraduate student of the Department of Global Economics, State University of Biotechnology

ORCID:

0000-0002-0536-1337

Як цитувати статтю

Герасименко А. В. Сутність соціально-економічних чинників мотивації праці сільськогосподарських працівників. Економіка та держава. 2022. № 5. С. 126–130. DOI: 10.32702/2306-6806.2022.5.126

Herasymenko, А. (2022), “The essence of socio-economic factors of motivation of agricultural workers”, Ekonomika ta derzhava, vol. 5, pp. 126–130. DOI: 10.32702/2306-6806.2022.5.126

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.