EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ КРАЇНИ
О. А. Ніконенко

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2022.5.121

УДК: 338.439.01:351.778.2

О. А. Ніконенко

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ КРАЇНИ

Анотація

Продовольча безпека посідає важливе місце в дослідженнях соціально-економічного, політичного, екологічного, демографічного, управлінського, біологічного, інформаційного, інституціонального характеру та в інших наукових напрямах. Це означає, що проблема продовольчої безпеки є не лише актуальною, але й ще складною, багатогранною та багаторівневою.
Узагальнимо еволюцію підходів до визначення продовольчої безпеки та виділимо контент кожного із етапів. Для більшості наукових праць, у яких зроблено спробу щодо систематизації підходів до оцінки та визначення продовольчої безпеки є фокусування уваги не на конкретні дії держав або міжнародних організацій, а на документи декларативного характеру — меморандуми, рішення конференцій, наукові конференції.
Узагальнення наукової літератури з питань забезпечення продовольчої безпеки дозволило систематизувати еволюції підходів до розуміння цієї економічної категорії. Так, привертання уваги світової спільноти до проблем виробництва продовольства, голоду, недоїдання та здоров'я були ще до створення ФАО.
Узагальнюючи вищезазначене, покладено початок виходу цієї проблеми на міжнародний рівень, піднімаються питання "свободи від нужди", "свободи від голоду" та "досягнення економіки достатку", вирішення яких залежать від темпів економічного зростання, динаміки світового виробництва зернових, достатності продовольства у світі та вплив на рівень бідності та наявності й зміни кількості робочих місць.
Отже, для етапу еволюції підходів до продовольчої безпеки, який припав на сімдесяті роки минулого століття, характерним є акцент на контролі світових запасів продовольства з метою забезпечення стабільного постачання продовольством населення та скорочення коливань цін на продукти харчування.
З метою оцінювання продовольчої безпеки та безпеки харчування доцільно включати показники власне безпеки. Серед них доцільно виділити дані антропометричних досліджень, а також показники, що характеризують стан медичного обслуговування, санітарні умови, поширення у суспільстві знань та навиків в області здорового харчування та ін. Нині в українських умовах ці тенденції все ще не знайшли свого відображення в нормативно-правових актах, а також відображені у працях вітчизняних дослідників, що дозволяє зробити висновок про Україна на даний момент знаходиться на етапі розуміння продовольчої безпеки, тобто, наявність продовольства, економічна та фізична доступність, стабільність та використання продовольства, та відстає в цьому плані від світового співтовариства.

Ключові слова: продовольча безпека; показники продовольчої безпеки; продовольче забезпечення; економічне зростання; здоровее харчування.

Література

1. Свиноус І. В. Щодо проблеми продовольчої безпеки у контексті зміни умов господарювання. Інноваційна економіка. 2013. № 3. С. 206-20.
2. Зеліско Н. Продовольча безпека як економічний пріоритет аграрної політики України. Вісник Львівського національного аграрного університету. Серія: Економіка АПК. 2019. № 26. С. 77—80.
3. Живко З. Б., Даниленко Н. Б., Стадник М. Є. Продовольча безпека України: теоретико-аналітичний огляд. Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Економіка і управління. 2019. Т. 30(69), №6(1). С. 15—23.
4. Донелла Медоуз, Йорген Рандерс, Деннис Медоуз. Пределы роста. 30 лет спустяМосква. ИКЦ "АКАДЕМКНИГА".2007. 342 с.
5. Шелудько Л. Генезис формування дефініції "продовольча безпека" Соціально-економічні проблеми і держава. 2019. Вип. 2. С. 301—311.
6. Буряк Р. І., Кузьменко С. В. Продовольча безпека України в умовах євро інтеграції. Інноваційна економіка. 2018. № 1—2. С. 20—26.
7. Кузнецова І. О. Продовольча безпека України: вектор розвитку. Економіка України. 2019. № 11—12. С. 60—76.
8. Юзефович А. Е., Коваленко О. В. Продовольча безпека в умовах глобальних змін клімату. Продовольчі ресурси. 2019. №13. С. 291—298.
9. Мудрак Р. П. Продовольча безпека в умовах економічної кризи. Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва. 2017. Вип. 90 (2). С. 115—127.

O. Nykonenko

THEORETICAL BASES OF FORMATION OF FOOD SECURITY OF THE COUNTRY

Summary

Food security occupies an important place in research of socio-economic, political, environmental, demographic, managerial, biological, informational, institutional nature and in other scientific fields. This means that the problem of food security is not only relevant, but also complex, multifaceted and multilevel.
Let's summarize the evolution of approaches to determining food security and highlight the content of each stage. For most scientific papers that attempt to systematize approaches to the assessment and definition of food security, the focus is not on specific actions of states or international organizations, but on declarative documents — memoranda, conference decisions, scientific conferences.
The generalization of the scientific literature on food security has allowed to systematize the evolution of approaches to understanding this economic category. Yes, drawing the world's attention to the problems of food production, hunger, malnutrition and health was before the creation of FAO.
Summarizing the above, this problem has begun to reach the international level, raising issues of "freedom from need", "freedom from hunger" and "achieving an economy of prosperity", the solution of which depends on economic growth, world grain production, world food security and the impact on poverty and the availability and change in the number of jobs.
Thus, the evolution of approaches to food security in the 1970s is characterized by an emphasis on controlling world food supplies to ensure a stable food supply and reduce food price volatility.
In order to assess food security and food security, it is advisable to include indicators of actual security. Among them it is expedient to highlight the data of anthropometric research, as well as indicators that characterize the state of health care, sanitation, dissemination of knowledge and skills in society in the field of healthy eating and others. At present, in Ukrainian conditions, these trends are still not reflected in regulations, as well as reflected in the works of domestic researchers, which allows us to conclude that Ukraine is currently at the stage of understanding food security, food availability, economic and physical availability, stability and use of food, and lags behind the world community in this regard.

Keywords: food security; food security indicators; food security; economic growth; healthy nutrition.

References

1. Svynous, I.V. (2013), "On the problem of food security in the context of changing economic conditions", Innovatsijna ekonomika, vol. 3, pp. 206-20.
2. Zelisko, N. (2019), "Food security as an economic priority of Ukraine's agricultural policy", Visnyk L'vivs'koho natsional'noho ahrarnoho universytetu. Seriia: Ekonomika APK, vol. 26, pp. 77—80.
3. Zhyvko, Z.B. Danylenko, N.B. and Stadnyk, M.Ye. (2019), "Food security of Ukraine: theoretical and analytical review", Vcheni zapysky Tavrijs'koho natsional'noho universytetu imeni V.I. Vernads'koho. Seriia: Ekonomika i upravlinnia, vol. 30 (69), no. 6 (1), pp. 15—23.
4. Medouz, D. Randers, J. and Medouz, D. (2007), Predely rosta. 30 let spustia [Limits to growth. 30 years later], YKTs "AKADEMKNYHA", Moscow, Russia.
5. Shelud'ko, L. (2019), "The genesis of the definition of "food security"", Sotsial'no-ekonomichni problemy i derzhava, vol. 2, pp. 301—311.
6. Buriak, R.I. and Kuz'menko, S.V. (2018), "Food security of Ukraine in the context of European integration", Innovatsijna ekonomika, vol. 1—2, pp. 20—26.
7. Kuznetsova, I.O. (2019), "Food security of Ukraine: vector of development", Ekonomika Ukrainy, vol. 11—12, pp. 60—76.
8. Yuzefovych, A.E. and Kovalenko, O.V. (2019), "Food security in the context of global climate change", Prodovol'chi resursy, vol. 13, pp. 291—298.
9. Mudrak, R.P. (2017), "Food security in the economic crisis", Zbirnyk naukovykh prats' Umans'koho natsional'noho universytetu sadivnytstva, vol. 90 (2), pp. 115—127.
Стаття надійшла до редакції 09.05.2022 р.

№ 5 2022, стор. 121 - 125

Дата публікації: 2022-05-26

Кількість переглядів: 927

Відомості про авторів

О. А. Ніконенко

аспірант, Білоцерківський національний аграрний університет

O. Nykonenko

Postgraduate student, Bila Tserkva National Agrarian University

ORCID:

0000-0002-4601-8076

Як цитувати статтю

Ніконенко О. А. Теоретичні засади формування продовольчої безпеки країни. Економіка та держава. 2022. № 5. С. 121–125. DOI: 10.32702/2306-6806.2022.5.121

Nykonenko, O. (2022), “Theoretical bases of formation of food security of the country”, Ekonomika ta derzhava, vol. 5, pp. 121–125. DOI: 10.32702/2306-6806.2022.5.121

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.