EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ІНВЕСТИЦІЙ В ХАРЧОВУ ПРОМИСЛОВІСТЬ УКРАЇНИ ТА МЕХАНІЗМИ ЇХ СТИМУЛЮВАННЯ ЗА УМОВ СУЧАСНОЇ ПРОДОВОЛЬЧОЇ КРИЗИ
І. Й. Кравченко

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2022.5.115

УДК: 311.17:330.322]:664(477)

І. Й. Кравченко

СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ІНВЕСТИЦІЙ В ХАРЧОВУ ПРОМИСЛОВІСТЬ УКРАЇНИ ТА МЕХАНІЗМИ ЇХ СТИМУЛЮВАННЯ ЗА УМОВ СУЧАСНОЇ ПРОДОВОЛЬЧОЇ КРИЗИ

Анотація

Автором проведено статистично-ретроспективний аналіз динаміки залучення ПІІ в Україну у період з 1995 по 2021 рр. Аналізовано, що найбільше їх надійшло з 2000-х по 2013 рр., суттєвий негативний вплив на обсяги ПІІ мали політична нестабільність внаслідок Революції 2013—2014 рр. та війна на Сході України. Після 2014 р. відбулось значне зростання інвестиційної активності безпосередньо країн-членів ЄС. Автором проведено суб'єктно-об'єктну характеристику надходжень ПІІ з країн Євросоюзу, серед найбільш зацікавлених країн виявились Нідерланди, Кіпр, Велика Британія, Люксембург, Швейцарія, Польща, Німеччина та Франція, зі спільним відсотком у 76% від загального обсягу інвестицій в сектор виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів. Досліджено тенденцію зростання продовольчої кризи у світі з причин воєнних дій Росії на території України. Аналізовано виявлені Продовольчою та сільськогосподарською організацією ООН (FAO) продовольчі загрози, що стимулюють підвищення світових цін на харчові продукти загального вживання. За даними FAO прогнозовано дефіцит продовольства в Україні на кінець 2022 р. Виявлено, що найбільше за інших постраждали сфери виробництва та обробки зернових культур і соняшника, яєць, птиці, свиней та м'яса загалом. Проведено регіональний аналіз постраждалих областей України від воєнних дій, де повністю чи частково паралізовано харчове виробництво та відмінено посівний сезон з безпекових та інфраструктурних причин. Проаналізовано регуляторну політику залученості та захисту іноземних інвесторів в Україні. Автором визначено необхідність створення регіональних інвестиційних проектів на Заході України по відновленню харчових промисловостей на території західних областей. Запропоновано механізми стимулювання іноземних інвестицій для стабілізації національного харчового виробництва у воєнний та післявоєнний періоди.

Ключові слова: харчова промисловість; продовольча криза; FAO; інвестиції; прямі іноземні інвестиції; експорт.

Література

1. Калетнік Г.М. Сучасні тенденції розвитку харчової промисловості та її місце в економіці держави. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2017. № 8 (24). С. 7—26.
2. Державна служба статистики України. Прямі іноземні інвестиції: веб-сайт. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2007/zd/zd_rik/zd_u/pi_07u.html (дата звернення: 15.04.2022).
3. Мінфін України. Прямі іноземні інвестиції в Україну: веб-сайт. URL: https://index.minfin.com.ua/ua/economy/fdi/ (дата звернення: 15.04.2022).
4. Державна служба статистики України. Прямі інвестиції (акціонерний капітал) в економіці України / з України: за країнами світу у розрізі видів економічної діяльності; видами економічної діяльності у розрізі країн світу: веб-сайт. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2018/zd/inv_zd/pi_ak_ks_ved/arh_pi_ak_ks_ved_u.html (дата звернення: 16.04.2022).
5. Новойтенко І.В. Перспективи розвитку харчової промисловості в Україні. Глобальні та національні проблеми економіки. 2016. Вип. 11. С. 454—460.
6. Семененко О.Г. Аналіз розвитку харчової промисловості України. Економіка та управління. Економічний вісник університету ім. Г. Сковороди. 2017. Вип. № 33/1. С. 168—182.
7. Слово і діло. Війна в Україні: у Держпродспоживчслужбі розповіли, як за місяць зросли ціни на харчі: веб-сайт. URL: https://www.slovoidilo.ua/2022/04/05/novyna/suspilstvo/vijna-ukrayini-derzhprodspozhyvsluzhbi-rozpovily-yak-misyacz-zrosly-cziny-xarchi (дата звернення: 16.04.2022).
8. Food and Agriculture Organization of the United Nations. FAO Food Price Index rises to record high in February: веб-сайт. URL: https://www.fao.org/newsroom/detail/fao-food-price-index-rises-to-record-high-in-february/en (дата звернення: 16.04.2022).
9. FAO. Ukraine. Note on the impact of the war on food security in Ukraine. 25 March 2022: веб-сайт. URL: https://www.fao.org/3/cb9171en/cb9171en.pdf (дата звернення: 16.04.2022).
10. Office for National Statistics. Inflation and price indices: веб-сайт. URL: https://www.ons.gov.uk/economy/inflationandpriceindices (дата звернення: 16.04.2022).
11. U.S. Embassy in Ukraine. Remarks by Deputy Secretary of State Wendy Sherman at a UN Security Council Meeting on the Humanitarian Impact of Russia's War Against Ukraine: веб-сайт. URL: https://ua.usembassy.gov/remarks-by-deputy-secretary-of-state-wendy-sherman-at-a-un-security-council-meeting-on-the-humanitarian-impact-of-russias-war-against-ukraine/ (дата звернення: 17.04.2022).
12. Товста Т. Л. Інвестиційний фактор розвитку харчової промисловості України. Інвестиції. Практика та досвід. Вип. №2. 2009: веб-сайт. URL: http://www.investplan.com.ua/pdf/2_2009/7.pdf (дата звернення: 17.04.2022).
13. Федорчук О. С., Сторожук О. В. Практика використання інструментів стимулювання прямих іноземних інвестицій зарубіжними країнами. Вісник Мукачівського державного університету. Серія: Світове господарство і міжнародні економічні відносини. Вип. 9. 2017: веб-сайт. URL: https://economyandsociety.in.ua/journals/9_ukr/20.pdf (дата звернення: 17.04.2022).
14. Верховна Рада України. Закон "Про захист іноземних інвестицій на Україні" від 05.10.1991 р.: веб-сайт. URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/1540%D0%B0-12 (дата звернення: 17.04.2022).
15. Верховна Рада України. Закон "Про інвестиційну діяльність" від 10.12.2021 р.: веб-сайт. URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/1560-12 (дата звернення: 17.04.2022).
16. Верховна Рада України. Закон "Про режим іноземного інвестування" від 22.03.2022 р.: веб-сайт. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/93/96-%D0%B2%D1%80 (дата звернення: 18.04.2022).
17. Верховна Рада України. Закон "Про підготовку та реалізацію інвестиційних проектів за принципом "єдиного вікна" від 13.02.2021 р.: веб-сайт. URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/2623-17 (дата звернення: 18.04.2022).
18. Верховна Рада України. Закон "Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні фонди)" від 01.01.2014 р.: веб-сайт. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2299-14#Text (дата звернення: 18.04.2022).
19. Міністерство аграрної політики та продовольства України. Кабмін розширив кредитування для аграріїв: веб-сайт. URL: https://minagro.gov.ua/news/kabmin-rozshiriv-kredituvannya-dlya-agrariyiv (дата звернення: 19.04.2022).

I. Kravchenko

STATISTICAL ANALYSIS OF INVESTMENTS IN THE FOOD INDUSTRY OF UKRAINE AND MECHANISMS OF IT STIMULATION UNDER CONDITION OF CURRENT FOOD CRISIS

Summary

The author conducted a statistical and retrospective analysis of the dynamics of FDI attraction in Ukraine in the period from 1995 to 2021. Analyzed that most of them came from 2000 to 2013, significant negative impact on FDI was political instability due to the Revolution of 2013—2014 and the war in eastern Ukraine. After 2014 there was a significant increase in investment activity directly in EU member states. The author described the subject-object characteristics of FDI inflows from the European Union, among the most interested countries were the Netherlands, Cyprus, Great Britain, Luxembourg, Switzerland, Poland, Germany and France, with a total percentage of 76% of total investment in the sector production of food, beverages and tobacco products. The growing trend of the food crisis in the world due to Russia's military actions on the territory of Ukraine in 2022 has been studied. The food threats identified by the Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) that stimulate the rise in world prices for consumer food products have been analyzed. According to the FAO, the food shortage in Ukraine is projected at the end of 2022. The production and processing of cereals and sunflower, eggs, poultry, pigs and meat in general were the most affected. A regional analysis of the war-affected regions of Ukraine was conducted, where food production was completely or partially paralyzed and the sowing season was canceled due to security and infrastructural distroit reasons. The regulatory policy of attraction and protection of foreign investors in Ukraine is analyzed. The author identifies the need to create regional investment projects in Western Ukraine to restore the food industry in the western regions. Mechanisms for stimulating foreign investment to stabilize national food production in the war and postwar periods are proposed.

Keywords: food industry; food crisis; FAO; investments; foreign direct investments; export.

References

1. Kaletnik, G. (2017), "Current trends in the food industry and its place in the state economy", Economy. Finances. Management: current issues of science and practice, Vol. 8 (24), pp. 7—26.
2. State Statistics Service of Ukraine (2013), "Foreign direct investment", Available at: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2007/zd/zd_rik/zd_u/pi_07u.html (accessed 15 April 2022).
3. Ministry of Finance of Ukraine (2022), "Foreign direct investment in Ukraine", Available at: https://index.minfin.com.ua/ua/economy/fdi/ (accessed 15 April 2022).
4. State Statistics Service of Ukraine. (2020), "Direct investment (share capital) in the economy of Ukraine / from Ukraine: by country in terms of economic activity; types of economic activity in terms of countries", Available at: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2018/zd/inv_zd/pi_ak_ks_ved/arh_pi_ak_ks_ved_u.html (accessed 16 April 2022).
5. Novoitenko, I. (2016), "Prospects for the development of the food industry in Ukraine", Global and national economic problems, Vol. 11, pp. 454—460.
6. Semenenko, O. (2017), "Analysis of the development of the food industry of Ukraine", Economics and management. Economic Bulletin of the University, Vol. № 33/1, pp. 168—182.
7. Word and deed (2022), "War in Ukraine: the State Food and Consumer Service told how food prices rose in a month", Available at: https://www.slovoidilo.ua/2022/04/05/novyna/suspilstvo/vijna-ukrayini-derzhprodspozhyvsluzhbi-rozpovily-yak-misyacz-zrosly-cziny-xarchi (accessed 16 April 2022).
8. Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) (2022), "Food Price Index rises to record high in February", Available at: https://www.fao.org/newsroom/detail/fao-food-price-index-rises-to-record-high-in-february/en (accessed 16 April 2022).
9. FAO (2022), "Ukraine. Note on the impact of the war on food security in Ukraine", Available at: https://www.fao.org/3/cb9171en/cb9171en.pdf (accessed 16 April 2022).
10. Office for National Statistics (2022), "Inflation and price indices", Available at: https://www.ons.gov.uk/economy/inflationandpriceindices (accessed 16 April 2022).
11. U.S. Embassy in Ukraine. (2022), "Remarks by Deputy Secretary of State Wendy Sherman at a UN Security Council Meeting on the Humanitarian Impact of Russia's War Against Ukraine", Available at: https://ua.usembassy.gov/remarks-by-deputy-secretary-of-state-wendy-sherman-at-a-un-security-council-meeting-on-the-humanitarian-impact-of-russias-war-against-ukraine/ (accessed 17 April 2022).
12. Tovsta, T. (2009), "Investment factor in the development of the food industry of Ukraine", Investments. Practice and experience, Vol. 2, Available at: http://www.investplan.com.ua/pdf/2_2009/7.pdf (accessed 17 April 2022).
13. Fedorchuk, O. and Storozhuk, O. (2017), "The practice of using instruments to stimulate foreign direct investment by foreign countries", Bulletin of Mukachevo State University. Series: World Economy and International Economic Relations, Vol. 9, Available at: https://economyandsociety.in.ua/journals/9_ukr/20.pdf (accessed 17 April 2022).
14. Verkhovna Rada of Ukraine (1991), Law "On Protection of Foreign Investments in Ukraine", Available at: https://zakon.rada.gov.ua/go/1540%D0%B0-12 (accessed 17 April 2022)
15. Verkhovna Rada of Ukraine. Law "On Investment Activity", Available at: https://zakon.rada.gov.ua/go/1560-12 (accessed 17 April 2022).
16. The Verkhovna Rada of Ukraine (2022), Law "On the regime of foreign investment", Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/93/96-%D0%B2%D1%80 (accessed 18 April 2022).
17. The Verkhovna Rada of Ukraine (2021), Law "On preparation and implementation of investment projects on the principle of "single window", Available at: https://zakon.rada.gov.ua/go/2623-17 (accessed 18 April 2022).
18. The Verkhovna Rada of Ukraine (2014), Law on "On mutual investment institutions (mutual and corporate funds)", Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2299-14#Text (accessed 18 April 2022).
19. Ministry of Agrarian Policy and Food of Ukraine (2022), "The Cabinet has expanded lending to farmers", Available at: https://minagro.gov.ua/news/kabmin-rozshiriv-kredituvannya-dlya-agrariyiv (accessed 19 April 2022).

№ 5 2022, стор. 115 - 120

Дата публікації: 2022-05-26

Кількість переглядів: 904

Відомості про авторів

І. Й. Кравченко

старший викладач кафедри обліку і аудиту, Національний університет харчових технологій

I. Kravchenko

Senior Lecturer of the Department of Accounting and Auditing, National University of Food Technology

ORCID:

0000-0001-5589-1013

Як цитувати статтю

Кравченко І. Й. Статистичний аналіз інвестицій в харчову промисловість України та механізми їх стимулювання за умов сучасної продовольчої кризи. Економіка та держава. 2022. № 5. С. 115–120. DOI: 10.32702/2306-6806.2022.5.115

Kravchenko, I. (2022), “Statistical analysis of investments in the food industry of Ukraine and mechanisms of it stimulation under condition of current food crisis”, Ekonomika ta derzhava, vol. 5, pp. 115–120. DOI: 10.32702/2306-6806.2022.5.115

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.