EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОГО РИНКУ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ
К. М. Мугиль

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2022.5.110

УДК: 338.487:659.1

К. М. Мугиль

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОГО РИНКУ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ

Анотація

У статті визначено основні тенденції міжнародного ринку туристичних послуг, які існують на нинішньому етапі розвитку (2020, 2021, початок 2022 рр.). Встановлено тенденції сформульовано в рамках підходів до їх категоризації, серед яких: підхід, який передбачає виділення основних тенденцій залежно від орієнтиру на руйнівну дію обмежувальних карантинних заходів через COVID-19 на світовий туризм, пов'язану із вимушеним скороченням обсягів діяльності, виходом з ринку суб'єктів з недостатнім потенціалом для протистояння даним процесам; підхід, що передбачає характеристику розвитку зазначеного ринку через призму виникнення нових можливостей для даного середовища від дії пандемії, пов'язаних із нею обмежувальних заходів щодо перетину кордонів; підхід, пов'язаний із виникненням тенденції розвитку технологічних інновацій на ринку туристичних послуг на національному та міжнародному рівнях; підхід, орієнтований на виділенні тенденції, пов'язаної із оздоровчим, відновлювальним туризмом. Визначено, що в рамках першого підходу виділено такі тенденції: вплив медичних ризиків від пандемії на скорочення темпів розвитку даного ринку в більшості країн світу та на глобальному рівні в цілому; зниження реалізації послуг (продукції) в супутніх секторах, пов'язаних із високою контактністю між людьми, обумовлених медичними ризиками; скорочення туристичних потоків різних категорій, обумовлені дією карантинних обмежувальних заходів, зниженням фінансових можливостей населення різних країн здійснювати витрати на туристичні послуги в умовах невизначеності; ріст безробіття в сфері міжнародного ринку туристичних послуг у більшості країн світу; погіршення логістичної організації туризму. Доведено, що в контексті другого підходу відмічено такі тенденції: позитивна тенденція становлення внутрішнього туризму, здатна підтримувати розвиток ринку туристичних послуг та впливати на його зростання завдяки відповідності новим вимогам життєдіяльності; екологічно орієнтований туризм; тенденція розвитку державно-приватного партнерства щодо підтримки розвитку ринку туристичних послуг на національному та міжнародному рівнях. Виявлено, що відповідно до третього наукового підходу визначено технологічні інновації на досліджуваному ринку, зокрема: цифровізацію туристичного сектору. Вказано, що четвертий підхід включає тенденцію попиту на оздоровчий, відновлювальний туризм, яка була характерна і для до впровадження карантинних заходів в світі.

Ключові слова: міжнародний ринок туристичних послуг; негативний вплив; позитивний вплив; цифровізація туристичного сектору; державно-приватне партнерство; логістична організація туризму; оздоровчий та відновлювальний туризм.

Література

1. Максанова Л.Б.-Ж., Андреева А.М. Развитие туризма в условиях пандемии: новые тренды и антикризисные меры. Общество: политика, экономика, право. 2020. № 12. С. 64—68.
2. Пшеничных Ю.А. Анализ динамики и тенденций развития современного международного туристского рынка. Вестник университета. 2021. № 1. С. 53—61.
3. Стратегия развития туризма Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества (ЦАРЭС) до 2030 года. Манила: Азиатский банк развития, 2020. 58 с.
4. Aday S., Aday M.S. Impact of COVID-19 on the food supply chain. Food Quality and Safety. 2020. Vol. 4. P. 167—180.
5. Hall C.M., Scott D., Gоssling S. Pandemics, transformations and tourism: Be careful what you wish for. Tourism Geographies. 2020. Vol. 22. Р. 577—598.
6. Higgins-Desbiolles F. Socialising tourism for social and ecological justice after COVID-19. Tourism Geographies. 2020. Vol. 22. Р. 610—623.
7. Huang S., Shao Yu., Zeng Y., Liu H., Li Z. Impacts of COVID-19 on Chinese nationals' tourism preferences. Tourism Management Perspectives. 2021. Vol. 40. URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8498700/
8. Ianioglo А., Rissanen М. Global trends and tourism development in peripheral areas. Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism. 2020. Vol. 20. Р. 520—539.
9. McCartney G. The impact of the coronavirus outbreak on Macao. From tourism lockdown to tourism recovery. Current Issues in Tourism. 2021. Vol. 24. Р. 2683—2692.
10. Periс G., Dramiсanin S., Coniс M. The impact of Serbian tourists' risk perception on their travel intentions during the COVID-19 pandemic. European Journal of Tourism Research. 2021. Vol. 27. URL: https://ejtr.vumk.eu/index.php/about/article/download/2125/466
11. Ramanauskas J., Banevicius S. Principles of organizational wisdom in the health tourism industry. Baltic Journal of Economic Studies. 2021. № 7(4). Р. 1—7.
12. Sharma G.D., Thomas A., Paul J. Reviving tourism industry post-COVID-19: A resilience-based framework. Tourism Management Perspectives. 2021. Vol. 37. URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7771910/
13. Ugur N.G., Akbijyijk A. Impacts of COVID-19 on global tourism industry: A cross-regional comparison. Tourism Management Perspectives. 2020. Vol. 36. URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7474895

K. Muhyl

THE TENDENCY OF DEVELOPMENT OF THE INTERNATIONAL RINK OF TOURIST SERVICES

Summary

The article identifies the main trends in the international market of tourist services that exist at the current stage of development (2020, 2021, early 2022). The identified trends are formulated in the framework of approaches to their categorization, including: the approach that involves highlighting the main trends depending on the focus on the destructive effects of restrictive quarantine measures through COVID-19 on world tourism, associated with forced projects with insufficient potential to resist these processes; an approach that characterizes the development of this market through the prism of the emergence of new opportunities for the environment from the pandemic, related to the restrictive measures to cross borders; the approach related to the emergence of the trend of technological innovation in the market of tourist services at the national and international levels; an approach focused on identifying trends related to health, recreational tourism. It is determined that the first approach identifies the following trends: the impact of medical risks from the pandemic on the reduction of the pace of development of this market in most countries and globally as a whole; reduction of sales of services (products) in related sectors associated with high contact between people due to medical risks; reduction of tourist flows of various categories due to the action of quarantine restrictive measures, reducing the financial capacity of the population of different countries to spend on travel services in conditions of uncertainty; rising unemployment in the international market of tourist services in most countries; deterioration of the logistics organization of tourism. It is proved that in the context of the second approach the following tendencies are noted: positive tendency of formation of domestic tourism, able to support the development of the market of tourist services and influence its growth due to compliance with new requirements of life; ecologically oriented tourism; the trend of public-private partnership to support the development of the market of tourist services at the national and international levels. It was found that in accordance with the third scientific approach identified technological innovations in the market under study, in particular: digitalization of the tourism sector. It is pointed out that the fourth approach includes the trend of demand for health, recreational tourism, which was characteristic of the implementation of quarantine measures in the world.

Keywords: international market of tourist services; negative impact; positive impact; digitalization of the tourism sector; public-private partnership; logistics organization of tourism; health and recreational tourism.

References

1. Maksanova, L.B.-Zh. and Andreeva, A.M. (2020), "Tourism development in terms of the pandemic: new trends and anti-crisis measures", Obshchestvo: politika, ehkonomika, pravo, vol. 12, рр. 64—68.
2. Pshenichnyh, J.A. (2021), "Analysis of the dynamics and trends in the development of modern international tourist market", Vestnik universiteta, vol. 1, pp. 53—61.
3. Asian Development Bank (2020), Strategiya razvitiya turizma Central'noaziatskogo regional'nogo ehkonomicheskogo sotrudnichestva [Tourism Development Strategy of Central Asia Regional Economic Cooperation], Manila, Philippines.
4. Aday, S. and Aday, M.S. (2020), "Impact of COVID-19 on the food supply chain", Food Quality and Safety, vol. 4, рр. 167—180.
5. Hall, C.M., Scott, D. and Gоssling, S. (2020), "Pandemics, transformations and tourism: Be careful what you wish for", Tourism Geographies, vol. 22, рр. 577—598.
6. Higgins-Desbiollesб F. (2020), "Socialising tourism for social and ecological justice after COVID-19", Tourism Geographies, vol. 22, рр. 610—623.
7. Huang, S., Shao, Yu., Zeng, Y. Liu, H. and Li, Z. (2021), "Impacts of COVID-19 on Chinese nationals' tourism preferences", Tourism Management Perspectives, vol. 40, available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8498700/ (Accessed 11 Jan 2022).
8. Ianioglo, А. and Rissanen, М. (2020), "Global trends and tourism development in peripheral areas", Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism, vol. 20, pp. 520—539.
9. McCartney, G. (2021), "The impact of the coronavirus outbreak on Macao. From tourism lockdown to tourism recovery", Current Issues in Tourism, vol. 24, рр. 2683—2692.
10. Periс, G., Dramiсanin, S. and Coniс, M. (2021), "The impact of Serbian tourists' risk perception on their travel intentions during the COVID-19 pandemic", European Journal of Tourism Research, vol. 27, available at: https://ejtr.vumk.eu/index.php/about/article/download/2125/466 (Accessed 11 Jan 2022).
11. Ramanauskas, J. and Banevicius, S. (2021), "Principles of organizational wisdom in the health tourism industry", Baltic Journal of Economic Studies, vol. 7(4), рр. 1—7.
12. Sharma, G.D., Thomas, A and Paul, J. (2021), "Reviving tourism industry post-COVID-19: A resilience-based framework", Tourism Management Perspectives, vol. 37, available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7771910/ (Accessed 11 Jan 2022).
13. Ugur, N.G. and Akbijyijk, A. (2020), "Impacts of COVID-19 on global tourism industry: A cross-regional comparison", Tourism Management Perspectives, vol. 36, available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7474895/ (Accessed 11 Jan 2022).

№ 5 2022, стор. 110 - 114

Дата публікації: 2022-05-26

Кількість переглядів: 1491

Відомості про авторів

К. М. Мугиль

аспірант кафедри міжнародного туризму і готельного бізнесу,Західноукраїнський національний університет

K. Muhyl

Postgraduate student of the Departament of International Tourism and Hotel Business, Western Ukrainian National University

ORCID:

0000-0001-8121-5852

Як цитувати статтю

Мугиль К. М. Тенденції розвитку міжнародного ринку туристичних послуг. Економіка та держава. 2022. № 5. С. 110–114. DOI: 10.32702/2306-6806.2022.5.110

Muhyl, K. (2022), “The tendency of development of the international rink of tourist services”, Ekonomika ta derzhava, vol. 5, pp. 110–114. DOI: 10.32702/2306-6806.2022.5.110

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.