EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

АНАЛІЗ ВПЛИВУ ВПРОВАДЖЕННЯ ІНОЗЕМНОГО ДОСВІДУ В СФЕРІ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НА НАЦІОНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
Л. В. Прокопець, В. І. Кифяк, Г. І. Чуса

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2022.5.105

УДК: 338.242:331.104

Л. В. Прокопець, В. І. Кифяк, Г. І. Чуса

АНАЛІЗ ВПЛИВУ ВПРОВАДЖЕННЯ ІНОЗЕМНОГО ДОСВІДУ В СФЕРІ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НА НАЦІОНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Анотація

У статті досліджено такі основні аспекти, як: система управління персоналом; важливість вдосконалення методів, які використовуються на підприємстві; дослідження причин високої плинності кадрів та низької продуктивності праці; вивчення основних умов побудови позитивного психологічного клімату; зазначено основні перепони на шляху до побудови успішного колективу; висвітлено основні особливості соціального захисту працівників; здійснено комплексний аналіз спроб адаптування зарубіжного досвіду до реалій вітчизняної економіки; обгрунтовано необхідність побудови на підприємстві системи ефективного кадрового потенціалу.
Персонал є основною складовою будь-якого відкритого підприємства та соціально-економічної системи. Більше того, підприємство — це система взаємопов'язаних елементів, персонал формується у власну систему управління персоналом, яка повинна органічно і повністю вписуватися в всю систему підприємства, тому побудова ефективної HR-системи є одним із головних завдань компанії на сьогодні.
Розвиток ринкових відносин в Україні включає: формування нових підходів в управлінні персоналом, адже більшість українських компаній через брак висококваліфікованого персоналу та негнучку та застарілу концепцію кадрової політика не встигає реагувати на різкі зміни ринкової ситуації, нові вимоги до мобільної переорієнтації власних кадрів, впровадження сучасних технологій роботи персоналу. Основним резервом зростання промислового виробництва є ефективне управління персоналом підприємства.
Сучасними тенденціями розвитку людських ресурсів є зростання попиту на кваліфіковану робочу силу, а отже підвищення цін на створювані ними послуги праці; значне посилення ролі людського фактора у виробництві продукції підприємства; перехід до стратегічного управління підприємством, яке потребує високої творчої віддачі від кожного працівника. За цих умов перед керівником стоять такі першочергові завдання як: найкраще використання кваліфікації працівників для досягнення цілей господарської діяльності; досягнення максимальної вигоди і водночас найвищого рівня мотивації персоналу для роботи.
Ще однією тенденцією сучасного розвитку підприємства є швидка змінюваність навколишнього середовища, звідси випливає необхідність постійної координації якісних та кількісних характеристик персоналу з новими вимогами. Відповідною реакцією підприємств на ці тенденції розвитку людських ресурсів повинна бути посилена увага до розробки та впровадження ефективних систем оцінки персоналу.
У даній роботі визначено основні інноваційні методи управління персоналом підприємства та проведено їх повний комплексний аналіз. Зазначено, що від використання ефективної системи управління персоналом в цілому залежить рівень ефективності та продуктивності підприємства. Визначено переваги та недоліки інноваційних методів управління персоналом. Розглянуто їх суть використання та вплив на підприємство.

Ключові слова: персонал; методи впливу; система управління персоналом; ефективна діяльність; підприємство; досвід.

Література

1. Бажан І. І. Сутність категорії "трудовий потенціал" та її економічна природа. Формування ринкових відносин в Україні. 2003. № 1 (20). С. 69—73.
2. Балабанова Л.В., Сардак О.В. Управління персоналом: підручник. Київ: ЦУЛ, 2011. 468 с.
3. Данилюк В.М., Петюк В.М., Цинбалюк С.О. Менеджмент персоналу: навч.-метод. посібн. Київ: КНЕУ, 2006. 398 с.
4. Корсаков Д.О. Організаційна діагностика системи управління персоналом підприємства [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Ecoroz/2011_ 3/e11 3kors.pdf
5. Лук'янихін В.О. Менеджмент персоналу. Суми: ВТД "Університетська книга", 2004. 592 с.
6. Рульєв В.А. Управління персоналом: навч. посіб. Київ: Кондор, 2012. 310 с.
7. Воронкова В.Г. Управління людськими ресурсами: фiлософськi засади: навч. посіб. Київ: Професiонал, 2015. 567 с.
8. Харченко Г.А., Боровий Ю.М. Особливості соціально-психологічних методів в управлінні підприємством. Вісник НТУ "ХПІ". 2013. № 53 (1026). С. 178—181.

L. Prokopets, V. Kyfiak, H. Chusa

ANALYSIS OF THE IMPACT OF THE IMPLEMENTATION OF FOREIGN EXPERIENCE IN THE FIELD OF PERSONNEL MANAGEMENT IN NATIONAL ENTERPRISES

Summary

The article examines the main aspects such as: personnel management system; the importance of improving the methods used in the enterprise; study of the causes of high staff turnover and low productivity; study of the basic conditions for building a positive psychological climate; the main obstacles on the way to building a successful team are indicated; the main features of social protection of workers are highlighted; a comprehensive analysis of attempts to adapt foreign experience to the realities of the domestic economy; the necessity of building an effective personnel potential system at the enterprise is substantiated.
Personnel is a key component of any open enterprise and socio-economic system. Moreover, the company is a system of interconnected elements, personnel is formed in its own personnel management system, which must fit organically and completely into the entire system of the enterprise, so building an effective HR-system is one of the main tasks of the company today.
Development of market relations in Ukraine includes: formation of new approaches in personnel management, because most Ukrainian companies due to lack of highly qualified personnel and inflexible and outdated concept of personnel policy do not have time to respond to sharp changes in market conditions, new requirements for mobile reorientation, introduction of modern technologies. staff. The main reserve for the growth of industrial production is the effective management of enterprise personnel.
Current trends in human resources development are the growing demand for skilled labor, and hence rising prices for their labor services; significant strengthening of the role of the human factor in the production of the enterprise; transition to strategic management of the enterprise, which requires a high creative return from each employee. Under these conditions, the manager is faced with such priority tasks as: the best use of employee skills to achieve business goals; achieving maximum benefits and at the same time the highest level of staff motivation to work.
Another trend of modern enterprise development is the rapid variability of the environment, hence the need for constant coordination of qualitative and quantitative characteristics of staff with new requirements. Appropriate response of enterprises to these trends in human resources development should be increased attention to the development and implementation of effective personnel evaluation systems.
In this paper it is defined the main innovative methods of personnel management of the enterprise and conducted their full comprehensive analysis. It is noted that the level of efficiency and productivity of the enterprise depends on the use of an effective personnel management system in general. The advantages and disadvantages of innovative methods of personnel management are identified. Their essence of use and influence on the enterprise are considered.

Keywords: personnel; methods of influence; personnel management system; effective activity; enterprise; experience.

References

1. Bazhan, I. I. (2003), "The essence of the category "labor potential" and its economic nature", Formuvannia rynkovykh vidnosyn v Ukraini, vol.1 (20), pp. 69—73, Ukraine.
2. Balabanova, L. V. and Sardak, O. V. (2011), Upravlinnia personalom [Personnel Management], Kyiv, Ukraine.
3. Danylyuk, V. M., Petyuk, V. M. and Tsingbaliuk, S. O. (2006), Menedzhment personalu [Management of personnel], Kyiv, Ukraine.
4. Korsakov, D. O. (2011), "Organizational diagnostics of the personnel management system of the enterprise", available at: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Ecoroz/2011_3/e113kors.pdf (Accesed at 10 May 2022)
5. Luk'janyhin, V. O. (2004), Menedzhment personalu [Management of personnel], Sumy, Ukraine.
6. Rulev, V.A. (2012), Upravlinnia personalom [Human resources], Kiev, Ukraine.
7. Voronkova, V.Gh. (2015), Upravlinnja ljudsjkymy resursamy: filosofsjki zasady: navch. posib [Human Resources Management: Philosophical Foundations], Kyiv, Ukraine.
8. Kharchenko, G. A. and Borovy, Y. M. (2013), "Features of social and psychological methods in enterprise management", Visnyk NTU "KhPI", vol. 53 (1026). pp. 178—181, Ukraine.

№ 5 2022, стор. 105 - 109

Дата публікації: 2022-05-26

Кількість переглядів: 996

Відомості про авторів

Л. В. Прокопець

к. е. н., доцент кафедри бізнесу та управління персоналом,Чернівецький національний університет імені Ю. Федьковича

L. Prokopets

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Business Economics and Human Management, Fedkovych National University

ORCID:

0000-0002-4902-8552


В. І. Кифяк

к. е. н., доцент кафедри бізнесу та управління персоналом, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

V. Kyfiak

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Business Economics and Human Management,Fedkovych National University

ORCID:

0000-0002-6104-6403


Г. І. Чуса

бакалавр кафедри бізнесу та управління персоналом,Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

H. Chusa

Bachelor of the Department of Business Economics and Human Management, Chernivtsi Yuriy Fedkovich National University

ORCID:

0000-0003-1393-2918

Як цитувати статтю

Прокопець Л. В., Кифяк В. І., Чуса Г. І. Аналіз впливу впровадження іноземного досвіду в сфері управління персоналом на національних підприємствах. Економіка та держава. 2022. № 5. С. 105–109. DOI: 10.32702/2306-6806.2022.5.105

Prokopets, L., Kyfiak, V. and Chusa, H. (2022), “Analysis of the impact of the implementation of foreign experience in the field of personnel management in national enterprises”, Ekonomika ta derzhava, vol. 5, pp. 105–109. DOI: 10.32702/2306-6806.2022.5.105

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.