EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

АНАЛІЗ СТАНУ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ БУДІВЕЛЬНОГО БІЗНЕСУ УКРАЇНИ ПІД ВПЛИВОМ ПАНДЕМІЇ COVID-19
С. М. Гайденко, В. В. Коненко, Д. В. Соколов

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2022.5.96

УДК: 338.1

С. М. Гайденко, В. В. Коненко, Д. В. Соколов

АНАЛІЗ СТАНУ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ БУДІВЕЛЬНОГО БІЗНЕСУ УКРАЇНИ ПІД ВПЛИВОМ ПАНДЕМІЇ COVID-19

Анотація

Метою статті є дослідження впливу пандемії COVID-19 на стан розвитку підприємницької діяльності підприємств будівництва. Розглянуто основні наслідки пандемії COVID-19 для формування перспектив розвитку зазначеної галузі. У статті проведено статистичний аналіз техніко-економічних показників діяльності підприємств будівельного бізнесу України за 2019—2021 рр., серед них: обсяг виробленої будівельної продукції; індекси будівельної продукції; обсяг капітальних інвестицій у будівництво; загальна площа житлових будівель, прийнятих в експлуатацію; середньооблікова кількість штатних працівників зайнятих у будівельній галузі; середньомісячна заробітна плата у розрахунку на одного штатного працівника зайнятого у будівельній галузі. В ході виконання аналізу стану розвитку підприємств будівельної галузі визначено динаміку співвідношення обсягів виконаних будівельних робіт до кількості будівельних підприємств. Розглянуто особливості формування обсягу виробленої будівельної продукції у розрізі регіонів України та за видами, охарактеризовано розподіл обсягів виконаних будівельних робіт за характером будівництва у 2019—2021 рр. Виявлено тісний взаємозв'язок обсягу загальної площі прийнятого в експлуатацію будівництва з обсягами капітальних інвестицій в будівельний бізнес України за 2019—2021 рр.

Ключові слова: будівельний бізнес; пандемія COVID-19; індекс будівельної продукції; підприємницька діяльність; капітальні інвестиції; ряди динаміки; житлове будівництво; фінансовий результат.

Література

1. Адамська І. Сучасний стан й тенденції розвитку будівельної галузі України. Галицький економічний вісник. 2019. № 5. С. 7—15.
2. Долбнєва Д.В. Вплив COVID-19 на економіку країн світу. Проблеми економіки. 2020. № 1. С. 20—26.
3. Калініченко Л.Л., Сидорова Ю.Р. Аналіз тенденцій розвитку будівельної галузі та будівельної продукції України. Молодий вчений. 2017. № 4 (4). С. 64—68.
4. Латишева О.В., Сайко А.Д. Будівельна галузь України: сучасний стан та її роль у забезпеченні сталого розвитку національної економіки. Економічний вісник Донбасу. 2019. № 2 (56). С. 66—73.
5. Офіційний сайт Державної служби статистики України [Електронний ресурс]. Режим доступу: www.ukrstat.gov.ua
6. Савченко В.Ф., Стойка С.О., Маклюк О.В. Інвестиційно-будівельна галузь як гарант підвищення життєвого рівня населення та фундамент соціально-економічної безпеки країни. Гроші, фінанси і кредит. 2021. Вип. 66. С. 166—122.
7. Смачило В.В., Благой В.В. Стан та тенденції розвитку будівництва в Україні. Економіка. Фінанси. Право. 2018. № 6. С. 30—34.
8. Чешук В.О. Діагностування рівня розвитку будівництва в Україні. Вісник Черкаського університету. 2018. № 2. С. 87—95.
9. Ширяєва Н.В., Макаренко А.Б. Дослідження впливу пандемії COVID-19 на економіку України як одного із факторів глобальної фінансової кризи. Вісник НТУ "ХПІ". 2020. №4. С. 86—94.

S. Haidenko, V. Konenko, D. Sokolov

ANALYSIS OF THE STATE OF DEVELOPMENT OF CONSTRUCTION BUSINESS ENTERPRISES OF UKRAINE UNDER THE INFLUENCE OF THE COVID-19 PANDEMIC

Summary

The aim of the article is to study the impact of the COVID-19 pandemic on the state of development of business activities of construction companies. The main consequences of the COVID-19 pandemic for the formation of prospects for the development of this industry are considered. The article provides a statistical analysis of technical and economic indicators of the construction business of Ukraine for 2019—2021, among them: the volume of construction products; construction product indices; volume of capital investments in construction; the total area of residential buildings put into operation; the average number of full-time employees employed in the construction industry; average monthly salary per full-time employee employed in the construction industry. In the course of the analysis of the state of development of enterprises in the construction industry, the dynamics of the ratio of the volume of construction work performed to the number of construction enterprises was determined. The dynamics of the volume of construction products produced by construction companies of Ukraine was analyzed using the statistical method "Time Series" and determined the absolute growth, growth rate, the absolute value of one percent growth, the average level and the average growth rate of the analyzed indicator. The peculiarities of the formation of the volume of construction products in terms of regions of Ukraine and by types are considered, the distribution of the volume of construction work by the nature of construction in 2019—2021 is characterized. The close relationship between the volume of the total area of commissioned construction and the volume of capital investment in the construction business of Ukraine for 2019—2021 was revealed. Particular attention is paid to the dynamics of the total area of residential buildings, which was put into operation by type and by region for 2019—2021. The dynamics of the index of construction products by months and periods of 2019—2021 is analyzed, the indices of construction products by types (buildings, structures) in % to the previous year are determined.

Keywords: construction business; pandemic COVID-19; construction products index; business activity; capital investments; time series; housing construction; financial result.

References

1. Adamska, I. (2019), "The current state and trends in the construction industry of Ukraine", Galician Economic Bulletin, vol. 5, pp. 7—15.
2. Dolbneva, D.V. (2020), "The impact of COVID-19 on the economy of the world", Problems of the economy, vol. 1, pp. 20—26.
3. Kalinichenko, L.L. and Sidorova, Y.R. (2017), "Analysis of trends in the construction industry and construction products of Ukraine", Young scientist, vol. 4 (4), pp. 64—68.
4. Latisheva, O.V. and Saiko, A.D. (2019), "Construction industry of Ukraine: current state and its role in ensuring sustainable development of the national economy", Economic Bulletin of Donbass, vol. 2 (56), рр. 66—73.
5. Official site of the State Statistics Service of Ukraine (2022), available at: http://www.ukrstat.gov.ua/ (Accessed 23 May 2022).
6. Savchenko, V.F., Stoyka, S.O., and Maklyuk, O.V. (2021), "Investment and construction industry as a guarantor of improving the living standards of the population and the foundation of socio-economic security of the country", Money, finance and credit, vol. 66, pp. 166—122.
7. Smachilo, V.V. and Blagoy, V.V. (2018), "Status and trends of construction development in Ukraine", Economy. Finances. Law, vol. 6, pp. 30—34.
8. Cheshuk, V.О. (2018), "Diagnosing the level of construction development in Ukraine", Bulletin of Cherkasy University, vol. 2, pp. 87—95.
9. Shiryaeva, N.V. and Makarenko, A.B. (2020), "Study of the impact of the COVID-19 pandemic on the economy of Ukraine as one of the factors of the global financial crisis", Bulletin of NTU "KhPI", vol. 4, рp. 86—94.

№ 5 2022, стор. 96 - 104

Дата публікації: 2022-05-26

Кількість переглядів: 1279

Відомості про авторів

С. М. Гайденко

к. е. н., доцент кафедри підприємництва та бізнес-адміністрування, Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова

S. Haidenko

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Entrepreneurship and business administration, O.M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv

ORCID:

0000-0002-0112-369X


В. В. Коненко

к. е. н., доцент кафедри підприємництва та бізнес-адміністрування, Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова

V. Konenko

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Entrepreneurship and business administration, O.M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv

ORCID:

0000-0002-1525-7736


Д. В. Соколов

старший викладач кафедри підприємництва та бізнес-адміністрування, Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова

D. Sokolov

Senior Lecturer of the Department of Entrepreneurship and business administration, O.M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv

ORCID:

0000-0002-3237-0095

Як цитувати статтю

Гайденко С. М., Коненко В. В., Соколов Д. В. Аналіз стану розвитку підприємств будівельного бізнесу України під впливом пандемії covid-19. Економіка та держава. 2022. № 5. С. 96–104. DOI: 10.32702/2306-6806.2022.5.96

Haidenko, S., Konenko, V. and Sokolov, D. (2022), “Analysis of the state of development of construction business enterprises of Ukraine under the influence of the covid-19 pandemic”, Ekonomika ta derzhava, vol. 5, pp. 96–104. DOI: 10.32702/2306-6806.2022.5.96

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.