EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОМУ ВИРОБНИЦТВІ
Б. В. Хахула

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2022.5.85

УДК: 338.432.034:658.589

Б. В. Хахула

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОМУ ВИРОБНИЦТВІ

Анотація

Стаття присвячена розгляду організаційних особливостей розвитку інноваційної діяльності в сільськогосподарському виробництві України. Встановлено, що інноваційний процес в аграрному секторі має свою специфіку, зумовлену, насамперед, особливостями технологічного процесу сільськогосподарського виробництва.
Доведено, що проведені реформи негативно вплинули на науково-інноваційну сферу, що позначилося на суттєвому зниженні інноваційної активності на всіх рівнях управління сільськогосподарського виробництва: від загальнодержавного до рівня окремого сільськогосподарського підприємства. І це закономірно, оскільки пов'язані з комплексом причин соціально-психологічного, економічного та організаційного характеру.
Комплекс соціально-психологічних причин падіння інноваційної активності в аграрному секторі України включає так званий психологічний шок усіх безпосередніх виконавців, які стосуються інноваційного процесу.
Не менш важливими виявились і макроекономічні причини зниження інноваційної активності. Сільськогосподарські товаровиробники, які й раніше не відрізнялися високою інноваційною активністю, у зв'язку з диспаритетом цін на реалізовану сільськогосподарську та промислову продукцію, опинилися в такому економічному становищі, що практично не мали можливості вести навіть просте відтворення.
Організаційні проблеми всіх рівнях управління призвели до втрати елементарної функціональної чіткості. Досить чіткі та певні функції всіх органів управління виявилися при реформуванні розмитими та порушеними, що призвело до безвідповідальності за практичну реалізацію інноваційної політики та перебіг інноваційного процесу.
Вважаємо, що основні напрямки підвищення інноваційної активності в сільськогосподарському виробництві полягають не тільки в активізації діяльності безпосередніх виконавців інноваційного процесу, а й у системі певних державних заходів щодо активізації самого процесу.
Тільки при здійсненні всього комплексу зазначених заходів на всіх рівнях управління може бути підвищена інноваційна активність в аграрному секторі економіки країни, спрямована на створення умов для поступального розвитку галузі.

Ключові слова: аграрний сектор; інновація; інноваційна діяльність; держава; сільськогосподарський товаровиробник.

Література

1. Донець О. Інновація та її особливості в аграрному секторі економіки України. Економічний аналіз. 2013. Т. 12 (1). С. 92—97.
2. Свиноус І. В. Інноваційне забезпечення інтенсивного розвитку свинарства. Інноваційна економіка. 2014. № 3. С. 284—285.
3. Орел В. М. Активізація залучення інновацій у сільське господарство України. Бізнес-навігатор. 2014. № 1. С. 93—99.
4. Курило Л. І. Інтелектуальний капітал в аграрній сфері: монографія. Київ: ННЦ ІАЕ, 2014. 322 с.
5. Інноваційне забезпечення розвитку сільського господарства України: проблеми та перспективи / Лупенко Ю. О., Малік М. Й., Шпикуляк О. Г. та ін. Київ: ННЦ ІАЕ, 2014. 516 с.
6. Саблук П.Т. Наукове обгрунтування інноваційного розвитку в аграрній сфері. Економіка АПК. 2021. № 6. С. 16.
7. Долгошея Н. О. Організаційно-економічний механізм інноваційної діяльності в аграрному секторі економіки. Вісник ЖДТУ. Сер. Економічні науки. 2011. № 1 (55). С. 192—195.
8. Трусова Н.В., Танклевська Н.С. Інноваційна парадигма економічної безпеки регіонів у конкурентному середовищі суб'єктів агро бізнесу. Економіка АПК. 2019. № 11 С. 58.
9. Лобас М. Г. Управління інноваційно-технологічним розвитком агросфери: моногр. / Лобас М. Г., Россоха В. В., Соколов Д. О.; за ред. М. Г. Лобаса. К.: ННЦ "ІАЕ", 2016. 416 с.

B. Khakhula

ORGANIZATIONAL FEATURES OF INNOVATIVE ACTIVITY DEVELOPMENT IN AGRICULTURAL PRODUCTION

Summary

The article deals with studying the organizational features of innovative activity development in agricultural production of Ukraine. It was established that the innovation process in the agricultural sector has its own specifics, primarily to due the peculiarities of the technological process in agricultural production.
It was proved that the implemented reforms had a negative impact on the research and innovation sphere, which further caused a significant reduction in innovation activity at all levels of agricultural production management from the national one to the level of individual agricultural enterprises. This reduction is natural since it is they are related to socio-psychological, economic and organizational reasons.
The set of socio-psychological reasons for declining innovation activity in the agricultural sector of Ukraine comprises the so-called psychological shock of all direct performers related to the innovation process.
Macroeconomic reasons for the decline in innovation activity were no less important. Agricultural producers, who did not conduct high innovation activities due to the disparity in prices for agricultural products sold and industrial products, found themselves in the economic situation with little opportunity to conduct even a simple reproduction.
Organizational problems at all levels of management have led to a loss of basic functional clarity. Quite clear and definite functions of all governing bodies were blurred and violated during the reform, which resulted in their irresponsibility for the practical implementation of innovation policy and the innovation process.
We believe that the main directions of innovation activity increase in agricultural production imply not only intensification of the activities of the innovation process direct executors, but the system of certain state measures aimed to intensify the process.
It is only the implementation of the whole set of these measures at all levels of government aimed at creating conditions for sustainable development of the industry that can be increase the innovation activity in the agricultural sector of the economy.

Keywords: agricultural sector; innovation; innovative activity; state; agricultural commodity producer.

References

1. Donets', O. (2013), "Innovation and its features in the agricultural sector of Ukraine's economy", Ekonomichnyj analiz, vol. 12 (1), pp. 92—97.
2. Svynous, I.V. (2014), "Innovative support of intensive development of pig breeding", Innovatsijna ekonomika, vol. 3, pp. 284—285.
3. Orel, V.M. (2014), "Intensification of attracting innovations in agriculture of Ukraine", Biznes-navihator, vol. 1, pp. 93—99.
4. Kurylo, L.I. (2014), Intelektual'nyj kapital v ahrarnij sferi [Intellectual capital in the agricultural sector], NNTs IAE, Kyiv, Ukraine.
5. Lupenko, Yu.O. Malik, M.J. and Shpykuliak, O.H. (2014), Innovatsijne zabezpechennia rozvytku sil's'koho hospodarstva Ukrainy: problemy ta perspektyvy [Innovative support of agricultural development of Ukraine: problems and prospects], NNTs IAE, Kyiv, Ukraine.
6. Sabluk, P.T. (2021), "Scientific substantiation of innovative development in the agricultural sphere", Ekonomika APK, vol. 6, pp. 16.
7. Dolhosheia, N.O. (2011), "Organizational and economic mechanism of innovation in the agricultural sector of the economy", Visnyk ZhDTU. Ser. Ekonomichni nauky, vol. 1 (55), pp. 192—195.
8. Trusova, N.V. and Tanklevs'ka, N.S. (2019), "Innovative paradigm of economic security of regions in the competitive environment of agribusiness entities", Ekonomika APK, vol. 11, pp. 58.
9. Lobas, M.H. Rossokha, V.V. and Sokolov, D.O. (2016), Upravlinnia innovatsijno-tekhnolohichnym rozvytkom ahrosfery [Management of innovation and technological development of the agrosphere], NNTs "IAE", Kyiv, Ukraine.

№ 5 2022, стор. 85 - 89

Дата публікації: 2022-05-26

Кількість переглядів: 813

Відомості про авторів

Б. В. Хахула

доктор філософії в галузі економіки, доцент кафедри менеджментуБілоцерківський національний аграрний університет

B. Khakhula

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Management,Bila Tserkva National Agrarian University

ORCID:

0000-0003-4286-2381

Як цитувати статтю

Хахула Б. В. Організаційні особливості розвитку інноваційної діяльності в сільськогосподарському виробництві. Економіка та держава. 2022. № 5. С. 85–89. DOI: 10.32702/2306-6806.2022.5.85

Khakhula, B. (2022), “Organizational features of innovative activity development in agricultural production”, Ekonomika ta derzhava, vol. 5, pp. 85–89. DOI: 10.32702/2306-6806.2022.5.85

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.