EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

КОДЕКС ЕТИКИ ПРОФЕСІЙНИХ БУХГАЛТЕРІВ ЯК ОСНОВА ПОБУДОВИ ЕФЕКТИВНОЇ БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ПРАКТИКИ
З. В. Мокринська

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2022.5.79

УДК: 657

З. В. Мокринська

КОДЕКС ЕТИКИ ПРОФЕСІЙНИХ БУХГАЛТЕРІВ ЯК ОСНОВА ПОБУДОВИ ЕФЕКТИВНОЇ БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ПРАКТИКИ

Анотація

Стрімкий економічний розвиток та домінування міжнародних корпорацій у світі призвело до необхідності посилення довіри до працівників бухгалтерії, які оперують обліковою інформацією. З огляду на особливості бухгалтерської професії визначено значення бухгалтерів для боротьби з корупцією у світі. Професія бухгалтера не обмежується вимогами лише національного законодавства, одночасно і принципи облікової діяльності побудовані на стандартах, які досить часто гармонізовані з міжнародними. Вимоги щодо етичних аспектів професії регламентуються Міжнародним кодексом етики професійних бухгалтерів. Узагальнено у кодексі не лише правила для бухгалтера, який працює як найманий працівник, але і подано детальні рекомендації для ведення приватної бухгалтерської практики. Проте, даний кодекс не є незмінною константою. Його редагують, доопрацьовують та вносять зміни із врахуванням тих викликів, з якими зустрічаються професійні бухгалтери сьогодні. На вміст кодексу впливають переконання тих, хто залучений до процесу розробки. Проте, Рада з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів, яка є його розробником здійснює оперативний моніторинг основних напрямів можливих змін через опитування всіх зацікавлених стейкхолдерів. Дані зміни мають вплив не лише на кодекс етики, але і на стратегію та робочий план наступних чотирьох років самої ради. У статті досліджується порядок напрями роботи міжнародних рад зі встановлення стандартів Міжнародної федерації бухгалтерів. Проаналізовано значення бухгалтерської професії у боротьбі з корупцією. Оскільки, випадки корупції можуть бути виявлені в любій організації не залежно від її розміру чи сфери діяльності, то любий фахівець може стати мішенню шахраїв, і повинен дотримуватися кодексу етики, таким чином підтвердивши свою причетність до спільноти професійних бухгалтерів. Окрім того, професійні бухгалтери є активними учасниками боротьби з корупцією, про що свідчить і активна співпраця Міжнародної федерації бухгалтерів з іншими організація у цьому напрямі. Проаналізовано заходи проведені Радою з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів для поширення Міжнародного кодексу етики професійних бухгалтерів.

Ключові слова: кодекс етики; професія; бухгалтер; бухгалтерський облік; аудит.

Література

1. Розіт Т.В., Слюніна Т.Л. Національні особливості застосування Кодексу етики професійних бухгалтерів Міжнародної федерації бухгалтерів. Бухгалтерський облік, аналіз та аудит. 2019. Вип. 30. С. 551—556.
2. Орєхова А.І. Проблемні аспекти дотримання етичних норм професійними бухгалтерами. Інвестиції: практика та досвід. 2020. № 23. С. 5—9.
3. Todoroviс Z. Application of Ethics in the Accounting Profession with an Overview of the Banking Sector. Journal of Central Banking Theory and Practice. 2018. № 3. P. 139—158.
4. McPhail K., Walters D. Accounting and Business Ethics. URL: http://acctlib.ui.ac.id/file?file=digital/2016-12/13118-Accounting%20and%20business%20ethics%20 an%20introduction.pdf (дата звернення: 07.05.2022).
5. Ahmad N. Accounting for a better world: priorities for a transforming profession. URL: https://www.accaglobal.com/my/en/professional-insights/pro-accountants-the-future/accounting-for-a-better-world.html (дата звернення: 07.05.2022).
6. The Accountancy Profession-Playing a Positive Role in Tackling Corruption. URL: https://www.ifac.org/system/files/publications/files/IFAC-The-Accountancy-Profession-Playing-a-Positive-Role-in-Tackling-Corruption.pdf (дата звернення: 08.05.2022).
7. Міжнародний кодекс етики професійних бухгалтерів. URL: https://mof.gov.ua/storage/files/kodex_et.pdf (дата звернення: 08.05.2022).
8. About IESBA. URL: https://www.ethicsboard.org/about-iesba (дата звернення: 09.05.2022).
9. IFAC. Who We Are. URL: https://www.ifac.org/who-we-are/our-purpose (дата звернення: 10.05.2022).
10. We Speak Out as the Voice of the Global Accountancy Profession. URL: https://www.ifac.org/what-we-do/speak-out-global-voice (дата звернення: 10.05.2022).
11. The Global Accountancy Profession's Call to Action for G20 Leaders. URL: https://www.ifac.org/knowledge-gateway/contributing-global-economy/publications/global-accountancy-professions-call-action-g20-leaders (дата звернення: 10.05.2022).
12. International Standard-Setting Boards. URL: https://www.international-standards.org (дата звернення: 10.05.2022).
13. Elevating Ethics and Independence Standards for a Complex World. Report on IESBA Accomplishments 2020—2021. URL: https://www.ifac.org/system/files/publications/files/IESBA-Report-on-Accomplishments-2020-2021.pdf (дата звернення: 10.05.2022).
14. IESBA Strategy Survey 2022.pdf. URL: https://www.ethicsboard.org/publications/iesba-strategy-survey-2022 (дата звернення: 10.05.2022).
15. Navigating the Heightened Risks of Fraud and Other Illicit Activities During the COVID-19 Pandemic. Including Considerations for Auditing Financial Statements. URL: https://www.ifac.org/system/files/publications/files/Staff-Alert-Navigating-the-Heightened-Risks-of-Fraud-and-Other-Illicit-Activities-During-the-COVID-19-Pandemic_0.pdf (дата звернення: 10.05.2022).
16. Madhuri T., Dheeraj V. What is Accounting Ethics? URL: https://www.wallstreetmojo.com/ accounting-ethics/ (дата звернення: 10.05.2022).

Z. Mokrynska

CODE OF ETHICS FOR PROFESSIONAL ACCOUNTANTS AS A BASIS FOR BUILDING EFFECTIVE ACCOUNTING PRACTICES

Summary

The rapid economic development and dominance of international corporations in the world have led to the need to strengthen the trust of accounting staff who operate with accounting information. Given the peculiarities of the accounting profession, the importance of accountants in the fight against corruption in the world has been determined. The profession of an accountant is not limited to the requirements of national law, at the same time and the principles of accounting are based on standards that are often harmonized with international ones. Requirements for the ethical aspects of the profession are regulated by the International Code of Ethics for Professional Accountants. The code not only summarizes the rules for an accountant who works as an employee but also provides detailed recommendations for private accounting practice. However, this code is not a constant. It is being edited, refined and amended to take into account the challenges facing professional accountants today. The content of the code is influenced by the beliefs of those involved in the development process. However, the International Ethics Standards Board for Accountants, which is its developer, monitors the main areas for possible change through a survey of all stakeholders concerned. These changes affect not only the code of ethics but also the strategy and work plan for the next four years of the council itself. The article examines the procedure for the work of international councils to establish standards of the International Federation of Accountants. The importance of the accounting profession in the fight against corruption is analyzed. Because corruption can be detected in any organization, regardless of its size or field of activity, any professional can be targeted by fraudsters and must adhere to a code of ethics, thus confirming its involvement in the community of professional accountants. In addition, professional accountants are active participants in the fight against corruption, as evidenced by the active cooperation of the International Federation of Accountants with other organizations in this area. The measures taken by the Council on International Standards of Ethics for Accountants to disseminate the International Code of Ethics for Professional Accountants are analyzed.

Keywords: code of ethics; profession; accountant; accounting; audit.

References

1. Rozit, T.V. and Sliunina, T.L. (2019), "National peculiarities of application of the Code of Ethics of Professional Accountants of the International Federation of Accountants", Bukhhalters'kyj oblik, analiz ta audyt, vol. 30, pp. 551—556.
2. Oriekhova, A. (2020), "Problematic aspects of compliance with ethical standards by professional accountants", Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 23, pp. 5—9.
3. Todoroviс, Z. (2018), "Application of Ethics in the Accounting Profession with an Overview of the Banking Sector", Journal of Central Banking Theory and Practice, vol. 3, pp. 139—158.
4. McPhail, K. and Walters, D. (2016), "Accounting and Business Ethics", available at: http://acctlib.ui.ac.id/file?file=digital/2016-12/13118-Accounting%20and%20business%20ethics%20an%20introduction.pdf (Accessed 07 May 2022).
5. Ahmad, N. (2022), "Accounting for a better world: priorities for a transforming profession", available at: https://www.accaglobal.com/my/en/professional-insights/pro-accountants-the-future/accounting-for-a-better-world.html (Accessed 07 May 2022).
6. IFAC (2017), "The Accountancy Profession-Playing a Positive Role in Tackling Corruption", available at: https://www.ifac.org/system/files/publications/files/IFAC-The-Accountancy-Profession-Playing-a-Positive-Role-in-Tackling-Corruption.pdf (Accessed 08 May 2022).
7. IFAC (2018), "International Code of Ethics for Professional Accountants", available at: https://mof.gov.ua/storage/files/kodex_et.pdf (Accessed 08 May 2022).
8. IESBA (2022), "About IESBA", available at: https://www.ethicsboard.org/about-iesba (Accessed 09 May 2022).
9. IFAC (2022), "Who We Are", available at: https://www.ifac.org/who-we-are/our-purpose (Accessed 10 May 2022).
10. IFAC (2022), "We Speak Out as the Voice of the Global Accountancy Profession", available at: https://www.ifac.org/what-we-do/speak-out-global-voice (Accessed 10 May 2022).
11. IFAC (2019), "The Global Accountancy Profession's Call to Action for G20 Leaders", available at: https://www.ifac.org/knowledge-gateway/contributing-global-economy/publications/global-accountancy-professions-call-action-g20-leaders (Accessed 10 May 2022).
12. International Standard-Setting Boards (2022), available at: https://www.international-standards.org (Accessed 10 May 2022).
13. IFAC (2022), "Elevating Ethics and Independence Standards for a Complex World. Report on IESBA Accomplishments 2020—2021", available at: https://www.ifac.org/system/files/publications/files/IESBA-Report-on-Accomplishments-2020-2021.pdf (Accessed 10 May 2022).
14. IESBA (2022), "IESBA Strategy Survey 2022", available at: https://www.ethicsboard.org/publications/iesba-strategy-survey-2022 (Accessed 10 May 2022).
15. IFAC (2020), "Navigating the Heightened Risks of Fraud and Other Illicit Activities During the COVID-19 Pandemic. Including Considerations for Auditing Financial Statements", available at: https://www.ifac.org/system/files/publications/files/Staff-Alert-Navigating-the-Heightened-Risks-of-Fraud-and-Other-Illicit-Activities-During-the-COVID-19-Pandemic_0.pdf (Accessed 10 May 2022).
16. Madhuri, T. and Dheeraj, V. (2022), "What is Accounting Ethics?", available at: https://www.wallstreetmojo.com/accounting-ethics/ (Accessed 10 May 2022).

№ 5 2022, стор. 79 - 84

Дата публікації: 2022-05-26

Кількість переглядів: 1060

Відомості про авторів

З. В. Мокринська

к. е. н., доцент, доцент кафедри обліку, фінансів та оподаткування,Національний авіаційний університет, м. Київ

Z. Mokrynska

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Accounting, Finance and Taxation, National Aviation University, Kyiv

ORCID:

0000-0001-6546-412X

Як цитувати статтю

Мокринська З. В. Кодекс етики професійних бухгалтерів як основа побудови ефективної бухгалтерської практики. Економіка та держава. 2022. № 5. С. 79–84. DOI: 10.32702/2306-6806.2022.5.79

Mokrynska, Z. (2022), “Code of ethics for professional accountants as a basis for building effective accounting practices”, Ekonomika ta derzhava, vol. 5, pp. 79–84. DOI: 10.32702/2306-6806.2022.5.79

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.