EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОМУ ВИРОБНИЦТВІ
Л. М. Пронько

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2022.5.73

УДК: 338.432:331.526

Л. М. Пронько

ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОМУ ВИРОБНИЦТВІ

Анотація

Доведено, що нині спостерігається кризова ситуація забезпечення сільськогосподарських підприємств працівниками виробничих спеціальностей. На сьогодні працівників масових професій готують не тільки в професійних технічних училищах і ліцеях, але й на виробництві. Основною причиною такої ситуації є відсутність у сільськогосподарських підприємств коштів для оплати підвищення кваліфікації працівників основного виробництва. Катастрофічна ситуація в сільському господарстві зумовлена старінням працівників у суб'єктах підприємницької діяльності в сфері агробізнесу.
Необхідно зазначити про поширеність у середовищі суб'єктів господарювання в сфері агробізнесу такого негативного явища як залучення працівників для виконання певних технологічних операцій без укладання трудової угоди. Наразі практично кожен п'ятий українець працює неофіційно — найчастіше у сільському господарстві, оптовій та роздрібній торгівлі, будівництві, транспорті та кур'єрській діяльності. Без сумніву, що ці працівники юридично не захищені безправними у відносинах з роботодавцем.
Істотна особливість використання трудових ресурсів у сільському господарстві полягає у нерівномірній зайнятості працюючих протягом року, що випливає з особливостей сільськогосподарського виробництва і, насамперед, сезонності. Яскраво виражена сезонність використання трудових ресурсів зумовлюється розбіжністю в часі виробництва і робочого періоду.
Основними шляхами нівелювання сезонності сільськогосподарського виробництва розглядаються: механізація та автоматизація найбільш трудомістких виробничих процесів і використання високопродуктивної техніки в напружені періоди; поєднання культур і сортів з різними строками ведення робіт, а також галузей, що сприяють вирівнюванню затрат праці; розвиток підсобних виробництв і промислів; агропромислової інтеграції; виявлення прихованих умінь працівників та їх використання в господарській діяльності організації.
Вважаємо що низький рівень оплати праці призводить до відтоку робочої сили із сільського господарства в інші галузі й особисті селянські господарства. Парадокс сучасних реалій полягає в тому, що сільськогосподарські підприємства здебільшого залишаються рентабельними до тих пір, поки у них працюють робітники, які отримують невисоку заробітну плату. Це пояснюється тим, що зі зростанням величини оплати праці збільшується собівартість і, як наслідок, знижується рентабельність. Водночас, низький рівень заробітної плати слід розглядати як вимушений крок, що дає змогу підприємствам на певний період продовжити своє функціонування, оскільки втрачається її стимулююча роль, як вартості робочої сили що, в кінцевому рахунку веде до призупинення виробничо-господарської діяльності.

Ключові слова: робоча сила; зайнятість; сільськогосподарське виробництво; заробітна плата; сезонність.

Література

1. Варченко О.М., Свиноус І.В., Понедільчук Т.В. Розвиток підприємництва на базі особистих селянських господарств як засіб покращення якісної складової людського капіталу сільських територій. Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. 2021 Вип 16. Т. 2. C. 114—125.
2. Селевко В. О. Трудові ресурси аграрних формувань регіону та ефективність їх використання. Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. Гжицького. 2012. Т. 14, № 1 (2). С. 227—231.
3. Єрмаков О. Ю., Жибак М. М., Величко О. В. Трудові ресурси сільських територій та ефективність їх використання в сільськогосподарських підприємствах. Агросвіт. 2009. № 17. С. 15—19.
4. Машко А. О. Трудові ресурси як фактор формування агропродовольчого комплексу Черкаської області. Економічна та соціальна географія. 2013. Вип.3. С. 80—86.
5. Заяць Г. С. Людський потенціал соціальної сфери села: динаміка змін. Наукові праці МАУП. Економічні науки. 2016. Вип. 4. С. 48—52.
6. Васильєва О. О. Людський капітал в агропромисловому комплексі. Причорноморські економічні студії. 2020. Вип. 11. С. 7—11.
7. Запухляк В. М., Мельник О. І. Людський капітал як чинник підвищення конкурентоспроможності аграрного сектора економіки України. Агросвіт. 2017. № 3. С. 40—44.
8. Нежид Ю. С. Зайнятість в аграрному секторі економіки: економічна сутність та чинники формування. Проблеми системного підходу в економіці. 2019. Вип. 4 (1). С. 65—70.

L. Pronko

ECONOMIC PRINCIPLES OF EMPLOYMENT FORMATION IN AGRICULTURAL PRODUCTION

Summary

It is proved that now there is a crisis situation of providing agricultural enterprises with employees of production specialties. Today, workers of mass professions are trained not only in vocational technical schools and lyceums, but also in production. The main reason for this situation is the lack of funds for agricultural enterprises to pay for training of basic production workers. The catastrophic situation in agriculture is due to the aging of workers in agribusiness.
It is necessary to note the prevalence of such a negative phenomenon among business entities in the field of agribusiness as attracting employees to perform certain technological operations without concluding an employment agreement. Currently, almost one in five Ukrainians works informally — most often in agriculture, wholesale and retail trade, construction, transport and courier activities. There is no doubt that these employees are not legally protected by lawlessness in their relations with the employer.
An essential feature of the use of labor resources in agriculture is the uneven employment of workers during the year, resulting from the peculiarities of agricultural production and, above all, seasonality. The pronounced seasonality of the use of labor resources is due to differences in production time and working period.The main ways to level the seasonality of agricultural production are: mechanization and automation of the most labor-intensive production processes and the use of high-performance equipment in stressful periods; combination of crops and varieties with different terms of work, as well as industries that contribute to the equalization of labor costs; development of ancillary industries and crafts; agro-industrial integration; detection of hidden skills of employees and their use in the economic activities of the organization.
We believe that low wages lead to the outflow of labor from agriculture to other industries and personal farms. The paradox of modern realities is that agricultural enterprises for the most part remain profitable as long as they have low-wage workers. This is due to the fact that with increasing wages increases the cost and, consequently, reduces profitability. At the same time, low wages should be seen as a forced step that allows companies to continue to operate for a certain period, as it loses its stimulating role as the cost of labor, which ultimately leads to the suspension of production and economic activity.

Keywords: labor force; employment; agricultural production; wages; seasonality.

References

1. Varchenko, O.M. Svynous, I.V. and Ponedil'chuk, T.V. (2021), "Development of entrepreneurship on the basis of personal farms as a means of improving the quality of human capital in rural areas", Aktual'ni problemy rozvytku ekonomiky rehionu, vol. 16, no. 2, pp. 114—125.
2. Selevko, V.O. (2012), "Labor resources of agrarian formations of the region and the efficiency of their use", Naukovyj visnyk L'vivs'koho natsional'noho universytetu veterynarnoi medytsyny ta biotekhnolohij im. Gzhyts'koho, vol. 14, no. 1 (2), pp. 227—231.
3. Yermakov, O.Yu. Zhybak, M.M. and Velychko, O.V. (2009), "Labor resources of rural areas and the efficiency of their use in agricultural enterprises", Ahrosvit, vol. 17, pp. 15—19.
4. Mashko, A.O. (2013), "Labor resources as a factor in the formation of the agri-food complex of Cherkasy region", Ekonomichna ta sotsial'na heohrafiia, vol. 3, pp. 80—86.
5. Zaiats', H.S. (2016), "Human potential of the social sphere of the village: the dynamics of change", Naukovi pratsi MAUP. Ekonomichni nauky, vol. 4, pp. 48—52.
6. Vasyl'ieva, O.O. (2020), "Human capital in the agro-industrial complex", Prychornomors'ki ekonomichni studii, vol. 11, pp. 7—11.
7. Zapukhlyak, V. and Melnyk, O. (2017), "Human capital as part of improving the competitiveness of the agricultural sector of Ukraine's economy", Agrosvit, vol. 3, pp. 40—44.
8. Nezhyd, Yu.S. (2019), "Employment in the agricultural sector of the economy: the economic essence and factors of formation", Problemy systemnoho pidkhodu v ekonomitsi, vol. 4 (1), pp. 65—70.

№ 5 2022, стор. 73 - 78

Дата публікації: 2022-05-26

Кількість переглядів: 1002

Відомості про авторів

Л. М. Пронько

к. е. н., доцент, доцент адміністративного менеджменту та державного управління, Вінницький національний аграрний університет

L. Pronko

PhD in Economics, Associate Professor, Vinnytsia National Agrarian University

ORCID:

0000-0001-5633-901Х

Як цитувати статтю

Пронько Л. М. Економічні засади формування зайнятості населення в сільськогосподарському виробництві. Економіка та держава. 2022. № 5. С. 73–78. DOI: 10.32702/2306-6806.2022.5.73

Pronko, L. (2022), “Economic principles of employment formation in agricultural production”, Ekonomika ta derzhava, vol. 5, pp. 73–78. DOI: 10.32702/2306-6806.2022.5.73

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.