EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК У ПОВОЄННИЙ ПЕРІОД В УКРАЇНІ: РЕГІОНАЛЬНИЙ ТА МІСЦЕВИЙ АСПЕКТИ
В. В. Ємець

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2022.5.68

УДК: 334.025

В. В. Ємець

ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК У ПОВОЄННИЙ ПЕРІОД В УКРАЇНІ: РЕГІОНАЛЬНИЙ ТА МІСЦЕВИЙ АСПЕКТИ

Анотація

У статті йдеться про необхідність, напрями та інструменти повоєнного відновлення в Україні на регіональному та місцевому рівнях. Зазначається, що прийняття основних стратегічних рішень щодо вектору економічного розвитку регіонів є відповідальністю центральної влади, тоді як змістовне наповнення економічного розвитку має бути сферою відповідальності місцевої влади, у тому числі органів місцевого самоврядування на рівні регіонів, районів та громад. Формування умов для економічного розвитку на регіональному та місцевому рівні має включати в себе наступні заходи: забезпечення першочергової ролі місцевої влади у формуванні стратегії регіонального розвитку; забезпечення стратегічного планування та прийняття середньо— і довгострокових програм розвитку територій; розширення фінансової бази місцевого самоврядування; збільшення ролі та максимальне розширення повноважень місцевої влади та розроблення відповідних правових механізмів щодо створення умов ведення бізнесу; збільшення інституційних та фінансових ресурсів місцевої влади для управління інвестиціями; посилення координації функцій центральної та регіональної влади; посилення участі та можливостей органів місцевого самоврядування у програмах транскордонного та регіонального співробітництва з країнами ЄС; посилення ролі місцевих бюджетів у здійсненні інвестицій в регіонах та удосконалення системи місцевих фінансів; розвиток міжрегіональної співпраці та участі різних регіонів у спільних проектах тощо.

Ключові слова: регіональний розвиток; місцевий розвиток; економічне відновлення; місцеве самоврядування; місцева економіка.

Література

1. Возняк Г. В. Регіональний розвиток: сутність і методична основа. Регіональна економіка. 2015. № 3. С. 34—43.
2. Воскобійник С. І. Політика органів місцевого самоврядування щодо залучення інвестицій. Науковий вісник Академії муніципального управління. Серія: Управління. 2012. Вип. 1. С. 399—405.
3. Грищенко І. М. Зарубіжний досвід управління регіональним розвитком. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2018. № 5. — URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1245 (дата звернення: 25.04.2022).
4. Державна стратегія регіонального розвитку на період до 2020 року: постанова Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2014 р. № 385.
5. Ільїна М.В., Шпильова Ю.Б. Інституціальне середовище формування стратегії розвитку територіальних громад. Приазовський економічний вісник. 2020. Випуск 1 (18). С. 26—31.
6. Інноваційна Україна 2020: національна доповідь / за заг. ред. В.М. Гейця та ін. 2015. 336 с.
7. Крикун Т. І. Місцеві бюджети як інструмент економічного розвитку адміністративно-територіальних одиниць. Ефективна економіка. 2020. № 12. — URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8470 (дата звернення: 25.04.2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.12.124
8. Притула Х., Калат Я. Розвиток єврорегіонального співробітництва України та ЄС: сучасний стан та перспективи. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. 2015. Вип. 6 (116). С.27—31.
9. Проблеми та перспективи розвитку сільських територій України (на прикладі Карпатського регіону): науково-аналітична доповідь [В. В. Борщевський, Х. М. Притула, В. Є. Крупін, І. М. Куліш]; НАН України. Ін-т регіон. досліджень; [наук. ред. В. В. Борщевський]. Львів, 2011. 60 с.
10. Уманців Ю. М., Міняйло О. І. Економічна політика держави в умовах глобальних трансформацій. Економіка України. 2018. №9. С. 37—49.

V.Yemets

ECONOMIC DEVELOPMENT IN THE POST-WAR PERIOD IN UKRAINE: REGIONAL AND LOCAL ASPECTS

Summary

The article deals with the need, directions and tools of post-war reconstruction in Ukraine at the regional and local levels. It is noted that the main strategic decisions on the vector of economic development of regions are the responsibility of the central government, while the content of economic development should be the responsibility of local authorities, including local governments at the regional, district and community levels. Creating conditions for economic development at the regional and local levels should include the following measures: ensuring the primary role of local authorities in shaping the strategy of regional development; ensuring strategic planning and adoption of medium— and long-term development programs; expanding the financial base of local self-government; increasing the role and maximizing the powers of local authorities and developing appropriate legal mechanisms to create the conditions for doing business; increase the institutional and financial resources of local authorities for investment management; strengthening coordination of central and regional government functions; strengthening the participation and capacity of local governments in cross-border and regional cooperation programs with EU countries; strengthening the role of local budgets in investing in the regions and improving the system of local finances; development of interregional cooperation and participation of different regions in joint projects, etc. The proposed directions and tools of regional and local development in the postwar period will not only contribute to the overall economic recovery, but also create opportunities to address a number of long-standing problems, such as leveling regional disparities, improving energy security at the local level, improvement of spatial and territorial development, structure of the local economy, etc.

Keywords: egional development; local development; economic recovery; local self-government; local economy.

References

1. Wozniak, G. (2015), "Regional development: essence and methodical basis", Regional economy, vol. 3, pp. 34—43.
2. Voskobiynyk, S. (2012), "Policy of local governments to attract investment", Scientific Bulletin of the Academy of Municipal Administration, Series: Management, Vol. 1, pp. 399—405.
3. Grishchenko, I. (2018), "Foreign experience in managing regional development", Public administration: improvement and development, vol. 5, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1245 (Accessed 25 Apr 2022).
4. Cabinet of Ministers of Ukraine (2014), Resolution "State strategy of regional development for the period up to 2020", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF#Text (Accessed 25 Apr 2022).
5. Ilyina, M. and Shpilova, Y. (2020), "Institutional environment of formation of strategy of development of territorial communities", Priazovsky Economic Bulletin, vol. 1 (18), pp. 26—31.
6. Heitz, V. (2015), Innovatsijna Ukraina 2020: natsional'na dopovid' [Innovative Ukraine 2020: national report], Kyiv, Ukraine.
7. Krykun, T. (2020), "Local budgets as a tool for economic development of administrative-territorial units", Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 12, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8470 (Accessed 25 Apr 2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.12.124
8. Prytula, H. and Kalat J. (2015), "Development of Euroregional cooperation between Ukraine and the EU: current status and prospects", Socio-economic problems of the modern period of Ukraine, vol. 6 (116), pp. 27—31.
9. Borshchevsky, V., Prytula, H., Krupin, V. and Kulish, I. (2011), Problemy ta perspektyvy rozvytku sil's'kykh terytorij Ukrainy (na prykladi Karpats'koho rehionu): naukovo-analitychna dopovid' [Problems and prospects of development of rural areas of Ukraine (for example Carpathian region): scientific and analytical report], NAS of Ukraine, Inst region. research, Lviv, Ukraine.
10. Umantsiv, Y. and Minyailo, O. (2018), "Economic policy of the state in the context of global transformations", Ukraine economy, vol. 9, pp. 37—49.

№ 5 2022, стор. 68 - 72

Дата публікації: 2022-05-26

Кількість переглядів: 1523

Відомості про авторів

В. В. Ємець

к. е. н., експерт ГО "Стратегічна група "Софія"

V.Yemets

PhD in Economics, expert NGO "Strategic group "Sofia"

ORCID:

0000-0002-8747-2961

Як цитувати статтю

Ємець В. В. Економічний розвиток у повоєнний період в Україні: регіональний та місцевий аспекти. Економіка та держава. 2022. № 5. С. 68–72. DOI: 10.32702/2306-6806.2022.5.68

V.Yemets (2022), “Economic development in the post-war period in Ukraine: regional and local aspects”, Ekonomika ta derzhava, vol. 5, pp. 68–72. DOI: 10.32702/2306-6806.2022.5.68

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.