EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

КОМПЛЕКС НОРМАТИВНО-ЗАКОНОДАВЧИХ ПРОПОЗИЦІЙ ЩОДО ВПРОВАДЖЕННЯ ЕКОСИСТЕМНОГО ПІДХОДУ В УПРАВЛІНСЬКУ ПРАКТИКУ
О. О. Веклич, В. М. Колмакова, І. В. Патока

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2022.5.56

УДК: 316.334.5; 330.11; 330.15; 342.9; 352.071:352.93; 502.333

О. О. Веклич, В. М. Колмакова, І. В. Патока

КОМПЛЕКС НОРМАТИВНО-ЗАКОНОДАВЧИХ ПРОПОЗИЦІЙ ЩОДО ВПРОВАДЖЕННЯ ЕКОСИСТЕМНОГО ПІДХОДУ В УПРАВЛІНСЬКУ ПРАКТИКУ

Анотація

Нагальна потреба в формуванні інституціональних умов для впровадження екосистемного підходу в практику господарювання актуалізує розроблення конкретних рекомендацій органам державної влади в Україні. З огляду на це, у статті вперше представлено систематизований масив науково-прикладних пропозицій та законодавчих ініціатив по реформуванню системи екологічного управління на екосистемних засадах із урахуванням загальних процесів децентралізації та євроінтеграції. Для наочності й чіткості розуміння цих пропозицій їх згруповано в два блоки. У першому блоці запропоновано науково-прикладні рекомендації з означеної тематики, а у другому блоці — доповнення до чинних нормативно-правових актів у сфері екологічного законодавства з позиції унормування процесу збалансованого управління екосистемами, адресованих центральним органам влади.
Визначено, що розроблений авторський комплекс науково-практичних рекомендацій центральним органам влади та його сприйняття у вищих ешелонах виконавчої та законодавчої влади в підсумку надасть поштовх відповідним активним діям, закладаючи нормотворчі основи формування інституціонального середовища по впровадженню екосистемного підходу в господарську практику, що сприятиме підвищенню ефективності використання природно-ресурсного потенціалу, належного соціально-територіальним спільностям.

Ключові слова: екосистемний підхід; екосистемні послуги; екосистемні активи; оцінювання екосистемних активів; соціально-територіальні спільноти; екологічне управління; екологічне законодавство.

Література

1. Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2030 року: Закон України № 2697&VIII від 28.02.2019 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2697-19 (дата звернення 11.05.2022).
2. Веклич О.О. Сутність і зміст концепту "екосистемний підхід" в економічній науці. Економіка України. 2017. № 12. С. 52—67. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/EkUk_2017_12_5с (дата звернення 11.05.2022).
3. Методика формування спроможних територіальних громад: постанова Кабінету Міністрів України № 214 від 08.04.2015 р. (із змінами, затвердженими постановою № 34 Кабінету Міністрів України від 24.01.2020 р.). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/214-2015-%D0%BF#Text (дата звернення 11.05.2022).
4. System of Environmental-Economic Accounting 2012 — Experimental Ecosystem Accounting / United Nations, European Union, Food and Agriculture Organization of the United Nations, Organization for Economic Co-operation and Development, World Bank Group. — New York, 2014. — 177 р. URL: https://unstats.un.org/unsd/envaccounting/seeaRev/eea_final_en.pdf (дата звернення 20.05.2022).
5. System of Environmental-Economic Accounting — Ecosystem Accounting. Final Draft. Version 5, February 2021. 350 р. URL: BG-3f-SEEA-EA_Final_draft-E.pdf (дата звернення 20.05.2022).
6. Technical Recommendations in support of the System of Environmental-Economic Accounting 2012 — Experimental Ecosystem Accounting. White cover publication, pre-edited text subject to official editing. United Nations, 2017. — 180 р. URL: https://seea.un.org/sites/seea.un.org/files/technical_recommendations_in_support_of_the_seea_eea_final_white_cover.pdf (дата звернення 20.05.2022).
7. Про оцінку впливу на довкілля: Закон України № 2059-VIII від 23.05.2017 (із змінами, внесеними згідно із Законами України № 199-IX від 17.10.2019, № 733-IX від 18.06.2020, № 1657-IX від 15.07.2021). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2059-19#Text (дата звернення 20.05.2022).
8. Про стратегічну екологічну оцінку: Закон України № 2354-VIII від 2018 р., поточна редакція від 01.01.2020 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2354-19#Text (дата звернення 20.05.2022).
9. Лісовий кодекс України: Закон України № 3852-XII від 21.01.1994 р., поточна редакція від 01.01.2021. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3852-12#Text (дата звернення 20.05.2022).
10. Пояснювальна записка до проєкту Закону України № 4461 "Про території Смарагдової мережі" від 06.09.2021. 5 с. URL: https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/pubFile/909392 (дата звернення 20.05.2022).

O. Veklych, V. Kolmakova, І. Patoka

COMPLEX OF REGULATORY AND LEGISLATIVE PROPOSALS REGARDING THE IMPLEMENTATION OF THE ECOSYSTEM APPROACH IN MANAGEMENT PRACTICE

Summary

The ecosystem approach from the management point of view is interpreted as a comprehensive adaptive management approach to balancing the key characteristics of ecosystems and public nature management to achieve both sustainable management and sustainable ecosystem capacity by ensuring their reproducibility in functional production of goods and services to meet current and future needs. One of the central positions of the introduction of the ecosystem approach in all areas of socio-economic development of the state is the active involvement of stakeholders in the process of balanced ecosystem management at all its hierarchical levels, starting from the grassroots level — territorial groups. European experience convincingly shows that the achievement of the goals of sustainable spatial development is ensured through the full mobilization of all types of local resources, in particular by taking into account the value of ecosystem assets and ecosystem services they produce in the interests of local communities. This approach provides an opportunity to identify the range of ecosystem services from the standpoint of their economic feasibility and include them as a commodity in economic circulation and, accordingly, in the system of management decisions in Ukraine. The solution of this problem actualizes the development of specific recommendations to public authorities to initiate the necessary regulatory and legal measures.
With this in mind, the article for the first time presents a systematized array of scientific and applied proposals and legislative initiatives to reform the environmental management system on an ecosystem basis, taking into account the general processes of decentralization and European integration. To clarify the understanding of these proposals, they are grouped into two blocks. The first block offers scientific and applied recommendations on this topic, and the second block — additions to existing regulations in the field of environmental legislation from the standpoint of regulating the process of balanced ecosystem management, addressed to central authorities.
It is hoped that the developed author's set of scientific and practical recommendations to central authorities and its adoption in the highest echelons of executive and legislative power will eventually give impetus to appropriate action, laying the foundations for institutionalization of the ecosystem approach to economic practice and promote efficiency of use of natural resource potential belonging to social and territorial communities.

Keywords: ecosystem approach; ecosystem services; ecosystem assets; assessment of ecosystem assets; socio-territorial communities; environmental management; environmental legislation.

References

1. The Verkhovna Rada of Ukraine (2019), The Law of Ukraine "About the Basic Principles (Strategy) of the State Environmental Policy of Ukraine for the period up to 2030", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2697-19 (Accessed 20 May 2022).
2. Veklych, O.О. (2017), "The essence and content of the concept of "ecosystem approach" in economics", Ekonomika Ukrainy, vol. 12, pp. 52—67, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/EkUk_2017_12_5 (Accessed 20 May 2022).
3. Cabinet of Ministers of Ukraine (2019), Resolution "Methods of forming affluent territorial communities", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/214-2015-%D0%BF#Text (Accessed 20 May 2022).
4. United Nations (2014), "System of Environmental-Economic Accounting 2012 — Experimental Ecosystem Accounting", available at: https://unstats.un.org/unsd/envaccounting/seeaRev/eea_final_en.pdf (Accessed 20 May 2022).
5. System of Environmental-Economic Accounting (2021), "Ecosystem Accounting. Final Draft", Version 5, February, available at: BG-3f-SEEA-EA_Final_draft-E.pdf (Accessed 20 May 2022).
6. United Nations (2017), "Technical Recommendations in support of the System of Environmental-Economic Accounting 2012 — Experimental Ecosystem Accounting. White cover publication, pre-edited text subject to official editing", available at: https://seea.un.org/sites/seea.un.org/files/technical_recommendations_in_support_of_the_seea_eea_final_white_cover.pdf (Accessed 20 May 2022).
7. The Verkhovna Rada of Ukraine (2017), The Law of Ukraine "On environmental impact assessment", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2059-19#Text (Accessed 20 May 2022).
8. The Verkhovna Rada of Ukraine (2018), The Law of Ukraine "On strategic environmental assessment", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2354-19#Text (Accessed 20 May 2022).
9. The Verkhovna Rada of Ukraine (1994), The Law of Ukraine "Forest Code of Ukraine", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3852-12#Text (Accessed 20 May 2022).
10. The Verkhovna Rada of Ukraine (2021), "Explanatory note to the draft Law of Ukraine № 4461 "On the territory of the Emerald Network", available at: https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/pubFile/909392 (Accessed 20 May 2022).

№ 5 2022, стор. 56 - 61

Дата публікації: 2022-05-26

Кількість переглядів: 921

Відомості про авторів

О. О. Веклич

д. е. н., професор, головний науковий співробітник відділу екосистемного оцінювання природно-ресурсного потенціалу, Державна установа "Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України"

O. Veklych

Doctor of Economic Sciences, Professor, Chief Scientist of the Department of Ecosystem Assessment of Natural Resource Potential, Public Institution "Institute of environmental economics and sustainable development of the National academy of sciences of Ukraine

ORCID:

0000-0003-4566-8701


В. М. Колмакова

к. е. н., старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу екосистемного оцінювання природно-ресурсного потенціалу, Державна установа "Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України"

V. Kolmakova

Senior Researcher, Leading Researcher of the Department of Ecosystem Assessment of Natural Resource Potential,Public Institution "Institute of environmental economics and sustainable development of the National academy of sciences of Ukraine

ORCID:

0000-0002-2172-7351


І. В. Патока

к. е. н., старший науковий співробітник, старший науковий співробітник сектору збалансованого розвитку та екологічної оцінки відділу суспільної географії,Інститут географії Національної академії наук України

І. Patoka

PhD in Economics, Senior Researcher, Senior Researcher of the Sector for Sustainable Development and Environmental Assessment of the Department of Social Geography,Institute of Geography of the National Academy of Sciences of Ukraine

ORCID:

0000-0002-3810-2796

Як цитувати статтю

Веклич О. О., Колмакова В. М., Патока І. В. Комплекс нормативно-законодавчих пропозицій щодо впровадження екосистемного підходу в управлінську практику. Економіка та держава. 2022. № 5. С. 56–61. DOI: 10.32702/2306-6806.2022.5.56

Veklych, O., Kolmakova, V. and Patoka, І. (2022), “Complex of regulatory and legislative proposals regarding the implementation of the ecosystem approach in management practice”, Ekonomika ta derzhava, vol. 5, pp. 56–61. DOI: 10.32702/2306-6806.2022.5.56

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.