EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ВАРТІСНО-ОРІЄНТОВАНА ЗВІТНІСТЬ ЯК ІНСТРУМЕНТ ТРАНСПАРЕНТНОСТІ ФІНАНСОВОГО ТА УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ
Р. О. Костирко, О. О. Замай

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2022.5.50

УДК: 657

Р. О. Костирко, О. О. Замай

ВАРТІСНО-ОРІЄНТОВАНА ЗВІТНІСТЬ ЯК ІНСТРУМЕНТ ТРАНСПАРЕНТНОСТІ ФІНАНСОВОГО ТА УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ

Анотація

Основний науковий результат статті полягає у визначенні методів облікового і прогнозно-аналітичного забезпечення управління вартістю корпорації, а також вимог до переліку форм і змісту вартісно-орієнтованої звітності та її транспарентності. Надано дефініцію механізму обліково-аналітичного забезпечення управління вартістю підприємства, визначено характеристику його елементів. Транспарентність визначено ключовим принципом інформаційного забезпечення управління підприємством як відкритої системи. Обгрунтовано вимоги до складання управлінської звітності про вартість в частині стратегічної, тактичної, оперативної, ретроспективної. Запропоновано складати вартісно-орієнтовану звітність корпорацій на добровільній основі у складі: Звіту про дохідність акцій та інформацію з ринків капіталів; Звіту про створення вартості; Звіту про стратегічні переваги. Окреслено методичні підходи до формування вартісно-орієнтованої звітності корпорацій за даними фінансового та управлінського обліку, яка має характер зовнішньої. Показано, що Звіт про власність має відкритий характер і призначений для інвесторів, кредиторів, інших стейкхолдерів для забезпечення їх довіри до суб'єктів господарювання і залучення фінансових ресурсів. Формалізовано складові частини Звіту про вартість загальна, методологічна, забезпечуюча, розрахункова, підсумкова. Доведено, що використання на практиці запропонованих підходів до формування відповідних Звітів сприятиме зростанню вартості і зміцненню корпоративного управління.

Ключові слова: вартісно-орієнтована. звітність; інструмент; транспарентність; фінансовий; управлінський облік.

Література

1. Васильчук І. Вартісно-орієнтована звітність як інструмент досягнення стратегічних цілей підприємства. Ринок цінних паперів України. 2012. № 7. С. 65—72.
2. Гангал Л. С., Церковнюк Я. С., Мандрик О. І., Главацький А. В. Облік, аналіз і звітність у забезпеченні управління виробничими запасами в контексті підвищення конкурентоспроможності та вартості вітчизняних підприємств. Ефективна економіка. 2018. № 10. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2018_10_39
3. Мельник Н. Транспарентність обліку як складова сприятливості ведення бізнесу в Україні. Бухгалтерський облік і аудит. 2015. № 4. С. 10—17.
4. Мельник Н. Г. Облікове забезпечення транспарентності в державному секторі: проблеми України та досвід ЄС. Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету. Економічні науки. 2016. Вип. 24 (3). С. 147—155.
5. Недеря Л. В., Біла Д. В. Оцінка фінансової звітності в інформаційному забезпеченні вартості фінансово-кредитних установ. Ефективна економіка. 2017. № 11. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2017_11_34
6. Корягін М. В. Коригування фінансової звітності для потреб оцінки вартості підприємства. Вісник Львівської комерційної академії. Серія: Економічна. 2014. Вип. 44. С. 90—95.
7. Про гармонізацію вимог щодо прозорості відносно інформації про емітентів, цінні папери яких допущені до торгів на регульованому ринку: Директива 2004/109/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 15 грудня 2004 року. URL: https://www.nssmc.gov.ua/wp-content/uploads/2018/03/2004_109_%D0%84%D0%A1.doc
8. Про забезпечення прозорості у видобувних галузях: Закон України від 18.09.2018 № 2545-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2545-19#Text
9. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України від 16.07.1999 № 996-XIV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14#Text
10. Темчишина Ю. Л. Сучасні актуалітети комунікаційно-прогнозної функції стандартизованого обліку та звітності в контексті управління генеруванням доданої вартості промисловим підприємством. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. 2020. Вип. 4. С. 141—146.
11. Лаговська О. А. Драйвери вартості як основа побудови адаптивної моделі бухгалтерської звітності. Вісник Львівської комерційної академії. Серія економічна. 2012. Вип. 39. С. 74—79.
12. Макаренко Т.Ю. Вартісно-орієнтована звітність як фактор підвищення ринкової вартості підприємств. Economics. 2017. № 1 (29). С.155—161.
13. Корягін М. В. Звітність про оцінку ринкової вартості підприємства. Науковий вісник НЛТУ України. 2012. Вип. 22.8. С. 233—239.
14. Квітка С.А. Форсайт як технологія проектування майбутнього: новітні механізми взаємодії публічної влади, бізнесу та громадянського суспільства. Аспекти публічного управління. 2016. № 8. С. 5—15.

R. Kostyrko, O. Zamai

COST-ORIENTED REPORTING AS A TOOL FOR TRANSPARENCY OF FINANCIAL AND MANAGEMENT ACCOUNTING

Summary

The main scientific result of the article is to determine the methods of accounting and forecasting and analytical management of the value of the corporation, as well as the requirements for the list of forms and content of cost-oriented reporting and its transparency. The definition of the mechanism of accounting and analytical support of enterprise value management is given, the characteristic of its elements is determined. Transparency is defined by the key principle of information support of enterprise management as an open system. It is shown that the quality pyramid of the information base of cost-oriented management consists of accounting and standardized reporting, financial and economic analysis based on them, off-account indicators represented by stock market indicators, the results of securities transactions on trading platforms.
The requirements for the preparation of management reporting on value in terms of strategic, tactical, operational, retrospective are substantiated. It is proved that the purpose of its use is to increase the investment attractiveness of economic entities and their competitiveness in financial markets; leveling the information asymmetry of financial reporting and capital markets in general in terms of reducing the cost gap. It is proposed to compile cost-oriented reporting of corporations on a voluntary basis, consisting of: Report on stock returns and information on capital markets; Value Creation Report; Report on Strategic Advantages.
Methodical approaches to the formation of cost-oriented reporting of corporations according to financial and management accounting, which has an external character, are outlined. It is shown that the Property Report is open and intended for investors, creditors and other stakeholders to ensure their trust in businesses and attract financial resources. The components of the General, Methodological, Provisioning, Estimating, Final, and Final Cost Report have been formalized. It is proved that the practical use of the proposed approaches to assessing the value of the enterprise and the formation of relevant reports will provide interested parties with objective information that will serve as a guide for their purchase of shares, real investment, loans, purchase and sale as a whole property complex, decision making on merger (acquisition) operations.

Keywords: сost-oriented; reporting; tool; transparency; financial; management; accounting.

References

1. Vasylchuk, I. (2012), "Cost-oriented reporting as a tool for achieving strategic goals of the enterprise", Rynok tsinnykh paperiv Ukrainy, vol. 7, pp. 65–72.
2. Hanhal, L. S., Tserkovniuk, Ya. S., Mandryk, O. I. and Hlavatskyi A. V. (2018), "Accounting, analysis and reporting in the management of inventories in the context of increasing the competitiveness and value of domestic enterprises", Efektyvna ekonomika, vol. 10, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2018_10_39 (Accessed 27 March 2022).
3. Melnyk, N. (2015), "Transparency of accounting as a component of business benefits in Ukraine", Bukhhalterskyi oblik i audyt, vol. 4, pp. 10—17.
4. Melnyk, N. H. (2016), "Accounting for transparency in the public sector: Ukraine's problems and the EU experience", Zbirnyk naukovykh prats Podilskoho derzhavnoho ahrarno-tekhnichnoho universytetu. Ekonomichni nauky, vol. 24(3), pp. 147—155.
5. Nederia, L. V. and Bila, D. V. (2017), "Evaluation of financial statements in the information support of the value of financial institutions", Efektyvna ekonomika, vol. 11, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2017_11_34 (Accessed 27 March 2022).
6. Koriahin, M. V. (2014), "Adjustment of financial statements for the purposes of estimating the value of the enterprise", Visnyk Lvivskoi komertsiinoi akademii. Seriia: Ekonomichna, vol. 44, pp. 90—95.
7. European Parliament and Council (2004), "On harmonization of transparency requirements regarding information on issuers whose securities are admitted to trading on a regulated market", available at: https://www.nssmc.gov.ua/wp-content/uploads/2018/03/2004_109_%D0%84%D0%A1.doc (Accessed 28 March 2022).
8. Verkhovna Rada of Ukraine (2018), The Law of Ukraine "On ensuring transparency in the extractive industries", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2545-19#Text (Accessed 29 March 2022).
9. Verkhovna Rada of Ukraine (1999), The Law of Ukraine "On accounting and financial reporting in Ukraine", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14#Text (Accessed 30 March 2022).
10. Temchyshyna, Yu. L. (2020), "Modern actualities of the communication and forecasting function of standardized accounting and reporting in the context of managing the generation of value added by an industrial enterprise", Skhidna Yevropa: ekonomika, biznes ta upravlinnia, vol. 4, pp. 141—146.
11. Lahovska, O. A. (2012), "Cost drivers as a basis for building an adaptive accounting model", Visnyk Lvivskoi komertsiinoi akademii. Seriia ekonomichna, vol. 39, pp. 74—79.
12. Makarenko, T.Iu. (2017), "Cost-oriented reporting as a factor in increasing the market value of enterprises", Economics, vol. 1 (29), pp. 155—161.
13. Koriahin, M. V. (2012), "Reporting on the assessment of the market value of the enterprise", Naukovyi visnyk NLTU Ukrainy, vol. 22.8, pp. 233—239.
14. Kvitka, S.A. (2016), "Foresight as a technology for designing the future: the latest mechanisms of interaction between public authorities, business and civil society", Aspekty publichnoho upravlinnia, vol. 8, pp. 5—15.

№ 5 2022, стор. 50 - 55

Дата публікації: 2022-05-26

Кількість переглядів: 982

Відомості про авторів

Р. О. Костирко

д. е. н., професор кафедри облікових технологій та оподаткування, ДВНЗ "Університет банківської справи", м. Львів, Україна

R. Kostyrko

Doctor of Economic Sciences, Professor of the Department of Accounting Technologies and Taxation, SHEI "University of Banking", Lviv, Ukraine

ORCID:

0000-0001-9247-3363


О. О. Замай

аспірант, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, м. Сєвєродонецьк, Україна

O. Zamai

Postgraduate student, Volodymyr Dahl East Ukrainian National University, Severodonetsk, Ukraine

ORCID:

0000-0003-1244-6846

Як цитувати статтю

Костирко Р. О., Замай О. О. Вартісно-орієнтована звітність як інструмент транспарентності фінансового та управлінського обліку. Економіка та держава. 2022. № 5. С. 50–55. DOI: 10.32702/2306-6806.2022.5.50

Kostyrko, R. and Zamai, O. (2022), “Cost-oriented reporting as a tool for transparency of financial and management accounting”, Ekonomika ta derzhava, vol. 5, pp. 50–55. DOI: 10.32702/2306-6806.2022.5.50

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.