EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ВЕКТОРИ "НОВОЇ ЕКОНОМІКИ" І УМОВИ ЇХ ЕФЕКТИВНОГО ДОСЯГНЕННЯ
О. Ю. Бобровська

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2022.5.44

УДК: 330.35(477)

О. Ю. Бобровська

ВЕКТОРИ "НОВОЇ ЕКОНОМІКИ" І УМОВИ ЇХ ЕФЕКТИВНОГО ДОСЯГНЕННЯ

Анотація

Показано, що напрями економічного розвитку Національної економічної стратегії України до 2030 р. суттєво змінюються. Потребують перегляду засоби реалізації стратегічних завдань, обгрунтування доцільності і потенціалу існуючих можливостей. Для недопущення зниження темпів економічного розвитку країни запропоновано запровадження додаткових заходів, доповнення і зміну переліку пріоритетів розвитку, розроблення і реалізацію концепції розвитку трудових ресурсів. Цільовим вектором економічного розвитку країни в умовах критичних змін і викликів розглянуто трудові ресурси країни. Підкреслено необхідність більш глибокого теоретичного, аналітичного й інституційного корегування темпів зростання і розвитку галузей промисловості країни для укріплення їх економічного базису, взаємозв'язку і взаємопідтримки розвитку всіх нематеріальних галузей і соціальної сфери загалом з боку держави. Запропоновано методичний підхід до аналізу і перегляду змісту і ключових критеріїв економічного розвитку країни в умовах існуючих викликів, непередбачуваності очікуваних подій для визначення основних кроків і послідовності їх здійснення.

Ключові слова: економіка; критерії; показники; умови досягнення; стратегія; економічне зростання; економічний розвиток.

Література

1. Про затвердження Національної економічної стратегії на період до 2030 року: Постанова Кабінету Міністрів України від 3 березня 2021 р. № 179. Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/179-2021-п#Text
2. Вектори економічного розвитку 2030 / Кабінет Міністрів України (опубліковано 6 листопаду 2020 р.), 2020. 416 с. Режим доступу: https://nes2030.org.ua/#rec246061582
3. Аудит економіки України 2030 / Кабінет Міністрів України (опубліковано 6 листопаду 2020 р.), 2020. 123 с. Режим доступу: https://nes2030.org.ua/#rec246061582.
4. Україна 2030: Доктрина збалансованого розвитку / авт. кол.: Жилінська О. (наук. ред.), Мельничук О. (відповід. ред.), Антонюк Л. [та ін.]; 2-ге вид. Львів: Кальварія, 2017. 164 с.
5. Резнікова О.О. Національна стійкість в умовах мінливого безпекового середовища: монографія. Київ: НІСД, 2022. 532 с.
6. Шевченко А.В. Інструменти активізації інноваційного розвитку у промисловості України на засадах СМАРТ-спеціалізації: аналітична записка (опубліковано 22.12.2021) НІДС: Центр економічних і соціальних досліджень. 22 с. Режим доступу: https://niss.gov.ua/doslidzhennya/ekonomika/instrumenty-aktyvizatsiyi-innovatsiynoho-rozvytku-u-promyslovosti-ukrayiny
7. Чирок І. М. Нова економіка: навчальний посібник. Тернопіль: ТНЕУ, 2016. 236 с.
8. Форсайт економіки України: середньостроковий (2015—2020 роки) і довгостроковий (2020-2030 роки) часові горизонти / наук. кер. проєкту М. З. Згуровський // Міжнародна рада з науки (ICSU); Комітет із системного аналізу при Президії НАН України; Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"; Інститут прикладного системного аналізу НАН України і МОН України; Світовий центр даних з геоінформатики та сталого розвитку. Київ: НТУУ "КПІ", 2015. 136 с.
9. Інституційно-організаційні основи проведення форсайтдослідження "Економіка України — 2050": колективна монографія / за ред. М. І. Скрипниченко; НАН України, ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України". Київ, 2021. 485 с. Режим доступу: http://ief.org.ua/docs/mg/358.pdf ISBN 978-966-02-9830-9 (електронне видання).
10. Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на 2021—2027 роки: Постанова Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2020 р № 695. Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/695-2020-п#Text
11. Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року: Постанова Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2014 р. № 385. Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-п#Text
12. Україна 2030Е — країна з розвинутою цифровою економікою / Український інститут майбутнього. Режим доступу: https://strategy.uifuture.org/kraina-z-rozvinutoyu-cifrovoyu-ekonomikoyu.html
13. Україна: вплив на економіку і суспільство (бачення постпандемічного розвитку у 2020—2024 рр. очима експертів та молоді): консенсус-прогноз № 52 / Департамент стратегічного планування та макроекономічного прогнозування. Режим доступу: file:///C:/Users/Helen/Downloads/Concensus_2020_ukr_52_Aug.pdf

O. Bobrovska

VECTORS OF THE "NEW ECONOMY" AND THE CONDITIONS FOR THEIR EFFECTIVE ACHIEVEMENT

Summary

Іt is shown that the directions of economic development of the National Economic Strategy of Ukraine until 2030 under the influence of the COVID-19 epidemic and the shameful war unleashed by Russia are changing significantly. The means of realization of strategic tasks, substantiation of expediency and potential of existing possibilities need to be reconsidered. To prevent a slowdown in the country's economic development, it is proposed to introduce additional measures, supplement and change the list of development priorities, develop and implement the concept of human resources development. The target vector of the country's economic development in the face of critical changes and challenges is the country's labor resources, which are presented as a stock of capital, the effective use of which can minimize the negative consequences and risks of stable economic growth. This will increase the role and importance of people in the economic development of the country, will aim to create and implement the ideology of its innovation, especially in the restoration of stable growth processes. The need for deeper theoretical, analytical and institutional adjustment of the growth and development of the country's industries to strengthen their economic base, the relationship and mutual support for the development of all intangible industries and the social sphere in general by the state. The methodical approach to the analysis and revision of the maintenance and key criteria of economic development of the country in the conditions of existing challenges, unpredictability of the expected events for definition of the basic steps and sequence of their realization is offered. The application of the proposed methodological approach to the analysis of the content and criteria of economic development of the National Economic Strategy of Ukraine until 2030 will allow more reasonable adjustment of its long-term priorities and create conditions for their achievement, choosing among the main factors of development — man, for the quality of work. Theoretical conclusions and proposals can be used for quantitative calculations, scenario forecasts of economic development, further harmonization of state regulatory mechanisms for economic management.

Keywords: economy; criteria; indicators; conditions of achievement; strategy; economic growth; economic development.

References

1. Cabinet of Ministers of Ukraine (2021), Resolution "On approval of the National Economic Strategy for the period up to 2030", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/179-2021-p#Text (Accessed 10 May 2022).
2. Cabinet of Ministers of Ukraine (2020), "Vectors of economic development 2030", available at: https://nes2030.org.ua/#rec246061582 (Accessed 10 May 2022).
3. Cabinet of Ministers of Ukraine (2020), "Audit of the economy of Ukraine 2030", available at: https://nes2030.org.ua/#rec246061582 (Accessed 10 May 2022).
4. Zhylins'ka, O. Mel'nychuk, O. and Antoniuk, L. (2017), Ukraina 2030: Doktryna zbalansovanoho rozvytku [Ukraine 2030: The Doctrine of Balanced Development], Kal'variia, L'viv, Ukraine.
5. Reznikova, O.O. (2022), Natsional'na stijkist' v umovakh minlyvoho bezpekovoho seredovyscha [National resilience in a changing security environment], NISD, Kyiv, Ukraine.
6. Shevchenko, A.V. (2021), "Tools for intensifying innovative development in the industry of Ukraine on the basis of SMART-specialization", available at: https://niss.gov.ua/doslidzhennya/ekonomika/instrumenty-aktyvizatsiyi-innovatsiynoho-rozvytku-u-promyslovosti-ukrayiny (Accessed 10 May 2022).
7. Chyrok, I.M. (2016), Nova ekonomika [The new economy], TNEU, Ternopil', Ukraine.
8. Zghurovs'kyj, M.Z. (2015), Forsajt ekonomiky Ukrainy: seredn'ostrokovyj (2015—2020 roky) i dovhostrokovyj (2020—2030 roky) chasovi horyzonty [Foresight of Ukraine's economy: medium-term (2015-2020) and long-term (2020—2030) time horizons], Mizhnarodna rada z nauky (ICSU); Komitet iz systemnoho analizu pry Prezydii NAN Ukrainy; Natsional'nyj tekhnichnyj universytet Ukrainy "Kyivs'kyj politekhnichnyj instytut"; Instytut prykladnoho systemnoho analizu NAN Ukrainy i MON Ukrainy; Svitovyj tsentr danykh z heoinformatyky ta staloho rozvytku. NTUU "KPI", Kyiv, Ukraine.
9. Skrypnychenko, M.I. (2021), Instytutsijno-orhanizatsijni osnovy provedennia forsajtdoslidzhennia "Ekonomika Ukrainy — 2050" [Institutional and organizational bases of conducting foresight research "Economy of Ukraine - 2050"], NAN Ukrainy, DU "Instytut ekonomiky ta prohnozuvannia NAN Ukrainy". Kyiv, Ukraine, available at: http://ief.org.ua/docs/mg/358.pdf (Accessed 10 May 2022).
10. Cabinet of Ministers of Ukraine (2020), Resolution "On approval of the State Strategy for Regional Development for 2021—2027", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/695-2020-p#Text (Accessed 10 May 2022).
11. Cabinet of Ministers of Ukraine (2014), Resolution "On approval of the State Strategy for Regional Development until 2020", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-p#Text (Accessed 10 May 2022).
12. Ukrains'kyj instytut majbutn'oho (2018), "Ukraine 2030E is a country with a developed digital economy", available at: https://strategy.uifuture.org/kraina-z-rozvinutoyu-cifrovoyu-ekonomikoyu.html (Accessed 10 May 2022).
13. Departament stratehichnoho planuvannia ta makroekonomichnoho prohnozuvannia Ukraina (2020), "Ukraine: impact on the economy and society (vision of post-pandemic development in 2020—2024 through the eyes of experts and youth): consensus forecast № 52", available at: https://www.me.gov.ua/Documents/Download?id=bc5d2c61-1a7f-4ec7-8071-b996f2ad2b5a (Accessed 10 May 2022).

№ 5 2022, стор. 44 - 49

Дата публікації: 2022-05-26

Кількість переглядів: 1005

Відомості про авторів

О. Ю. Бобровська

д. держ. упр., професор, професор кафедри економіки та соціально-трудових відносин, Університет митної справи та фінансів, м. Дніпро

O. Bobrovska

Doctor of Sciences in Public Administration, Professor, Professor of the Department of Economics and Social and Labor Vidnosin, University of Customs and Finance

ORCID:

0000-0002-2174-9040

Як цитувати статтю

Бобровська О. Ю. Вектори "нової економіки" і умови їх ефективного досягнення. Економіка та держава. 2022. № 5. С. 44–49. DOI: 10.32702/2306-6806.2022.5.44

Bobrovska, O. (2022), “Vectors of the "new economy" and the conditions for their effective achievement”, Ekonomika ta derzhava, vol. 5, pp. 44–49. DOI: 10.32702/2306-6806.2022.5.44

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.