EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МАТЕРІАЛЬНІ ЧИННИКИ ЗОВНІШНЬОЇ ТРУДОВОЇ МІГРАЦІЇ
К. М. Ніколаєць, Т. С. Ожелевська

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2022.5.37

УДК: 331.556.46(477-87)"2014/2022"

К. М. Ніколаєць, Т. С. Ожелевська

МАТЕРІАЛЬНІ ЧИННИКИ ЗОВНІШНЬОЇ ТРУДОВОЇ МІГРАЦІЇ

Анотація

Визначено вплив оцінок рівня оплати праці в Україні та у країнах Західної Європи на настрої українських зовнішніх трудових мігрантів різних вікових категорій, а також значення уявлень про можливості кар'єрного зростання для ухвалення рішення про виїзд у пошуках роботи. Охарактеризовані основні чинники, які спонукають до зовнішньої трудової міграції українських працівників із різних регіонів держави. Підкреслено залежність темпів і масштабів зовнішньої трудової міграції від економічної політики українських урядів. Висвітлено ставлення зовнішніх трудових мігрантів до змісту праці та конкурентної боротьби на ринку трудових ресурсів. Проаналізована динаміка ставлення молоді до виїзду поза межі України на постійне місце проживання. Окреслена залежність міграційних настроїв від оцінок рівня життя та можливостей самореалізації працівників в Україні та поза межами держави.

Ключові слова: соціальна політика; міграційна політика; міграції населення; зайнятість населення; зовнішні трудові міграції.

Література

1. Adams R.H. International migration, remittances and the brain drain: A study of 24 labour-exporting countries, World Bank Policy Research Working Paper, 2003. № 3069. June.
2. Borjas J. The economic benefits from immigration. Journal of Economic Perspectives. 1995. № 9. С. 3—22.
3. Borjas J. The economic Research on the Determinants of Immigration: Lessons for the European Union. World Bank Technical Paper. 1999. 438.
4. Pozniak O. External Labour Migration in Ukraine as a Factor in Socio-demographic and Economic Development. Migration Policy Centre. CARIM-East Research Report 2012/14. URL: https://cadmus.eui.eu/bitstream/handle/1814/24857/CARIM-East_RR-2012-14.pdf?sequence=3&isAllowed=y
5. Аналітична доповідь до Щорічного Послання Президента України до Верховної Ради України "Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2017 році". Київ: НІСД, 2017. 928 с. URL: https://niss.gov.ua/sites/default/files/2019-02/Poslanya_druk_fin.pdf
6. Буров І. Трудова міграція як наслідок соціально-економічної політики України 2014-2018 рр. Українське суспільство: моніторинг соціальних змін. зб. наук. праць. Вип. 6 (20). Київ: Інститут соціології НАН України, 2018. С. 166—170.
7. Зануда А. Робсила чи рабсила: як впливає на економіку України трудова міграція. BBC NEWS. 2018. 26 березня. URL: https://www.bbc.com/ukrainian/features-43485101
8. Лібанова Е. М. Зовнішні трудові міграції українців: масштаби, причини, наслідки. Демографія та соціальна економіка. 2018. № 2. С. 11—26.
9. Лібанова Е. М. Зовнішня трудова міграція з України: вплив COVID-19. Демографія та соціальна економіка. 2020. № 4 (42). С. 25—40.
10. Мазаракі А., Мельник Т., Лошенюк О. Глобальші міграційні процеси в умовах пандемії COVID-19. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. 2021. № 5. С. 4—32.
11. Малиновська О. А. Міграційна політика: глобальний контекст та українські реалії. Київ: НІСД, 2018. 472 с.
12. Міграція в Україні: факти і цифри. Київ, 2016. 32 с.
13. Міграція в Україні: цифри і факти: 2021. Київ: МОМ, 2021. 24 с.
14. Міграція в умовах трансформації регіональних ринків праці України: механізм регулювання. Монографія. Львів: ДУ "Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього", 2019. 263 с. URL: https://ird.gov.ua/irdp/p20190006.pdf
15. Українське покоління Z: цінності та орієнтири. Результати загальнонаціонального опитування. Фонд ім. Фрідріха Еберта, Київ, 2017. 135 с. URL: http://neweurope.org.ua/wp-content/uploads/2017/11/Ukr_Generation_ukr_inet-2.pdf
16. Петрушина Т., Соколовський І. Соціологічні показники стану ринку праці України: актуальні проблеми та виклики. Українське суспільство: моніторинг соціальних змін. зб. наук. праць. Вип. 6 (20). Київ: Інститут соціології НАН України, 2018. С. 139—147.
17. Про схвалення Стратегії державної міграційної політики України на період до 2025 р.: розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 липня 2017 р. № 482-р. База даних "Законодавство України". ВР України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/482-2017-%D1%80
18. Українське суспільство: міграційний вимір: нац. доповідь / Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М. В. Птухи НАН України. Київ, 2018. 396 с.
19. Українське суспільство: моніторинг соціальних змін. Вип.7 (21). Інститут соціології Національної академії наук України. Київ. 2020. 547 с. URL: https://i-soc.com.ua/assets/files/monitoring/mon2020.pdf
20. Чи потрібні у Польщі українські робочі руки? Офіційний сайт Всеукраїнської Асоціації компаній з міжнародного працевлаштування. 2020. 19 липня. URL: https://ampua.org/novyny/chi-potribni-/u-polshhi-roboch

K. Nikolaiets, T. Ozhelevskaya

MATERIAL REASONS OF EXTERNAL LABOUR MIGRATIONS

Summary

The study of modern migration processes is closely related to determining the motivational priorities of external migrant workers. This approach is based on the ability to determine the state of affairs in the labor market of a country, the level of training of qualified professionals and their ability to participate in global competition, as well as attitudes to the content of work and the use of workers, including opportunities for retraining. It is studied that the main factors that determined the material component of motivation of external labor migrants are awareness of working conditions and wages, business organization, protection of legal rights and interests of entrepreneurs, as well as stability of economic development and transparent business conditions. Comparison of working conditions and wages and costs in some European countries and Ukraine has formed a belief in the prospects of working abroad. There has been an increase in the number of migrants who have focused their efforts on securing legal employment outside Ukraine. After Ukraine received a visa-free regime with EU countries, a growing number of Ukrainian labor migrants have become convinced that doing business in some European countries is more promising than in Ukraine. Under the influence of European realities, a demand was formed to ensure a stable business environment. Such stability was primarily associated with progressive economic development and stability in the field of political activity. The latter was related to limiting the influence of large financial and industrial groups on the highest echelons of power in Ukraine in order to counter competitors. The use of political levers as a means of competition has acquired a negative connotation precisely under the influence of beliefs formed in the course of work in the EU. Thus, the material component of the motivation of external labor migrants is no longer limited to the desire to receive higher wages abroad. It already includes factors that determine the ability to dispose of earned money and conduct business freely. This, in turn, puts on the agenda the creation of a favorable business environment for small and medium-sized enterprises, which will be protected from the destructive influence of significant financial and industrial groups.

Keywords: Social policy; migration policy; population migration; population employment; external labor migrations.

References

1. Adams, R. H. (2003), "International migration, remittances and the brain drain", A study of 24 labour-exporting countries, World Bank Policy Research Working Paper, 3069, June.
2. Borjas, J. (1995), "The economic benefits from immigration", Journal of Economic Perspectives, vol. 9, pp. 3—22.
3. Borjas, J. (1999), "The economic Research on the Determinants of Immigration: Lessons for the European Union", World Bank Technical Paper, vol. 438.
4. Pozniak, O. (2012), "External Labour Migration in Ukraine as a Factor in Socio-demographic and Economic Development", Migration Policy Centre, CARIM-East Research Report 2012/14, available at: https://cadmus.eui.eu/bitstream/handle/1814/24857/CARIM-East_RR-2012-14.pdf?sequence=3&isAllowed=y (Accessed 10 May 2022).
5. NISD (2017), "Analytical report to the Annual Address of the President of Ukraine to the Verkhovna Rada of Ukraine "On the Internal and External Situation of Ukraine in 2017", available at: https://niss.gov.ua/sites/default/files/2019-02/Poslanya_druk_fin.pdf (Accessed 10 May 2022).
6. Burov, I. (2018), "Labor migration as a consequence of the socio-economic policy of Ukraine 2014—2018", Ukrainske suspilstvo: monitorynh sotsialnykh zmin. zb. nauk. prats, vol. 6 (20), pp.166—170.
7. Zanuda, А. (2018), "Slavery workforce or workforce: how the labor migration influences the economy of Ukraine", BBC NEWS, 26 March, available at: https://www.bbc.com/ukrainian/features-43485101 (Accessed 10 May 2022).
8. Libanova, E.M. (2019), "External labor migration of Ukrainians: scale, causes, consequences", Demography and Social Economy, vol. 2 (33), pp. 10—26, available at: http://www.nas.gov.ua/UA/Messages/Pages/View.aspx?MessageID=6547 (Accessed 10 May 2022).
9. Libanova, E. M. & Pozniak, O. V. (2020), "External labor migration from Ukraine: the impact of COVID-19", Demography and Social Economy, vol. 4 (42), рр. 25—40. https://doi.org/10.15407/dse 2020.04.025
10. Mazaraki, A., Melnyk, T., Loshenyuk, O. (2021), "Global migration processes in the context of the COVID-19 pandemic", Foreign trade: economics, finance, law, vol. 5, рр. 4—32.
11. Malinovskaya, O.A. (2018), Mihratsijna polityka: hlobal'nyj kontekst ta ukrains'ki realii [Migration policy: global context and Ukrainian realities], NISD, Kyiv, Ukraine.
12. Migration in Ukraine: facts and figures (2016). Kyiv. 32 p.
13. Migration in Ukraine: figures and facts (2021). Kyiv: IOM, 2021. 24 p.
14. State Institution "Dolishniy Institute of Regional Research of NAS of Ukraine" (2019), Mihratsiia v umovakh transformatsii rehional'nykh rynkiv pratsi Ukrainy: mekhanizm rehuliuvannia [Migration in the transformation of regional labor markets of Ukraine: a regulatory mechanism], Lviv, Ukraine, available at: https://ird.gov.ua/irdp/p20190006.pdf (Accessed 10 May 2022).
15. Fond im. Fridrikha Eberta (2017), "Ukrainian generation Z: values and landmarks: the results of a nation-wide poll in 2017", available at: http://neweurope.org.ua/wp-content/uploads/2017/11/Ukr_Generation_ukr_inet-2.pdf (Accessed 10 May 2022).
16. Petrushyna, T. and Sokolovskyi, I. (2018), "Sociological indicators of the state of the Ukrainian labor market: current problems and challenges", Ukrainske suspilstvo: monitorynh sotsialnykh zmin. zb. nauk. prats, vol. 6 (20), pp. 139—147.
17. Cabinet of Ministers of Ukraine (2017), Resolution "On Approval of the Strategy of the State Migration Policy of Ukraine for the Period up to 2025", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/482-2017-%D1%80 (Accessed 10 May 2022).
18. Ptukha Institute of Demography and Social Studies of the NAS of Ukraine (2018), Ukrains'ke suspil'stvo: mihratsijnyj vymir: nats. dopovid' [Ukrainian society: migration dimension: Nat. report], Kyiv, Ukraine.
19. Institute of Sociology NAS of Ukraine (2020), "Ukrainian society: monitoring of social change", Issue 7 (21), available at: https://i-soc.com.ua/assets/files/monitoring/mon2020.pdf (Accessed 10 May 2022).
20. Official website of the All-Ukrainian Association for International Employment (2020), "Does Poland need Ukrainian labor?", 19 July, available at: https://ampua.org/novyny/chi-potribni-/u-polshhi-roboch/ (Accessed 10 May 2022).

№ 5 2022, стор. 37 - 43

Дата публікації: 2022-05-26

Кількість переглядів: 1010

Відомості про авторів

К. М. Ніколаєць

д. і. н., професор, професор кафедри економічної теорії та конкурентної політики, Державний торговельно-економічний університет

K. Nikolaiets

Doctor of Historical Sciences, Professor of the Department of Economics and Competition Policy, State University of Trade and Economics

ORCID:

0000-0002-0471-2895


Т. С. Ожелевська

к. е. н., доцент, доцент кафедри економічної теорії та конкурентної політики, Державний торговельно-економічний університет

T. Ozhelevskaya

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Economics and Competition Policy, State University of Trade and Economics

ORCID:

0000-0002-8985-5149

Як цитувати статтю

Ніколаєць К. М., Ожелевська Т. С. Матеріальні чинники зовнішньої трудової міграції. Економіка та держава. 2022. № 5. С. 37–43. DOI: 10.32702/2306-6806.2022.5.37

Nikolaiets, K. and Ozhelevskaya, T. (2022), “Material reasons of external labour migrations”, Ekonomika ta derzhava, vol. 5, pp. 37–43. DOI: 10.32702/2306-6806.2022.5.37

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.