EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПОНЯТТЯ ТА СУТНІСТЬ ПРИРОДООХОРОННОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ В СИСТЕМІ СУСПІЛЬНИХ ВІДНОСИН
В. М. Третяк, Н. О. Капінос

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2022.5.28

УДК: 332.2:332.3

В. М. Третяк, Н. О. Капінос

ПОНЯТТЯ ТА СУТНІСТЬ ПРИРОДООХОРОННОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ В СИСТЕМІ СУСПІЛЬНИХ ВІДНОСИН

Анотація

Обгрунтовано, що: поява терміну "природоохоронне землекористування" закономірна, вона стала своєрідним компромісом у боротьбі "природоохоронної" ідеології; історія терміну "природоохоронне землекористування" — рідкісний приклад швидкого та широкого поширення нового наукового терміну в академічному, управлінському та побутовому середовищі, однак загальноприйняте розуміння досі відсутнє; термін "природоохоронне землекористування" продовжує залишатися багатозначним, у чому одночасно проявляється його сила та його слабкість, відображаючи таким чином складні процеси розвитку екологічної культури у суспільстві; будучи складним природно-суспільним феноменом, "природоохоронне землекористування" нині не може бути адекватно представлено у формі єдиної класифікації (типології); конструктивна систематика цього феномена може бути представлена у формі запропонованої системи класифікацій; проблема класифікацій по праву може бути віднесена до найважливіших в теорії сфери землекористування. З'ясовано, що у світовій практиці термін "Environmental protection land use" вживається 4 550 млн разів, або частіше ніж "Protected lands" (827 млн). Найменш вживаним у світовій практиці є термін "Ecological land use" (155 млн). В той же час в Україні "природоохоронне землекористування" вживається більш як у 2 рази менше (103 тис) ніж "землі природоохоронного призначення" (235 тис) та в 37 раз ніж "Екологічне використання землі" (3,7 млн). Відповідно, постає питання дослідження поняття та сутності терміну "природоохоронне землекористування". Обгрунтовано, що під природоохоронним землекористуванням слід розуміти сферу використання земельних та інших природних благ (цінностей) у суспільному виробництві, що існує поряд з відносно самостійними сферами охорони земель та природи і їх відтворення, які спільно утворюють сферу взаємодії "земля — природа — суспільство".

Ключові слова: природоохоронне землекористування; класифікація природоохоронного землекористування; сутнісні ознаки природоохоронного землекористування.

Література

1. Земельний кодекс України. Електронний ресурс: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2768-14#Text
2. Лісовий кодекс України. Електронний ресурс: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3852-12#Text
3. Водний кодекс України. Електронний ресурс: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/213/95-%D0%B2%D1%80#Text
4. Закон України "Про природно-заповідний фонд України". Електронний ресурс: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-12#Text
5. Третяк А.М. Екологія землекористування: теоретико-методологічні основи формування та адміністрування: Монографія / А.М. Третяк. — Херсон: Грінь Д.С., 2012. — 440 с.
6. Третяк А.М. Управління земельними ресурсами та землекористуванням: базові засади теорії, інституціолізації, практики: монографія / А.М. Третяк, В.М. Третяк, Р.М. Курильців, Т.М. Прядка, Н.А. Третяк; [за заг. ред. А.М. Третяка]. — Біла Церква: "ТОВ "Бiлоцеркiвдрук", 2021. — 227 с.
7. Закон України "Про охорону земель". Електронний ресурс: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/962-15#Text
8. Паньків З. Еволюція землекористування в Україні: монографія / Зіновій Паньків. — Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2012. — 188 с.
9. Третяк В., Лобунько Ю. Поняття та сутність природоохоронного землекористування в умовах нових земельних відносин / В. Третяк, Ю. Лобунько // Землевпорядний вісник. — 2015. — № 3. — С. 29—33.
10. Другак В.М. Економіка сільськогосподарського землекористування: теорія, методологія та практика: дис.... доктора екон. наук: 08.00.06 / — К., 2010. — 461 с.
11. Третяк А.М. Територіально-просторове планування: базові засади теорії, методології, практики: монографія / А.М. Третяк, В.М. Третяк, Т.М. Прядка; Н.А. Третяк, [за заг. ред. А.М. Третяка]. — Біла Церква: "ТОВ "Бiлоцеркiвдрук", 2021. 142 с.
12. Конституція України. Електронний ресурс: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text
13. Третяк А.М., Третяк В.М., Гунько Л.А., Лобунько Ю.В. Організація землекористування структурних елементів екомережі України на місцевому рівні. — Монографія. / Третяк А.М., Третяк В.М., Гунько Л.А., Лобунько Ю.В. К.: ДП "Комприг",: 2016. — 163 с.
14. Третяк В.Н., Ляшинський В.Б. Поняття та сутність нетрадиційного сільськогосподарського землекористування та його екологізації і капіталізації. Землеустрій, кадастр і моніторинг земель. № 2. 2019. С. 78—85.
15. Реймерс Н.Ф. Экология (теория, законы, правила, принципы и гипотезы). — М.: "Россия молодая", 1994.
16. Третяк А.М. Земельні ресурси та їх використання: навч. пос./ Третяк А.М., Третяк В.М., Прядка Т.М., Трофименко П.І., Трофименко Н.В. [за заг. ред. А.М. Третяка]. — Біла Церква: "ТОВ "Бiлоцеркiвдрук", 2022. 304 с.
17. Концепція Загальнодержавної цільової програми використання та охорони земель. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 19 січня 2022 р. № 70-р. Електронний ресурс: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/70-2022-%D1%80#Text
18. Третяк А.М., Третяк В.М. Теоретичні засади розвитку сучасної системи землекористування в Україні. Агросвіт № 1—2, 2021. С. 3—11.

V. Tretiak, N. Kapinos

THE CONCEPT AND ESSENCE OF ENVIRONMENTAL PROTECTION LAND USE IN THE SYSTEM OF PUBLIC RELATIONS

Summary

It is substantiated that: the emergence of the term "environmental land use" is natural, it has become a kind of compromise in the fight against "environmental" ideology; the history of the term "environmental land use" is a rare example of the rapid and widespread spread of a new scientific term in the academic, managerial and domestic environment, but there is still no common understanding; the term "environmental land use" continues to be ambiguous, which simultaneously manifests its strengths and weaknesses, thus reflecting the complex processes of development of environmental culture in society; being a complex natural and social phenomenon, "environmental land use" today can not be adequately represented in the form of a single classification (typology); constructive systematics of this phenomenon can be presented in the form of the proposed system of classifications; the problem of classifications by law can be attributed to the most important in the theory of land use. However, this is not the only problem in this area, the development of which is constrained by the clear advantage of empiricism over methodology. The future of the term "environmental land use" largely depends on the results of its competition with related in nature terms (ecology of land use, etc.), on the objective interest of society in it. Decades of its use in domestic practice have revealed some problems, among which we noted: the lack of the term "environmental land use" in the current land legislation; regarding the weak representation of the term "environmental land use" in modern management practice, its slow and limited spread in the main normative documents of land and nature management; The slow introduction of the term "environmental land use" in modern scientific, educational and domestic environments due to the unsatisfactory development of land management science has been observed in recent years. It has been found that in world practice, the term "Environmental protection land use" is used 4,550 million times, or more often than "Protected lands" (827 million). The term "Ecological land use" is the least used in world practice (155 million). At the same time, in Ukraine "environmental land use" is used more than 2 times less (103 thousand) than "environmental land" (235 thousand) and 37 times less than "Environmental land use" (3.7 million). Accordingly, there is a question of studying the concept and essence of the term "environmental land use". It is substantiated that environmental land use should be understood as the sphere of use of land and other natural goods (values) in social production, which exists along with relatively independent spheres of land and nature protection and their reproduction, which together form the sphere of interaction "land — nature — society".
It is proposed to divide all classifications of environmental land use into two major categories: general and isolated classifications. General classifications reflect the characteristics of environmental land use, which are inevitably found everywhere and in all types of land use. There are three classifications — typological, historical and land management, and taking into account the four subtypes of the last of the above — six categories. In particular, general classifications are characterized by: 1. Typological: general, special (individual, sectoral). 2. Historical: archaic, innovative, modern. 3. Land management: according to the main purpose of land categories; by types of landscapes (agricultural, urban, etc.); by types of macrorelief (plain, mountain, foothill, etc.); according to other land management features of land management. Separate classifications complement and deepen the maximum possible completeness of the above universal general classifications of land use, including environmental land use. In the proposed model of land use taxonomy, there are five of them — sectoral, ethnocultural, spatial, large-scale, according to the features (parameters) of use and evaluation, and taking into account the penultimate — ten. In particular, separate (individual) classifications are characterized by: 1). Sectoral: agricultural, forestry, water, industrial, infrastructural, settlement, recreational, special (defense, (); 2). Ethnocultural: historical and cultural; 3). Spatial: linear, planar; 4). Large-scale: local, regional, global; 5). By features (parameters) of use: by the nature of the impact: extensive, intensive; by duration: short-term, long-term; by frequency: single, episodic, systematic, permanent; involvement of those employed in it: individual, community, public; by level of socialization: private, state, communal, collective. 6). Evaluative: effective (rational), inefficient (irrational,…, predatory).
Also, it is noted that the emergence of the concept of "environmental land use" at the beginning of the XXI century means fulfilling the social order of social-behavioral and natural sciences and disciplines. Accordingly, now there are signs of a new social order to develop a theory of environmental land use. And they are associated with the adoption by the world community of the paradigm of "green" economy, which still has many white spots, the erasure of which is largely the mission of land management and its components, which is related to the theory of environmental land use.

Keywords: conservation land use; classification of conservation land use; essential features of conservation land use.

References

1. The Verkhovna Rada of Ukraine (2001), "Land Code of Ukraine", available at: http:// zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2768&14/print& 1509602912924405 (Accessed 05 May 2022).
2. The Verkhovna Rada of Ukraine (1994), "Forest Code of Ukraine", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3852-12#Text (Accessed 05 May 2022).
3. The Verkhovna Rada of Ukraine (1995), "Water Code of Ukraine", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/213/95-%D0%B2%D1%80#Text (Accessed 05 May 2022).
4. The Verkhovna Rada of Ukraine (1992), Law of Ukraine "On the Nature Reserve Fund of Ukraine", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-12#Text (Accessed 05 May 2022).
5. Tretіak, A. (2012), Ekolohiia zemlekorystuvannia: teoretyko-metodolohichni osnovy formuvannia ta administruvannia [Ecology of land use: theoretical and methodological foundations of formation and administration], Green D.S., Kherson, Ukraine.
6. Tretіak, A.M., Tretyak, V.M., Kuriltsiv, R.M., Priadka, T.M. and Tretіak, N.A. (2021), Upravlinnia zemel'nymy resursamy ta zemlekorystuvanniam: bazovi zasady teorii, instytutsiolizatsii, praktyky [Management of land resources and land use: basic principles of theory, institutionalization, practice], Belotserkivdruk LLC, Bila Tserkva, Ukraine.
7. The Verkhovna Rada of Ukraine (2003), Law of Ukraine "On Land Protection", available at: http:/ /zakon2.rada.gov.ua/laws/show/96215/ print1476586411943513 (Accessed 20 October 2021).
8. Pankiv, Z. (2012), Evoliutsiia zemlekorystuvannia v Ukraini [Evolution of land use in Ukraine], Ivan Franko Lviv National University, Lviv, Ukraine.
9. Tretіak, V. and Lobunko, Y. (2015), "The concept and essence of environmental land use in terms of new land relations", Zemlevporiadnyj visnyk, vol. 3, pp. 29—33.
10. Druhak, V.M. (2010), Economics of agricultural land use: theory, methodology and practiceAbstract of Ph.D. dissertation, Economics of nature management and environmental protection, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine.
11. Tretіak, A.M., Tretyak, V.M. and Priadka, T.M. (2021), Terytorial'no-prostorove planuvannia: bazovi zasady teorii, metodolohii, praktyky [Territorial-spatial planning: basic principles of theory, methodology, practice], Belotserkivdruk LLC, Bila Tserkva, Ukraine.
12. The Verkhovna Rada of Ukraine (1996), "Constitution of Ukraine", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96&%D0%B2%D1%80#Text (Accessed 20 October 2021).
13. Tretіak, A., Tretіak, V., Gunko, L. and Lobunko, Yu. (2016), Orhanizatsiia zemlekorystuvannia strukturnykh elementiv ekomerezhi Ukrainy na mistsevomu rivni [Organization of land use of structural elements of the ecological network of Ukraine at the local level], Comprig, Kyiv, Ukraine.
14. Tretіak, V. and Lyashinsky, V. (2019), "The concept and essence of non-traditional agricultural land use and its greening and capitalization", Zemleustrij, kadastr i monitorynh zemel', vol. 2. pp. 78—85.
15. Reimers, N.F. (1994), Ekolohyia (teoryia, zakony, pravyla, pryntsypy y hypotezy) [Ecology (theory, laws, rules, principles and hypotheses)], Young Russia, Moscow, Russia.
16. Tretіak, A., Tretіak, V., Pryadka, T., Trofimenko, P. and Trofimenko, N. (2022), Zemel'ni resursy ta ikh vykorystannia [Land resources and their use], Belotserkivdruk LLC, Bila Tserkva, Ukraine.
17. The Verkhovna Rada of Ukraine (1996), "Constitution of Ukraine", available at: https:// zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96& %D0%B2%D1%80#Text (Accessed 20 October 2021).
18. Tretiak, A. and Tretiak, V. (2021), "Theoretical basis of a modern land use system development in Ukraine", Agrosvit, vol. 1—2, pp. 3—11.

№ 5 2022, стор. 28 - 36

Дата публікації: 2022-05-26

Кількість переглядів: 982

Відомості про авторів

В. М. Третяк

д. е. н., професор, професор кафедри геодезії та землеустрою, Сумський національний аграрний університет

V. Tretiak

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Geodesy and Land Management, Sumy National Agrarian University

ORCID:

0000-0001-6779-1941


Н. О. Капінос

к. е. н., доцент, доцент кафедри геодезії та землеустрою, Сумський національний аграрний університет

N. Kapinos

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Geodesy and Land Management, Sumy National Agrarian University

ORCID:

0000-0002-9354-5311

Як цитувати статтю

Третяк В. М., Капінос Н. О. Поняття та сутність природоохоронного землекористування в системі суспільних відносин. Економіка та держава. 2022. № 5. С. 28–36. DOI: 10.32702/2306-6806.2022.5.28

Tretiak, V. and Kapinos, N. (2022), “The concept and essence of environmental protection land use in the system of public relations”, Ekonomika ta derzhava, vol. 5, pp. 28–36. DOI: 10.32702/2306-6806.2022.5.28

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.