EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ АГРАРНОЇ СФЕРИ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ
О. М. Могильний

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2022.5.19

УДК: 330.631.332

О. М. Могильний

УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ АГРАРНОЇ СФЕРИ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ

Анотація

Безперервна трансформація економічних систем, все нові внутрішні виклики і зовнішні загрози формують запит на дослідження в руслі удосконалення організаційно-економічного механізму (ОЕМ) стійкого розвитку аграрної сфери в умовах дисфункціональності соціально-еколого-економічних відносин. У статті узагальнено результати досліджень вітчизняних і зарубіжних вчених з питань застосування категорії організаційно-економічний механізм (ОЕМ) державного регуляторного впливу на різні об'єкти аграрної сфери. Виокремлено найбільш характерні ознаки останніх 30-ти років трансформаційного періоду від господарського механізму централізовано-адміністративно-планової системи до ліберально-демократичних ринкових відносин. Розглянуто визначення форм, методів та інструментів ОЕМ в законодавчих актах України. Здійснено групування інструментарію, спрямованого на забезпечення стійкого розвитку аграрної сфери на інноваційній основі за нормативно-правовими, фінансово-економічними, соціально-еколого-економічними, адміністративно-розпорядчими та м'яким (soft power) методами.

Ключові слова: організаційно-економічний механізм; господарський механізм; аграрна сфера; трансформаційний період; стійкий розвиток на інноваційній основі.

Література

1. Аграрний і сільський розвиток для зростання та оновлення української економіки: наукова доповідь / за ред. Бородіної О.М., Шубравської О.В. Київ: ДУ "Ін-т екон. та прогнозув. НАН України". 2018. 152 с.
2. Березін О.В. Організаційно-економічний механізм формування і розвитку продовольчого ринку України: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук: спец. 08.07.02. Київ, 2006. 34 с.
3. Височанська М.Я. Організаційно-економічні механізми еколого-економічних засад розвитку аграрного сектору у контексті транскордонного співробітництва. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 15. С. 58—63. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.15.58
4. Галицький О.М., Лівінський А.І., Дяченко О.П. Організаційно-економічний механізм державного регулювання аграрного виробництва в Україні. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 3. С. 93—98.
5. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. №436-IV. База даних "Законодавство України" / ВР України. URL: https://zakon.rada.gov.ua (дата звернення: 21.03.2022).
6. Дарон Аджемоглу, Джеймс Робінсон. Чому нації занепадають / Пер. з англ. Олександра Дем'яненка. Київ: Наш Формат, 2016. 400 с.
7. Економічна енциклопедія у трьох томах. Т. 2, Київ: видавничий центр "Академія". 2001. 848 с.
8. Цимбалюк І., Риковська Л. Теоретичний аналіз сутності та складників дефініції "аграрна сфера". Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. 2017. Вип. 4. С. 13—19. Електронна версія (дата звернення: 16.02.2022).
9. Котис Н.В. Організаційно-економічний механізм розвитку сектору домашніх господарств: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: 08.00.03. Тернопіль, 2011. 21 с.
10. Курило В.І. Про зміст та співвідношення деяких аграрних дефініцій. Економіка АПК. 2014. № 2. С. 87—92.
11. Лебедєв К.А. Організаційно-економічний механізм розвитку зернопродуктового підкомплексу: теорія, методологія, практика: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук: спец. 08.00.03. Київ, 2010. 34 с.
12. Літвінов О.С., Капталан С.М. Сутність та види механізмів в економіці. Східна Європа. Придніпровська академія будівництва та архітектури. Випуск 6 (11). 2017. С. 146—148.
13. Лузан Ю.Я. Організаційно-економічний механізм забезпечення розвитку агропромислового виробництва України: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук: 08.00.03. Київ, 2010. 37 с.
14. Мічені Нобелем: конструктор механізмів Леонід Гурвіч. URL: https://www.epravda.com.ua (дата звернення: 15.02.2022).
15. Могильний О.М. Регулювання аграрної сфери. Ужгород. ІВА, 2005. 400 с.
16. Новий тлумачний словник української мови у чотирьох томах. Т. 2, Київ: "Акоіт", 1998. 910 с.
17. Одінцов М.М. Організаційно-економічний механізм формування і розвитку ринку продуктів тваринництва: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук: спец. 08.00.03. Київ, 2010. 35 с.
18. Павлов О.І. Збалансованість агропродовольчої сфери у контексті концепцій сталого розвитку та соціоекономічної парадигми // Сталий розвиток та безпека агропродовольчої системи України в умовах глобалізаційних викликів: монографія. Одеса: Астропринт, 2012. 760 с.
19. Попова О.Л. Сталий pозвиток агpосфеpи Укpаїни: політика і механізми. Київ: Ін-т економіки та пpогнозув НАН Укpаїни, 2009. 352 с.
20. Про державну підтримку сільського господарства України: Закон України від 24.06.2004 р. №1877-IV. База даних "Законодавство України" / ВР України. URL: https://zakon.rada.gov.ua (дата звернення: 21.03.2022).
21. Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності: Закон України від 11.09.2003 р. №1160-IV. База даних "Законодавство України" / ВР України. URL: https://zakon.rada.gov.ua (дата звернення: 21.03.2022).
22. Пришляк Н.В., Токарчук Д.М., Паламаренко Я.В. Передумови та організаційно-економічний механізм формування та реалізації стратегії поводження з відходами аграрних підприємств. Економіка та держава. 2021. № 3. С. 104—117. DOI: 10.32702/2306-6806.2021.3.104.
23. Селіверстова Л.С., Лосовська Н.В. Підходи до формування організаційно-економічного механізму управління соціальною відповідальністю бізнесу. Економіка та держава. 2019. № 7. С. 13—16. DOI: 10.32702/2306-6806.2019.7.13
24. Справедливість у доступі до земельних ресурсів і вигід від їх використання на сільських територіях: монографія / за ред. О.М. Бородіної. Київ: ДУ "Ін-т економіки та прогнозув." НАН України. 2021. 225 с.
25. Талавиря М.П. Організаційно-економічний механізм державної підтримки розвитку сільських територій: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук: 08.00.03. Київ, 2011. 39 с.
26. Чухно А.А. Економічна теорія: [у 2-х т.] / А.А. Чухно. Київ: ДННУ АФУ, 2010. — Т. 2. 628 с.
27. Юрченко А.Ю. Формування організаційно-економічного механізму розвитку і безпеки регіону. Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка. причорноморські економічні студії. Вип. 7. Миколаїв, 2016. С. 197—201.

O. Mohylnyi

IMPROVING THE ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC MECHANISM OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE AGRICULTURAL SECTOR: THEORETICAL AND METHODOLOGICAL PRINCIPLES

Summary

Continuous transformation of economic systems, all new internal challenges and external threats form a demand for research to improve the organizational and economic mechanism (OEM) of sustainable development of the agricultural sector in dysfunctional socio-environmental and economic relations. The purpose of the study is to summarise the universal components of OEM, highlight its evolutionary relationship with the "economic mechanism", and identify new functions and tools in the context of sustainable development of agriculture on an innovative basis.
The most characteristic features of the last 30 years of the transformation period from the economic mechanism of the centralized-administrative-planning system to the OEM of liberal-democratic market relations, are highlighted. Among them: partial replacement of the economic mechanism by OEM; delegation by the state to perform functions that are more effectively performed by the market mechanism and non-governmental organizations of producers; prevention by the state of destructive manifestations of the market element.
A principle scheme of interaction between OEM and market mechanism to ensure sustainable development of the agricultural sector has been developed, the core requirement of which is compliance with economic laws and the availability of an adaptive field for concerted decisions taking into account the interests of society, state and agricultural market counterparts.
The results of research by domestic and foreign scientists on the application of the categories "agricultural sector" and "organizational and economic mechanism" (OEM) to various objects of state regulatory influence as organic components of the sustainable development of the agricultural sector on an innovative basis are summarized.
The definitions of forms, methods and tools of OEM in the legislative acts of Ukraine are considered. A grouping of tools aimed at ensuring the sustainable development of the agricultural sector on an innovative basis was carried out according to regulatory, financial, economic, social, environmental, economic, administrative and administrative and partnership methods.
The elements of scientific novelty are the further development of the definition of "organizational and economic mechanism" in terms of supplementing its design with soft (soft power) methods and its inherent tools of subject-object influence on ensuring the functional sustainability of the agrarian sector. Proposals for improving the OEM of sustainable development of the agrarian sector on an innovative basis can be taken into account when finalizing the strategic directions for Ukraine's transition to the European Green Deal.

Keywords: organizational and economic mechanism; economic mechanism; agriculture; transformation period; development of agriculture on an innovative basis.

References

1. Borodina, O.M. and Shubravs'ka, O.V. (2018), Ahrarnyj i sil's'kyj rozvytok dlia zrostannia ta onovlennia ukrains'koi ekonomiky: naukova dopovid' [Agrarian and rural development for growth and renewal of the Ukrainian economy: scientific report], DU "In-t ekon. ta prohnozuv. NAN Ukrainy", Kyiv, Ukraine.
2. Berezin, O.V. (2006), "Organizational and economic mechanism of formation and development of the food market of Ukraine", Doctor's Thesis, Agricultural Economics, Kyiv, Ukraine.
3. Vysochanska, M. (2021), "Organizational and economic mechanisms of ecological and economic fundamentals of the development agricultural sector in the context of cross-border cooperation", Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 15, pp. 58—63. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.15.58.
4. Halyts'kyj, O.M., Livins'kyj, A.I. and Diachenko, O.P. (2019), "Organizational and economic mechanism of state regulation of agrarian production in Ukrane", Investytsii: praktyka ta dosvid, vol. 3, pp. 93—98.
5. The Verkhovna Rada of Ukraine (2003), "Economic Code of Ukraine", available at: https://zakon.rada.gov.ua (Accessed 21 March 2022).
6. Adzhemohlu, D. and Robinson, D. (2016), Chomu natsii zanepadaiut' [Why nations are declining], Nash Format, Kyiv, Ukraine.
7. Akademiia (2001), Ekonomichna entsyklopediia u tr'okh tomakh [Economic encyclopedia in three volumes], vol. 2, Akademiia, Kyiv, Ukraine.
8. Tsymbaliuk, I. and Rykovs'ka, L. (2017), "Theoretical analysis of the essence and components of the definition of "agricultural sphere", Ekonomichnyj chasopys Skhidnoievropejs'koho natsional'noho universytetu imeni Lesi Ukrainky, vol. 4, pp. 13—19.
9. Kotys, N.V. (2011), "Organizational and economic mechanism of development of the household sector", Ph.D. Thesis, National Economy, Ternopil', Ukraine.
10. Kurylo, V.I. (2014), "On the content and relationship of some agrarian definitions". Ekonomika APK, vol. 2, pp. 87—92.
11. Lebediev, K.A. (2010), "Organizational and economic mechanism of grain product subcomplex development: theory, methodology, practice", Doctor's Thesis, National Economy, Institute of Agrarian Economics, Kyiv, Ukraine.
12. Litvinov, O.S. and Kaptalan, S.M. (2017), "The essence and types of mechanisms in the economy", Skhidna Yevropa. Prydniprovs'ka akademiia budivnytstva ta arkhitektury, vol. 6 (11), pp. 146—148.
13. Luzan, Yu.Ya. (2010), "Organizational and economic mechanism for ensuring the development of agro-industrial production of Ukraine", Doctor's Thesis, National Economy, NSC "Institute of Agrarian Economics", Kyiv.
14. Korneliuk, R. (2010), "Nobel Laureates: Mechanism Designer Leonid Gurvich", available at: https://www.epravda.com.ua (Accessed 15 February 2022).
15. Mohyl'nyj, O.M. (2005), Rehuliuvannia ahrarnoi sfery [Regulation of the agricultural sector], IVA, Uzhhorod, Ukraine.
16. Akoit (1998), Novyj tlumachnyj slovnyk ukrains'koi movy u chotyr'okh tomakh [New explanatory dictionary of the Ukrainian language in four volumes], vol. 2, Akoit, Kyiv, Ukraine.
17. Odintsov, M.M. (2010), "Organizational and economic mechanism of formation and development of the market of livestock products", Doctor's Thesis, National Economy, NSC "Institute of Agrariran Economics", Kyiv, Ukraine.
18. Pavlov, O.I. (2012), Zbalansovanist' ahroprodovol'choi sfery u konteksti kontseptsij staloho rozvytku ta sotsioekonomichnoi paradyhmy [Balance of agri-food sphere in the context of concepts of sustainable development and socio-economic paradigm], Astroprynt, Odesa, Ukraine.
19. Popova, O.L. (2009), Stalyj pozvytok ahposfepy Ukpainy: polityka i mekhanizmy [Sustainable development of Ukraine's agriculture: policy and mechanisms], In-t ekonomiky ta ppohnozuv NAN Ukpainy, Kyiv, Ukraine.
20. The Verkhovna Rada of Ukraine (2004), The Law of Ukraine "On state support of agriculture of Ukraine", available at: https://zakon.rada.gov.ua (Accessed 21 March 2022).
21. The Verkhovna Rada of Ukraine (2003), The Law of Ukraine "On the principles of state regulatory policy in the field of economic activity", available at: https://zakon.rada.gov.ua (Accessed 21 March 2022).
22. Pryshliak, N., Tokarchuk, D. and Palamarenko, Y. (2021), "Prerequisites and organizational and economic mechanism of formation and implementation of the strategy of waste management of agricultural enterprises", Ekonomika ta derzhava, vol. 3, pp. 104—117. DOI: 10.32702/2306-6806.2021.3.104
23. Seliverstova, L. and Losovska, N. (2019), "Approaches to the formation of organizational and economic mechanism for managing business social responsibility", Ekonomika ta derzhava, vol. 7, pp. 13—16. DOI: 10.32702/2306-6806.2019.7.13
24. Borodina, O.M. (2021), Spravedlyvist' u dostupi do zemel'nykh resursiv i vyhid vid ikh vykorystannia na sil's'kykh terytoriiakh: monohrafiia [Justice in access to land resources and benefits from their use in rural areas: monograph], DU "In-t ekonomiky ta prohnozuv NAN Ukrainy", Kyiv, Ukraine.
25. Talavyria, M.P. (2011), "Organizational and economic mechanism of state support for rural development", Doctor's Thesis, National Economy, Kyiv, Ukraine.
26. Chukhno, A.A. (2010), Ekonomichna teoriia: u 2-kh t. [Economic theory: in 2 volumes], vol. 2, DNNU AFU, Kyiv, Ukraine.
27. Yurchenko, A.Yu. (2016), "Formation of the organizational and economic mechanism of development and security in the region", Rozvytok produktyvnykh syl i rehional'na ekonomika. prychornomors'ki ekonomichni studii, vol. 7, pp. 197—201.

№ 5 2022, стор. 19 - 27

Дата публікації: 2022-05-26

Кількість переглядів: 1283

Відомості про авторів

О. М. Могильний

д. е. н., професор, головний науковий співробітник, Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки" НААН України

O. Mohylnyi

Doctor of Economic Sciences, Professor, Chief Research Fellow, National Scientific Centre "Institute of Agrarian Economics"

ORCID:

0000-0002-9802-1701

Як цитувати статтю

Могильний О. М. Удосконалення організаційно-економічного механізму стійкого розвитку аграрної сфери: теоретико-методологічні засади. Економіка та держава. 2022. № 5. С. 19–27. DOI: 10.32702/2306-6806.2022.5.19

Mohylnyi, O. (2022), “Improving the organizational and economic mechanism of sustainable development of the agricultural sector: theoretical and methodological principles”, Ekonomika ta derzhava, vol. 5, pp. 19–27. DOI: 10.32702/2306-6806.2022.5.19

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.