EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ВАЖЛИВІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ КАТЕГОРІЇ "ДОДАНА ВАРТІСТЬ" В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ
О. М. Світовий

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2022.5.14

УДК: 338.43:633.1:330.143

О. М. Світовий

ВАЖЛИВІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ КАТЕГОРІЇ "ДОДАНА ВАРТІСТЬ" В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ

Анотація

В статті розглянуто теоретичні підходи до визначення економічної категорії "додана вартість" та можливості її застосування в управлінні підприємством. Означені етапи процесу впровадженням у вітчизняну статистичну практику системи національних рахунків відповідно до міжнародних стандартів та особливостей економіки України у контексті визначення та обрахування показників "додана вартість", "валова додана вартість", "чиста додана вартість". Охарактеризовані методичні підходи до визначення категорії "додана вартість" на рівні економіки в цілому, галузі та підприємства. Наголошено на важливості застосування категорії "додана вартість" для покращення ефективності господарювання на рівні підприємства. Визначені особливості застосування вказаної категорії на підприємствах галузей зернопродуктового виробництва. Проаналізована структура доданої вартості та встановлено, що пошук оптимального співвідношення її елементів буде сприяти більшій ефективності виробництва та реалізації виготовленої продукції з максимальним прибутком. Доведено, що основна частина доданої вартості створюється на переробних підприємствах. Обгрунтована необхідність створення кластерних систем на прикладі підприємств галузей зернопродуктового виробництва. Доведено переваги інтеграції усіх елементів кластерної системи для збільшення доданої вартості на основі підвищення ефективності виробництва та продуктивності праці.

Ключові слова: додана вартість; заробітна плата; прибуток; інтеграція; управління підприємством.

Література

1. Про впровадження системи національних рахунків: Постанова Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 р. № 727. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/727-92-%D0%BF#Text (дата звернення 29.04.2022).
2. Про схвалення Концепції розвитку системи національних рахунків: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 липня 2002 р. № 413-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/413-2002-%D1%80#Text (дата звернення 28.04.2022).
3. Програма розвитку системи національних рахунків на період до 2010 року: затверджена Постановою Кабінету Міністрів України від 7 квітня 2003 р. № 475. URL: https://www.kmu.gov.ua/npas/520332 (дата звернення 29.04.2022).
4. System of National Accounts 2008—2008 SNA. URL: http://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/sna2008.asp (дата звернення 27.04.2022).
5. Regulation (EU) No 549/2013 of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on the European system of national and regional accounts in the European Union Text with EEA relevance. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=CELEX%3A32013R0549 (дата звернення 27.04.2022).
6. Національний класифікатор України. Класифікація видів економічної діяльності ДК 009:2010: прийнято та надано чинності Наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 11.10.2010 № 457. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/vb457609-10#Text (дата звернення 02.05.2022).
7. Методологічні положення з організації державного статистичного спостереження "Річні національні рахунки": Державна служба статистики. Київ. 2020. 89 с. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/norm_doc/2020/204/204.pdf
8. Горячук В.Ф., Назарено Ю.А. Валова додана вартість як головний показник продуктивності діяльності підприємств. Економічні інновації. 2020. Том 22, Вип. 2 (75). С. 25—33.
9. Енциклопедія сучасної України: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=20494 (дата звернення 27.04.2022).
10. Завадський Й.С., Осовська Т.В., Юшкевич О.О. Економічний словник: словник. К.: Кондор, 2006. 356 с. URL: https://library.nlu.edu.ua/POLN_TEXT/KNIGI/KONDOR/EKONOMIC_SL_2006.pdf
11. Семюелсон П.А., Нордгауз В.Д. Мікроекономіка. [пер. з англ. за ред. С. Панчишина]. Київ: Основи, 1998. 676 с.
12. Виробництво зернових і зернобобових культур в Україні у масі після доробки у 2021 році: Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua (дата звернення: 03.05.2022).
13. Боднар О.В. Теоретико-методичні основи формування доданої вартості. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Економіка. 2017. Т. 2. Вип. 1 (49). С. 265—271.
14. Світовий О.М. Вдосконалення економічного механізму господарювання в сільськогосподарських підприємствах. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Економіка. 2011. Вип. 33. Ч. 2. С. 240—245.
15. Податковий кодекс України: документ від 2 грудня 2010 року № 2755-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text (дата звернення: 03.05.2022).
16. 78. Про оренду землі: Закон України від 6 жовтня 1998 року № 161-XIV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/161-14#Text (дата звернення: 28.04.2022).
17. Про додаткові заходи щодо соціального захисту селян — власників земельних ділянок та земельних часток (паїв): Указ Президента України від 2 лютого 2002 року № 92/2002. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/92/2002#Text (дата звернення: 30.04.2022).
18. Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне страхування: Закон України від 8 липня 2010 року № 2464-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2464-17#Text (дата звернення: 28.04.2022).

O. Svitovyi

IMPORTANCE OF APPLICATION OF CATEGORY "VALUE ADDED" IN MANAGEMENT ENTERPRISE

Summary

The article considers theoretical approaches to the definition of the economic category "value added" and the possibility of its application in enterprise management. determined The stages of the process by the introduction of the system of national accounts into domestic statistical practice in accordance with international standards and features of the economy of Ukraine in the context of determining and calculating the indicators "value added," "gross value added," "net value added". Methodical approaches to defining the category of "value added" at the level of the economy as a whole, industry and enterprise are described. The importance of using the category of "value added" to improve the efficiency of management at the enterprise level was emphasized. Peculiarities of application of the specified category at the enterprises of branches of grain product production are defined. The structure of value added is analyzed and it is established that the search for the optimal ratio of its elements will contribute to greater efficiency of the production process and the sale of manufactured products with maximum profit. Emphasis was placed on the need to focus more on increasing the share of wages in the value added structure. This is important because a well-motivated employee works more productively and brings more value to the company in the form of profit. In this case, the value added increases both in terms of wages and profits. In this we see the optimal proportion of the two main elements of value added. It is proved that the main part of value added is created at processing enterprises. Producers of raw materials, such as grain, selling it without processing, do not receive additional income. In order to obtain the optimal value added, the need for cooperation and integration of such enterprises with enterprises that process grain and create finished products is justified. In addition, it is necessary to build logistics and production infrastructure. The main directions of improvement of production management at the level of enterprises on the basis of the analysis and establishment of optimum size and structure of value added are offered. Necessity of creation of cluster systems, on an example of the enterprises of branches of grain product production is proved. The advantages of integration of all elements of the cluster system in the creation of greater value added based on increasing production efficiency and labor productivity are proved.

Keywords: value added; wages; profit; integration; enterprise management.

References

1. Cabinet of Ministers of Ukraine (1992), Resolution "On the introduction of a system of national accounts", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/727-92-%D0%BF#Text (Accessed 29 April 2022).
2. Cabinet of Ministers of Ukraine (2002), Order "About approval of the Concept of development of system of national accounts", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/413-2002-%D1%80#Text (Accessed 28 April 2022).
3. Cabinet of Ministers of Ukraine (2003), Resolution "Program for the development of the system of national accounts for the period up to 2010", available at: https://www.kmu.gov.ua/npas/520332 (Accessed 29 April 2022).
4. United Nations (2008), "United Nations Statistical Commission "System of National Accounts 2008 — 2008 SNA", available at: http://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/sna2008.asp (Accessed 27 April 2022).
5. An official website of the European Union (2013), "Regulation (EU) of the European Parliament and of the Council on the European system of national and regional accounts in the European Union", available at: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=CELEX%3A32013R0549 (Accessed 27 April 2022).
6. State committee of Ukraine on technical regulation and consumer policy (2010), "Adopted and entered into force by the Order of Derzhspozhyvstandart of Ukraine "National classifier of Ukraine. Classification of economic activities DK 009: 2010", available at: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/vb457609-10#Text (Accessed 02 May 2022).
7. State Statistics Service of Ukraine (2020), "Adopted Order of State Statistics Service of Ukraine "Methodological provisions on the organization of state statistical observation "Annual National Accounts", available at: http://www.ukrstat.gov.ua/norm_doc/2020/204/204.pdf
8. Goryachuk, V.F. and Nazareno, Yu.A. (2020), "Gross value added as the main indicator of productivity of enterprises", Ekonomichnі Innovatsiyi, vol. 22, no. 2, pp. 25—33.
9. Institute of Encyclopedic Research of the National Academy of Sciences of Ukraine (2022), "Encyclopedia of modern Ukraine", available at: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=20494 (Accessed 27 April 2022).
10. Zavadsky, J.S. Osovskaya, T.V. and Yushkevich O.O. (2006), EkonomIchniy slovnik [Economic dictionary], Kondor, Kyiv, Ukraine
11. Semjuel'son, P.A. and Nordgauz, V.D. (1998), Mikroekonomika [Microeconomics], Osnovy, Kyiv, Ukraine.
12. State Statistics Service of Ukraine (2022), "Production of cereals and legumes in Ukraine in bulk after completion in 2021", available at: http://www.ukrstat.gov.ua (Accessed 03 May 2022).
13. Bodnar, O.V. (2017), "Theoretical and methodological bases of value added formation", Naukoviy vIsnik Uzhgorodskogo unIversitetu. SerIya EkonomIka, vol. 2, no. 1 (49), pp. 265—271.
14. Svitovyi, O.M. (2011), "Improving the economic mechanism of management in agricultural enterprises", Naukoviy vIsnik Uzhgorodskogo unIversitetu. SerIya EkonomIka, no. 33, Р. 2, pp. 265—271.
15. The Verkhovna Rada of Ukraine (2010), "Tax Code of Ukraine", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text (Accessed 03 May 2022).
16. The Verkhovna Rada of Ukraine (2008), The Law of Ukraine "On land lease", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/161-14#Text (Accessed 28 April 2022).
17. President of Ukraine (2002), Decree "On additional measures for social protection of peasants — owners of land plots and land shares (units)", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/92/2002#Text (Accessed 30 April 2022).
18. The Verkhovna Rada of Ukraine (2010), The Law of Ukraine "On the collection and accounting of a single contribution to the compulsory state insurance", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2464-17#Text (Accessed 28 April 2022).

№ 5 2022, стор. 14 - 18

Дата публікації: 2022-05-26

Кількість переглядів: 1332

Відомості про авторів

О. М. Світовий

д. е. н., професор кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

O. Svitovyi

Doctor of Economic Sciences, Professor of the Department of Marketing and Business Management, Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University

ORCID:

0000-0002-0675-559X

Як цитувати статтю

Світовий О. М. Важливість застосування категорії "додана вартість" в управлінні підприємством. Економіка та держава. 2022. № 5. С. 14–18. DOI: 10.32702/2306-6806.2022.5.14

Svitovyi, O. (2022), “Importance of application of category "value added" in management enterprise”, Ekonomika ta derzhava, vol. 5, pp. 14–18. DOI: 10.32702/2306-6806.2022.5.14

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.