EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІСТОРИЧНИЙ ШАНС ДЛЯ УКРАЇНИ: РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ХАРЧОВОЇ ІНДУСТРІЇ
М. А. Міненко, Л. М. Міненко

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2022.5.4

УДК: 658.114.5

М. А. Міненко, Л. М. Міненко

ІСТОРИЧНИЙ ШАНС ДЛЯ УКРАЇНИ: РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ХАРЧОВОЇ ІНДУСТРІЇ

Анотація

Зміст статті розкриває історію трансформаційних перетворень національної харчової індустрії України в період 1991—2022 років і перспективи її розвитку, враховуючи інституціональні реалії Міністерства аграрної політики та продовольства України і можливості вступу нашої держави до Європейського Союзу. Зокрема, висвітлено послідовність ліквідації державних установ як у центрі, так і в областях, що свого часу забезпечували інституціональну суб'єктність вітчизняної харчової і переробної промисловості й сприяли створенню відповідного організаційно-правового та соціально значущого середовища для ефективного їх функціонування. Разом із тим, дано оцінку впливу чисельним громадським галузевим формуванням (промисловим об'єднанням), окремі з яких було створено у період до 1991 року, а інші — у ході становлення незалежності нашої держави, у тому числі й для збереження інституціональності харчової індустрії України та які, через сформоване відверто приватне монополізовано-лобістське середовище в аграрній сфері й неврегульованість правового поля, не спроможні виконувати свою місію. Акцентовано увагу на тому, що саме втрата харчовою індустрією інституціональності, є одним із головних посилюючих негативних факторів стосовно: інфляційних процесів; підвищення цін на харчові продукти; падіння валового внутрішнього продукту; недоотримання прибутку від можливої реалізації харчової продукції з доданою вартістю; ліквідацією або недозавантаженням виробничих потужностей; скороченням штатних працівників; "зачищення" вітчизняного ринку харчових продуктів для експансії закордонними товаровиробниками; руйнування виробництва замкнутого циклу; соціальної напруги у трудових колективах тощо. Підкреслено, що за останній період оголила і посилила ці проблеми відкрита воєнна агресія російської федерації проти України та її жахливі наслідки. Для об'єктивного обгрунтування, проведено статистичний аналіз здобутків, втрат і можливих прибутків харчової індустрії України за окремими показниками, що переконливо демонструє реальний потенціал підприємств харчової і переробної промисловості та їх можливий внесок до національного валового внутрішнього продукту.
Додатково зазначено, що інституціональна нерівноправність учасників продуктового ланцюга негативно вплинула і на розвиток фундаментальних та прикладних досліджень у харчовій сфері. Спад пояснюється тим, що протягом періоду незалежності та в умовах значного недофінансування, відбувалася ліквідація провідних науково-дослідних установ харчової, переробної, молочної і м'ясної промисловості. Водночас, обгрунтовано, що питання якості й кількості підготовки спеціалістів для потреб національного продуктового виробництва, також прямо залежить від того, що ліквідовано інституціональну суб'єктність харчової індустрії України, а існуючі заклади вищої освіти, перебуваючи у підпорядкуванні Міністерства освіти і науки нашої держави, не спроможні або не бажають проявляти науково-освітню і суспільно-необхідну ініціативу щодо зміни ситуації на краще.
У підсумку доведено, що виявлені причини втрат вітчизняної харчової індустрії є дійсно прямим наслідком відкритих монопольно-лобістських дій на користь окремих недоброчесних власників в аграрній сфері, які нехтують загальнонаціональними інтересами, а також відсутністю державної інституції харчовиків, що у співпраці із заінтересованими сторонами здатна підняти її показники на якісно новий рівень стійкого розвитку. Крім того, запропоновано систему комплексних заходів, виконання яких, на думку авторів, забезпечить можливість відродити національну харчову індустрію, а Україні стати рівноправним індустріально розвинутим учасником Європейського Союзу.

Ключові слова: харчова індустрія України; інституціональне середовище; монополізація інституціональної вертикалі; переналаштування інституціональності в аграрній сфері; учасники продуктового ланцюга; пастка глобалізації; харчові продукти.

Література

1. Алєксєєнко А.О., Балишев М.А., Дождьова О.Є., Семенов Є.В. Машинобудування для легкої та харчової промисловості. Центральний державний науково-технічний архів України: путівник. Харків: Федорко. 2009. 338 с. URL: https://old.archives.gov.ua/Publicat/Guidebooks/3-Putivnik-CDNTA.pdf (дата звернення 19.02.2022).
2. В Польщі до нуля знизили ПДВ на продукти харчування. Agravery: веб-сайт. 02.02.2022. URL: https://agravery.com/uk/posts/show/v-polsi-do-nula-znizili-pdv-na-produkti-harcuvanna (дата звернення 21.02.2022).
3. Віннічук Ю., Головньов С. Володимир Власюк: Ми — в пастці глобалізації. Імпортуємо дорогі товари і з їх допомогою виробляємо сировину. Бізнес Цензор: веб-сайт. 12.03.2018. URL: https://biz.censor.net/resonance/3054970/volodimir_vlasyuk_mi_v_pastts_globalzats_mportumo_dorog_tovari_z_h_dopomogoyu_viroblyamo_sirovi (дата звернення 18.02.2022).
4. Гулавський В.Т. Перспективи створення додаткової вартості при переробці зернових культур. Зернові продукти і комбікорми. 2016. № 63(3). С. 10-15. DOI: https://doi.org/10.15673/gpmf.v63i3.214 (дата звернення 18.02.2022).
5. Децик О., Алєксєєв В. ЗВТ з Туреччиною: ризики та перспективи для України. LB.ua: веб-сайт. 03.02.2022. URL: https://lb.ua/economics/2022/02/03/504598_zvt_z_turechchinoyu_riziki.html (дата звернення 18.02.2022).
6. Договір про Європейський Союз: Міжнародний документ Європейського Союзу від 07.02.1992 р. № 994_029. Редакція від 13.12.2007. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_029#Text (дата звернення 25.03.2022).
7. Зануда А. ПДВ для аграріїв знизили. Чому виграють агрохолдинги та скільки втратить бюджет. ВВС News Україна: веб-сайт. 23.02.2021. URL: https://www.bbc.com/ukrainian/features-55395029 (дата звернення 20.02.2022).
8. Зміни в реєстрації платників ПДВ для аграріїв. Державна податкова служба України: веб-сайт. 2022. URL: https://tax.gov.ua/yuridichnim-osobam/derjavna-reestratsiya-ta-obl/komentari-fahivtsiv/print-303584.html (дата звернення 19.02.2022).
9. Індекси цін. Державна служба статистики України: експрес-випуск. 10.03.2022. URL: http://ukrstat.gov.ua/express/expr2022/03/24.pdf (дата звернення 17.03.2022).
10. Квач Я.П., Кошельок Г.В. Сучасний стан і перспективи розвитку борошномельної галузі України. Економіка харчової промисловості. 2015. № 2. С. 18—24. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/echp_2015_2_5 (дата звернення 18.02.2022).
11. Кириченко А. Цінові підсумки — 2021: за рік ціни в Україні злетіли на більшість харчових продуктів. УНІАН: веб-сайт. 14.12.2021. URL: https://www.unian.ua/economics/agro/cinovi-pidsumki-2021-za-rik-cini-v-ukrajini-zletili-na-bilshist-harchovih-produktiv-novini-11642455.html (дата звернення 17.02.2022).
12. Кравченко М.О., Дергачова В.В., Бояринова К.О., Голюк В.Я. Аналіз чинників, що обумовили сценарій розвитку України, в контексті форсайту її економіки. Економіка та держава. 2020. № 8. С. 35—42. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.8.35 (дата звернення 17.02.2022).
13. Мінекономіки оприлюднило текст Угоди про зону вільної торгівлі із Туреччиною. Mind: веб-сайт. 07.02.2022. URL: https://mind.ua/news/20235918-minekonomiki-oprilyudnilo-tekst-ugodi-pro-zonu-vilnoyi-torgivli-iz-turechchinoyu (дата звернення 18.02.2022).
14. Міненко М. А. Фахові об'єднання в аграрно-промисловій сфері (теорія, методологія, організація): дис. … д-ра екон. наук: 08.00.03 / ННЦ "ІАЕ". Київ, 2011. 480 с.
15. Нардепи повернули 20% ставку ПДВ на деяку агропродукцію. Слово і діло: веб-сайт. 01.07.2021. URL: https://www.slovoidilo.ua/2021/07/01/novyna/suspilstvo/nardepy-povernuly-20-stavku-pdv-deyaku-ahroprodukcziyu (дата звернення 20.02.2022).
16. Петренко І. Порятунку більше не буде. Ліга. Блоги: веб-сайт. 26.01.2017. URL: https://blog.liga.net/user/ikurgan/article/25802 (дата звернення 20.02.2022).
17. Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо ставки податку на додану вартість з операцій з постачання окремих видів сільськогосподарської продукції: Закон України від 17.12.2020 р. № 1115-IX. Відомості Верховної Ради. 2021. № 12. Ст. 96. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1115-20#Text (дата звернення 20.02.2022).
18. Про внесення зміни до пункту 414 Постанови Кабінету Міністрів України від 09 грудня 2020 р. № 1236: Постанова Кабінету Міністрів України від 12.01.2022 р. №1. URL: https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vnesennya-zmini-do-punktu-41sup-a1 (дата звернення 20.02.2022).
19. Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархів): Закон України від 23.09.2021 р. № 1780-IX. Відомості Верховної Ради України. 2021. № 51. Ст. 421. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1780-20#Text (дата звернення 22.04.2022).
20. Про заходи щодо стабілізації цін на товари, що мають істотну соціальну значущість, товари протиепідемічного призначення: Постанова Кабінету Міністрів України від 22.04.2020 р. №341. Офіційний вісник України. 2020 р. № 39. С. 29. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/341-2020-%D0%BF#Text (дата звернення 20.02.2022).
21. Про необхідність врегулювання взаємовідносин виробників харчової продукції з торговельними мережами: Пропозиції Комітету підприємців агропромислового комплексу при Торгово-промисловій палаті України від 14.07.2021 р. №1876/03.2-7.8. Особистий архів автора. 5 арк.
22. Ринок молочної продукції в Україні: краще менше, та краще. PRO CONSULTING: веб-сайт. 02.02.2022. URL: https://pro-consulting.ua/ua/pressroom/rynok-molochnoj-produkcii-v-ukraine-luchshe-menshe-da-luchshe (дата звернення 18.02.2022).
23. Текст Угоди про асоціацію між Європейським Союзом та Україною. Євроінтеграційний портал: веб-сайт. 25.09.2017. URL: https://eu-ua.kmu.gov.ua/tekst-uhody-pro-asotsiatsiiu (дата звернення 18.02.2022).
24. У 2021 році Україна збільшила експорт агропродукції на 25%. Український клуб аграрного бізнесу: веб-сайт. 11.01.2022. URL: http://ucab.ua/ua/pres_sluzhba/novosti/u_2021_rotsi_ukraina_zbilshila_eksport_agroproduktsii_na_25 (дата звернення 17.02.2022).
25. Україна подала заявку до ЄС. Що це означає? Zaxid.net: веб-сайт. 28.02.2022. URL: https://zaxid.net/ukrayina_podala_zayavku_na_vstup_do_yes_n1537131 (дата звернення 25.03.2022).
26. The return of geopolitics: Foreign Secretary's Mansion House speech at the Lord Mayor's 2022 Easter Banquet: Speech by Elizabeth Mary Truss — Secretary of State for Foreign, Commonwealth and Development Affairs of UK, 27 April 2022. URL: https://www.gov.uk/government/speeches/foreign-secretarys-mansion-house-speech-at-the-lord-mayors-easter-banquet-the-return-of-geopolitics (Accessed 28.04.2022).

M. Minenko, L. Minenko

HISTORICAL CHANCE FOR UKRAINE: REALITIES AND PROSPECTS OF THE NATIONAL FOOD INDUSTRY

Summary

The content of the article reveals the history of transformational conversions of the national food industry of Ukraine in the period 1991—2022 and prospects for its development, taking into account the institutional realities of the Ministry of Agrarian Policy and Food of Ukraine and the possibility of our country's accession to the European Union. In particular, the sequence of liquidation of state institutions both in the center and in the oblasts is highlighted which at one time ensured the institutional subjectivity of the domestic food and processing industry and contributed to the creation of an appropriate organizational, legal and socially significant environment for their effective functioning. At the same time, an assessment of the impact of numerous public industry formations (industrial associations), some of which were established before 1991, and others — during the independence of our state, including to preserve the institutionality of the food industry of Ukraine and which, due to the open private monopolized lobbying environment in the agricultural sector and the unregulated legal field, are unable to fulfill their mission is given. Emphasis is placed on the fact that the loss of institutionality by the food industry is one of the main aggravating negative factors in relation to: inflationary processes; rising food prices; fall in gross domestic product; shortfall in profits from the possible sale of value-added food products; liquidation or underutilization of production facilities; reduction of staff; "cleansing" of the domestic food market for expansion by foreign producers; destruction of closed-loop production; social tension in labor collectives, etc. It is emphasized that the open military aggression of the russian federation against Ukraine and its terrible consequences have recently exposed and exacerbated these problems. For an objective justification, a statistical analysis of the gains, losses and possible profits of the food industry of Ukraine on individual indicators, which convincingly demonstrates the real potential of the food and processing industries and their possible contribution to the gross domestic product is conducted.
In addition, it is noted that the institutional inequality of participants in the food chain has negatively affected the development of basic and applied researches in the food sector. The decline is due to the fact that during the period of independence and in conditions of significant underfunding, there was a liquidation of leading research institutions in the food, processing, dairy and meat industries. At the same time, it is substantiated that the issue of quality and quantity of training for the needs of national food production also directly depends on the elimination of the institutional subjectivity of the food industry of Ukraine, and the existing higher education institutions under the Ministry of Education and Science able or unwilling to show scientific, educational and socially necessary initiative to change the situation for the better.
As a result, it is proved that the identified causes of losses of the domestic food industry are indeed a direct consequence of open monopoly-lobbying actions in favor of some dishonest owners in the agricultural sector who neglect national interests, as well as the lack of a state institution of food producers, which in cooperation with stakeholders is able to raise its performance to a qualitatively new level of sustainable development. In addition, a system of comprehensive measures is proposed, the implementation of which, according to the authors, will provide an opportunity to revive the national food industry, Ukraine to become an equal industrially developed member of the European Union.

Keywords: food industry of Ukraine; institutional environment; monopolization of the institutional vertical; readjustment of institutionality in the agricultural sphere; participants in the food chain; the trap of globalization; food products.

References

1. Alieksieienko, A. O., Balyshev M. A., Dozhd'ova O. Ye. and Semenov Ye. V. (2009), "Mechanical engineering for light and food industries", [Online], available at: https://old.archives.gov.ua/Publitsat/Guidebooks/3-Putivnik-TsDNTA.pdf (Accessed 19.02.2022).
2. Agravery (2022), "In Poland, the value added tax on food has been reduced to zero", available at: https://agravery.com/uk/posts/show/v-polsi-do-nula-znizili-pdv-na-produkti-harcuvanna (Accessed 21.02.2022).
3. Vinnichuk, Yu. and Holovn'ov, S. (2018), "Volodymyr Vlasyuk: We are trapped in globalization. We import expensive goods and use them to produce raw materials", Biznes Tsenzor, available at: https://biz.censor.net/resonance/3054970/volodimir_vlasyuk_mi_v_pastts_globalzats_mportumo_dorog_tovari_z_h_dopomogoyu_viroblyamo_sirovi (Accessed 18.02.2022).
4. Hulavs'kyj, V. T. (2016), "Prospects for creating added value in the processing of cereals", Zernovi produkty i kombikormy, vol. 63(3), pp. 10—15. doi.org/10.15673/gpmf.v63i3.214
5. Detsyk, O. and Alieksieiev, V. (2022), "FTZ with Turkey: risks and prospects for Ukraine", LB.ua, available at: https://lb.ua/economics/2022/02/03/504598_zvt_z_turechchinoyu_riziki.html (Accessed 18.02.2022).
6. International document of the European Union (1992), "Treaty on European Union", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_029#Text (Accessed 25.03.2022).
7. Zanuda, A. (2021), "VAT for farmers has been reduced. Why agricultural holdings win and how much the budget will lose", BBC News Ukraina, available at: https://www.bbc.com/ukrainian/features-55395029 (Accessed 20.02.2022).
8. State Fiscal Service of Ukraine (2022), "Changes in the registration of VAT payers for farmers", available at: https://tax.gov.ua/yuridichnim-osobam/derjavna-reestratsiya-ta-obl/komentari-fahivtsiv/print-303584.html (Accessed 19.02.2022).
9. State Statistics Service of Ukraine (2022), "Price indices", available at: http://ukrstat.gov.ua/express/expr2022/03/24.pdf (Accessed 17.03.2022).
10. Kvach, Ya. P. and Koshel'ok, H. V. "Current state and prospects of development of the flour-milling industry of Ukraine", Ekonomika kharchovoi promyslovosti, [Online], vol. 2, pp. 18—24, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/echp_2015_2_5 (Accessed 18.02.2022).
11. Kyrychenko, A. (2021), "Price results — 2021: in a year, prices in Ukraine have soared for most food products", UNIAN, available at: https://www.unian.ua/economics/agro/cinovi-pidsumki-2021-za-rik-cini-v-ukrajini-zletili-na-bilshist-harchovih-produktiv-novini-11642455.html (Accessed 17.02.2022).
12. Kravchenko, M. O., Derhachova, V. V., Boiarynova, K. O. and Holiuk, V. Ya. (2020), "Analysis of the factors that determined the scenario of Ukraine's development in the context of the foresight of its economy", Ekonomika ta derzhava, [Online], vol. 8, pp. 35—42. DOI 10.32702/2306-6806.2020.8.35.
13. Mind (2022), "The Ministry of Economy has published the text of the Free Trade Agreement with Turkey", available at: https://mind.ua/news/20235918-minekonomiki-oprilyudnilo-tekst-ugodi-pro-zonu-vilnoyi-torgivli-iz-turechchinoyu (Accessed 18.02.2022).
14. Minenko, M. A. (2011), "Fakhovi associations in the agro-industrial sphere (theory, methodology, organization)", Abstract of doctoral dissertation, economy, National research center "Institute of Agrarian Economics", Kyiv, Ukraine.
15. Slovo i dilo (2021), "People's Deputies returned a 20% VAT rate on some agricultural products", available at: https://www.slovoidilo.ua/2021/07/01/novyna/suspilstvo/nardepy-povernuly-20-stavku-pdv-deyaku-ahroprodukcziyu (Accessed 20.02.2022).
16. Petrenko, I. (2017), "There will be no more salvation", Liha. Blohy, [Online], available at: https://blog.liga.net/user/ikurgan/article/25802 (Accessed 20.02.2022).
17. The Verkhovna Rada of Ukraine (2020), The Law of Ukraine "On Amendments to the Tax Code of Ukraine Concerning the Value Added Tax Rate on Transactions for the Supply of Certain Types of Agricultural Products", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1115-20#Text (Accessed 20.02.2022).
18. Cabinet of Ministers of Ukraine (2020), The Resolution "On Amendments to Item 414 of the Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine of December 09, 2020 № 1236", available at: https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vnesennya-zmini-do-punktu-41sup-a1 (Accessed 20.02.2022).
19. The Verkhovna Rada of Ukraine (2021), The Law of Ukraine "On prevention of threats to national security related to the excessive influence of persons of significant economic and political importance in public life (oligarchs)", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1780-20#Text (Accessed 22.04.2022).
20. Cabinet of Ministers of Ukraine (2012), The Resolution "On measures to stabilize prices for goods of significant social significance, anti-epidemic goods", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/341-2020-%D0%BF#Text (Accessed 20.02.2022).
21. The Committee of Entrepreneurs of the agro-industrial complex at the Chamber of Commerce and Industry of Ukraine (14.07.2021), The Proposals "On the need to regulate the relationship of food producers with retail chains", Personal archive of the author, 5 p.
22. CONSULTING PRO (2022), "Dairy market in Ukraine: less is better and better", available at: https://pro-consulting.ua/ua/pressroom/rynok-molochnoj-produkcii-v-ukraine-luchshe-menshe-da-luchshe (Accessed 18.02.2022).
23. Yevrointehratsijnyj portal (2017), "Text of the Association Agreement between the European Union and Ukraine", available at: https://eu-ua.kmu.gov.ua/tekst-uhody-pro-asotsiatsiiu (Accessed 18.02.2022).
24. Ukrains'kyj klub ahrarnoho biznesu (2022), "In 2021, Ukraine increased exports of agricultural products by 25%", available at: http://ucab.ua/ua/pres_sluzhba/novosti/u_2021_rotsi_ukraina_zbilshila_eksport_agroproduktsii_na_25 (Accessed 17.02.2022).
25. Zaxid.net (2022), "Ukraine has applied to the EU. What does it mean?", available at: https://zaxid.net/ukrayina_podala_zayavku_na_vstup_do_yes_ n1537131 (Accessed 25.03.2022).
26. Speech by Elizabeth Mary Truss — Secretary of State for Foreign, Commonwealth and Development Affairs of UK (2022), "The return of geopolitics: Foreign Secretary's Mansion House speech at the Lord Mayor's 2022 Easter Banquet", available at: https://www.gov.uk/government/speeches/foreign-secretarys-mansion-house-speech-at-the-lord-mayors-easter-banquet-the-return-of-geopolitics (Accessed 28.04.2022).

№ 5 2022, стор. 4 - 13

Дата публікації: 2022-05-26

Кількість переглядів: 1366

Відомості про авторів

М. А. Міненко

д. е. н., професор

M. Minenko

Doctor of Economic Sciences, Professor

ORCID:

0000-0002-7492-3196


Л. М. Міненко

д. філос. з історії та археології

L. Minenko

PhD in Historical Sciences and Archeology

ORCID:

0000-0003-0249-9856

Як цитувати статтю

Міненко М. А., Міненко Л. М. Історичний шанс для України: реалії та перспективи національної харчової індустрії. Економіка та держава. 2022. № 5. С. 4–13. DOI: 10.32702/2306-6806.2022.5.4

Minenko, M. and Minenko, L. (2022), “Historical chance for Ukraine: realities and prospects of the national food industry”, Ekonomika ta derzhava, vol. 5, pp. 4–13. DOI: 10.32702/2306-6806.2022.5.4

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.