EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

КЛАСИФІКАЦІЙНІ Й АМОРТИЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ
В. В. Ясишена, Н. М. Головай

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2022.3.4

УДК: 657.421

В. В. Ясишена, Н. М. Головай

КЛАСИФІКАЦІЙНІ Й АМОРТИЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ

Анотація

У статті запропоновано розширити класифікацію нематеріальних активів для обліково-аналітичних потреб. Для потреб фінансового обліку рекомендовано такі класифікаційні ознаки, як результат переоцінки, наявність активного ринку, нематеріальний актив як інвентаризаційний об'єкт, належність до країни походження, відображення в балансі підприємства. Класифікацію нематеріальних активів підприємства для управлінського обліку й аналітичних потреб доповнено такими ознаками, як об'єкт обліку, потреба у захисті, вплив на стратегічний розвиток підприємства, здатність до відтворення. Розроблений алгоритм встановлення доцільності нарахування амортизації на нематеріальні активи на основі таких ідентифікаторів, як термін їх корисного використання, наявність в правовстановлюючому документі положення про продовження або поновлення, існування вигод, які очікує одержувати підприємство після продовження або поновлення контракту, відсутність суттєвих витрат і змін існування умов контракту. Застосування цього алгоритму дасть змогу ефективно управляти нематеріальним активом і приймати обгрунтовані рішення щодо їх амортизації, що сприятиме встановленню об'єктивної вартості цих активів та буде впливати на вартість підприємства.

Ключові слова: нематеріальні активи; облік; ознака; класифікація; амортизація; строк корисного використання.

Література

1. Банасько Т. М. Бухгалтерський облік і контроль нематеріальних активів: оцінка та порядок відображення: автореф. дис.... канд. екон. наук. Житомир, 2010. 18 с.
2. Бігдан І. А. Облік і аудит нематеріальних активів: автореф. дис.... канд. екон. наук. Харків, 2003. 19 c.
3. Бражна Л. В. Облік нематеріальних активів в АПК: автореф. дис.... канд. екон. наук. Київ, 2006. 20 c.
4. Бразілій Н. М. Облік і аудит нематеріальних активів (на прикладі підприємств харчової промисловості): автореф. дис.... канд. екон. наук. Київ, 2007. 20 с.
5. Вакун О. В. Облік і аналіз нематеріальних активів у будівельних підприємствах: автореф. дис.... канд. екон. наук. Івано-Франківськ, 2013. 20 c.
6. Денис В. П. Оперативний облік і аналіз інноваційної діяльності підприємств: автореф. дис.... канд. екон. наук. Київ, 2007. 19 с.
7. Диба В. М. Облік та аналіз нематеріальних активів в умовах інституційних змін: теорія і методологія: автореф. дис.... д-ра екон. наук. Київ, 2017. 40 с.
8. Криштопа І. І. Методика та організація обліку та контролю нематеріальних активів: автореф. дис.... канд. екон. наук. Київ, 2008. 19 с.
9. Лепетан І. М. Облік і контроль нематеріальних активів у науково-дослідних господарствах: автореф. дис.... канд. екон. наук. Київ, 2010. 23 с.
10. Лінь Суль Лінь. Облік, аудит і аналіз нематеріальних активів: автореф. дис.... канд. екон. наук. Київ. нац. екон. ун-т. Київ, 2001. 20 c.
11. Писаренко Ю. В. Організація та методика обліку і контролю нематеріальних активів: автореф. дис.... канд. екон. наук. Київ, 2008. 20 с.
12. Плекан М. В. Облік і аналіз нематеріальних активів в умовах розвитку інформаційної економіки: автореф. дис.... канд. екон. наук. Львів, 2013. 20 c.
13. Польова Т. В. Облік, аудит і аналіз нематеріальних активів: автореф. дис.... канд. екон. наук. Харків, 2006. 19 с.
14. Рудченко Ю. С. Облік торговельних марок (брендів) на підприємствах харчової промисловості: автореф. дис.... канд. екон. наук. Київ, 2007. 20 с.
15. Сатовський В. В. Облік і аудит нематеріальних активів (на матеріалах підприємств ЗАТ "Укртатнафта"): автореф. дис.... канд. екон. наук. Київ, 1998. 16 c.
16. Сизоненко О. В. Облік, контроль і аналіз операцій з нематеріальними активами: автореф. дис.... канд. екон. наук. Київ, 2010. 21 c.
17. Скоп Х. І. Бухгалтерський облік нематеріальних активів: відображення та переоцінка: автореф. дис.... канд. екон. наук. Львів, 2015. 20 c.
18. Скоп Х. І. Бухгалтерський облік нематеріальних активів: відображення та переоцінка: автореф. дис.... канд. екон. наук. Львів, 2015. 20 c.
19. Судин Ю. А. Облік і аналіз гудвілу підприємств: автореф. дис.... канд. екон. наук. Київ, 2017. 20 с.
20. Шелест В. С. Обліково-аналітичне забезпечення управління нематеріальними активами: автореф. дис.... канд. екон. наук. Київ, 2014. 20 c.
21. Шульга С. В. Облік і аудит нематеріальних активів: теорія, організація, методика: автореф. дис.... канд. екон. наук. Київ, 2006. 21 c.
22. Ясишена В. В. Економічний зміст та класифікація нематеріальних активів для цілей бухгалтерського обліку. Ефективна економіка. 2013. № 8. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2227

V. Yasyshena, N. Golovai

CLASSIFICATION AND DEPRECIATION ASPECTS OF ACCOUNTING FOR INTANGIBLE ASSETS

Summary

The article proposes to expand the classification of intangible assets for accounting and analytical purposes. For the purposes of financial accounting, such classification features as the result of revaluation, the presence of an active market, an intangible asset as an inventory item, belonging to the country of origin, reflected in the balance sheet of the enterprise are recommended. The classification of intangible assets of the enterprise for management accounting and analytical needs is supplemented by such features as the object of accounting, the need for protection, the impact on the strategic development of the enterprise, the ability to reproduce. It is noted that the above classification features can be used simultaneously for the needs of financial, management accounting and analytical work. An algorithm has been developed to determine the feasibility of depreciation on intangible assets based on such identifiers as their useful life, the presence in the title document of provisions on renewal or renewal, the existence of benefits expected to receive after renewal or renewal of the contract, no significant costs and changes contract. The application of this algorithm will allow you to effectively manage intangible assets and make informed decisions about their depreciation, which will help establish the fair value of these assets and will affect the value of the enterprise. It is recommended to additionally disclose in Accounting Standard 8 "Intangible Assets" the following issues: introduction of delayed methods for depreciation of intangible assets; the procedure for determining intangible assets that can be attributed to items with indefinite useful lives. Due to the imbalance in the identification, accounting of intangible assets and gaps in the establishment of some aspects of their depreciation in accordance with domestic law, it is advisable to position the professional judgment of the accountant. It should be based on intuitive processes and special sources of information that will allow to justify the decisions taken to reflect in the accounting and reporting of information on the depreciation of intangible assets.

Keywords: intangible assets; accounting; indication; classification; depreciation; useful life.

References

1. Banasko, T. M. (2010), "Accounting and audit of intangible assets: valuation and data records", Ph.D. Thesis, Accounting, analysis and audit (by type of economic activity), Zhytomyr State Technological University, Zhytomyr, Ukraine.
2. Bihdan, I. A. (2003), "Accounting and audit of intangible assets", Ph.D. Thesis, Accounting, analysis and audit, Kharkiv State University of Nutrition and Trade, Kharkiv, Ukraine.
3. Brazhna, L. V. (2006), "Accounting of intangible assets in Agro-Industrial Complex (AIC)", Ph.D. Thesis, Accounting, analysis and audit, National Research Center "Institute of Agrarian Economics" UAAS, Kyiv, Ukraine.
4. Brazilii, N. M. (2007), "Accounting and audit of intangible assets (based on the example of food processing enterprises)", Ph.D. Thesis, Accounting, analysis and audit (by type of economic activity), SHEI "V. Hetman Kyiv National University of Economics", Kyiv, Ukraine.
5. Vakun, O. V. (2013), "Accounting and audit of intangible assets in construction enterprises", Ph.D. Thesis, Accounting, analysis and audit (by type of economic activity), SHEI "V. Stefanyk Precarpathian National University". Ivano-Frankivsk, Ukraine.
6. Denys, V. P. (2007), "Operational accounting and analysis of innovative activities of enterprises", Ph.D. Thesis, Accounting, analysis and audit (by type of economic activity), SHEI "V. Hetman Kyiv National University of Economics", Kyiv, Ukraine.
7. Dyba, V. M. (2017), "Accounting and analysis of intangible assets in the context of institutional change: theory and methodology", D.Sc. Thesis, Accounting, analysis and audit (by type of economic activity), Kyiv National University of Economics, Kyiv, Ukraine.
8. Kryshtopa, I. I. (2008), "Methods and arrangements for accounting and control of intangible assets", Ph.D. Thesis, Accounting, analysis and audit (by type of economic activity), SHEI "V. Hetman Kyiv National University of Economics", Kyiv, Ukraine.
9. Lepetan, I. M. (2010), "Accounting and control of intangible assets of research and development units", Ph.D. Thesis, Accounting, analysis and audit (by type of economic activity), National Research Center "Institute of Agrarian Economics" UAAS, Kyiv, Ukraine.
10. Lin Sul, Lin. (2001), "Accounting, audit and analysis of intangible assets", Ph.D. Thesis, Accounting, analysis and audit, Kyiv National University of Economics, Kyiv, Ukraine.
11. Pysarenko, Yu.V. (2008), "Arrangements and methods for accounting and control of intangible assets", Ph.D. Thesis, Accounting, analysis and audit (by type of economic activity), SHEI "V. Hetman Kyiv National University of Economics", Kyiv, Ukraine.
12. Plekan, M. V. (2013), "Accounting and analysis of intangible assets in the information economy", Ph.D. Thesis, Accounting, analysis and audit (by type of economic activity), Lviv Commercial academy CUCSU, Lviv, Ukraine.
13. Poliova, T. V. (2006), "Accounting, audit and analysis of intangible assets", Ph.D. Thesis, Accounting, analysis and audit, Kharkiv State University of Nutrition and Trade, Kharkiv, Ukraine.
14. Rudchenko, Yu.S. (2007), "Accounting of trade marks (brands) in food processing enterprises", Ph.D. Thesis, Accounting, analysis and audit (by type of economic activity), National Research Center "Institute of Agrarian Economics" UAAS, Kyiv, Ukraine.
15. Satovskyi, V. V. (1998), "Accounting and audit of intangible assets (based on the example of enterprises of JSC "Ukrnafta") ", Ph.D. Thesis, Accounting, analysis and audit, Kyiv National University of Economics, Kyiv, Ukraine.
16. Syzonenko, O. V. (2010), "Accounting, control and analysis of operations with intangible assets", Ph.D. Thesis, Accounting, analysis and audit (by type of economic activity), State Academy statistics, accounting and auditing of the State Statistics Committee of Ukraine, Kyiv, Ukraine.
17. Skop, Kh. I. (2015), "Accounting of intangible assets: recording and revaluation", Ph.D. Thesis, Accounting, analysis and audit (by type of economic activity), Lviv Commercial academy CUCSU, Lviv, Ukraine.
18. Starko, I. Ye. (2015), "Accounting and control of intangible assets in management of an enterprise", Ph.D. Thesis, Accounting, analysis and audit (by type of economic activity), Lviv Commercial academy CUCSU, Lviv, Ukraine.
19. Sudyn, Yu. A. (2017), "Accounting and analysis of enterprise goodwill", Ph.D. Thesis, Accounting, analysis and audit (by type of economic activity), Ternopil National Economic university, Ternopil, Ukraine.
20. Shelest, V. S. (2014), "Accounting and analytical support of managing intangible assets", Ph.D. Thesis, Accounting, analysis and audit (by type of economic activity), SHEI "Vadym Hetman Kyiv National University of Economics", Kyiv, Ukraine.
21. Shulha, S. V. (2006), "Accounting and audit of intangible assets: theory, arrangements and methods: extended abstract of candidate's thesis", Ph.D. Thesis, Accounting, analysis and audit, State Academy statistics, accounting and auditing of the State Statistics Committee of Ukraine, Kyiv, Ukraine.
22. Yasyshena, V. V. (2013). "Economic content and classification of intangible assets for accounting purposes". Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 8, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2227 (Accessed in Febr 2022).

№ 3 2022, стор. 4 - 9

Дата публікації: 2022-04-23

Кількість переглядів: 429

Відомості про авторів

В. В. Ясишена

д. е. н., доцент, професор кафедри економіки, обліку та оподаткування, Вінницький навчально-науковий інститут економіки Західноукраїнського національного університету

V. Yasyshena

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Рrofessor of the Department of Economics, Accounting and Taxation, Vinnytsia Education and Research Institute of Economy of West Ukrainian National University

ORCID:

0000-0003-3214-3877


Н. М. Головай

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки, обліку та оподаткування, Вінницький навчально-науковий інститут економіки Західноукраїнського національного університету

N. Golovai

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economics, Accounting and Taxation, Vinnytsia Education and Research Institute of Economy of West Ukrainian National University

ORCID:

0000-0001-9597-0963

Як цитувати статтю

Ясишена В. В., Головай Н. М. Класифікаційні й амортизаційні аспекти обліку нематеріальних активів. Економіка та держава. 2022. № 3. С. 4–9. DOI: 10.32702/2306-6806.2022.3.4

Yasyshena, V. and Golovai, N. (2022), “Classification and depreciation aspects of accounting for intangible assets”, Ekonomika ta derzhava, vol. 3, pp. 4–9. DOI: 10.32702/2306-6806.2022.3.4

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.