EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА
Т. Є. Іщейкін, А. С. Олійник, О. О. Козін, А. С. Фурман, А. І. Гринь

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2022.2.141

УДК: 347.71:334.716

Т. Є. Іщейкін, А. С. Олійник, О. О. Козін, А. С. Фурман, А. І. Гринь

УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА

Анотація

Зазначено, що під виробничо-комерційною діяльністю підприємства слід розуміти діяльність підприємства, яка спрямовується на виявлення та задоволення потреб споживачів через продаж продукції на ринку з метою одержання прибутку. Проаналізовано, що в умовах ринкової економіки ефективність виробничо-комерційної діяльності підприємства залежить від правильного функціонування механізму повернення вкладених коштів, засобів просування і продажу товарів і послуг. Акцентовано, що одним з основних шляхів підвищення ефективності виробничої діяльності є запровадження у виробництво нових технологій, сучасних форм автоматизації та інформаційних технологій, які передбачають використання досягнень науки та передового досвіду. Досліджено, що витрати є необхідною умовою функціонування підприємства, а їх величина істотно впливає на формування фінансових результатів, а також є основою для оцінки ефективності діяльності підприємства. Доведено, що ефективна виробничо-комерційна діяльність є найважливішою складовою діяльності підприємства, що забезпечує сталий розвиток підприємства, є основним фактором забезпечення його конкурентоспроможності, і від її результатів залежить ефективність всієї господарсько-фінансової діяльності.

Ключові слова: виробничо-комерційна діяльність; чинники впливу; соціально-економічні інтереси; трансформація ресурсів; управління витратами.

Література

1. Вітлінський В.В., Великоіваненко Г.І. Ризикологія в економіці та підприємництві. Київ КНЕУ. 2014. 480 с.
2. Дергільова Г.С. Прибуток як економічна категорія. Вісник Технологічного університету Поділля. 2017. С. 234—240.
3. Лень В.С., Прощина К.В. Поняття витрат і затрат у бухгалтерському обліку: відмінність та тотожність. Економічний форум. 2013. № 2. С. 277—284.
4. Олійник А.С., Вельбой М.Б., Лук'яновець Н.М. Роль персоналу та виробничих витрат при ефективному управлінні підприємством. Агросвіт. 2021. № 7—8. С. 94—102.
5. Оскольський В. Про перспективи становлення конкурентоспроможної регіональної економіки. Маркетинг. 2017. № 12. С. 30—36.
6. Рожинський А.Л. Сутність і значення конкурентоспроможності підприємства. Актуальні проблеми економіки. 2014. № 23. С. 56—61.
7. Саєнко М.Г. Стратегія підприємства: підручник. Тернопіль. Економічна думка. 2016. 390 с.
8. Селига В.А. Сутність та роль конкуренції в ринковій економіці. Держава та економіка. 2015. № 34. С. 67—74.
9. Тулуш Л. Д., Радченко О. Д. Стратегічні напрями бюджетного регулювання розвитку агропромислового виробництва в Україні. Економіка АПК. 2012. № 10. С. 81—90.
10. Череп А.В. Управління витратами суб'єктів господарювання. Ч. 1: монографія. Харків: ВД "ІНЖЕК", 2007. 368 с.

T. Ishcheikin, А. Oliinyk, O. Kozin, A. Furman, A. Hryn

MANAGEMENT OF PRODUCTION AND COMMERCIAL ACTIVITIES OF THE ENTERPRISE

Summary

It is noted that the production and commercial activities of the enterprise should be understood as the activities of the enterprise, which is aimed at identifying and meeting the needs of consumers through the sale of products on the market for profit. Enterprises now have problems in the process of production and commercial activities, ranging from establishing commercial relations with contractors, the organization of procurement of material resources and ending with cost-effective sales. The problem of improving the efficiency of production and commercial activities is that for each unit of resources (costs) — labor, material and financial — to achieve the maximum possible increase in production and profits. Therefore, it is important to formulate criteria that should most accurately and fully characterize the essence of efficiency as an economic category and be unique for all parts of social production or economic activity. It is analyzed that in a market economy, the efficiency of production and commercial activities of the enterprise depends on the proper functioning of the mechanism of return on investment, means of promotion and sale of goods and services. It is emphasized that one of the main ways to increase the efficiency of production activities is the introduction of new technologies, modern forms of automation and information technology, which involve the use of scientific advances and best practices. Effective selection of suppliers, cooperation with which provides the maximum reward and minimum risk, will help increase the efficiency of commercial activities for the purchase of goods. In the process of acquiring resources for production, costs are incurred. The result of production accumulates in the finished product, which is characterized by the total cost of its production. When selling finished products, resources are transformed into costs. A certain part of the company's resources is transformed into costs during their implementation. It is investigated that costs are a necessary condition for the operation of the enterprise, and their value significantly affects the formation of financial results, as well as is the basis for assessing the effectiveness of the enterprise. It is proved that effective production and commercial activity is the most important component of the enterprise, ensuring sustainable development of the enterprise, is the main factor in ensuring its competitiveness, and its results depend on the effectiveness of all economic and financial activities.

Keywords: production and commercial activities; factors of influence; socio-economic interests; resource transformation; cost management.

References

1. Vitlinsky, V.V. and Velikoivanenko, G.I. (2014), Ryzykolohiya v ekonomitsi ta pidpryyemnytstvi [Riscology in economics and business], KNEU, Kyiv, Ukraine.
2. Dergilova, G.S. (2017), "Profit as an economic category", Visnyk Tekhnolohichnoho universytetu Podillya, pp. 234—240.
3. Len, V.S. and Proshchina, K.V. (2013), "The concept of costs and expenses in accounting: difference and identity", Ekonomichnyy forum, vol. 2, pp. 277—284.
4. Oliinyk, А., Velboi, M. and Lukianovets, N. (2021), "The role of personnel and production costs in effective management of the enterprise", Agrosvit, vol. 7—8, pp. 94—102.
5. Oskolsky, V. (2017), "On the prospects of becoming a competitive regional economy", Marketing, vol. 12, pp. 30—36.
6. Rozhinsky, A.L. (2014), "The essence and significance of the competitiveness of the enterprise", Aktual'ni problemy ekonomiky, vol. 23, pp. 56—61.
7. Saenko, M.G. (2016), Stratehiya pidpryyemstva [Enterprise strategy], Ekonomichna dumka, Ternopil, Ukraine.
8. Seliga, V.A. (2015), "The essence and role of competition in a market economy", Derzhava ta ekonomika, vol. 34, pp. 67—74.
9. Tulush, L.D. and Radchenko, O.D. (2012), "Strategic directions of budget regulation of development of agro-industrial production in Ukraine", Ekonomika APK, vol. 10, pp. 81—90.
10. Cherep, A. V. (2007), Upravlinnya vytratamy sub'yektiv hospodaryuvannya [Cost management of business entities], VD "INZHEK", Kharkiv, Ukraine.

№ 2 2022, стор. 141 - 146

Дата публікації: 2022-04-12

Кількість переглядів: 544

Відомості про авторів

Т. Є. Іщейкін

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту імені І. А. Маркіної,Полтавський державний аграрний університет, м. Полтава

T. Ishcheikin

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Management named after I.A. Markina, Poltava State Agrarian University, Poltava

ORCID:

0000-0002-9311-6904


А. С. Олійник

к. е. н., старший викладач кафедри менеджменту імені І. А. Маркіної,Полтавський державний аграрний університет, м. Полтава

А. Oliinyk

PhD in Economics, Senior Lecturer of the Department of Management named after I.A. Markina, Poltava State Agrarian University, Poltava

ORCID:

0000-0002-0274-5204


О. О. Козін

здобувач вищої освіти спеціальності "Менеджмент",Полтавський державний аграрний університет, м. Полтава

O. Kozin

Applicant for higher education specialty Management, Poltava State Agrarian University, Poltava

ORCID:

0000-0002-6303-7447


А. С. Фурман

здобувач вищої освіти спеціальності "Менеджмент",Полтавський державний аграрний університет, м. Полтава

A. Furman

Applicant for higher education specialty Management, Poltava State Agrarian University, Poltava

ORCID:

0000-0002-4269-2186


А. І. Гринь

здобувач вищої освіти спеціальності "Менеджмент",Полтавський державний аграрний університет, м. Полтава

A. Hryn

Applicant for higher education specialty Management, Poltava State Agrarian University, Poltava

ORCID:

0000-0003-0367-7781

Як цитувати статтю

Іщейкін Т. Є., Олійник А. С., Козін О. О., Фурман А. С., Гринь А. І. Управління виробничо-комерційною діяльністю підприємства. Економіка та держава. 2022. № 2. С. 141–146. DOI: 10.32702/2306-6806.2022.2.141

Ishcheikin, T., Oliinyk, А., Kozin, O., Furman, A. and Hryn, A. (2022), “Management of production and commercial activities of the enterprise”, Ekonomika ta derzhava, vol. 2, pp. 141–146. DOI: 10.32702/2306-6806.2022.2.141

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.