EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОСОБЛИВОСТІ IT-РЕКРУТИНГУ НА СУЧАСНОМУ РИНКУ ПРАЦІ
З. І. Кобеля

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2022.2.114

УДК: 331.1

З. І. Кобеля

ОСОБЛИВОСТІ IT-РЕКРУТИНГУ НА СУЧАСНОМУ РИНКУ ПРАЦІ

Анотація

У роботі досліджено сучасний ринок праці, який динамічно змінюється під впливом викликів, пов'язаних з глобалізацією усіх процесів, трансформацією технологій через розвиток інновацій та змінами через поширення Covid-19.
Для України сьогодні актуальним є пошук нових напрямів розвитку та інвестування передусім у стратегічно важливі й перспективні галузі, до яких відносять галузь інформаційних технологій (ІТ). Світовий досвід показує, що розвиток високотехнологічних галузей є однією з передумов економічного росту та міжнародної конкурентоспроможності. Розвиток персоналу галузі ІТ є одним з важливих напрямів інвестицій, адже саме працівники з їх інтелектом, знаннями та особистісними якостями створюють умови для розвитку, прогресу та успішного функціонування як підприємства, так і суспільства в цілому, це особливо видно у галузях, які належать до "економіки знань".
Кадрове забезпечення з кожним роком змінюється, і необхідність у ньому змінюється, все частіше виникає необхідність швидкої зміни персоналу, в тому числі адаптованого до нових викликів. Особливою є в цьому відношення сфера інформаційних технологій. Інформаційні технології розвиваються дуже швидко як у всьому світі, так і в Україні. Вони є важливим та перспективним напрямом для розвитку нашої економіки, про що показує стрімке зростання її частки у ВВП. При сприятливій нормативно-правовій базі та покращенні економічної та політичної ситуації, разом з наявною високою технологічною базою наша країна має високий потенціал для розвитку ІТ-галузі та встановлення її як однієї з пріоритетних.
HR-менеджери все частіше стають відповідальними за процес набору персоналу, його навчання та розвиток — це потребує значних інвестиційних ресурсів. Альтернативою стають рекрутингові компанії, які набувають все більшої популярності серед європейських та українських підприємств, які бажають якнайшвидше знайти відповідних кандидатів.

Ключові слова: ринок праці; рекрутинг; хедхантинг; ІТ-рекрутер; діджиталізація.

Література

1. Многоликость IT-рекрутера О чем эта профессия и как с этим живется. URL: https://guid.com.ua/ru/blog/mnogolikost-it-rekrutera/ (дата звернення 4.02.2022).
2. Кто такой IT рекрутер и как им стать? URL: https://blog.luckyhunter.io/it-recruiter-how-to-become-ru (дата звернення 4.02.2022).
3. Top 4 IT Recruitment Challenges (and How to Overcome Them!) URL: https://www.codingame.com/work/blog/find-developers/top-it-recruitment-challenges/ (дата звернення 4.02.2022).
4. Професія ІТ-рекрутер. URL: https://happymonday.ua/specproject/gajd-profesiyeyu-it-rekrutera (дата звернення 4.02.2022).
5. Laura He. Google's Secrets Of Innovation: Empowering Its Employees: URL: http://www.forbes.com/sites/laurahe/2013/03/29/googles-secrets-of-innovation-empowering-its-employees/ (дата звернення 4.02.2022).
6. Класифікатор професій України. URL: http://hrliga.com/index.php?module=norm_base&op=view&id=433 (дата звернення 4.02.2022).
7. Брич В.Я., Гугул О.Я. Теоретичні аспекти розвитку персоналу. Вісник Хмельницького національного університету. 2009. № 5. С. 13—16.
8. Кобеля З.І., Лаврук І.Г. Демографічна криза в Україні: причини та шляхи її подолання. Міжнародний науковий журнал Науковий огляд. 2019. № 57. Т. 4. С. 17—26.

Z. Kobelia

FEATURES OF IT RECRUITMENT IN THE MODERN LABOR MARKET

Summary

The paper examines the current labor market, which is changing dynamically under the influence of challenges related to the globalization of all processes, technology transformation through innovation and change through the spread of Covid-19.
For Ukraine today, the search for new directions of development and investment is relevant, especially in strategically important and promising industries, which include the field of information technology (IT). In our study, we will use the general term information technology to define both information and telecommunications technologies together. This approach is in line with current trends in the industry, as most companies work in several (all) areas of information and telecommunications technology, due to their dependence on the global communications network Internet.
World experience shows that the development of high-tech industries is one of the prerequisites for economic growth and international competitiveness. The development of IT staff is one of the important areas of investment, because it is employees with their intelligence, knowledge and personal qualities create the conditions for development, progress and successful operation of both enterprises and society as a whole, this is especially evident in industries knowledge economy ".
Staffing is changing every year, and the need for it is changing, more and more often there is a need for rapid change of staff, including those adapted to new challenges. The sphere of information technologies is special in this respect. Information technologies are developing very fast both around the world and in Ukraine. They are an important and promising direction for the development of our economy, as evidenced by the rapid growth of its share in GDP. With a favorable regulatory framework and improving the economic and political situation, together with the existing high technological base, our country has a high potential for the development of the IT industry and establishing it as one of the priorities.
HR managers are increasingly responsible for the recruitment process, training and development — this requires significant investment resources. An alternative is recruitment companies, which are becoming increasingly popular among European and Ukrainian companies that want to find suitable candidates as soon as possible.

Keywords: labor market; recruitment; headhunting; IT recruiter; digitalization.

References

1. Guid (2022), "The many faces of an IT recruiter. What is this profession about and how to live with it", available at: https://guid.com.ua/ru/blog/mnogolikost-it-rekrutera/ (Accessed 4 February, 2022).
2. Blog.luckyhunter (2022), "Who is an IT recruiter and how to become one?", available at: https://blog.luckyhunter.io/it-recruiter-how-to-become-ru (Accessed 4 February, 2022).
3. Codingame (2021), "Top 4 IT Recruitment Challenges (and How to Overcome Them!)", available at: https://www.codingame.com/work/blog/find-developers/top-it-recruitment-challenges/ (Accessed 4 February, 2022).
4. Happymonday (2022), "Profession IT recruiter", available at: https://happymonday.ua/specproject/gajd-profesiyeyu-it-rekrutera (Accessed 4 February, 2022).
5. He, L. (2013), "Google's Secrets Of Innovation: Empowering Its Employees", available at: http://www.forbes.com/sites/laurahe/2013/03/29/googles-secrets-of-innovation-empowering-its-employees/ (Accessed 4 February, 2022).
6. Hrliga (2021), "Classifier of professions of Ukraine", available at: http://hrliga.com/index.php?module=norm_base&op=view&id=433 (Accessed 4 February, 2022).
7. Brych, V.Yа. and Huhul, O.Yа. (2009), "Theoretical aspects of staff development", Visnyk Khmel'nyts'koho natsional'noho universytetu, vol. 5, pp. 13—16.
8. Коbelia, Z. and Lavruk, I. (2019), "Demographic crisis in Ukraine: causes and ways to overcome it", Mizhnarodnyy naukovyy zhurnal Naukovyy ohlyad, vol. 57, no. 4, pp. 17—26.

№ 2 2022, стор. 114 - 118

Дата публікації: 2022-04-12

Кількість переглядів: 432

Відомості про авторів

З. І. Кобеля

к. е. н., доцент, доцент кафедри бізнесу та управління персоналом, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Z. Kobelia

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Business and Personnel Management, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University

ORCID:

0000-0002-5135-4402

Як цитувати статтю

Кобеля З. І. Особливості it-рекрутингу на сучасному ринку праці. Економіка та держава. 2022. № 2. С. 114–118. DOI: 10.32702/2306-6806.2022.2.114

Kobelia, Z. (2022), “Features of it recruitment in the modern labor market”, Ekonomika ta derzhava, vol. 2, pp. 114–118. DOI: 10.32702/2306-6806.2022.2.114

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.