EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМСТВА ТА ЗАГРОЗИ ЇЇ ВТРАТИ В СУЧАСНОМУ ЕКОНОМІЧНОМУ СЕРЕДОВИЩІ
Н. Л. Марусяк, Н. А. Бак

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2022.2.109

УДК: 658.15

Н. Л. Марусяк, Н. А. Бак

ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМСТВА ТА ЗАГРОЗИ ЇЇ ВТРАТИ В СУЧАСНОМУ ЕКОНОМІЧНОМУ СЕРЕДОВИЩІ

Анотація

У статті досліджено особливості розкриття сутності фінансової безпеки підприємства з метою розвитку понятійного апарату фінансового менеджменту підприємства. Розглянуто підходи до трактування фінансової безпеки як складової економічної безпеки підприємства, самостійного об'єкту управління, детермінованого рівня фінансового стану, діяльності з управління ризиками, рівня збалансованості фінансових показників тощо. Визначено, що фінансова безпека на підприємстві характеризується таким фінансовим станом, за якого підприємство здатне протистояти вже існуючим та потенційним загрозам шляхом ефективного фінансового управління для забезпечення розвитку економічної діяльності підприємства. Узагальнення основних теоретичних підходів відповідно до сутнісних ознак фінансової безпеки є підгрунтям її впровадення на підприємствах. Обгрунтовано необхідність класифікації загроз фінансовій безпеці підприємства за місцем та джерелами виникнення, сферою походження, можливістю здійснення, тривалістю дії, ступенем важкості. Охарактеризовано види загроз відповідно до основних економічних тенденцій у країні. Їх ідентифікація необхідна для прийняття ефективних рішень для зменшення негативного впливу на фінансовий стан та економічний розвиток підприємств у сучасному економічному середовищі.

Ключові слова: фінансова безпека підприємства; загрози фінансовій безпеці; фінансові ризики; фінансовий стан; фінансова стабільність.

Література

1. Аpеф'єва O.В., Кузенко Т.Б. Економічні основи формування фінансової складової економічної безпеки. Актуальні проблеми економіки. 2009. № 1 (91). С. 98—103.
2. Лиса О.В. Фінансова безпека суб'єктів господарювання в сучасних умовах. Економічний аналіз: збір. наук. праць. Тернопіль: Видавничо-поліграфічний центр ТНЕУ "Економічна думка", 2016. Т. 26. № 1. С. 58—64.
3. Сукрушева Г.О., Коляда К.В. Теоретична сутність фінансової безпеки суб'єкта господарювання. Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського. Економічні науки. 2018. Вип. 23. С. 560—562.
4. Краснокутська Н.С., Коптєва Г.М. Дефініція поняття "фінансова безпека підприємства": основні підходи та особливості. Бізнес Інформ. 2019. № 7. С. 14—19.
5. Козак Л.С., Багровецька І.В. Концептуальні та методичні засади формування механізму забезпечення фінансової безпеки підприємства. Економіка і управління. 2008. № 13. С. 97—101.
6. Єпіфанов А.О. Фінансова безпека підприємств і банківських установ: монографія. Суми: ДВНЗ "УАБС НБУ", 2009. 295 с.
7. Кириченко О.А., Кудря І.В. Вдосконалення управління фінансовою безпекою підприємств в умовах кризи. Інвестиції: практика та досвід. 2009. № 10. С. 22—26.
8. Бланк И.А. Управление финансовой безопасностью предприятия. К., Эльга, Ника-Центр, 2004. 784 с.
9. Барановський О.І. Фінансова безпека в Україні. Методологія оцінки та механізми забезпечення. К.: КНТЕУ, 2004. 759 с.
10. Сусіденко О. В. Фінансова безпека підприємства: теорія, методи, практика: монографія. Київ: ЦУЛ, 2015. 128 с.
11. Garry J. Schinasi. Defining Financial Stability. IMF Working Paper Series. 2004. WP/04/187. Рр. 1—16.
12. Нартова І.В., Кіріченко Я.О. Сутність дефініції "фінансова безпека" та суміжних категорій і понять. URL: http://www.rusnauka.com/6_PNI_2012/Economics/3_102433.doc.htm
13. Заросило В.О. Загрози фінансовій безпеці та їх класифікація. Наукові праці МАУП. 2017. Вип. 52 (1). С. 17—22.
14. Цвайг Х.І., Галайко Н.В. Загрози фінансовій безпеці підприємства та шляхи їх усунення. Причорноморські економічні студії. 2016. Вип. 11. С. 181—185.

N. Marusiak, N. Bak

FINANCIAL SECURITY OF THE ENTERPRISE AND THREATS OF ITS LOSS IN THE MODERN ECONOMIC ENVIRONMENT

Summary

The article examines the interpretations features to the disclosure of the enterprise's financial security essence, which ensured the development of the conceptual apparatus of enterprise's financial management. Researchers' approaches to the interpretation of financial security as a component of enterprise's economic security, independent object of management, determined level of financial condition, risk management activities, the financial indicators level of balance, etc. are considered. It is noted that the financial security concept is multifaceted and has many features, so each researcher clarifies and expands the characteristics of financial security, so it is appropriate to take a comprehensive approach, according to which the financial security essence is characterized by financial condition under which the company is able to withstand existing and potential threats through effective financial management to ensure the enterprise's economic activity development. The main theoretical approaches generalization in accordance with the financial security essential features is the basis for its provision in enterprises. The enterprise's financial security is threatened by various factors. In particular, damage to the entrepreneur's interests may be caused as a result of unfair actions of competitors; non-fulfillment by partners, customers, suppliers, customers of their obligations to pay for contracts, supply of goods, etc.; as well as crisis phenomena in the economy, unpredictable changes in market conditions, natural disasters, pandemics, emergencies, managerial incompetence, social tensions and, finally, adverse economic state policies. The necessity of threats classification to the enterprise's financial security by place and sources of origin, sphere of origin, possibility of implementation, duration of action, degree of severity is substantiated. The types of threats are characterized in accordance with the main economic and political trends in the country. Their identification is necessary to make effective decisions to reduce the negative impact on the financial condition and enterprises economic development in today's economic environment. Reducing the impact of threats will ensure an adequate level of financial security, and improving the financial condition, in turn, will strengthen financial security and increase the enterprise's efficiency.

Keywords: financial security of the enterprise; threats to financial security; financial risks; financial condition; financial stability.

References

1. Apefieva, O. V. and Kuzenko, T. B. (2009), "Economic bases of formation of financial component of economic security", Aktualni problemy ekonomiky, vol. 1 (91), pp. 98—103.
2. Lysa, O.V. (2016), "Financial security of economic entities in modern conditions", Ekonomichnyi analiz: zbir. nauk. prats, vol. 26, no. 1, pp. 58—64.
3. Sukrusheva H. O. and Koliada, K. V. (2018), "Theoretical essence of financial security of a business entity", Naukovyi visnyk Mykolaivskoho natsionalnoho universytetu imeni V.O. Sukhomlynskoho. Ekonomichni nauky, vol. 23, no. 1, pp. 560—562.
4. Krasnokutska, N. S. and Koptieva, H. M. (2019), "Definition of the concept of "financial security of the enterprise": basic approaches and features", Biznes Inform, vol. 7, pp. 14—19.
5. Kozak, L. S. and Bahrovetska, I. V. (2008), "Conceptual and methodical bases of formation of the mechanism of maintenance of financial safety of the enterprise", Ekonomika i upravlinnia, vol. 13, pp. 97—101.
6. Yepifanov, A. O. (2009), Finansova bezpeka pidpryiemstv i bankivskykh ustanov: monohrafiia [Financial security of enterprises and banking institutions]. SHEI "UAB NBU", Sumy, Ukraine.
7. Kyrychenko, O. A. and Kudria, I. V. (2009), "Improving the management of financial security of enterprises in times of crisis", Investytsii: praktyka ta dosvid, vol. 10, pp. 22—26.
8. Blank, I. A. (2004), Upravlenie finansovoy bezopasnost'yu predpriyatiya [Enterprise financial security management], Nika Center: Elga, Kyiv, Ukraine.
9. Baranovskyi, O. I. (2004), Finansova bezpeka v Ukraini. Metodolohiia otsinky ta mekhanizmy zabezpechennia [Financial security in Ukraine. Assessment methodology and security mechanisms], KNTEU, Kyiv, Ukraine.
10. Susidenko, O. V. (2015), Finansova bezpeka pidpryiemstva: teoriia, metody, praktyka:monohrafiia [Financial security of business: theory, methods, practice: monograph], TsUL, Kyiv, Ukraine.
11. Schinasi, G. J. (2004), "Defining Financial Stability", IMF Working Paper Series. WP/04/187, pp. 1—16.
15. Nartova, I. V. and Kirichenko, Ya. O. (2012), "The essence of the definition of "financial security" and related categories and concepts", available at: http://www.rusnauka.com/6_PNI_2012/Economics/3_102433.doc.htm (accessed 2 February 2022).
12. Zarosylo, V. O. (2017), "Threats to financial security and their classification", Naukovi pratsi MAUP, vol. 52 (1), pp. 17—22.
13. Tsvaih, Kh. I. and Halaiko, N. V. (2016), "Threats to the financial security of the enterprise and ways to eliminate them", Prychornomorski ekonomichni studii, vol. 11, pp. 181—185.

№ 2 2022, стор. 109 - 113

Дата публікації: 2022-04-12

Кількість переглядів: 2236

Відомості про авторів

Н. Л. Марусяк

к. е. н., доцент кафедри фінансів і кредиту,Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

N. Marusiak

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Finance and Credit,Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University

ORCID:

0000-0003-4427-2238


Н. А. Бак

к. е. н., доцент кафедри фінансів і кредиту,Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

N. Bak

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Finance and Credit,Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University

ORCID:

0000-0003-3774-1745

Як цитувати статтю

Марусяк Н. Л., Бак Н. А. Фінансова безпека підприємства та загрози її втрати в сучасному економічному середовищі. Економіка та держава. 2022. № 2. С. 109–113. DOI: 10.32702/2306-6806.2022.2.109

Marusiak, N. and Bak, N. (2022), “Financial security of the enterprise and threats of its loss in the modern economic environment”, Ekonomika ta derzhava, vol. 2, pp. 109–113. DOI: 10.32702/2306-6806.2022.2.109

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.