EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ В УМОВАХ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ
І. Г. Канцур, О. Є. Кононова, І. А. Хмарська

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2022.2.103

УДК: 331.005.95/.96

І. Г. Канцур, О. Є. Кононова, І. А. Хмарська

УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ В УМОВАХ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ

Анотація

Стаття розкриває особливості управління персоналом в умовах цифрової економіки. Мета дослідження розглянути процеси автоматизації, що відбуваються на практиці вітчизняних підприємств у сфері управління персоналом. Під час дослідження проаналізовано тенденції впливу цифровізації на економічні процеси, а також готовність вітчизняного ринку праці до зростання економічної активності держави. У дослідженні показано основні напрями цифровізації управління персоналом, до яких віднесено: добір кадрів, адміністрування персоналу, нарахування заробітної плати та матеріальних винагород, розвиток персоналу, комунікативні процеси, робота з позаштатними працівниками, формування соціально-орієнтованих проєктів. Встановлено, що удосконалення управління персоналу в умовах цифровізації економіки є відповідальністю не тільки бізнесу, але і держави, оскільки вона створює передумови формування кваліфікованого ринку праці. Зазначено, що управління персоналом стає об'єктно-орієнтованим, а організаційна структура стає наскрізною, що дозволяє навіть спеціалістам найнижчої ланки виробництва безпосередньо бачити кінцевий продукт, працювати над його створенням та відчувати свою значимість у процесі.

Ключові слова: цифрова економіка; HR; управління персоналом; кадрова політика; автоматизація.

Література

1. Дащенко Н.М. Cоціально відповідальне управління персоналом підприємства в умовах цифровізації економіки. Бізнес Інформ. 2020. № 4. C. 424—432.
2. Цифрова адженда України — 2020. ГС "Хай-Тек офіс Україна", 2016.
3. Цифрова грамотність населення України. Міністерство цифрової трансформації України. 2019. URL: https://osvita.diia.gov.ua/uploads/0/585-cifrova_gramotnist_naselenna_ukraini_2019_compressed.pdf
4. World Employment and Social Outlook: Trends 2021. International Labour Office. 2021. URL: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_795453.pdf
5. The Future of Jobs Report 2018. WEF. 2018. URL: https://www.weforum.org/reports/the-future-of-jobs-report-2018
6. Skill shift: Automation and the future of the workforce. McKinsey. 2018. URL: https://www.mckinsey.com/featured-insights/future-of-work/skill-shift-automation-and-the-future-of-the-workforce
7. Stimulating digital innovation for growth and inclusiveness. OECD. 2016. URL: https://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/stimulating-digital-innovation-for-growth-and-inclusiveness_5jlwqvhg3l31-en. https://doi.org/10.1787/20716826
8. The 10 skills you need to thrive in the Fourth Industrial Revolution. WEF, 2016. URL: https://www.weforum.org/agenda/2016/01/the-10-skills-you-need-to-thrive-in-the-fourth-industrial-revolution/
9. Грішнова О.А., Заїчко О.С. Новітні технології в економіці персоналу: нові можливості і нові виклики. Вісник економічної науки України. 2016. № 2. С. 52—57.
10. Данилевич Н., Рудакова С., Щетініна Л., Касяненко Я. Діджіталізація HR-процесів у сучасних реаліях. Галицький економічний вісник. 2020. №3 (64). С. 147—156.
11. Цифровые технологии в HR: как и зачем внедрять. HR-Director. 2019. URL: https://www.hr-director.ru/article/67428-tsifrovye-tehnologii-v-hr-kak-i-zachem-vnedryat-19-m7
12. Леонова, О. 30+ додатків для рекрутерів та HR. Хурма. 2019. URL: https://hurma.work/blog/30-dodatkiv-dlya-rekruteriv-ta-hr-iv

І. Kantsur, О. Kononova, I. Khmarska

HUMAN RESOURCES MANAGEMENT UNDER THE CONDITIONS OF THE DIGITAL ECONOMY

Summary

The article reveals the features of personnel management in a digital economy. The purpose of the study is to show the automation processes in the practice of domestic enterprises in the field of personnel management. The article's relevance is formed by the gradual economic transformation to digitalization and the needs of the labor market in qualified personnel. It is shown that by 2030 the projected share of the digital economy will be 65%. At the same time, the economy will require highly qualified personnel in various fields, including information technology. Analysis of the current situation in the labor market shows that most of the labor market is not formed by skilled workers. Therefore, to achieve macroeconomic goals, it is necessary to create skilled workers and personnel management approaches. Personnel management in the digital economy is carried out through the prism of planning, organization, motivation, and control. The most challenging part is personnel planning, as well as recruitment. Today's modern manufacturing enterprise has automated almost all areas of personnel management. The article considers the processes of automation of planning and selection of employees, personnel administration, payroll and remuneration, staff development, communication processes, work with freelancers, and the formation of socially-oriented projects. The most complex method of automation of personnel management is the selection of personnel, which, even in the most developed enterprises, can not be performed automatically. However, the penetration of automation of personnel management processes is growing every year. Modern technology allows you to select and conduct interviews with future professionals in an automated mode. The article also shows that the state is essential in personnel management in the digital economy, which should create the conditions for forming a market for highly qualified personnel. The study's novelty is the systematization of data on the automation of personnel management processes. The practical value lies in using research results to improve management processes in modern enterprises using automation tools.

Keywords: digital economy; HR; personnel management; personnel policy; automation.

References

1. Dashchenko, N.M. (2020), "Socially responsible management of personnel in the context of digitalization of the economy", Biznes Inform, vol. 4, pp. 424—432.
2. High-Tech Office Ukraine (2016), Digital Agenda of Ukraine — 2020, High-Tech Office Ukraine, Kyiv, Ukraine.
3. Ministry of Digital Transformation of Ukraine (2019), "Digital literacy of the population of Ukraine", available at: https://osvita.diia.gov.ua/uploads/0/585-cifrova_gramotnist_naselenna_ukraini_2019_compressed.pdf (Accessed 25 Jan 2022).
4. International Labor Office (2021), "World Employment and Social Outlook: Trends 2021", available at: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_795453.pdf (Accessed 25 Jan 2022).
5. WEF (2018), "The Future of Jobs Report 2018", available at: https://www.weforum.org/reports/the-future-of-jobs-report-2018 (Accessed 25 Jan 2022).
6. McKinsey (2018), "Skill shift: Automation and the future of the workforce", available at: https://www.mckinsey.com/featured-insights/future-of-work/skill-shift-automation-and-the-future-of-the-workforce (Accessed 25 Jan 2022).
7. OECD (2016), "Stimulating digital innovation for growth and inclusiveness", available at: https://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/stimulating-digital-innovation-for-growth-and-inclusiveness_5jlwqvhg3l31-en (Accessed 25 Jan 2022). DOI: https://doi.org/10.1787/20716826
8. WEF (2016), "The 10 skills you need to thrive in the Fourth Industrial Revolution", available at: https://www.weforum.org/agenda/2016/01/the-10-skills-you-need-to-thrive-in-the-fourth-industrial-revolution/ (Accessed 25 Jan 2022).
9. Grishnova, O.A and Zaichko, O.S. (2016), "New Technologies in the Personnel Economy: New Opportunities and New Challenges", Bulletin of Economic Science of Ukraine, vol. 2, pp. 52—57.
10. Danylevych, N., Rudakova, S., Shchetinina, L., Kasyanenko, J. (2020), "Digitalization of HR-processes in modern realities", Galician Economic Bulletin, vol. 3 (64), pp. 147—156.
11. HR Director (2019), "Digital technologies in HR: how and why to implement", available at https://www.hr-director.ru/article/67428-tsifrovye-tehnologii-v-hr-kak-i-zachem-vnedryat-19-m7 (Accessed 25 Jan 2022).
12. Leonova, O. (2019), "30+ applications for recruiters and HR", HURMA, available: https://hurma.work/blog/30-dodatkiv-dlya-rekruteriv-ta-hr-iv

№ 2 2022, стор. 103 - 108

Дата публікації: 2022-04-12

Кількість переглядів: 1016

Відомості про авторів

І. Г. Канцур

к. е. н., доцент, доцент кафедри соціальної філософії та управління,Державний податковий університет

І. Kantsur

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Social Philosophy and Management, State Tax University

ORCID:

0000-0002-3642-1670


О. Є. Кононова

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, економіки та підприємництва, ДВНЗ "Придніпровська державна академія будівництва та архітектури"

О. Kononova

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Finance, Economics and Entrepreneurship, Prydniprovska State Academy of Civil Engineering and Architecture

ORCID:

0000-0002-7215-8574


І. А. Хмарська

к. е. н., доцент кафедри економіки, обліку та підприємництва, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

I. Khmarska

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Economics, Accounting and Entrepreneurship, Admiral Makarov National University of Shipbuilding

ORCID:

0000-0002-6022-6197

Як цитувати статтю

Канцур І. Г., Кононова О. Є., Хмарська І. А. Управління персоналом в умовах цифрової економіки. Економіка та держава. 2022. № 2. С. 103–108. DOI: 10.32702/2306-6806.2022.2.103

Kantsur, І., Kononova, О. and Khmarska, I. (2022), “Human resources management under the conditions of the digital economy”, Ekonomika ta derzhava, vol. 2, pp. 103–108. DOI: 10.32702/2306-6806.2022.2.103

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.