EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ: СУТНІСНА ХАРАКТЕРИСТИКА, ТИПИ, ІЄРАРХІЯ
Н. В. Мединська

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2022.2.97

УДК: 332.142.6:332

Н. В. Мединська

ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ: СУТНІСНА ХАРАКТЕРИСТИКА, ТИПИ, ІЄРАРХІЯ

Анотація

У статті обгрунтовується необхідність формування економічного механізму природокористування з врахуванням структурних зрушень у національній економіці, наслідків поглиблення децентралізаційних процесів, причин загострення екзогенних ризиків, пріоритетів розбудови планетарної системи боротьби з глобальним потеплінням. Встановлено, що сучасний економічний механізм природокористування являє собою логічно упорядковану сукупність методів, способів, інструментів та важелів бюджетно-податкового, фінансово-кредитного та дозвільного регулювання процесів господарського освоєння природно-ресурсного потенціалу та охорони навколишнього природного середовища. Обгрунтовано, що узаконені методи, інструменти та важелі рентного та екологічного регулювання спеціального природокористування і охорони довкілля виконують переважно фіскальну функцію, що не закладає належних стимулів щодо розширення масштабів ресурсозбереження та культивує споживацький тип використання природної сировини. Дослідження показали, що за 1999—2021 роки у динаміці реальних надходжень рентної плати за спеціальне використання природних ресурсів до Зведеного бюджету України не спостерігається висхідного тренду, що зумовлено нееквівалентним вилученням природно-ресурсної ренти та уповільненою реакцією вітчизняних регуляторних органів на глобальні цінові тренди на світовому ринку окремих видів природної сировини. Встановлено, що в умовах наявності значних інституціональних розривів між передовою іноземною та вітчизняною регуляторною архітектонікою впливу на природокористувачів необхідним є формування економічного механізму природокористування випереджального типу, який передбачає максимально прискорені темпи модернізації набору методів, інструментів та важелів бюджетно-податкового, фінансово-кредитного та дозвільного регулювання з метою підвищення результативності залучення природної складової національного багатства у відтворювальний процес. Доведено, що формування економічного механізму природокористування випереджального типу має відбуватися на основі дотримання принципу ієрархічності, що дасть можливість забезпечити взаємодоповнюваність та цілісність регуляторних підойм і усунути конфлікт інтересів як на рівні контролюючих органів, так і на рівні суб'єктів природо-господарської та природоохоронної діяльності публічного сектора.

Ключові слова: економічний механізм природокористування; випереджальний тип; регулювання; рентна плата; бюджет; конфлікт інтересів.

Література

1. Веклич О.О. Сучасний стан та ефективність економічного механізму екологічного регулювання. Економіка України. 2003. № 10. С. 62—70.
2. Веклич О.О. Сучасні тенденції фінансового забезпечення природоохоронної діяльності в Україні. Фінанси України. 2009. № 11. С. 20—34.
3. Голян В.А., Андрощук І.І. Економічний механізм природокористування: рентна плата за спеціальне використання природних ресурсів. Бізнес Інформ. 2017. № 9. С. 166—174.
4. Миклуш Т.С. Економічний механізм комплексного природокористування у Карпатському регіоні: методи та інструменти інвестиційного забезпечення. Інвестиції: практика та досвід. 2018. №16. С. 52—60.
5. Krasnova Yuliia, Golovko Liudmyla, Hunko Liudmyla, Medynska Nataliia, Sandeep Kumar. (2022). An assessment of the legal framework governing land ownership is evolving in Ukraine. Materialstoday: proceedings. Vol. 49. Part 8. Pр. 3619—3623. URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214785321055978#
6. Shubalyi O., Kosinskyi P. & Golyan V. (2020). Economic stimulation of the development of agriculture in Ukraine due to integrated use of natural resources and waste. Bulg. J. Agric. Sci., 26 (2). 323—331. URL: https://www.agrojournal.org/26/02— 08.html

N. Medynska

ECONOMIC MECHANISM OF NATURE MANAGEMENT IN THE CONTEXT OF DECENTRALIZATION: ESSENTIAL CHARACTERISTICS, TYPES, HIERARCHY

Summary

The article substantiates the need to form an economic mechanism for environmental management, taking into account structural changes in the national economy, the consequences of deepening decentralization processes, the reasons for the aggravation of exogenous risks, and the priorities for developing a planetary system to combat global warming. It is established that the modern economic mechanism of nature management is a logically ordered set of methods, methods, tools and levers of budget-tax, financial-credit and licensing regulation of the processes of economic development of natural resource potential and environmental protection. It is proved that the legalized methods, tools and levers of rent and environmental regulation of special nature management and environmental protection perform mainly a fiscal function, which does not provide proper incentives to expand the scale of resource conservation and cultivates the consumer type of use of natural raw materials. Studies have shown that in 1999—2021, there is no upward trend in the dynamics of real rent receipts for special use of natural resources to the consolidated budget of Ukraine, which is due to the non-equivalent withdrawal of natural resource rent and the slow reaction of domestic regulatory authorities to global price trends in the world market of certain types of natural raw materials. It is established that in the conditions of significant institutional gaps between the advanced foreign and domestic regulatory architectonics of influence on nature users, it is necessary to form an economic mechanism of nature management of an advanced type. This mechanism provides for the most accelerated pace of modernization of a set of methods, tools and levers of fiscal, financial and credit and licensing regulation in order to increase the effectiveness of attracting the natural component of national wealth in the reproduction process. It is proved that the formation of an economic mechanism for environmental management of the advanced type should take place on the basis of compliance with the principle of hierarchy, which will make it possible to ensure complementarity and integrity of regulatory approaches and eliminate conflicts of interest both at the level of regulatory authorities and at the level of subjects of natural economic and environmental activities in the public sector.

Keywords: economic mechanism of nature management; advanced type; regulation; rent; budget; conflict of interest.

References

1. Veklych, O.O. (2003), "The current state and effectiveness of the economic mechanism of environmental regulation", Ekonomika Ukrainy, vol. 10, pp. 62—70.
2. Veklych, O.O. (2009), "Modern trends of financial support of nature protection activities in Ukraine", Finansy Ukrayiny, vol. 11, pp. 20—34.
3. Holian, V.A. and Androschuk, I.I. (2017), "Economic mechanism of nature management: rent for special use of natural resources", Biznes Inform, vol. 9, pp. 166—174.
4. Karpuk, A. Myklush, T. and Dzyubenko, O. (2018), "Organizational and economic support for integrated nature management at the municipal level: investment and fiscal aspects", Ekonomika ta derzhava, vol. 9, pp. 11—18.
5. Krasnova, Y. Golovko, L. Hunko, L. Medynska, N. and Sandeep, K. (2022), "An assessment of the legal framework governing land ownership is evolving in Ukraine", Materialstoday: proceedings, vol. 49, no. 8, pp. 3619—3623, available at: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214785321055978# (Accessed 25 Jan 2022).
6. Shubalyi, O. Kosinskyi, P. and Golyan, V. (2020), "Economic stimulation of the development of agriculture in Ukraine due to integrated use of natural resources and waste", Bulg. J. Agric. Sci., vol. 26 (2), pp. 323—331, available at: https://www.agrojournal.org/26/02- 08.html (Accessed 25 Jan 2022).

№ 2 2022, стор. 97 - 102

Дата публікації: 2022-04-12

Кількість переглядів: 476

Відомості про авторів

Н. В. Мединська

к. е. н., доцент, в. о. завідувача кафедри земельного кадастру, Національний університет біоресурсів та природокористування України, м. Київ

N. Medynska

PhD in Economics, Associate Professor, Acting Manager of the Department of Land Cadastre, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

ORCID:

0000-0003-2573-0205

Як цитувати статтю

Мединська Н. В. Економічний механізм природокористування в умовах децентралізації: сутнісна характеристика, типи, ієрархія. Економіка та держава. 2022. № 2. С. 97–102. DOI: 10.32702/2306-6806.2022.2.97

Medynska, N. (2022), “Economic mechanism of nature management in the context of decentralization: essential characteristics, types, hierarchy”, Ekonomika ta derzhava, vol. 2, pp. 97–102. DOI: 10.32702/2306-6806.2022.2.97

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.