EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПАРАДИГМА УПРАВЛІННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМ КАПІТАЛОМ В УМОВАХ ДИГІТАЛІЗАЦІЇ СУЧАСНОЇ ЕКОНОМІКИ
С. В. Козловський, П. С. Синєгуб

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2022.2.85

УДК: 338.1:005.336.4:658:004.383.3

С. В. Козловський, П. С. Синєгуб

ПАРАДИГМА УПРАВЛІННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМ КАПІТАЛОМ В УМОВАХ ДИГІТАЛІЗАЦІЇ СУЧАСНОЇ ЕКОНОМІКИ

Анотація

Сучасний етап економічного розвитку характеризується фундаментальними змінами технологічного базису суспільного виробництва і формуванням інноваційної економіки. Особливе значення у цьому процесі належить інтелектуальному капіталу, який все більшою мірою визначає структуру національної економіки, якість виробленої продукції та послуг, а також ефективність функціонування економіки на всіх його організаційних рівнях. Ступінь розвитку інтелектуальної праці та її участь у виробничих процесах стають найважливішими факторами, що визначають конкуренто-спроможність країни у світовій економіці, її експортні можливості та частку у світовому грошовому доході. Актуальність теми дослідження визначається також процесами цифрової трансформації економіки, принциповою відмінністю яких від попередніх періодів автоматизації та інформатизації є масштабна трансформація бізнес-моделей, організаційних структур та способів взаємодії суб'єктів економічних відносин. Ці процеси зумовлюють появу нових цифрових продуктів, нових ринків, нових форм організації економічної діяльності — цифрових платформ та цифрових екосистем. Метою цього дослідження є питання ефективності управління інтелектуальним капіталом в умовах дигіталізації з метою формування ефективних організаційно-економічних механізмів накопичення і примноження інтелектуального капіталу не тільки сучасних організацій, а й бізнес-спільнот. У сучасних умовах інформаційної економіки, коли з'являються цілі галузі, засновані на унікальних здібностях людей, а масове виробництво висуває вимоги до працівника як творчої людини, слід відзначити відсутність універсальності аналітичного інструмента цього підходу. Таким чином, нова хвиля розвитку економічного суспільства і необхідність обліку людських ресурсів, висунула вимоги створення нової теорії — інтелектуального капіталу, яка змогла б визначити ефективність виробництва, заснованого на унікальних здібностях людини, врахувати її потреби та мотивації і, нарешті, визначити механізми і закони функціонування цього фактору виробництва в умовах інформаційної економіки. При дослідженні структури та методів управління інтелектуальним капіталом були отримані такі результати. Прослідковано еволюцію наукової думки у процесі становлення категорії інтелектуального капіталу. Визначено сутність інтелектуального науковими школами та бізнес структурами. Сформовано підходи науковців щодо розвитку теорії інтелектуального капіталу, її проблеми та задачі. Розроблено класифікаційні складові інтелектуального капіталу та визначено вплив управління інтелектуальним капіталом на бізнес. Запропоновано схему руху та перетворень інтелектуального капіталу в економічних системах.

Ключові слова: економіка; інтелектуальний капітал; менеджмент; класифікація; схема руху та перетворень інтелектуального капіталу; управління інтелектуальним капіталом.

Література

1. State Of Phygital (2021). LETA Capital and Devar. URL: https://en.leta.vc/phygital/STATE_OF_PHYGITAL21.pdf
2. Маркс К. Капитал. Москва: Политическая литература. 1983. Т. 1. 906 с.
3. Шумпетер Й.А. Теорія економічного розвитку. Дослідження прибутків, капіталу, кредиту, відсотка та економічного циклу. Київ: Києво-Могилянська академія. 2011. 244 с.
4. Кондратьев Н.Д. Проблемы экономической динамики. Москва: Экономика, 1989. 526 с.
5. Solow R.M. On the Structure of Linear Models. Econometrica. 1952. vol. 20 (1). Рp. 29—46.
6. Kalecki M. Selected essays on the dynamics of the capitalist economy. Cambridge University Press. 1971. 147 p.
7. Wiener N. The Human Use of Human Beings: Cybernetics and Society. Da Capo Press. 1949. 200 p.
8. Shannon C. E. A Symbolic Analysis of Relay and Switching Circuits. Trans. AIEE. 1938. vol. 57 (12), Рp. 713—723.
9. Schultz T.W. Capital Formation by Education. Journal of Political Economy. 1960. vol. 68 (12).
10. Becker G.S. Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis with Special Reference to Education. Third Edition. Chicago and London: The University of Chicago Press. 1993.
11. Mincer J. Investment in Human Capital and Personal Income Distribution. Journal of Political Economy. 1958. vol. 66 (4). pp. 281—302.
12. Romer P.M. Increasing Returns and Long-Run Growth. The Journal of Political Economy. 1986. October 1986. Рp. 1002—1037.
13. Arrow K. The Economic Implications of Learning by Doing. Review of Economic Studies. 1962. vol. 29 (3). Рp. 155—173.
14. Нельсон Р.Р., Уинтер С.Дж. Эволюционная теория экономических изменений. Москва: Дело. 2002. 536 с.
15. Полани М. Личностное знание. На пути к посткритической философии. Под ред. В.А. Лекторского, В.А. Аршинова; пер. с англ. М.Б. Гнедовского, Н.М. Смирновой, Б.А. Старостина. Mосква, 1995.
16. Кенэ Ф. Избранные экономические произведения. Москва: Соцэкгиз. 1960.
17. Кендюхов А.В. Інтелектуальний капітал підприємства: гносеологія економічної категорії. Вісник Донецького університету економіки та права. 2011. № 2. С. 12—16.
18. Linda A. Organizational Learning: Creating, Retaining, and Transferring Knowledge. Boston: Kluwer Academic. 1998. 28 p.
19. Edmondson, Amy. Psychological safety and learning behavior in work teams. Administrative Science Quarterly. 1999. vol. 44 (2). Рp. 350—383.
20. Senge P., Otto S., Darcy W. Reflections. The SoL Journal on Knowledge, Learning and Change. 2013. vol. 12 (4). Рp. 40—52.
21. Грішнова О.А., Василик А.В. Організаційно-економічний механізм управління інтелектуалізацією трудової діяльності. Вісник Прикарпатського університету. Економіка. 2008. Вип. 6. C. 159—167.
22. Sullivan P. Value-driven Intellectual Capital. How to convert intangible corporate assets into market value. Wiley. 2000.
23. Лессер Э., Прусак Л., Как превратить знания в стоимость: решения от IBM Institute for Business Value. Mосква: Альпина Бизнес Букс, 2006. 248 с.
24. Edvinsson L. Kapital intelektualny. M. S. & Malone Warszawa, PW. 2001. 120 с.
25. Колот А. Інноваційна праця та інтелектуальний капітал у системі факторів формування економіки знань. Україна: аспекти праці. 2007. № 4. С. 49.
26. Fitzenz J. Rentownosc inwestycji w kapital ludzki. Krakow, Oficyna Ekonomiczna. 2001. 117с.
27. Моисеев Н.Н. Универсум. Информация. Общество. Москва: Устойчивый мир, 2001. 33 с.
28. Анискин Ю.П., Привалов В.В., Попов А.Н., Бударов А.Ю. Управление инвестиционной активностью. Москва: Омега-JI, 2002. 272 с.
29. Клименко І.С., Тарануха О.М., Журавель О.В. Інтелектуальний капітал і ринок інтелектуальної власності в умовах інформаційної економіки: проблеми ідентифікації та оцінки. Економіка та держава. 2021. № 5. С. 38—43.
30. Бутнік-Сіверський О.Б., Красовська А.Г. Теоретичні засади інтелектуальної інноваційної діяльності на підприємстві. Економіка України. 2004. № 12. С. 31—37.
31. Климов С.М. Интеллектуальные ресурсы организации. Москва: Знание, ИВЭСЭП, 2000. 168 с.
32. Уманців Г. Проблеми ідентифікації, оцінки та обліку інтелектуального капіталу підприємства. Інтелектуальна власність. 2007. № 3. С. 29—33.
33. Исследование человеческого капитала в зарубежной литературе (реферат книги Одда Нордхога "Человеческий капитал в организации"). Общество и экономика. 1997. № 7—8. С. 244.
34. Edvinsson L., Malone М. (1997). Intellectual Capital Realizing Your Company's True Value by Finding its Hidden Roots. N.Y.: Harper Business.
35. Itami Н. (1980). Mobilizing Invisible Assets. Cambridge, Mass.: Harvard Universite Press.
36. Teece D.J. (1986). Profiting from technological innovation. Research policy, vol. 15 (6), pp. 285—305.
37. Sveiby K.-E. (1990). Den osynliga balansrakningen ("The Invisible Balance Sheet"), Affarsvarlden-Ledarskap.
38. Stewart T.A. Brainpower: How Intellectual Capital Is Becoming America's Most Valuable Asset. Fortune. 1991. June 3. Рp. 44—60.
39. Saint-Onge Н. Tacit knowledge: the key to the strategic aligment of intellectual capital. Strategy and Leadership. 1996. Рp. 10—14.
40. Petrash G. Dow's journey to a knowledge value management culture. European Management Journal. 1996. vol. 14. Рр. 365—373.
41. Sullivan P. Value-driven Intellectual Capital. How to convert intangible corporate assets into market value. Profiting from Intellectual Capital: Extracting Value from Innovation. Wiley. 2000.
42. Bontis N. Assessing knowledge assets: a review of the models used to measure intellectual capital. International Journal of Management Review. 2000. vol. 13 (1). Рp. 41—60.
43. Чухно А.А. Інтелектуальний капітал: сутність, форми і закономірності розвитку. Економіка України, № 11. С. 48—55.
44. Rastogi, P. N. The nature and role of IC — rethinking the process of value creation and sustained enterprise growth. Journal of Intellectual Capital. 2003. vol. 4 (2). Рp. 227—248.
45. Геєць В.М. Україна у вимірі економіки знань. Інститут економіки та прогнозування НАН України. Київ: "Основа". 2006. 458 с.
46. Кендюхов О.В. Ефективне управління інтелектуальним капіталом. Донецьк: ДонУЕП, 2008. 363 с.
47. Martin-de-Castro, G. Towards an intellectual capital-based view of the firm: origins and nature. Journal of Business and Ethics. 2011. vol. 98 (4). Рp. 649—662.
48. Грішнова О.А. Людський, інтелектуальний і соціальний капітал України: сутність, взаємозв'язок, оцінка, напрями розвитку. Соціально-трудові відносини: теорія та практика. 2014. № 1 (7). С. 34—42.
49. Літвінов О.С. Визначення сутності інтелектуального капіталу. Modern Economics. 2018. № 11. С. 98—104.
50. Козловський С.В. Управління сучасними економічними системами, їх розвитком та стійкістю. Вінниця: Меркьюрі-Поділля, 2010. 432 с.
51. Kozlovskyi S., Baidala V., Tkachuk O., Kozyrska T. Managament of sustainable development of the agrarian sector of the regions of Ukraine. Montenegrin Journal of Economics. 2018. vol. 14 (4). Рp. 175—190.
52. Козловський С.В. Фінансова математика. Київ: Знання України. 2006. 308 с.
53. Reed D. The Law of the Pack. Harvard Business Review, February. 2000.
54. Saffer D. Designing for Interaction: Creating Smart Applications and Clever Devices. New Riders. 2007.
55. Titova O.V. and Kravets A.G. E-learning practice-oriented training in physics: the competence assessment. Proceedings of the IADIS International Conference "e-Society 2013". Lisbon, Portugal. 2013. Рp. 346—350.
56. Грекул В.И., Коровкипа Н.Л., Куприянов Ю.В. Методические основы управления ИТ-проєктами. Москва: Интернет-Ун-т Информ. Технологий: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011. 391 с.
57. Pablos P., Dal Mas F., Kaliannan M. Intellectual Capital Measuring and Reporting in Asia: Lessons in the Digital Economy. International Journal of Learning and Intellectual Capital, Special Issue. 2021. DOI: 10.13140/RG.2.2.10842.47046
58. Gary R. Oliver A micro intellectual capital knowledge flow model: a critical account of 1С inside the classroom. Journal of Intellectual Capital. 2013. vol. 14 (1), pp. 145—162.
59. Lennox Henry. Intellectual capital in a recession: evidence from UK SMEs. Journal of Intellectual Capital. 2013. vol. 14 (1). Рp. 84—101.
60. Пархоменко В.Д., Пархоменко А.В. Информация и знания: Современные представления, внутренняя взаимосвязь. Информация и инновации. 2007. № 4. С. 4—14.

S. Kozlovskyi, P. Syniehub

PARADIGM OF INTELLECTUAL CAPITAL MANAGEMENT IN THE CONDITIONS OF DIGITALIZATION OF THE MODERN ECONOMY

Summary

The current stage of economic development is characterized by fundamental changes in the technological basis of social production and the formation of an innovative economy. Of particular importance in this process is intellectual capital, which is increasingly determining the structure of the national economy, the quality of products and services, as well as the efficiency of the economy at all its organizational levels. The degree of development of intellectual labor and its participation in production processes are becoming the most important factors determining the country's competitiveness in the world economy, its export opportunities and share in world monetary income. The relevance of the research topic is also determined by the processes of digital transformation of the economy, the main difference from previous periods of automation and informatization is the large-scale transformation of business models, organizational structures and ways of interaction of economic relations. These processes lead to the emergence of new digital products, new markets, new forms of organization of economic activity — digital platforms and digital ecosystems. The purpose of this study is the effectiveness of intellectual capital management in the context of digitalization in order to form effective organizational and economic mechanisms for the accumulation and increase of intellectual capital not only modern organizations but also business communities. In today's information economy, when there are entire industries based on the unique abilities of people, and mass production makes demands on the worker as a creative person, it should be noted the lack of universality of analytical tools of this approach. Thus, the new wave of economic society and the need to take into account human resources, called for a new theory — intellectual capital, which could determine the efficiency of production based on unique human abilities, take into account its needs and motivations, and finally define mechanisms and laws this factor of production in the information economy. The following results were obtained in the study of the structure and methods of intellectual capital management. The evolution of scientific thought in the process of formation of the category of intellectual capital is traced. The essence of intellectual scientific schools and business structures is determined. The approaches of scientists to the development of the theory of intellectual capital, its problems and tasks are formed. Classification components of intellectual capital are developed and the influence of intellectual capital management on business is determined. The scheme of movement and transformations of intellectual capital in economic systems is offered.

Keywords: economics; intellectual capital; management; classification; scheme of change and transformation of intellectual capital; management of intellectual capital.

References

1. LETA Capital and Devar (2021), "State Of Phygital", Avaible at: https://en.leta.vc/phygital/STATE_OF_PHYGITAL21.pdf (Accessed 25 Jan 2022).
2. Marks, K. (1983), Kapital [Capital], Politicheskaya literatura, Moscow, Russia.
3. Shumpeter, J. A. (2011), Teoriya ekonomichnogo rozvitku. Doslidzhennya pributkiv, kapitalu, kreditu, vidsotka ta ekonomichnogo ciklu [Research of profit, capital, credit, interest and economic cycle.], Kievo-Mogilyans'ka akademiya, Kyiv, Ukraine.
4. Kondrat'ev, N. D. (1989), Problemy ekonomicheskoj dinamiki [Problems of economic dynamics], Ekonomika, Moscow, Russia.
5. Solow, R. M. (1952), "On the Structure of Linear Models", Econometrica, vol. 20 (1), pp. 29—46.
6. Kalecki, M. (1971), Selected essays on the dynamics of the capitalist economy, Cambridge University Press, Cambridge, UK.
7. Wiener, N. (1949), The Human Use of Human Beings: Cybernetics and Society, Da Capo Press, Boston, USA.
8. Shannon, C. E. (1938), "A Symbolic Analysis of Relay and Switching Circuits. Trans", AIEE, vol. 57 (12), pp. 713—723.
9. Schultz, T. W. (1960), "Capital Formation by Education", Journal of Political Economy, vol. 68 (12).
10. Becker, G. S. (1993), Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis with Special Reference to Education, Third Edition, The University of Chicago Press, Chicago and London.
11. Mincer, J. (1958), "Investment in Human Capital and Personal Income Distribution", Journal of Political Economy, vol. 66 (4), pp. 281—302.
12. Romer, P. M. (1986), "Increasing Returns and Long-Run Growth", The Journal of Political Economy, October, pp. 1002—1037.
13. Arrow, K. (1962), "The Economic Implications of Learning by Doing", Review of Economic Studies, vol. 29 (3), pp. 155—173.
14. Nel'son, R. R. and Uinter, S. (2002), Evolyucionnaya teoriya ekonomicheskih izmenenij [Evolutionary theory of economic change], Delo, Moscow, Russia.
15. Polani, M. (1995), Lichnostnoe znanie. Na puti k postkriticheskoj filosofii [Personal knowledge. Towards a post-critical philosophy], Moscow, Russia.
16. Kene, F. (1960), Izbrannye ekonomicheskie proizvedeniya [Selected economic writings], Socekgiz, Moscow, Russia.
17. Kendyuhov, A. V. (2011), "Intellectual capital of the enterprise: epistemology of economic category", Visnik Donec'kogo universitetu ekonomiki ta prava, vol. 2, pp. 12—16.
18. Linda, A. (1998), Organizational Learning: Creating, Retaining, and Transferring Knowledge, Kluwer Academic, Boston, USA.
19. Edmondson, A. (1999), "Psychological safety and learning behavior in work teams", Administrative Science Quarterly, vol. 44 (2), pp. 350—383.
20. Senge, P., Otto, S. and Darcy, W. (2013), "Reflections. The SoL Journal on Knowledge", Learning and Change, vol. 12 (4), pp. 40—52.
21. Grishnova, O. A. and Vasilik, A. V. (2008), "Organizational and economic mechanism of management of intellectualization of labor activity", Visnik Prikarpats'kogo universitetu. Ekonomika, vol. 6, pp. 159—167.
22. Sullivan, P. (2000), Value-driven Intellectual Capital. How to convert intangible corporate assets into market value, Wiley, NY, USA.
23. Lesser, E. and Prusak, L. (2006), Kak prevratit' znaniya v stoimost': resheniya ot IBM [Turning knowledge into value: solutions from IBM], Institute for Business Value, Al'pina Biznes Buks, Moscow, Russia.
24. Edvinsson, L. (2001), Kapital intelektualny [Intellectual capital], M. S. & Malone, PW, Warszawa, Poland.
25. Kolot, A. (2007), "Innovative work and intellectual capital in the system of factors shaping the knowledge economy", Ukraina: aspekti praci, vol. 4, pp. 49.
26. Fitzenz, J. (2001), Rentownosc inwestycji w kapital ludzki [Profitability of investments in human capital], Oficyna Ekonomiczna, Krakow, Poland.
27. Moiseev, N. N., (2001), Universum. Informaciya. Obshchestvo [Universe. Information. Society], Ustojchivyj mir, Moscow, Russia.
28. Aniskin, Yu. P., Privalov, V. V., Popov, A.N. and Budarov, A.Yu. (2002), Upravlenie investicionnoj aktivnost'yu [Investment activity management], Omega-JI, Moscow, Russia.
29. Klimenko, I. S., Taranuha, O. M. and Zhuravel, O. V. (2021), "Intellectual capital and the intellectual property market in the information economy: problems of identification and evaluation", Ekonomika ta derzhava, vol. 5, pp. 38—43.
30. Butnik-Sivers'kij, O. B. and Krasovs'ka, A.G. (2004), "Theoretical principles of intellectual innovation at the enterprise", Ekonomika Ukraini, vol. 12, pp. 31—37.
31. Klimov, S. M. (2000), Intellektual'nye resursy organizacii [Intellectual resources of the organization], Znanie, IVESEP, Moscow, Russia.
32. Umanciv, G. (2007), "Problems of identification, evaluation and accounting of intellectual capital of the enterprise", Intelektualna vlasnist, vol. 3, pp. 29—33.
33. Society and economy (1997), "The study of human capital in foreign literature (abstract of the book by Odd Nordhog "Human capital in the organization")", Society and economy, vol. 7—8, pp. 244.
34. Edvinsson, L. and Malone, M. (1997), Intellectual Capital Realizing Your Company's, True Value by Finding its Hidden Roots, Harper Business, N.Y.
35. Itami, N. (1980), Mobilizing Invisible Assets, Harvard Universite Press, Cambridge, USA.
36. Teece, D. J. (1986), "Profiting from technological innovation", Research policy, vol. 15 (6), pp. 285—305.
37. Sveiby, K.-E. (1990), Den osynliga balansrakningen [The Invisible Balance Sheet], Affarsvarlden-Ledarskap, Stockholm, Sweden.
38. Stewart, T. A. (1991), "Brainpower: How Intellectual Capital Is Becoming America's Most Valuable Asset", Fortune, vol. June 3, pp. 44—60.
39. Saint-Onge, N. (1996), "Tacit knowledge: the key to the strategic aligment of intellectual capital", Strategy and Leadership, pp. 10—14.
40. Petrash, G. (1996), "Dow's journey to a knowledge value management culture", European Management Journal, vol. 14, pp. 365—373.
41. Sullivan, P. (2000), Value-driven Intellectual Capital. How to convert intangible corporate assets into market value. Profiting from Intellectual Capital, Extracting Value from Innovation, Wiley, NY, USA.
42. Bontis, N. (2000), "Assessing knowledge assets: a review of the models used to measure intellectual capital", International Journal of Management Review, vol. 13(1), pp. 41—60.
43. Chuhno, A. A. (2005), "Intellectual capital: the essence, forms and patterns of development", Ekonomika Ukraini, vol. 11, pp. 48—55.
44. Rastogi, P. N. (2003), "The nature and role of IC — rethinking the process of value creation and sustained enterprise growth", Journal of Intellectual Capital, vol. 4 (2), pp. 227—248.
45. Geec, V. M. (2006), Ukraina u vimiri ekonomiki znan [Ukraine in the dimension of knowledge economy], Institut ekonomiki ta prognozuvannya NAN Ukraini, "Osnova", Kyiv, Ukraine.
46. Kendyuhov, O. V. (2008), Efektivne upravlinnya intelektualnim kapitalom [Effective management of intellectual capital], DonUEP, Doneck, Ukraine.
47. Martin-de-Castro, G. (2011), "Towards an intellectual capital-based view of the firm: origins and nature", Journal of Business and Ethics, vol. 98 (4), pp. 649—662.
48. Grishnova. O. A. (2014), "Human, intellectual and social capital of Ukraine: essence, interrelation, evaluation, directions of development", Socialno-trudovi vidnosini: teoriya ta praktika, vol. 1 (7), pp. 34—42.
49. Litvinov, O. S. (2018), "Defining the essence of intellectual capital", Modern Economics, vol. 11, pp. 98—104.
50. Kozlovskyi, S. V. (2010), Upravlinnia suchasnymy ekonomichnymy systemamy, yikh rozvytkom ta stiikistiu [Management of modern economic systems, their development and sustainability], Merkiuri-Podillia, Vinnytsia, Ukraine.
51. Kozlovskyi, S., Baidala, V., Tkachuk, O. and Kozyrska, T. (2018), "Managament of sustainable development of the agrarian sector of the regions of Ukraine", Montenegrin Journal of Economics, vol. 14 (4), pp. 175—190.
52. Kozlovskyi, S. V. (2006), Finansova matematyka [Financial Mathematics], Znannia Ukrainy, Kyiv, Ukraine.
53. Reed, D. (2000), "The Law of the Pack", Harvard Business Review, February.
54. Saffer, D. (2007), Designing for Interaction: Creating Smart Applications and Clever Devices, New Riders, San Francisco, USA.
55. Titova, O. V. and Kravets, A. G. (2013), "E-learning practice-oriented training in physics: the competence assessment", Proceedings of the IADIS International Conference "e-Society 2013", Lisbon, Portugal, pp. 346—350.
56. Hrekul, V. Y., Korovkypa, N. L. and Kupryianov, Yu. V. (2011), Metodycheskye osnovi upravlenyia IT-proektamy [Methodological foundations of IT project management], Internet-Un-t Inform, Tekhnolohyi, BYNOM. Laboratoryia znanyi, Moscow, Russia.
57. Pablos, P., Dal, Mas F. and Kaliannan, M. (2021), "Intellectual Capital Measuring and Reporting in Asia: Lessons in the Digital Economy", International Journal of Learning and Intellectual Capital, Special Issue. DOI: 10.13140/RG.2.2.10842.47046
58. Gary, R. (2013), "Oliver A micro intellectual capital knowledge flow model: a critical account of 1S inside the classroom", Journal of Intellectual Capital, vol. 14 (1), pp. 145—162.
59. Lennox, H. (2013), "Intellectual capital in a recession: evidence from UK SMEs", Journal of Intellectual Capital, vol. 14 (1), pp. 84—101.
60. Parhomenko, V. D. and Parhomenko, A. V. (2007), "Information and knowledge: Modern concepts, internal interconnection", Informaciya i innovacii, vol. 4, pp. 4—14.

№ 2 2022, стор. 85 - 93

Дата публікації: 2022-04-12

Кількість переглядів: 550

Відомості про авторів

С. В. Козловський

д. е. н., професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса, м. Вінниця

S. Kozlovskyi

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Entrepreneurship, Corporate and Spatial Economics, Vasyl' Stus Donetsk National University, Vinnytsia

ORCID:

0000-0003-0707-4996


П. С. Синєгуб

аспірант, Донецький національний університет імені Василя Стуса, м. Вінниця

P. Syniehub

Postgraduate student, Vasyl' Stus Donetsk National University, Vinnytsia

ORCID:

0000-0003-2034-2852

Як цитувати статтю

Козловський С. В., Синєгуб П. С. Парадигма управління інтелектуальним капіталом в умовах дигіталізації сучасної економіки. Економіка та держава. 2022. № 2. С. 85–93. DOI: 10.32702/2306-6806.2022.2.85

Kozlovskyi, S. and Syniehub, P. (2022), “Paradigm of intellectual capital management in the conditions of digitalization of the modern economy”, Ekonomika ta derzhava, vol. 2, pp. 85–93. DOI: 10.32702/2306-6806.2022.2.85

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.