EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ЕКСПЕРТНОГО ВИСНОВКУ ЩОДО ВИЛУЧЕННЯ ЗЕМЕЛЬ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ ТА ІНШОГО ПРИРОДООХОРОННОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ДЛЯ ПОТРЕБ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ
І. А. Опенько, Я. А. Степчук, А. В. Городнича

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2022.2.79

УДК: 332.2:630

І. А. Опенько, Я. А. Степчук, А. В. Городнича

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ЕКСПЕРТНОГО ВИСНОВКУ ЩОДО ВИЛУЧЕННЯ ЗЕМЕЛЬ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ ТА ІНШОГО ПРИРОДООХОРОННОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ДЛЯ ПОТРЕБ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ

Анотація

У сучасних умовах розвитку оборонних і безпекових спроможностей, з метою усунення ризиків національної безпеки у сфері захисту державного кордону України, реалізації заходів визначених Стратегією національної безпеки України та удосконалення і розвитку загальнодержавної системи захисту державного кордону. Реалізуючи зазначені вище завдання, в межах 50-ти метрової смуги вздовж державного кордону України, виникають обставини які передбачають вилучення земель природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення для потреб національної безпеки, зміна меж, категорії та скасування таких земель проводиться за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування і реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, на підставі відповідного експертного висновку. Метою цієї публікації є розроблення теоретико-методологічних засад до формування експертного висновку щодо вилучення земель природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення для потреб національної безпеки в Україні. В результаті проведеного дослідження для формування експертного висновку щодо вилучення земель природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення для потреб національної безпеки ми визначили принципи та алгоритм виконання такої експертизи, окреслили структуру експертного висновку. Визначено основні статті витрат для формування експертного висновку, зокрема, передбачено оплату праці семи експертів, витрати які пов'язані з адміністрування та накладні витрати.

Ключові слова: експертний висновок; вилучення земель; землі природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення; національна безпека.

Література

1. Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 14 вересня 2020 року "Про Стратегію національної безпеки України": Указ Президента України від 14 вересня 2020 року № 392. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/392/2020#Text (дата звернення: 17.01.2022).
2. Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 30 липня 2021 року "Про окремі питання реалізації державної політики у сфері захисту державного кордону": Указ Президента України від 18.08.2021 № 367/2021. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/367/2021#Text (дата звернення: 17.01.2022).
3. Про природно-заповідний фонд України: Закон України від 16.06.1992 № 2457-XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-12#n450 (дата звернення: 17.01.2022).
4. Устав Организации Объединённых Наций и Устав Международного Суда. URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_010#Text (дата звернення 22.10.2021).
5. Декларация о принципах международного права, касающихся дружественных отношений и сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций Принята резолюцией 2625 (XXV) Генеральной Ассамблеи ООН от 24 октября 1970 года. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_569#Text (дата звернення 22.10.2021).
6. Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, Хельсинки, 1 августа 1975 года. Офіційний вісник України. 2005. № 4. Ст. 266.
7. Конституція України від 28.06.1996 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр#Text (дата звернення: 22.10.2021).
8. Про національну безпеку України: Закон України від 21.06.2018 № 2469-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19#Text (дата звернення: 22.10.2021).
9. Про державний кордон України: Закон України від 04.11.1991 № 1777-XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1777-12#Text (дата звернення: 22.10.2021).
10. ТОВ "Незалежні фахові експертизи". URL: https://nfe.org.ua/ (дата звернення: 21.01.2022).
11. Денісов Н., Аверін Д. Оцінка екологічної шкоди та пріоритети відновлення довкілля на сході України. К.: ВАІТЕ, 2017. 88 с.
12. Шевченко О.В., Опенько І.А. Теоретичні передумови раціонального сільськогосподарського землекористування. Збалансоване природокористування. 2017. № 3 С. 126—130.
13. Шевченко О.В., Опенько І.А., Цвях О.М. Економічні передумови чергування культур як спосіб запобігання деградації агроландшафту. Землеустрій, кадастр і моніторинг земель. 2017. № 2. С. 58—65.
14. Tsvyakh O., Openko І. Main directions of urban land optimization in Kiev agglomeration. Baltic Surveying International Scientific Journal. 2017. Vol. 6_1. Pр. 60—65.
15. Цвях О.М., Опенько І.А. Промислові території, як просторовий базис оптимізації використання земель в місті Києві. Землеустрій, кадастр і моніторинг земель. 2017. № 1. С. 83—91.
16. Опенько І.А., Шевченко О.В., Цвях О.М. Аналіз наукових-методичних підходів до грошової оцінки земельних ділянок із полезахисними лісовими насадженнями. Збалансоване природокористування. 2016. № 4. С. 137—142. URL: http://natureus.org.ua/index.php/ua/component/phocadownload/category/5-zbalansovane-prirodokoristuvannya-2016-rik?download=17:zbalansovane-prirodokoristuvannya-4-2016
17. Опенько І.А., Євсюков Т.О. Удосконалення обліку кількості та якості земель під полезахисними лісовими насадженнями в кадастрово-реєстраційній системі. Збалансоване природокористування. 2014. № 3. С. 106—112.
18. Опенько І.А., Євсюков Т.О. Землі під полезахисними лісовими насадженнями: сучасний стан, проблеми, шляхи вирішення. Збалансоване природокористування. 2014. № 1. С. 125 — 131. URL: http://www.natureus.org.ua/index.php/ua/component/phocadownload/category/3-zbalansovane-prirodokoristuvannya-2014-rik?download=6:zbalansovane-prirodokoristuvannya-1-2014r
19. Опенько І.А. Порівняльний аналіз оприлюднення земельно-кадастрових відомостей у зарубіжних країнах та Україні. Землеустрій, кадастр і моніторинг земель. 2013. № 3. С. 80—87.
20. Ievsiukov T., Openko I. An Inventory Database, Evaluation and Monitoring of Especially Valuable Lands at Regional Level in Ukraine. Elsivier, Procedia — Social and Behavioral Sciences, "GEOMED 2013" The 3rd International Geography Symposium June 10—13, 2013 Kemer, Antalya — Turkey. URL: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042814016619
21. Євсюков Т.О., Опенько І.А. Моніторинг особливо цінних земель із застосування технологій ДЗЗ та ГІС. Вісник Львівського державного аграрного університету: екноміка АПК. 2013. № 20 (2). С. 231—242.
22. Опенько І.А. Еколого-економічна продуктивність використання земель лісогосподарського призначення в Україні. Агросвіт. № 13—14. 2019. С. 44—52. URL: http://www.agrosvit.info/pdf/13-14_2019/8.pdf
23. Опенько І.А. Кореляційний аналіз впливу існуючої системи державного управління на використання земель лісогосподарського призначення в Україні. Економіка та держава. № 7. 2019. С. 55—62. http://www.economy.in.ua/pdf/7_2019/12.pdf

I. Openko, Yа. Stepchuk, А. Gorodnucha

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL PRINCIPLES OF FORMING THE EXPERT OPINION FOR EXTRACTION THE LAND NATURE RESERVE FUND AND OTHER ENVIRONMENTAL PROTECTION PURPOSE FOR NATIONAL SECURITY

Summary

In modern conditions of development of defense and security capabilities, in order to eliminate national security risks in the field of protection of the state border of Ukraine, implementation of measures set by the National Security Strategy of Ukraine, and improvement and development of national border protection. National Security and Defense of Ukraine of July 30, 2021 identified a number of tasks. Implementing the above tasks, within a 50-meter strip along the state border of Ukraine, there are circumstances that involve the withdrawal of lands of nature reserves and other environmental purposes for national security. However, according to Article 54 of the Law of Ukraine "On Nature Reserve Fund of Ukraine" change of boundaries, categories and cancellation of the status of territories and objects of nature reserve fund is carried out in accordance with Articles 51—53 of this Law in coordination with the central executive body. government, which ensures the formation and implementation of state policy in the field of environmental protection, on the basis of the relevant expert opinion. In this regard, the issue of forming theoretical and methodological foundations for the development of appropriate expert opinion is extremely relevant and timely and requires comprehensive research. The purpose of this publication is to develop a theoretical and methodological basis for the formation of an expert opinion on the withdrawal of lands of nature reserves and other environmental purposes for the needs of national security in Ukraine. The analysis of literature sources revealed that despite the number of studies, the outlined problem is insufficiently studied, and the issue of forming an expert opinion on the withdrawal of nature reserves and other environmental purposes for the national security of Ukraine remains unclear. We have an urgent need to develop principles, methods and procedures for conducting an independent professional examination to form an expert opinion on the withdrawal of lands of nature reserves and other environmental purposes for the arrangement of the Ukrainian-Russian state border. It is this need that determines the choice of the topic of scientific publication and the main areas of research, determines the purpose, structure and content of the study. As a result of the study to form an expert opinion on the withdrawal of lands of nature reserves and other environmental purposes for national security, we determined the principles and algorithm of such expertise, outlined the structure of the expert opinion. The main items of expenditure for the formation of an expert opinion have been identified, in particular, the salaries of seven experts, administrative costs and overheads.

Keywords: expert opinion; withdrawal of lands; lands of nature reserve fund and other nature protection purpose; national security.

References

1. President of Ukraine (2020), "Decision of the National Security and Defense Council of Ukraine "About the National Security Strategy of Ukraine", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/392/2020#Text (Accessed 25 January 2022).
2. President of Ukraine (2020), "Decision of the National Security and Defense Council of Ukraine "About some issues of implementation of state policy in the field of state border protection", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/367/2021#Text (Accessed 25 January 2022).
3. The Verkhovna Rada of Ukraine (1992), The Law of Ukraine "About the nature reserve fund of Ukraine", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-12#n450 (Accessed 25 January 2022).
4. UN (1981), "Charter of the United Nations and Statute of the International Court of Justice", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_010#Text (Accessed 25 January 2022).
5. General Assembly of the United Nations (1970), Resolution "Declaration on the Principles of International Law Concerning Friendly Relations and Cooperation between States in Accordance with the Charter of the United Nations", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_569#Text (Accessed 25 January 2022).
6. Official Journal of Ukraine (2005), "Final Act of the Conference on Security and Cooperation in Europe (Helsinki, 1 August 1975)", vol. 4, pp. 266.
7. The Verkhovna Rada of Ukraine (1996), "Constitution of Ukraine", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр#Text (Accessed 25 January 2022).
8. The Verkhovna Rada of Ukraine (2018), The Law of Ukraine "About national security of Ukraine", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19#Text (Accessed 25 January 2022).
9. The Verkhovna Rada of Ukraine (1991), The Law of Ukraine "About the state border of Ukraine", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1777-12#Text (Accessed 25 January 2022).
10. The official site of LLC "Independent Professional Expertise" (2022), available at: https://nfe.org.ua/ (Accessed 25 January 2022).
11. Denisov, N. and Averin, D. (2017), Otsinka ekolohichnoyi shkody ta priorytety vidnovlennya dovkillya na skhodi Ukrayiny [Assessment of environmental damage and priorities for environmental restoration in eastern Ukraine], VAITE, Kyiv, Ukraine.
12. Shevchenko, О. V. and Openko, I. A. (2017), "Theoretical prerequisites for rational agricultural land use", Zbalansovane pryrodokorystuvannia, vol. 3, pp. 126—130.
13. Shevchenko, О. V. Openko, I. A. and Tsvyakh О. М. (2017), "Economic preconditions for alternating crops as a way to prevent degradation of the agro-landscape", Zemleustrij, kadastr i monitorynh zemel', vol. 2, pp. 58—65.
14. Tsvyakh, O. and Openko, І. (2017), "Main directions of urban land optimization in Kiev agglomeration", Baltic Surveying International Scientific Journal, vol. 6 (1), pp. 60—65.
15. Tsvyakh, О. М. and Openko, I. A. (2017), "Industrial territories as a spatial basis for optimizing the use of land in the city of Kyiv", Zemleustrij, kadastr i monitorynh zemel', vol. 1, pp. 83—91.
16. Openko, I. A., Shevchenko, О. V. and Tsvyakh, О. М. (2016), "Analysis of scientific and methodical approaches to the monetary valuation of land with field-protective forest plantations", Zbalansovane pryrodokorystuvannia, vol. 4, pp. 137—142, available at: http://natureus.org.ua/index.php/ua/component/phocadownload/category/5-zbalansovane-prirodokoristuvannya-2016-rik?download=17:zbalansovane-prirodokoristuvannya-4-2016 (Accessed 25 January 2022).
17. Openko, I. A. and Ievsiukov, T. O. (2014), "Improving accounting quantity and quality of land for shelter forest plantations in the cadastral registration system", Zbalansovane pryrodokorystuvannia, vol. 3, pp. 106—112.
18. Openko, I. A. and Ievsiukov, T. O. (2014), "Lands under field-protective forest plantations: current state, problems, solutions", Zbalansovane pryrodokorystuvannia, vol. 1. pp. 125—131, available at: http://www.natureus.org.ua/index.php/ua/component/phocadownload/category/3-zbalansovane-prirodokoristuvannya-2014-rik?download=6:zbalansovane-prirodokoristuvannya-1-2014r (Accessed 25 January 2022).
19. Openko, I. A. (2013), "A comparative analysis of the publication of land cadastral data in foreign countries and Ukraine", Zemleustrij, kadastr i monitorynh zemel', vol. 3, pp. 80—87.
20. Ievsiukov, T. and Openko, I. (2013), "An Inventory Database, Evaluation and Monitoring of Especially Valuable Lands at Regional Level in Ukraine", Elsivier, Procedia — Social and Behavioral Sciences, "GEOMED 2013" The 3rd International Geography Symposium June 10 — 13, Kemer, Antalya, Turkey, available at: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042814016619. (Accessed 25 January 2022).
21. Ievsiukov, T. O. and Openko, I. A. (2013), "Monitoring is especially valuable land from the application of remote sensing and GIS technologies", Visnyk L'vivs'koho derzhavnoho ahrarnoho universytetu: eknomika APK, vol. 20 (2), pp. 231—242.
22. Openko, І. А. (2019), "Ecological and economic productivity of land use in Ukraine", Ahrosvit, vol. 13—14, pp. 44—52, available at: http://www.agrosvit.info/pdf/13-14_2019/8.pdf (Accessed 25 January 2022).
23. Openko, І. А. (2019), "Correlation analysis of the impact of the existing public administration system on forest land use in Ukraine", Ekonomika ta derzhava, vol. 7, pp. 55—62, available at: http://www.economy.in.ua/pdf/7_2019/12.pdf (Accessed 25 January 2022).

№ 2 2022, стор. 79 - 84

Дата публікації: 2022-04-12

Кількість переглядів: 360

Відомості про авторів

І. А. Опенько

д. е. н., доцент, доцент кафедри геодезії та картографії,Національний університет біоресурсів і природокористування України

I. Openko

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Geodesy and Cartography, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

ORCID:

0000-0003-2810-0778


Я. А. Степчук

асистент кафедри геодезії та картографії,Національний університет біоресурсів і природокористування України

Yа. Stepchuk

Assistant of the Department of Geodesy and Cartography, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

ORCID:

0000-0002-7000-1928


А. В. Городнича

аспірант кафедри геодезії та картографії,Національний університет біоресурсів і природокористування України

А. Gorodnucha

Postgraduate student of the Department of Geodesy and Cartography, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

ORCID:

0000-0001-5733-1220

Як цитувати статтю

Опенько І. А., Степчук Я. А., Городнича А. В. Теоретико-методологічні засади формування експертного висновку щодо вилучення земель природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення для потреб національної безпеки. Економіка та держава. 2022. № 2. С. 79–84. DOI: 10.32702/2306-6806.2022.2.79

Openko, I., Stepchuk, Yа. and Gorodnucha, А. (2022), “Theoretical and methodological principles of forming the expert opinion for extraction the land nature reserve fund and other environmental protection purpose for national security”, Ekonomika ta derzhava, vol. 2, pp. 79–84. DOI: 10.32702/2306-6806.2022.2.79

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.