EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СУЧАСНИЙ СТАН РЕАЛІЗАЦІЇ ДОГОВОРІВ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА ТА ДЕРЖАВНИХ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЄКТІВ У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
С. Є. Клименко, З. В. Лашкул, Н. Я. Мотовиця, Л. Д. Ярова

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2022.2.68

УДК: 614.2

С. Є. Клименко, З. В. Лашкул, Н. Я. Мотовиця, Л. Д. Ярова

СУЧАСНИЙ СТАН РЕАЛІЗАЦІЇ ДОГОВОРІВ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА ТА ДЕРЖАВНИХ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЄКТІВ У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

Анотація

Статтю присвячено актуальній темі щодо особливостей застосування механізму державно-приватного партнерства (ДПП) як альтернативного джерела інвестиційних ресурсів для здійснення реконструкції та оснащення сучасним діагностичним обладнанням закладів охорони здоров'я. Розкрито сутність та законодавчі основи ДПП у сфері охорони здоров'я як взаємовигідної співпраці державних органів, органів місцевого самоврядування, закладів охорони здоров'я державної й комунальної форм власності та бізнесу (у формі договорів про концесію, спільну діяльність, управління майном, змішаного договору тощо) з метою задоволення публічного інтересу у створенні та функціонуванні ефективної системи охорони здоров'я в Україні, ключовим пріоритетом якої є надання населенню доступних та якісних медичних послуг.
Виокремлено специфічні риси, притаманні проєктам ДПП у сфері охорони здоров'я, зокрема заборона скорочення мережі державних та комунальних ЗОЗ, особлива структура суб'єктів відносин партнерства, забезпечення балансу між соціальною та комерційною складовою проєкту. Наведено перспективи упровадження ДПП для приватного та державного партнера в контексті реформування системи охорони здоров'я в Україні.
За результатами аналізу вітчизняного ринку угод ДПП, встановлено що протягом минулого року майже всі договори були укладені саме у формі концесії; найбільше всього договорів було укладено у сфері збору, очищення та розподілення води, в охороні здоров'я було укладено 5% від усіх угод ДПП; за регіональною структурою найбільшими реципієнтами фінансових ресурсів приватних партнерів були Миколаївська та Львівська області.
Дослідження стану реалізації державних інвестиційних проєктів у сфері охорони здоров'я свідчить про значене недофінансування державних інвестиційних проєктів та їх виконання лише на третину за останнє десятиліття внаслідок зростаючого макроекономічного дисбалансу, економічної стагнації країни, а також необхідності протидіяти пандемії COVID-19. Аналіз динаміки обсягів прямих інвестицій у вітчизняну охорону здоров'я та надання соціальної допомоги також вказує на суттєве скорочення протягом 2015—2018 рр. іноземного інвестування з наступним збільшенням у 2019 р.
У статті висвітлено системні проблеми функціонування механізму ДПП в сфері охорони здоров'я та запропоновано пріоритетні напрями удосконалення системи управління державними інвестиційним проєктами та угодами ДПП в цій сфері.

Ключові слова: державно-приватне партнерство; державний інвестиційний проєкт; договір про спільну діяльність; договір про управління майном; заклад охорони здоров'я; змішаний договір; інфраструктура; концесія.

Література

1. Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності за регіонами у січні-вересні 2021 року. Державна служба статистики України. 2021. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення: 04.01.2022 р.).
2. Шилепницький П.І. Державно-приватне партнерство: теорія і практика: монографія. Чернівці: Ін-т регіональних досліджень НАН України, 2011. 455 с.
3. Shylepnytskyi P.I., Zybareva O.V., Popadiuk O.V. Public-private partnership in the field of innovations as an effect of social responsibility. Scientific bulletin of Polissia. Чернігів. 2017. № 4 (12), P. 1. Рр. 50—54. URL: http://nvp.stu.cn.ua/article/view/123212/117887 (дата звернення: 19.01.2022 р.).
4. Криничко Л.Р., Петрик С.М., Криничко Ф.Р. Удосконалення правового механізму реалізації державно-приватного партнерства як інвестиційного проєкту в сфері охорони здоров'я. Інвестиції: практика та досвід. Київ. 2020. № 23. С. 131—137.
5. Jamali D. "Success and Failure Mechanisms of Public Private Partnerships (PPPs) in Developing Countries, Insights from the Lebanese Context", The International Journal of Public Sector Management. 2004. vol. 17(5). Рp. 414—430. URL: www.nwri.gov.ng/userfiles/file/S20-PPP-BR1.pdf (Accessed 4 January 2022).
6. La Forgia G., and Harding A. "Public-Private Partnerships and Public Hospital Performance in Sаo Paulo, Brazil", Health Affairs. vol. 28 (4). pp. 1114—1126. URL: http://content.healthaffairs.org/content/ 28/4/1114.full (Accessed 5 January 2022).
7. Lim M.K. "Transforming Singapore Health Care: Public-Private Partnership", Annals Academy of Medicine. 2005. vol. 34 (7). pp. 461—467. URL: http://annals.edu.sg/pdf/34VolNo7200508/V34N7p461.pdf (Accessed 6 January 2022).
8. Laird D. and Langill G. "A Public/Private Partnership: The Royal Ottawa Hospital Experience (A Case Study)", Healthcare Quarterly. 2005. vol. 8 (4). pp. 70—79. URL: www.longwoods.com/content/17695 (Accessed 9 January 2022).
9. Tain F. and Bendahmane D. Public-Private Partnerships: Mobilizing Resources to Achieve Public Health Goals, Joint publication of the United States Agency for International Development, BASICS II Project, the Environment Health Project, United Nations Children's Fund (UNICEF), and the World Bank. 2001. URL: www.ehproject.org/PDF/Joint_Publications/JP002CAHandPmphltEn.pdf (Accessed 13 January 2022).
10. Nicolic I.A., and Maikisch H. Public-Private Partnerships and Collaboration in the Health Sector: An Overview with Case Studies from Recent European Experience. Health, Nutrition, and Population Discussion Paper. Washington, DC: World Bank. 2006. URL: http://siteresources.worldbank.org/INTECAREGTOPHEANUT/ Resources/HNPDiscussionSeriesPPPPaper.pdf (Accessed 12 January 2022).
11. Iossa E. and Saussier S. "Public private partnerships in Europe for building and managing public infrastructures: an economic perspective", Annals of Public and Cooperative Economics. 2018. vol. 89:1. Рp. 25—48.
12. Про державно-приватне партнерство: Закон України від 01.07.2010 р. № 2404-VI. Відомості Верховної Ради України (ВВР). 2010. № 40. Ст. 524.
13. Перелік державних інвестиційних проєктів. Департамент інвестицій Міністерства економіки України. 2020. URL: https://www.me.gov.ua/Documents/List?lang=uk-UA&id=854a0a66-60cc-4897-81df-acd4e098a1a0&tag=PerelikDerzhavnikhInvestitsiinikhProektiv (дата звернення: 12.01.2022 р.).
14. Протокол засідання Міжвідомчої комісією з питань державних інвестиційних проєктів від 08.07.2021 р. Департамент інвестицій Міністерства економіки України. 2021. URL: https://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=6c3fa305-be03-4766-b87f-e6826e8d740b&title=ProtokolZasidanniaMizhvidomchoiKomisiiZPitanDerzhavnikhInvestitsiinikhProektivVid08-07-2021 (дата звернення: 13.01.2022 р.).
15. Прямі інвестиції (акціонерний капітал) в економіці України за видами економічної діяльності у розрізі країн світу у 2015—2019 роках. Державна служба статистики України. 2019. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2018/zd/inv_zd/pi_ak_ks_ved/arh_pi_ak_ks_ved_u.html (дата звернення: 05.01.2022 р.).
16. Стан здійснення ДПП в Україні. Департамент інвестицій Міністерства економіки України. 2021. URL: https://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=9fc90c5e-2f7b-44b2-8bf1-1ffb7ee1be26&title=StanZdiisnenniaDppVUkraini (дата звернення: 13.01.2022 р.).
17. Guidebook on public-private partnership in hospital management (2013), Mandaluyong City, Philippines: Asian Development Bank. Available at: https://www.adb.org/publications/guidebook-public-private-partnership-hospital-management (Accessed 16 January 2022).

S. Klymenko, Z. Lashkul, N. Motovytsia, L. Iarova

CURRENT CONDITIONS OF IMPLEMENTATION PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIPS AND GOVERNMENT INVESTMENT PROJECTS IN HEALTHCARE

Summary

The article is devoted to the peculiarities of the use of public-private partnership as an alternative source of investment resources for the health facilities reconstruction and equipping in Ukraine.
The author provides the essence and the legislative framework of public-private partnership (herein PPP) in healthcare as mutually beneficial cooperation of state regulatory bodies, local governments, public health facilities and business (by means of concessions, joint operation agreements, trust agreements and mixed contracts) in order to satisfy the public interest in effective healthcare system development in Ukraine, the key priority of which is to provide the population with affordable and quality medical services.
The specific features of PPP projects in healthcare are highlighted, namely: the ban on reducing the network of state and municipal health facilities, the special structure of the parties of partnership relations, the ensuring a balance between social and commercial component of the project.
Prospects for the PPP agreements implementation for private and public partners in the context of healthcare system reforming in Ukraine are defined.
The detailed analysis of the Ukrainian PPP market and current conditions of the implementation of public investment projects in healthcare has been carried out. It is derived from the analysis made that during the last year almost all transactions were concluded mainly in the form of a concession, rather than PPP. Housing and community services were the largest sector by number of projects (including water purification and distribution, heat production and transportation, natural gas distribution and supply). In healthcare only 5% of all PPP agreements were concluded. The most active markets were Lviv oblast and Mykolaiv oblast (by number of projects).
Significant underfunding of public investment projects in healthcare and their partial performance over the past decade is described here as well as the main constraints, namely growing macroeconomic imbalances (fiscal deficit and public debt), economic stagnation and the need to combat the COVID-19 pandemic.
The study of the dynamics of direct investment in Ukrainian healthcare and social assistance also indicates a critical reduction of foreign investment during 2015—2018 with a subsequent increase in 2019.
We have worked out and outlined systemic issues relating to functioning the PPP mechanism in healthcare. Practical guidelines were introduced as for improving the management of public investment projects and PPP agreements in healthcare.

Keywords: concession; health care facility; joint operation agreement; infrastructure; mixed contract; public investment project; public-private partnership; trust agreement.

References

1. The official site of the State Statistics Service of Ukraine (2021), "Capital investments by financing sources by types of economic activity іn January-September 2021", available at: http://www.ukrstat.gov.ua/ (Accessed 4 January 2022).
2. Shilepnytsky, P. I. (2011), Derzhavno-pryvatne partnerstvo: teoriia i praktyka [Public-private partnership: theory and practice], In-t rehional'nykh doslidzhen' NAN Ukrainy, Chernivtsi, Ukraine.
3. Shylepnytskyi, P. I., Zybareva, O. V. and Popadiuk O. V. (2017), "Public-private partnership in the field of innovations as an effect of social responsibility", Scientific bulletin of Polissia, vol. 4(12), pp. 50-54, Available at: http://nvp.stu.cn.ua/article/view/123212/117887 (Accessed 19 January 2022).
4. Krinichko, L., Petrik, S. and Krynychko, F. (2020), "Improvement of the legal mechanism of public-private partnership implementation as an investment project in the field of healthcare", Investytsii: praktyka ta dosvid, vol. 23. pp. 131—137.
5. Jamali, D. (2004), "Success and Failure Mechanisms of Public Private Partnerships (PPPs) in Developing Countries, Insights from the Lebanese Context", The International Journal of Public Sector Management, vol. 17 (5), pp. 414—430, Available at: www.nwri.gov.ng/userfiles/file/S20-PPP-BR1.pdf (Accessed 4 January 2022).
6. La Forgia, G., and Harding, A. (2009), "Public-Private Partnerships and Public Hospital Performance in Sаo Paulo, Brazil", Health Affairs, vol. 28 (4), pp. 1114—1126, Available at: http://content.healthaffairs.org/content/ 28/4/1114.full (Accessed 5 January 2022).
7. Lim, M. K. (2005), "Transforming Singapore Health Care: Public-Private Partnership", Annals Academy of Medicine, vol. 34 (7), pp. 461—467, Available at: http://annals.edu.sg/pdf/34VolNo7200508/V34N7p461.pdf (Accessed 6 January 2022).
8. Laird, D. and Langill, G. (2005), "A Public/Private Partnership: The Royal Ottawa Hospital Experience (A Case Study)", Healthcare Quarterly, vol. 8 (4), pp. 70—79, Available at: www.longwoods.com/content/17695 (Accessed 9 January 2022).
9. Tain, F. and Bendahmane, D. (2001), "Public-Private Partnerships: Mobilizing Resources to Achieve Public Health Goals", Joint publication of the United States Agency for International Development, BASICS II Project, the Environment Health Project, United Nations Children's Fund (UNICEF), and the World Bank, Available at: www.ehproject.org/PDF/Joint_Publications/JP002CAHandPmphltEn.pdf (Accessed 13 January 2022).
10. Nicolic, I. A., and Maikisch, H. (2006), "Public-Private Partnerships and Collaboration in the Health Sector: An Overview with Case Studies from Recent European Experience",Health, Nutrition, and Population Discussion Paper, World Bank, Washington, DC, Available at: http://siteresources.worldbank.org/INTECAREGTOPHEANUT/ Resources/HNPDiscussionSeriesPPPPaper.pdf (Accessed 12 January 2022).
11. Iossa, E. and Saussier, S. (2018), "Public private partnerships in Europe for building and managing public infrastructures: an economic perspective", Annals of Public and Cooperative Economics, vol. 89:1, pp. 25—48.
12. The Verkhovna Rada of Ukraine (2010), The Law of Ukraine "On public-private partnership", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2404-17#Text (Accessed 4 January 2022).
13. The official site of the Ministry of Economy of Ukraine, Investment Department (2020), "List of state investment projects", available at: https://www.me.gov.ua/Documents/List?lang=uk-UA&id=854a0a66-60cc-4897-81df-acd4e098a1a0&tag=PerelikDerzhavnikhInvestitsiinikhProektiv (Accessed 12 January 2022).
14. The official site of the Ministry of Economy of Ukraine, Investment Department (2021), "Minutes of the meeting of the Interdepartmental Commission on State Investment Projects dated 08.07.2021", available at: https://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=6c3fa305-be03-4766-b87f-e6826e8d740b&title=ProtokolZasidanniaMizhvidomchoiKomisiiZPitanDerzhavnikhInvestitsiinikhProektivVid08-07-2021 (Accessed 13 January 2022).
15. The official site of the State Statistics Service of Ukraine (2019), "Direct investments (equity) in the economy of Ukraine by types of economic activity by country in 2015—2019", available at: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2018/zd/inv_zd/pi_ak_ks_ved/arh_pi_ak_ks_ved_u.html (Accessed 5 January 2022).
16. The official site of the Ministry of Economy of Ukraine, Investment Department (2021), "Status of PPP implementation in Ukraine", available at: https://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=9fc90c5e-2f7b-44b2-8bf1-1ffb7ee1be26&title=StanZdiisnenniaDppVUkraini (Accessed 13 January 2022).
17. Asian Development Bank (2013), "Guidebook on public-private partnership in hospital management", Available at: https://www.adb.org/publications/guidebook-public-private-partnership-hospital-management (Accessed 16 January 2022).

№ 2 2022, стор. 68 - 74

Дата публікації: 2022-04-12

Кількість переглядів: 791

Відомості про авторів

С. Є. Клименко

к. е. н., доцент кафедри організації охорони здоров'я, публічного управління та адміністрування, Державний заклад "Запорізька медична академія післядипломної освіти Міністерства охорони здоров'я України"

S. Klymenko

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Health Care Organization, Public Management and Administration, State Institution "Zaporizhzhia Medical Academy of Post-Graduate Education Ministry of Health of Ukraine"

ORCID:

0000-0002-5967-2296


З. В. Лашкул

д. мед. н., професор, завідувач кафедри організації охорони здоров'я, публічного управління та адміністрування, Державний заклад "Запорізька медична академія післядипломної освіти Міністерства охорони здоров'я України"

Z. Lashkul

Doctor of Medical Sciences, Professor, Head of the Department of Health Care Organization, Public Management and Administration, State Institution "Zaporizhzhia Medical Academy of Post-Graduate Education Ministry of Health of Ukraine"

ORCID:

0000-0002-4693-6803


Н. Я. Мотовиця

старший викладач кафедри організації охорони здоров'я, публічного управління та адміністрування, Державний заклад "Запорізька медична академія післядипломної освіти Міністерства охорони здоров'я України"

N. Motovytsia

Senior Lecturer of the Department of Health Care Organization, Public Management and Administration, State Institution "Zaporizhzhia Medical Academy of Post-Graduate Education Ministry of Health of Ukraine"

ORCID:

0000-0001-9729-1681


Л. Д. Ярова

старший викладач кафедри організації охорони здоров'я, публічного управління та адміністрування, Державний заклад "Запорізька медична академія післядипломної освіти Міністерства охорони здоров'я України"

L. Iarova

Senior Lecturer of the Department of Health Care Organization, Public Management and Administration, State Institution "Zaporizhzhia Medical Academy of Post-Graduate Education Ministry of Health of Ukraine"

ORCID:

0000-0002-7584-8845

Як цитувати статтю

Клименко С. Є., Лашкул З. В., Мотовиця Н. Я., Ярова Л. Д. Сучасний стан реалізації договорів державно-приватного партнерства та державних інвестиційних проєктів у сфері охорони здоров'я. Економіка та держава. 2022. № 2. С. 68–74. DOI: 10.32702/2306-6806.2022.2.68

Klymenko, S., Lashkul, Z., Motovytsia, N. and Iarova, L. (2022), “Current conditions of implementation public-private partnerships and government investment projects in healthcare”, Ekonomika ta derzhava, vol. 2, pp. 68–74. DOI: 10.32702/2306-6806.2022.2.68

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.