EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФОРМУВАННЯ ПОПИТУ НА РИНКУ МОЛОЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ УКРАЇНИ
Г. В. Разумова, О. В. Оскома, В. І. Гаража

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2022.2.63

УДК: 339.13

Г. В. Разумова, О. В. Оскома, В. І. Гаража

ФОРМУВАННЯ ПОПИТУ НА РИНКУ МОЛОЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ УКРАЇНИ

Анотація

Метою проведеного дослідження є аналіз рівня попиту на товари на ринку молочної продукції України та розробка рекомендацій щодо його підвищення. Проаналізовано та визначено причини відхилення норм споживання молока у країнах світу. Розглянуто динаміку зміни кількості та структури підприємств з переробки молока за 2010—2020 роки. Проаналізовано тенденції розвитку ринку молока на основі розрахунку індексу Хіршмана-Харфінделя по підприємствах галузі за січень — вересень 2020 року та відповідний період 2021 року. Визначено, що ринок молока питного (фасованого) є безпечним для конкуренції і достатньо відкритим для входження нових конкурентів на ринок. Проаналізовано частки основних учасників ринку молока питного (фасованого) та динаміку їх зміни. Проведене дослідження дозволило дійти висновку, що ринок молочної продукції України досить розвинений та насичений, а також відзначено наявність потенціалу ринку.

Ключові слова: маркетинг; ринок молочної продукції; попит; молокопереробні підприємства; конкуренція; індекс Хіршмана-Харфінделя.

Література

1. Новини молочного ринку України та світу. Infagro. URL: https://infagro.com.ua
2. Новини галузі. Асоціація виробників молока. URL: http://avm-ua.org/uk
3. OECD?FAO Agricultural Outlook 2020—2029. OECD iLibrary. URL: https://www.oecd-ilibrary.org
4. Царук Д.С. Аналіз зовнішнього середовища функціонування підприємств молокопереробної галузі України. Економічний простір. 2020. Вип. 156. С. 98—103. https://doi.org/10.32782/2224-6282/156-17
5. Ukraine: Milk Production. URL: https://www.clal.it/en/index.php?section=consegne_ucraina
6. Per capita Consumption. Dairy Economic Consulting. URL: https://www.clal.it/en/?section=tabs_consumi_procapite
7. Федулова І.В. Ринок молочної продукції України: можливості та загрози. Товари і ринки. 2018. № 1. С. 15—28. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/tovary_2018_1_4
8. Промисловість. Державна служба статистики України. URL: www.ukrstat.gov.ua
9. Страшинська Л.В., Ткачук С.В., Худолій Д.Ю. Діагностика конкурентного середовища на вітчизняних продовольчих ринках. Причорноморські економічні студії. 2021. Вип. 61. С. 37—43. URL: https://doi.org/10.32843/bses.61-6
10. Інформаційно-аналітичний портал про молоко і молочне скотарство. URL: http://milkua.info/uk
11. Разумова Г.В., Оскома О.В., Гаража В.І. Маркетингове ціноутворення на кондитерському ринку України. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія "Міжнародні економічні відносини та світове господарство". Вип. 37. 2021. С. 77—80. URL: https://doi.org/10.32782/2413-9971/2021-37-12

H. Razumova, O. Oskoma, V. Harazha

FORMATION OF THE DEMAND IN THE MARKET OF DAIRY PRODUCTS OF UKRAINE

Summary

The dairy industry is one of the most intensive, dynamic and important components of the agro-industrial complex of Ukraine. The organization of operating of national enterprises in the market of milk and dairy products today requires rational action, because the external environment as well as the enterprises themselves and their product offer change significantly under the influence of time and circumstances. Marketing, its modern methods and tools play an important role in improving the efficiency of management and development, strengthening competitive market positions. The purpose of the study is to analyze the level of demand for goods in the dairy market of Ukraine and develop recommendations for its improvement. The reasons for the deviation of milk consumption norms in the countries of the world are analyzed and determined. It is stated that Ukraine ranks the third place in terms of milk consumption per capita and ninth place d in terms of cheese consumption in the worl. However, consumption of dairy products per capita in Ukraine is lower than in European countries. The dynamics of changes in the number and structure of milk processing enterprises for 2010—2020 is considered. To determine the trends in the milk market, the Hirschman-Harfindel index for enterprises in the industry for January — September 2020 and the corresponding period of 2021 was calculated. This calculation led to the conclusion that the market of drinking milk (packaged) is safe for competition and open enough for new competitors to enter the market. In addition, the shares of the main players in the market of drinking milk (packaged) and the dynamics of their change are analyzed. The research concluded that the Ukrainian dairy market is quite developed and saturated, and noted the presence of market potential, including due to changes in consumption culture (frequency of purchases, consumption situations, etc.). It is noted that in modern conditions it is objectively necessary to expand the practice of using marketing approaches by dairy companies, in particular to achieve a leading position in the market, taking into account both the needs and demands of consumers and their own needs.

Keywords: marketing; dairy market; demand; dairy enterprises; competition; Hirschman-Harfindel index.

References

1. Infagro (2021), "Dairy market news of Ukraine and the world", available at: https://infagro.com.ua (Accessed 10 Jan 2022).
2. Asotsiatsiia vyrobnykiv moloka (2021), "Industry news", available at: http://avm-ua.org/uk (Accessed 10 Jan 2022).
3. OECD iLibrary (2020), "OECD?FAO Agricultural Outlook 2020—2029", available at: https://www.oecd-ilibrary.org (Accessed 10 Jan 2022).
4. Tsaruk, D. (2020), "The external environment analysis of milk processing enterprises functioning in Ukraine", Economic Scope, vol. 156, pp. 98—103. https://doi.org/10.32782/2224-6282/156-17
5. CLAL (2021), "Ukraine: Milk Production", available at: https://www.clal.it/en/index.php?section=consegne_ucraina (Accessed 10 Jan 2022).
6. CLAL (2021), ""Dairy Economic Consulting, available at: https://www.clal.it/en/?section=tabs_consumi_procapite (Accessed 10 Jan 2022).
7. Fedulova, I. (2018), "Dairy products market in Ukraine: opportunities and threats", Commodities and Markets, vol. 1, pp. 15—28, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/tovary_2018_1_4 (Accessed 10 Jan 2022).
8. State Statistics Service of Ukraine (2021), "Industry", available at: www.ukrstat.gov.ua (Accessed 10 Jan 2022).
9. Strashynska, L., Tkachuk, S. and Khudolii, D. (2021), "Diagnostics of the competitive environment in domestic food markets", Black sea economic studies, vol. 61, pp. 37—43. https://doi.org/10.32843/bses.61-6
10. Information and analytical portal on milk and dairy farming (2022), available at: http://milkua.info/uk (Accessed 10 Jan 2022).
11. Razumova H., Oskoma O. and Harazha V. (2021), "Marketing pricing in the confectionery market of Ukraine", Uzhorod National University Herald. International Economic Relations And World Economy, vol. 37, pp. 77—80. https://doi.org/10.32782/2413-9971/2021-37-12

№ 2 2022, стор. 63 - 67

Дата публікації: 2022-04-12

Кількість переглядів: 621

Відомості про авторів

Г. В. Разумова

д. е. н., доцент, професор кафедри аналітичної економіки та менеджменту, Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ

H. Razumova

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Professor of the Department of Analytical Economy and Management, Dnipropetrovsk State University of Internal Affairs

ORCID:

0000-0003-4432-4050


О. В. Оскома

к. е. н., доцент, доцент кафедри аналітичної економіки та менеджменту, Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ

O. Oskoma

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Analytical Economy and Management, Dnipropetrovsk State University of Internal Affairs

ORCID:

0000-0002-1429-2070


В. І. Гаража

студентка, Національний технічний університет "Дніпровська політехніка"

V. Harazha

Student, Dnipro University of Technology

ORCID:

0000-0001-5698-5425

Як цитувати статтю

Разумова Г. В., Оскома О. В., Гаража В. І. Формування попиту на ринку молочної продукції України. Економіка та держава. 2022. № 2. С. 63–67. DOI: 10.32702/2306-6806.2022.2.63

Razumova, H., Oskoma, O. and Harazha, V. (2022), “Formation of the demand in the market of dairy products of Ukraine”, Ekonomika ta derzhava, vol. 2, pp. 63–67. DOI: 10.32702/2306-6806.2022.2.63

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.