EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СОЦІАЛЬНА ЛОГІСТИКА ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ МЕХАНІЗМІВ СПІВРОБІТНИЦТВА СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД
М. О. Гоменюк, Н. О. Петренко, А. В. Мовчанюк

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2022.2.56

УДК: 352.07:658.8

М. О. Гоменюк, Н. О. Петренко, А. В. Мовчанюк

СОЦІАЛЬНА ЛОГІСТИКА ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ МЕХАНІЗМІВ СПІВРОБІТНИЦТВА СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

Анотація

Функціонування та розвиток об'єднаних територіальних громад (ОТГ) сьогодні є однією з найактуальніших тем. Оптимізація ресурсів: матеріальних, інформаційних, людських — на цьому спрямована реформа децентралізації. Децентралізація прийняття рішень центральною владою на рівень громади покращить життя людей, особливо в малонаселених районах. Тому важливим науковим завданням сьогодні є оптимізація перебігу внутрішніх соціальних процесів під час управління ОТГ. Держава створила належні умови для співпраці регіональних громад, ухвалила необхідні нормативно-правові документи, надала методичне та фінансове стимулювання. Кооперативний процес територіальних громад базується на принципах мобілізації та стимулювання, що дає можливість громадам отримувати вигоди, взаємну вигоду та економічну ефективність для соціально-економічного розвитку. Співпраця українських територіальних громад загалом є недостатньою, а в окремих сферах — незадовільною, більшість угод підписуються на короткостроковій основі, що є слабкою основою для принципів стратегічного розвитку. Фінансова основа співпраці є визначальною, формується різними джерелами доходів і не заборонена законом. Результати щомісячного моніторингу процесів децентралізації та місцевого самоврядування Міністерством громад і територіального розвитку України не містять інформації про залучені та витрачені фінансові ресурси під час виконання угод про співпрацю громад. Фінансування договірних завдань і проєктів здійснюється відповідно до затвердженого бюджету на рік після підписання угоди, що може призвести до ризику нереалізації кооперативних проєктів та нерегулярного доступу до коштів з інших джерел.
Вивчення соціальної логістики стає актуальним, коли потрібно говорити про сталий розвиток, соціальне підприємництво, ресурсозбереження, захист навколишнього середовища тощо. Його необхідно використовувати через необхідність удосконалення управління соціальними системами, покращення їх функціонування та перебігу внутрішніх соціальних процесів. Визначено, що ОТГ може забезпечити вирішення проблем у соціальній сфері завдяки взаємодії трьох видів логістики: соціальної, інформаційної та економічної. Правильно налаштовані логістичні процеси дозволять громадам мінімізувати використання часу, фінансових та інформаційних ресурсів. Процес співробітництва територіальних громад як одна з форм господарсько-правового управління територіями місцевого самоврядування, особливо для задоволення суспільних потреб, можна організувати в такому порядку за загальними принципами управління: мотивація, організація, планування, контроль, співпраця.

Ключові слова: логістика; соціальна логістика; територіальна громада; сільські об'єднані територіальні громади; співробітництво.

Література

1. Дудар Т.Г., Волошин Р.В. Основи логістики: навч. посіб. К.: Центр учбової літератури, 2012. 176 с. URL: https://www.logistics-gr.com/index.php?option=com_content&id=9485&c-72&Itemid=99 (дата звернення 30.01.2022).
2. Таньков К.М. Виробнича логістика: навч. посібник. Харків: ВД "ІНЖЕК", 2006. 305 с. (Нац. екон. ун. 2-ге вид.).
3. Кальченко А.Г. Логістика: підруч. К.: КНЕУ, 2003. 284 с.
4. Тюріна Н.М., Гой І.В., Бабій І.В. Логістика: навч. посіб. К.: "Центр учбової літератури", 2015. 392 с. URL: https://pidru4niki.com/67986/logistika/logistika (дата звернення 30.01.2022).
5. Берданова О.В., Вакуленко В.М., Валентюк І.В., Ткачук А.Ф. Стратегічне планування розвитку ОТГ: навчальний посібник. К.: КНЕУ, 2017. 116 с.
6. Закону України "Про співробітництво територіальних громад". URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1508-18#Text
7. Рябоконь О.О. Соціально-економічний розвиток України в умовах бюджетної децентралізації економіки. Агросвіт. 2021. № 3. С. 29—33.

M. Gomeniuk, N. Petrenko, A. Movchaniuk

SOCIAL LOGISTICS AND EFFICIENCY OF USING COOPERATION MECHANISMS OF RURAL HROMADAS

Summary

The functioning and development of rural amalgamated hromadas (AHs) is one of the most pressing topics today. Ensuring effective cooperation at the internal and external level is one of the tasks of social logistics. Optimization of resources: material, informational, human is what the decentralization reform is working on. Central governing bodies delegate decision-making to the level of hromadas, which should improve the lives of people, especially sparsely populated points. That is why an important scientific task of today is to optimize the flow of intra-social processes during the management of AHs. For the cooperation of territorial communities, the state has created appropriate conditions, adopted the necessary regulatory documents, carries out methodological and financial incentives. The process of cooperation of territorial communities is based on mobilizing and stimulating principles that enable hromadas to gain benefits, mutual benefits and economic efficiency for socio-economic development. Cooperation of territorial communities in Ukraine as a whole is insufficient, in some oblasts — unsatisfactory, most of the contracts are concluded for the short term, which is a weak basis for the principles of strategic development. The financial base of cooperation is decisive, formed from various sources of revenues not prohibited by law. The results of monitoring the process of decentralization of power and local self-government, which is carried out monthly by the Ministry of Development of Communities and Territories of Ukraine, do not contain information on the financial resources involved and spent during the implementation of hromadas' cooperation agreements. Financing of contractual tasks and projects is carried out in accordance with the approved budget next year after the signing of the contract, which may lead to risks of non-fulfillment of the project of cooperation and non-rarity of receipt of funds from other sources.
The study of the issue of social logistics becomes relevant when we should talk about sustainable development, social entrepreneurship, saving resources, preserving the environment, etc. The need for its use is due to the need to improve the management of social systems, improve their functioning and the course of internal social processes. It is determined that due to the interaction of three types of logistics: social, informational and economic, AHs are able to provide solutions to socio-territorial problems. Correctly configured logistics processes will allow the hromada to minimize the use of time, financial, information resources. The process of cooperation of territorial communities as one of the forms of economic and legal management of the territories of local self-government, in particular the fulfillment of social needs, can be organized on a general basis of management, in the following sequence: motivation, organization, planning and control of implementation in accordance with the forms of selected cooperation.

Keywords: logistics; social logistics; territorial community; rural amalgamated hromadas; cooperation.

References

1. Dudar, T. H. and Voloshyn, R. V. (2012), Osnovy lohistyky [Fundamentals of logistics], Center for Educational Literature, Kyiv, Ukraine, available at: https://www.logistics-gr.com/index.php?option=com_content&id=9485&c-72&Itemid=99 (Accessed 30 January 2022).
2. Tan'kov, K. M. (2006), Vyrobnycha lohistyka [Production logistics], 2nd ed, VD "INZhEK", Kharkiv, Ukraine.
3. Kal'chenko, A. H. (2003), Lohistyka [Logistics], KNEU, Kyiv, Ukraine.
4. Tiurina, N. M. (2015), Lohistyka [Logistics], "Center for Educational Literature", Kyiv, Ukraine, available at: https://pidru4niki.com/67986/logistika/logistika (Accessed 30 January 2022).
5. Berdanova, O.V. Vakulenko, V.M. Valentyuk, I.V. and Tkachuk, A.F. (2017), Stratehichne planuvannia rozvytku OTH [Strategic planning of OTG development], Kyiv, Ukraine.
6. The Verkhovna Rada of Ukraine (2014), The Law of Ukraine "On cooperation of territorial communities", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1508-18#Text (Accessed 29 January 2022).
7. Ryabokon, O. O. (2021), "Social and economic development of Ukraine in the conditions of budget decentralization of economy", Agrosvit, vol. 3, pp. 29—33.

№ 2 2022, стор. 56 - 62

Дата публікації: 2022-04-12

Кількість переглядів: 392

Відомості про авторів

М. О. Гоменюк

к. е. н., доцент кафедри менеджменту,Уманський національний університет садівництва

M. Gomeniuk

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Management,Uman National University of Horticulture

ORCID:

0000-0002-7285-7746


Н. О. Петренко

д. е. н., професор кафедри туризму та готельно-ресторанної справи,Уманський національний університет садівництва

N. Petrenko

Doctor of Economic Sciences, Professor of the Department of Tourism and Hotel and Restaurant business, Uman National University of Horticulture

ORCID:

0000-0002-2867-6059


А. В. Мовчанюк

к. е. н., доцент кафедри менеджменту,Уманський національний університет садівництва

A. Movchaniuk

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Management,Uman National University of Horticulture

ORCID:

0000-0002-1536-3408

Як цитувати статтю

Гоменюк М. О., Петренко Н. О., Мовчанюк А. В. Соціальна логістика та ефективність використання механізмів співробітництва сільських територіальних громад. Економіка та держава. 2022. № 2. С. 56–62. DOI: 10.32702/2306-6806.2022.2.56

Gomeniuk, M., Petrenko, N. and Movchaniuk, A. (2022), “Social logistics and efficiency of using cooperation mechanisms of rural hromadas”, Ekonomika ta derzhava, vol. 2, pp. 56–62. DOI: 10.32702/2306-6806.2022.2.56

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.