EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ВЕКТОРИ УКРАЇНСЬКО-КИТАЙСЬКОГО СПІВРОБІТНИЦТВА У СФЕРІ ВИРОБНИЦТВА ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧИХ ТА ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ З ВИКОРИСТАННЯМ АЛЬТЕРНАТИВНИХ ВИДІВ ЕНЕРГІЇ
В. В. Венгер, Н. І. Романовська, M. Б. Чижевська

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2022.2.32

УДК: 339.942

В. В. Венгер, Н. І. Романовська, M. Б. Чижевська

ВЕКТОРИ УКРАЇНСЬКО-КИТАЙСЬКОГО СПІВРОБІТНИЦТВА У СФЕРІ ВИРОБНИЦТВА ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧИХ ТА ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ З ВИКОРИСТАННЯМ АЛЬТЕРНАТИВНИХ ВИДІВ ЕНЕРГІЇ

Анотація

Найважливішим завданням сучасних промислових підприємств є економічне витрачання енергетичних ресурсів і підвищення ефективності їх використання на всіх стадіях виробництва, тому велика увага приділяється розробленню сучасних технологій і проведенню організаційно-технічних та економічних заходів щодо підвищення енергоефективності виробництва, а також інвестиціям у розвиток енергозберігаючих технологій. У статті розглянуто вектори українсько-китайського співробітництва у сфері виробництва енергозберігаючих та транспортних засобів з використанням альтернативних видів енергії, яке має розвиватись шляхом взаємно вигоди, зокрема в майбутньому.
Перспективним є випуск в Україні сонячних панелей, водночас на ринку переважають виробники Китаю, Європи, Північної Америки.
Наразі організація виробництва сонячних панелей в Україні є затратною справою відносно світових виробників. Це обумовлено недостатністю фінансування наукових досліджень, застарілої виробничої бази та відсутності державної підтримки. Єдиний шанс використання сонячних панелей українського виробництва — це часткове застосування панелей в будівництві промислових сонячних електростанцій. З метою розширення виробничих потужностей з випуску енергозберігаючих засобів (сонячних панелей) в Україні необхідно залучити китайських виробників, адже Китай на політичному рівні продемонстрував готовність інвестувати в Україну в рамках "Один пояс, один шлях".
В Україні ж відсутнє промислове виробництво електромобілів. Китай може стани лідером з виробництва і продажу електромобілів. В Україні ж відсутнє промислове виробництво електромобілів. На наш погляд, Україна повинна залучати не лише державні, а й приватні китайські компанії з метою використання їх досвіду на території нашої країни.
Для України українсько-китайське співробітництво матиме ефект у вигляді створення нових робочих місць, надходжень до державного та місцевих бюджетів, будівництво нових, енергоефективних виробництв та відповідної інфраструктури по всій країні, а також позитивні екологічні наслідки. Для китайських інвесторів створення чи перенесення виробництва енергозберігаючих та транспортних засобів з використанням альтернативних видів енергії в Україну дасть змогу розширити ринок збуту не лише в Україні, а й в країнах ЄС.

Ключові слова: вектор; співробітництво; виробництво; альтернативні види енергії; енергозберігаючі та транспортні засоби.

Література

1. Гальперіна Л.П., Шаповал А.В. Стратегічні напрями торговельно-економічних відносин України з Китаєм. Стратегія розвитку України. Економіка, соціологія, право. 2003. № 3. С. 31—35.
2. Інін Лі, Захарін С. В., Волосюк М. В. Перспективи зростання торгово-економічного співробітництва китайської народної республіки та України в контексті реалізації ініціативи "один пояс — один шлях". Економіка та держава. 2018. № 5. С. 14—16.
3. Кіктенко В.О. Стратегічне партнерство в зовнішній політиці Китаю (висновки для України). Сходознавство. 2012. № 60. С. 48—75. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Skhodoz_2012_60_6, https://doi.org/10.15407/skhodoznavstvo2012.60.048
4. Кораблін С.О. Китай: інвестиційні амбіції, обмеження та можливості. Економіка і прогнозування. 2019, № 3. С. 138—157. URL: https://doi.org/10.15407/eip2019.03.138
5. Майко В.А. Зовнішньополітичні та економічні пріоритети України у країнах Центральної, Південної і Південно-Східної Азії. Економічний часопис — ХХI. 2011. № 9/10. С. 3—7.
6. Макогон Ю.В. Співробітництво України та Китаю та сучасному етапі. Економічний вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут". 2019. № 16. С. 124—131. URL: https://doi.org/10.20535/2307-5651.16.2019.181695
7. Мерніков Г.I. Модернізація України і досвід Китаю. Стратегічні пріоритети. 2011. № 3 (20). С. 137—145.
8. Сіденко С., Невгад А. Міжнародне співробітництво України в сфері інновацій. Стратегія розвитку України. 2016. No 1. С. 172—176.
9. Хомутенко Л.І., Терещенко А.С. Сучасні позиції КНР в умовах світової глобалізації. Бізнес Інформ. 2017. № 12. С. 60—71.
10. Шевчук І.В. Китай як пріоритетний стратегічний партнер України в сфері економічної безпеки в умовах глобалізаційних викликів. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2019. № 7. URL: http://www.dy.nayka.com.ua/'op=1&z=1463. DOI: 10.32702/2307-2156-2019.7.23
11. Запащук Л.В. Енергозбереження як напрям підвищення ефективності виробничої діяльності. Економіка і суспільство. 2017. № 9. С. 428—434.
12. Лось Л.В., Терлецький М.Д. Перспективна альтернативна енергетика. Вісник Житомирського національного агроекологічного університету. 2013. № 1 (1). С. 203—214. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vzhnau_2013_1%281%29__35
13. Аналіз ефективності використання енергоресурсів у розвинених зарубіжних країнах і залежність від їх імпорту. К.: НТЦЕ "НЕК "Укренерго", 2015. 89 с.
14. Герасимчук С., Пойта Ю. Україна — Китай після 2014: нова сторінка у відносинах: можливості і перспективи, перешкоди і ризики. Київ: Фонд ім. Ф. Еберта, 2018. 14 с.
15. Полтавець Т. Ринок електромобілів в Україні: становлення та перспективи. Центр досліджень соціальних комунікацій НБУВ. URL: http://nbuviap.gov.ua/index.php'option=com_content&view=article&id=3013:rinok-elektromobiliv-v-ukrajini-stanovlennya-ta-perspektivi&catid=8&Itemid=350
16. Пругло Я. Китайські інвестори вивчать можливість побудови у Полтаві заводу з виробництва електротранспорту. Полтавщина. URL: https://poltava.to/news/49516

V. Venger, N. Romanovska, M. Chyzhevska

VECTORS OF UKRAINIAN-CHINESE COOPERATION IN THE SPHERE OF PRODUCTION OF ENERGY-SAVING AND TRANSPORT VEHICLES WITH THE USE OF ALTERNATIVE TYPES OF ENERGY

Summary

The most important task of modern industrial enterprises is to spend energy resources economically and to increase their efficiency at all stages of production, therefore the great attention is paid to development of modern technologies and organization-technical and economic measures on increase of energy efficiency of production, as well as investments in development of energy-saving technologies. The article examines the vectors of Ukrainian-Chinese cooperation in the field of energy-saving and transport vehicles production using alternative energy, which should be developed by mutual benefit, in particular in the future.
The release of solar panels in Ukraine is promising, while producers of China, Europe and North America dominate the market.
Currently, the organization of solar panel production in Ukraine is a cost-effective business for world producers. This is due to the lack of funding for scientific research, outdated production facilities and lack of state support. The only chance to use solar panels of Ukrainian production is partial use of panels in the construction of industrial solar power plants. In order to expand production capacities for the production of energy-saving products (solar panels) in Ukraine, it is necessary to involve Chinese producers, because China has demonstrated political readiness to invest in Ukraine within the framework of "one belt, one way".
In Ukraine there is no industrial production of electric locomotives. China can become a leader in the production and sale of electric locomotives. In Ukraine there is no industrial production of electric locomotives. In our opinion, Ukraine should involve not only state but also private Chinese companies in order to use their experience on the territory of our country. For Ukraine, Ukrainian-Chinese cooperation will have the effect of creating new jobs, revenues to state and local budgets, building new, energy-efficient production and appropriate infrastructure throughout the country, as well as positive environmental consequences. For Chinese investors, the creation or transfer of production of energy-saving and transport vehicles using alternative energy to Ukraine will allow expanding the market not only in Ukraine, but also in the EU countries.

Keywords: Vector; co-operation; production; alternative energy; energy saving and vehicles.

References

1. Hal'perina, L.P. and Shapoval, A.V. (2003), "Strategic directions of Ukraine's trade and economic relations with China", Stratehiia rozvytku Ukrainy. Ekonomika, sotsiolohiia, pravo, vol. 3, рр. 31—35.
2. Yingying, Li, Zakharin, S. and Volosiuk, M. (2018). "Prospects for the growth of trade and economic cooperation between china and Ukraine in the context of "one belt — one way". Ekonomika ta derzhava, vol. 5, pp. 14—16.
3. Kiktenko, V.O. (2012), "Strategic partnership in China's foreign policy (conclusions for Ukraine)", Skhodoznavstvo, vol. 60, pp. 48—75, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Skhodoz_2012_60_6 https://doi.org/10.15407/skhodoznavstvo2012.60.048 (Accessed 15 Jan 2022).
4. Korablin, S.O. (2019), "China: investment ambitions, limitations and opportunities", Ekonomika i prohnozuvannia, vol. 3, pp. 138—157. https://doi.org/10.15407/eip2019.03.138
5. Majko, V.A. (2011), "External political and economic priorities of Ukraine in Central, South and Southeast Asia", Ekonomichnyj chasopys — XXI, vol. 9/10, рр. 3—7.
6. Makohon, Yu. V. (2019), "Cooperation Of Ukraine And China At The Present Stage", Ekonomichnyj visnyk Natsional'noho tekhnichnoho universytetu Ukrainy "Kyivs'kyj politekhnichnyj instytut", vol. 16, pp. 124—131. https://doi.org/10.20535/2307-5651.16.2019.181695
7. Mernikov, H.I. (2011), "Modernization of Ukraine and the experience of China", Stratehichni priorytety, vol. 3 (20), pp. 137—145.
8. Sidenko, S.V., Nevhad, A. (2016), "Ukraine's international cooperation in the field of innovation", Stratehiia rozvytku Ukrainy, vol. 1, рр. 172—176.
9. Khomutenko, L.I. and Tereshchenko, A.S. (2017), "China's current position in the context of globalization", Business Inform, vol. 12, pp. 60—71.
10. Shevchuk, I. V. (2019), "China as a priority strategic partner of Ukraine in the field of economic security in the face of globalization challenges", Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, vol. 7, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/'op=1&z=1463 (Accessed 15 Jan 2022). DOI: 10.32702/2307-2156-2019.7.23
11. Zapashchuk, L.V. (2017), "Energy Conservation As Direction Of Increasing Efficiency Of Production", Ekonomika i suspil'stvo, vol. 9, pp. 428—434.
12. Los', L.V. and Terlets'kyj, M.D. (2013), "Promising alternative energy", Visnyk Zhytomyrs'koho natsional'noho ahroekolohichnoho universytetu, vol. 1 (1), pp. 203—214, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vzhnau_2013_1%281%29__35 (Accessed 15 Jan 2022).
13. (2015), Analiz efektyvnosti vykorystannia enerhoresursiv u rozvynenykh zarubizhnykh krainakh i zalezhnist' vid ikh importu [Analysis of energy efficiency in developed foreign countries and dependence on their imports], NTTsE "NEK "Ukrenerho", Kyiv, Ukraine.
14. Herasymchuk, S. and Pojta, Yu. (2018), Ukraina — Kytaj pislia 2014: nova storinka u vidnosynakh: mozhlyvosti i perspektyvy, pereshkody i ryzyky [Ukraine — China after 2014: a new page in the relationship: opportunities and prospects, obstacles and risks], Fond im. F. Eberta, Kyiv, Ukraine.
15. Poltavets', T. (2017), "Electric car market in Ukraine: formation and prospects", Tsentr doslidzhen' sotsial'nykh komunikatsij NBUV, available at: http://nbuviap.gov.ua/index.php'option=com_content&view=article&id=3013:rinok-elektromobiliv-v-ukrajini-stanovlennya-ta-perspektivi&catid=8&Itemid=350 (Accessed 15 Jan 2022).
16. Pruhlo, Ya. (2019), "Chinese investors will study the possibility of building a plant for the production of electric vehicles in Poltava", Poltavschyna, available at: https://poltava.to/news/49516 (Accessed 15 Jan 2022).

№ 2 2022, стор. 32 - 37

Дата публікації: 2022-04-12

Кількість переглядів: 428

Відомості про авторів

В. В. Венгер

д. е. н., старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник, Державна установа "Інститут економіки та прогнозування НАН України"

V. Venger

Doctor of Economic Sciences, Senior Researcher, Leading Researcher, Public Institution "Institute for Economics and Forecasting of the National Academy of Sciences of Ukraine"

ORCID:

0000-0003-1018-0909


Н. І. Романовська

к. е. н., доцент, науковий співробітник, Державна установа "Інститут економіки та прогнозування НАН України"

N. Romanovska

PhD in Economics, Associate Professor, Researcher, Public Institution "Institute for Economics and Forecasting of the National Academy of Sciences of Ukraine"

ORCID:

0000-0002-1377-7551


M. Б. Чижевська

к. е. н., доцент, Національний університет "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка"

M. Chyzhevska

PhD in Economics, Associate Professor, National University "Yuri Kondratyuk Poltava Polytechnic"

ORCID:

0000-0003-1637-9564

Як цитувати статтю

Венгер В. В., Романовська Н. І., Чижевська M. Б. Вектори українсько-китайського співробітництва у сфері виробництва енергозберігаючих та транспортних засобів з використанням альтернативних видів енергії. Економіка та держава. 2022. № 2. С. 32–37. DOI: 10.32702/2306-6806.2022.2.32

Venger, V., Romanovska, N. and Chyzhevska, M. (2022), “Vectors of ukrainian-chinese cooperation in the sphere of production of energy-saving and transport vehicles with the use of alternative types of energy”, Ekonomika ta derzhava, vol. 2, pp. 32–37. DOI: 10.32702/2306-6806.2022.2.32

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.