EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІНСТИТУЦІОНАЛЬНИЙ РОЗВИТОК ЗЕМЛЕУСТРОЮ ТА ЗЕМЛЕВПОРЯДКУВАННЯ В УКРАЇНІ У ПЕРІОД ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
А. М. Третяк, В. М. Третяк, Л. А. Гунько

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2022.2.19

УДК: 332.2.01:332.36

А. М. Третяк, В. М. Третяк, Л. А. Гунько

ІНСТИТУЦІОНАЛЬНИЙ РОЗВИТОК ЗЕМЛЕУСТРОЮ ТА ЗЕМЛЕВПОРЯДКУВАННЯ В УКРАЇНІ У ПЕРІОД ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Анотація

З'ясовано, що застосування інституціональної теорії в розвитку землеустрою та землевпорядкування щодо вирішенні земельних проблем у період глобалізації обумовлено проблемами безпеки життєдіяльності людей та сталого розвитку, зокрема, процесами, що проходять в зміні клімату, боротьбі з опустелюванням та деградацією земельних і інших природних ресурсів. Виділено чотири наукові позиції, що характеризують міжнародну інституціоналізацію землеустрою та землевпорядкування і процеси, пов'язані з ними: 1) міжнародна інституціоналізація землеустрою та землевпорядкування як процес переходу на міжнародні принципи та стандарти сталого управління земельних; 2) міжнародна інституціоналізація землеустрою та землевпорядкування як процес створення інформації про земельну власність для забезпечення порівнянності земельної статистики в сфері земельних ресурсів і геопросторової бази даних та статистичної звітності різних країн; 3) міжнародна інституціоналізація землеустрою та землевпорядкування як процес уніфікації і гармонізації інформаційних систем для земельного обліку на міжнародному рівні; 4) міжнародна стандартизація як процес приведення національних норм територіально-просторового планування розвитку землекористування до міжнародних зі збереженням істотних національних особливостей. Обгрунтовано концептуальний підхід взаємозв'язку складових процесу глобалізації землеустрою та землевпорядкування, який характеризується впливом глобалізації на розвиток землеустрою та землевпорядкування, зокрема: нормуванням та стандартизацією як встановлення єдиних правил (вимог, норм, стандартів) у сфері сталого управління земельними ресурсами та землекористуванням, у т.ч. землеустрою і землевпорядкування; уніфікацією як усунення розбіжностей між національними нормами та стандартами у сфері охорони земель та землеустрою і землевпорядкування у різних країнах; гармонізацією як приведення національних норм та стандартів у відповідність до існуючих міжнародних вимог; конвергенцією як узгоджене зближення національних, регіональних і глобальних норм, стандартів і системи сталого управління земельними ресурсами, для якого землеустрій та землевпорядкування є основоположним механізмом та методом. Обгрунтовано, що реалізація інституцій та інститутів землеустрою і землевпорядкування здійснюється через координаційну, перерозподільну, трансакційну та капіталізаційну функції щодо формування сталого (збалансованого) землекористування.

Ключові слова: інституціональний розвиток; землеустрій; землевпорядкування; глобалізація; організація використання і охорони земель.

Література

1. Третяк А.М., Третяк В.М., Прядка Т.М., Капінос Н.О. Наукова гіпотеза трактування землевпорядкування як соціально-економічної інституції. Економіка та держава. 2021. № 5. С. 8—14.
2. Третяк А.М., Третяк В.М., Прядка Т.М., Капінос Н.О. Розвиток системи землевпорядкування на засадах новітньої інституціонально-поведінкової теорії. Економіка та держава. 2021. № 6. С. 27—33.
3. Третяк А.М., Третяк В.М, Курильців Р.М. Зонування земель та землевпорядний регламент як інструменти адміністрування землекористування ОТГ. Землевпорядний вісник. 2021. № 9. С. 12—17.
4. Третяк А.М., Третяк В.М., Трофименко П.І., Прядка Т.М., Трофименко Н.В. Стале (збалансоване) землекористування: понятійний базис та методологія інституціолізації. Агросвіт. 2021. № 24. С. 11—22.
5. Глобалізація. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
6. Зось-Кіор М.В. Управління земельними ресурсами аграрного сектора економіки України в контексті глобалізації: дис.... д-ра екон. наук: 08.00.03. Запоріжжя, 2016. 530 с.
7. Сучасний словник іншомовних слів. Близько 20000 слів і словосполучень / упоряд. О.І. Скопенко, Т.В. Цимбалюк. Київ, Довіра, 2006. 789 с.
8. Головнин М. Банковские системы в переходных экономиках. Мировая экономика и международные отношения. 2003. № 2. С. 15—25.
9. Паньків З.П. Земельні ресурси: навч. посіб. Львів: Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2008. 272 с.
10. Which countries are in ecological debt. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki
11. Екологічний слід. URL: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/uk/4/44/Ecol_sled.jpg
12. Рогова О. Екологічний слід людини та людства. URL: https://www.slideshare.net/oksanargvaja/ss-44777352
13. Lin D., Hanscom L., Murthy A., Galli A., Evans M., Neill E., Mancini M.S., Martindill J., Medouar F-Z., Huang S., Wackernagel M. "Ecological Footprint Accounting for Countries: Updates and Results of the National Footprint Accounts, 2012—2018". Resources. 2018. 7 (3): 58. https://doi.org/10.3390/resources7030058
14. Третяк А.М. Землеустрій в Україні: теорія, методологія: монографія. Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2013. 488 с.
15.Третяк А. М., Третяк Н. А. Сучасний землеустрій в Україні: поняття, сутність, тенденції розвитку. Землеустрій, кадастр і моніторинг земель. 2016. № 3. С. 3—11.
16. Третяк А.М., Третяк В.М., Прядка Т.М., Капінос Н.О. Розвиток системи землевпорядкування на засадах новітньої інституціонально-поведінкової теорії. Економіка та держава. № 6. 2021. С. 27—33.
17. Третяк А.М. Управління земельними ресурсами та землекористуванням: базові засади теорії, інституціолізації, практики: монографія / Третяк А.М. та ін., за заг. ред. А.М. Третяка. Біла Церква: ТОВ "Бiлоцеркiвдрук", 2021. 227 с.
18. Третяк А.М., Третяк В.М., Ковалишин О.Ф. Земельно-кадастровий облік як інформаційна база управління земельними ресурсами та землекористуванням. Агросвіт. 2021. № 16. С. 3—11.
19. Територіально-просторове планування: базові засади теорії, методології, практики: монографія / А.М. Третяк та ін., за заг. ред. А.М. Третяка. Біла Церква: ТОВ "Бiлоцеркiвдрук", 2021. 142 с.
20. Третяк А.М., Третяк В.М. Теоретичні засади розвитку сучасної системи землекористування в Україні. Агросвіт. 2021. № 1—2. С. 3—11.

A. Tretiak, V. Tretiak, L. Hunko

INSTITUTIONAL DEVELOPMENT OF LAND ORGANIZATION AND LAND PLANNING IN UKRAINE DURING THE PERIOD OF GLOBALIZATION

Summary

It was found that the application of institutional theory in the development of land organization and land planning to solve land problems in the globalization period is required due to security of human life and sustainable development, in particular, processes in climate change, combating desertification and degradation of land and other natural resources. Four scientific positions were highlighted, which characterize the international institutionalization of land organization and land planning and related processes: 1) international institutionalization of land organization and land planning as a process of transition to international principles and standards of sustainable land management; 2) international institutionalization of land organization and land planning as a process of creating information on land ownership to ensure comparability of land statistics in the field of land resources and geospatial database and statistical reporting of different countries; 3) international institutionalization of land organization and land planning as a process of unification and harmonization of information systems for land accounting at the international level; 4) international standardization as a process of bringing national norms of territorial and spatial planning of land use development to international level while preserving essential national peculiarities. The conceptual approach of interrelation of components of process of globalization of land organization and land planning which is characterized by influence of globalization on development of land organization and land planning is proved, in particular: rationing and standardization as establishment of uniform rules (requirements, norms, standards) in sustainable management incl. land organization and land planning; unification as the elimination of differences between national norms and standards in the field of land protection, land organization and land planning in different countries; harmonization as bringing national norms and standards in line with existing international requirements; convergence as a coordinated approximation of national, regional and global norms, standards and systems of sustainable land management, for which land organization and land planning is a fundamental mechanism and method. It is substantiated that the implementation of institutions and institutes of land organization and land planning is carried out through the coordination, redistribution, transactional and capitalization functions for the formation of sustainable (balanced) land use.

Keywords: institutional development; land organization; land planning; globalization; organization of land use and land protection.

References

1. Tretyak, A. Tretyak, V. Pryadka, T. and Kapinos, N. (2021), "Scientific hypothesis of interpretation of land planning as a socio economic institution", Economy and state, vol. 5, pp. 8—14.
2. Tretiak, A. Tretiak, V. Pryadka, T. and Kapinos, N. (2021), "Development of land management system on the basis of the latest institutional and behavioral theory", Economy and state, vol. 6, pp. 27—33.
3. Tretiak, A. and Tretiak, V. (2020), "Land zoning: legislative collapse and scientific fundamentals of planning the land use development by united territorial community", Agrosvit, vol. 23, pp. 3—9.
4. Tretіak, A., Tretіak, V., Trofimenko, P., Pryadka, T. and Trofimenko, N. (2021), "Sustainable (balanced) land use: conceptual basis and methodology of institutionalization", Agrosvit, vol. 23—24, pp. 10—17.
5. wikipedia (2022), "Globalization", available at: https://en.wikipedia.org/wiki/Globalization (Accessed 15 Jan 2022).
6. Zos-Kior, M. (2016), "Management of land resources of the agricultural sector of Ukraine's economy in the context of globalization", Ph.D. Thesis, Economy, Zaporizhzhia, Ukraine.
7. Skopenko, O. and Tsymbalyuk, T. (2006), Suchasnyj slovnyk inshomovnykh sliv. Blyz'ko 20000 sliv i slovospoluchen' [Modern dictionary of foreign words. About 20,000 words and phrases], Dovira, Kyiv, Ukraine.
8. Golovnin, M. (2003), "Banking systems in transition economies", World Economy and International Relations, vol. 2, pp. 15—25.
9. Pankiv, Z (2008), Zemel'ni resursy [Land resources], Ed. center of LNU named after Ivan Franko, Lviv, Ukraine.
10. wikipedia (2022), "Which countries are in ecological debt", available at: https://en.wikipedia.org/wiki (Accessed 15 Jan 2022).
11. wikipedia (2021), "Ecological footprint", available at: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/uk/4/44/Ecol_sled.jpg (Accessed 15 Jan 2022).
12. Rogova, O. (2015), "Ecological trace of man and humanity", available at: https://www.slideshare.net/oksanargvaja/ss-44777352 (Accessed 15 Jan 2022).
13. Lin, D;. Hanscom, L . Murthy, A. Galli, A. Evans, M. Neill, E. Mancini, MS. Martindill, J. Medouar, F-Z. Huang, S. and Wackernagel, M. (2018), "Ecological Footprint Accounting for Countries: Updates and Results of the National Footprint Accounts, 2012—2018", Resources, vol. 7(3):58. https://doi.org/10.3390/resources7030058
14. Tretiak, A. (2013), Zemleustrij v Ukraini: teoriia, metodolohiia [Land organization in Ukraine: theory, methodology], OLDI-PLUS, Kherson, Ukraine.
15. Tretiak, A. and Tretiak, N. (2016), "Modern land organization in Ukraine: concept, essence, development trends", Land management, cadastre and land monitoring, vol. 3, pp. 3—11, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ Zemleustriy_2016_3_3 (Accessed 15 Jan 2022).
16. Tretiak, A. Tretiak, V. Pryadka, T. and Kapinos, N. (2021), "Development of land planning system on the basis of the latest institutional and behavioral theory", Economy and state, vol. 36, pp. 27—33.
17. Tretiak, A. Tretiak, V.M. Kuriltsiv, R.M. Pryadka, T.M. Tretiak, N.A. (2021), Upravlinnia zemel'nymy resursamy ta zemlekorystuvanniam: bazovi zasady teorii, instytutsiolizatsii, praktyky [Management of land resources and land use: basic principles of theory, institutionalization, practice], Belotserkivdruk LLC, Bila Tserkva, Ukraine.
18. Tretiak, A. Tretiak, V. and Kovalishin, O. (2021), "Land cadastral accounting as an information base for land resources management and land use", Agrosvit, vol. 316, pp. 3—11.
19. Tretyak, A.M. and Tretyak, V.M. (2021), Terytorial'no-prostorove planuvannia: bazovi zasady teorii, metodolohii, praktyky [Territorial-spatial planning: basic principles of theory, methodology, practice], Belotserkivdruk LLC, Bila Tserkva, Ukraine.
20. Tretiak, А. and Tretiak, V. (2021), "Тheoretical basis of a modern land use system development in Ukraine", Agrosvit, vol. 1—2, pр. 3—11.

№ 2 2022, стор. 19 - 25

Дата публікації: 2022-04-12

Кількість переглядів: 618

Відомості про авторів

А. М. Третяк

д. е. н., професор, член-коресподент НААН України, Білоцерківський національний аграрний університет

A. Tretiak

Doctor of Economic Sciences, Professor, Chief Researcher, Bila Tserkva National Agrarian University

ORCID:

0000-0002-1154-4797


В. М. Третяк

д. е. н., професор, Сумський національний аграрний університет

V. Tretiak

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Geodesy and Land Management, Sumy National Agrarian University

ORCID:

0000-0001-6779-1941


Л. А. Гунько

к. е. н., Національний університет біоресурсів і природокористування України

L. Hunko

PhD in Economics, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

ORCID:

0000-0002-9454-744Х

Як цитувати статтю

Третяк А. М., Третяк В. М., Гунько Л. А. Інституціональний розвиток землеустрою та землевпорядкування в Україні у період глобалізації. Економіка та держава. 2022. № 2. С. 19–25. DOI: 10.32702/2306-6806.2022.2.19

Tretiak, A., Tretiak, V. and Hunko, L. (2022), “Institutional development of land organization and land planning in Ukraine during the period of globalization”, Ekonomika ta derzhava, vol. 2, pp. 19–25. DOI: 10.32702/2306-6806.2022.2.19

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.