EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНСЬКИХ КОМПАНІЯХ ЗА УЧАСТЮ ІНОЗЕМНОГО ІНВЕСТОРА
О. В. Нусінова

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2022.2.4

УДК: 658.114.45:65.014.1:334.758

О. В. Нусінова

УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНСЬКИХ КОМПАНІЯХ ЗА УЧАСТЮ ІНОЗЕМНОГО ІНВЕСТОРА

Анотація

У статті одним із ключових чинників забезпечення високої конкурентоспроможності компанії на ринку визнано ефективну систему корпоративного управління. Наголошено, що поява інституціонального інвестора у складі власників бізнесу помітно ускладнює всю систему корпоративного управління в холдингу, а також процес прийняття рішень у різних структурних одиницях бізнесу, що не завжди є економічно виправданим. Здійснено огляд літературних джерел з питань сутності та основного призначення корпоративного управління в компаніях. Визначено, що бажаним процесом для інвестора вбачається можливість участі в узгодженні рішень, що приймаються, ще на етапі їх обговорення. Для таких цілей інвестор, зазвичай, створює управляючу компанію. Запропоновано здійснити легітимізацію статусу операційних компаній та рішень їх наглядових рад, що може бути досягнуте за рахунок наступних заходів: отримання операційною компанією 1—3% частки у статутному капіталі активів, що нею управляються; оформлення рішень наглядової ради операційної компанії у вигляді ініціації питання на розгляд загальних зборів учасників (акціонерів) чи наглядової ради активів, що нею управляють. Запропоновано чотири варіанти процесу прийняття рішень за участю іноземного інвестора. Для кожного з варіантів розроблено алгоритми спільного прийняття рішень за участю інвестора.

Ключові слова: управління; корпоративне управління; акціонер; інвестор; управляюча компанія; наглядова рада.

Література

1. Андрусяк Н. Корпоративне управління в туризмі: навч. посіб. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2012. 253 с.
2. Антоненко В. Корпоративне управління — важливий елемент менеджменту на підприємстві. Вісник КНТЕУ. 2014. № 3. С. 120—128.
3. Асаул А.Н., Павлов В.И., Бескиерь Ф.И., Мышко О.А. Менеджмент корпорации и корпоративное управление. Санкт-Петербург: Гуманистика, 2006. 328 с.
4. Бондар Ю.А., Легінькова Н.І. Основні аспекти корпоративного управління підприємством. Інтелект ХХІ. 2018. № 4. С. 40—44.
5. Весин В. Р. Корпоративное управление: уч. пособ. Москва: МГИУ, 2008. 153 с.
6. Довгань Л.Є., Пастухова В.В., Савчук Л.М. Корпоративне управління: навч. посіб. Київ: Кондор, 2007. 174 с.
7. Ігнатьєва І.А., Гарафонова О.І. Корпоративне управління: підручник. Київ: Центр учбової літератури, 2013. 600 с.
8. Макаров А.Л. Корпоративное управление: уч. пособ. Ижевск: Изд-во ИЭиУ УдГУ. 2012. 285 с.
9. Мороз О.В., Карачина Н.П., Халімон Т.М. Корпоративне управління на підприємствам України: постприватизаційний етап еволюції: монографія. Вінниця: УНІВЕРСУМ, 2007. 180 с.
10. Тевелєв Д.М., Нусінов В.Я., Нусінова О.В., Лебідь І.О., Павлов К.Ю. Оцінка рівня репутації та корпоративного управління на підприємствах: монографія. Кривий Ріг: Видавець ФОП Чернявський, 2013. 282 с.
11. Штерн Г. Корпоративне управління: навч. посіб. Харків: ХНАМГ, 2009. 278 с.
12. Принципи корпоративного управління ОЕСР. URL: https://old.bank.gov.ua/doccatalog/document?id=36989
13. Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України. URL: https://smida.gov.ua/
14. Тупота М.О. Холдингова компанія як одна з найефективніших форм функціонування бізнесу. Економіка та держава. 2008. № 8. С. 66—68.
15. Осадчий Є.С. Світовий досвід капіталізації інститутів спільного інвестування. Науково-практичний журнал Київського інституту банківської справи. Економіка: теорія та практика. № 1 (7), 2016. С. 47—53.
16. Дідур Г.І., Колмогорова І.В. Організаційні засади управління інтеграційними об'єднаннями холдингового типу. Проблеми і перспективи розвитку підприємництва. 2015. № 1 (2). С. 62—67.
17. Об инвестиционных фондах. Федеральный закон № 156-ФЗ от 29.11.2001 г. (с изменениями и дополнениями). URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34237/d7979edae17955b33358ab389eb7f85f4bf50208

O. Nusinova

IMPROVING THE CORPORATE GOVERNANCE SYSTEM IN UKRAINIAN COMPANIES WITH THE PARTICIPATION OF A FOREIGN INVESTOR

Summary

The article recognizes an effective corporate governance system as one of the key factors in ensuring the company's high competitiveness in the market. It is emphasized that the emergence of an institutional investor in the business owners significantly complicates the entire system of corporate governance in the holding, as well as the decision-making process in various structural units of the business, which is not always economically justified. A review of literature sources on the nature and main purpose of corporate governance in companies. It is determined that the desired process for the investor is the opportunity to participate in the coordination of decisions taken at the stage of their discussion. For such purposes, the investor usually creates a management company. It has been found that in large companies the principles of corporate governance are only partially followed, as most decisions are made in the governing bodies of operating companies, and then simply transmitted to investors — asset owners in the form of ready-made decisions. Accordingly, it is quite difficult to legitimize the decision-making process in operating companies, to divide the powers between them and the management of production assets to ensure the investor's ability to take an active part in making such decisions. In this regard, the article proposes to legitimize the status of operating companies and the decisions of their supervisory boards, which can be achieved through the following measures: the operating company receives 1-3% stake in the authorized capital of assets managed by it; execution of decisions of the supervisory board of the operating company in the form of initiating the issue for consideration by the general meeting of participants (shareholders) or the supervisory board of the assets that manage it. Four variants of the decision-making process with the participation of a foreign investor are proposed. The first option assumes that all decisions are made at the level of the operating company, and on the assets, these decisions are only made. The second option involves a three-tier system of decision-making and execution with the participation of the supervisory board of the management company. The third option involves "artificial" raising some decisions to the level of the investor. The fourth option involves a consolidated business process of making and making decisions in business for operating companies that run their own business. Algorithms of joint decision-making with the participation of the investor have been developed for each of the options.

Keywords: management; corporate governance; shareholder; investor; management company; supervisory board.

References

1. Andrusiak, N. (2012), Korporatyvne upravlinnia v turyzmi [Corporate governance in tourism], Chernivetskyi National University, Chernivtsi, Ukraine.
2. Antonenko, V. (2014), "Corporate governance — an important element of management in the enterprise", Visnyk KNTEU, vol. 3, pp. 120—128.
3. Asaul, A. N. Pavlov, V. I. Beskier, F. I. and Myishko, O. A. (2006), Menedzhment korporatsii i korporativnoe upravlenie [Corporation management and corporate governance], Gumanistika, Sankt-Peterburg, Russia.
4. Bondar, Yu. A. and Lehinkova, N. I. (2018), "The main aspects of corporate governance", Intelekt XXI, vol. 4, pp. 40—44.
5. Vesin, V. R. (2008), Korporativnoe upravlenie [Corporate governance], MGIU, Moscow, Russia.
6. Dovhan, L. Ye. Pastukhova, V. V. and Savchuk, L. M. (2007), Korporatyvne upravlinnia [Corporate governance], Kondor, Kyiv, Ukraine.
7. Ihnatieva, I. A. and Harafonova, O. I. (2013) Korporatyvne upravlinnia [Corporate governance], Tsentr uchbovoi literatury, Kyiv, Ukraine.
8. Makarov, A. L. (2012), Korporativnoe upravlenie [Corporate governance], Izd-vo IEiU UdGU, Izhevsk, Russia.
9. Moroz, O. V. Karachyna, N. P. and Khalimon, T. M. (2007), Korporatyvne upravlinnia na pidpryiemstvam Ukrainy: postpryvatyzatsiinyi etap evoliutsii [Corporate governance at the enterprises of Ukraine: post-privatization stage of evolution], UNIVERSUM, Vinnytsia, Ukraine.
10. Teveliev, D. M. Nusinov, V. Ya. Nusinova, O. V. Lebid', I. O. and Pavlov, K. Yu. (2013), Otsinka rivnia reputatsii ta korporatyvnoho upravlinnia na pidpryiemstvakh [Assessment of the level of reputation and corporate governance in enterprises], Vydavets' FOP Cherniavs'kyj, Kryvyj Rih, Ukraine.
11. Shtern, H. (2009), Korporatyvne upravlinnia [Corporate governance], KhNAMH, Kharkiv, Ukraine.
12. OECD (1998), "OECD Principles of Corporate Governance",Available at: https://old.bank.gov.ua/doccatalog/document?id=36989 (Accessed 8 September 2021).
13. Agency for Development of Infrastructure of the Stock Market of Ukraine (2021), Available at: https://smida.gov.ua/ (Accessed 8 September 2021).
14. Tupota, M. O. (2008), "Holding company as one of the most effective forms of business operation", Ekonomika ta derzhava, vol. 8, pp. 66—68.
15. Osadchyi, Ye. S. (2016), "World experience of capitalization of collective investment institutions", Naukovo-praktychnyi zhurnal Kyivskoho instytutu bankivskoi spravy. Ekonomika: teoriia ta praktyka, vol. 1 (7), pp. 47—53.
16. Didur, H. I. and Kolmohorova, I. V. (2015), "Organizational principles of management of integration associations of holding type", Problemy i perspektyvy rozvytku pidpryiemnytstva, vol. 1 (2), pp. 62—67.
17. State Duma of the Russian Federation (2001), Federal Law "About investment funds", available at: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34237/d7979edae17955b33358ab389eb7f85f4bf50208/ (Accessed 20 January 2022).

№ 2 2022, стор. 4 - 9

Дата публікації: 2022-04-12

Кількість переглядів: 720

Відомості про авторів

О. В. Нусінова

д. е. н., професор, DBA of corporate governance, MBA, начальник управління корпоративних прав, ТОВ "Смарт Холдинг", м. Київ

O. Nusinova

Doctor of Economics, Professor, DBA of corporate governance, MBA, Head of Corporate Rights Department, Smart Holding LLC, Kiev

ORCID:

0000-0002-4004-517Х

Як цитувати статтю

Нусінова О. В. Удосконалення системи корпоративного управління в українських компаніях за участю іноземного інвестора. Економіка та держава. 2022. № 2. С. 4–9. DOI: 10.32702/2306-6806.2022.2.4

Nusinova, O. (2022), “Improving the corporate governance system in ukrainian companies with the participation of a foreign investor”, Ekonomika ta derzhava, vol. 2, pp. 4–9. DOI: 10.32702/2306-6806.2022.2.4

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.