EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ВПЛИВ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ ГЕНДЕРНО-ОРІЄНТОВАНОГО БЮДЖЕТУВАННЯ
К. Ф. Єфіменко

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2022.1.140

УДК: 336.011

К. Ф. Єфіменко

ВПЛИВ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ ГЕНДЕРНО-ОРІЄНТОВАНОГО БЮДЖЕТУВАННЯ

Анотація

Метою цього дослідження є вивчення впливу та результативності гендерно-орієнтованого бюджетування в Україні для розуміння важливості впровадження та подальшого вдосконалення цього підходу бюджетування у практичній діяльності. У цій статті визначено основну сутність та передумови використання гендерно-орієнтованого підходу в бюджетному процесі в Україні. Особливої уваги було приділено висвітленню важливості такого підходу у практичній діяльності за для збереження та розширення практики гендерно-орієнтованого бюджетування в Україні навіть під час економічних криз, наприклад як-от: пандемія Covid-19. Наступним зазначено теоретичні основи гендерно-орієнтованого підходу у бюджетуванні та було виявлено спільні риси даного підходу з іншими теоретичними концепціями бюджетування, що допомогло виділити напрями впливу гендерно-орієнтованого бюджетування на соціально-економічну систему. За для досягнення мети оцінка практики гендерно-орієнтованого бюджетування в Україні здійснювалася за наступними критеріями: економічний вплив, покращення і зміна гендерних показників та обізнаність політиків і громадян. Виокремлення основних напрямів впливу даного підходу до бюджетування допомогло виявити, чи може гендерно-орієнтоване бюджетування слугувати як управлінською, так й політичною практикою. Зазначене розуміння дало змогу сформувати напрями подальшого розвитку проєкту гендерно-орієнтованого бюджетування в Україні, визначити необхідність його розширення на різних бюджетних рівнях. Ці результати підтверджують актуальність та важливість висвітленого питання під час криз чи фінансових ускладнень в країні. Додатково було надано рекомендації щодо основних напрямів розвитку гендерно-орієнтованого бюджетування для забезпечення сталого розвитку такої практики в Україні. Отримані результати можуть бути використані в наступних наукових дослідженнях як у сфері гендерно-орієнтованого бюджетування, так й доповнювати інші гендерні тематики, а також у практичній діяльності для розвитку обізнаності обраного напряму серед державних службовців та громадян.

Ключові слова: гендерне бюджетування; гендерно-орієнтований підхід до бюджетування; управління державними фінансами; управління; державний сектор; Україна.

Література

1. Грицай І.О. Теоретико-правові засади гендерно-орієнтованого бюджетування: зарубіжний досвід та вітчизняна практика. Науковий вісник публічного та приватного права. 2017. № 6. C. 3—8.
2. Колодій М., Кисельова О., Рябушенко Н., Цюпа О. Застосування гендерно орієнтованого підходу в бюджетному процесі: навч. посіб. Київ: Віваріо, 2020. 132 с.
3. Карпич А. Теоретичні підходи до визначення категорії "гендерно орієнтоване бюджетування" в українській науковій думці. Економіка та суспільство. 2021. № 24. C. 1—8.
4. Коляда Т.А. Гендерно-орієнтоване бюджетування: сутність та перспективи запровадження в Україні. Економічний вісник. Серія: фінанси, облік, оподаткування. 2019. № 3. C. 80—88.
5. Офіційний сайт Міністерста фінансів України. URL: http://index.minfin.com.ua (дата звернення: 21.12.2021).
6. Роменська К.М. Гендерно-орієнтоване бюджетування в умовах розвитку бюджетного процесу України. Ефективна економіка. 2020. № 5. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7862 (дата звернення: 22.12.2021).
7. Botlhale, E. Gender-responsive budgeting: The case for Botswana. Development Southern Africa. 2011. vol. 28 (1). Рp. 61—74.
8. Costa M., Sawer M. and Sharp R. Women acting for women: Gender-responsive budgeting in Timor-Leste. International Feminist Journal of Politics. 2013. vol. 15 (3). pp. 333—352.
9. Elson D. Labor Markets as Gendered Institutions: Equality, Efficiency and Empowerment Issues. World Development. 1999. vol. 27 (3). Рp. 611—627.
10. Wittbom, E. and Hаyrеn, A. Post-NPM gender accounting-can public value management enhance gender mainstreaming? Public Money & Management. 2021. vol. 41 (7). Рp. 507—515.
11. Elias J. and Roberts A. Feminist Global Political Economies of the Everyday: From Bananas to Bingo. Globalizations. 2016. vol. 13 (6). Рp. 787—800.
12. Karpych A. and Miedviedkova, N. The challenges for the implementation of a gender-oriented approach to budgeting in ukraine: what can be improved? Baltic Journal of Economic Studies. 2021. vol. 7 (2). Рp. 101—109.
13. Klatzer E. and Schlager C The big picture makes a difference: Taking into account changed framework conditions for budgetary policies at European level in gender-responsive budgeting. Politica Economica/Journal of Economic Policy. 2015. vol. 31 (2). Рp. 135—154.
14. Scholten P., Collett E. and Petrovic M. Mainstreaming migrant integration? A critical analysis of a new trend in integration governance. International Review of Administrative Sciences. 2016. vol. 83(2). pp. 283—302.
15. Himmelweit S. Making Visible the Hidden Economy: The Case for Gender-Impact Analysis of Economic Policy. Feminist Economics. 2002. vol. 8 (1). pp. 49—70.

K. Yefimenko

THE OUTCOME AND IMPACT ASSOCIATED WITH GENDER BUDGETING

Summary

The purpose of following investigation is to examine the impact and effectiveness of a gender-oriented budgeting in Ukraine to understand the importance of implementing and further improving a gender-oriented approach to budgeting into practice. This article identifies the main essence and prerequisites for using a gender-oriented approach in the budget process in Ukraine. Particular attention was paid to highlighting the importance of the gender-oriented approach in practice to maintain and expand the practice of gender-oriented budgeting in Ukraine even during economic crises, for instance such as the Covid-19 pandemic. The following outlines the theoretical foundations of a gender-oriented approach to budgeting and identified common features of this approach with other theoretical concepts of budgeting, which helped to identify the main areas of impact of gender-oriented budgeting on the socio-economic system. To achieve the set goal in this article, the assessment of gender-oriented budgeting practices in Ukraine was carried out according to the following criteria: economic impact, improvement and change of gender indicators and awareness of this topic among politicians and citizens. Identifying the main areas of influence of this approach to budgeting helped to identify whether gender-oriented budgeting can serve as both managerial and political practice. This understanding made it possible to form directions for further development of the project of gender-oriented budgeting in Ukraine and determine the need for its expansion at different budget levels. These results confirm the relevance and importance of the covered issue especially during crises or financial difficulties in the country. In addition, recommendations were provided on the main directions of development of gender-oriented budgeting to ensure sustainable development of this practice in Ukraine. The obtained results can be used in future research in the field of gender-oriented budgeting, as well as to supplement other gender issues, as well as in practical activities to develop awareness in this area among civil servants and citizens.

Keywords: gender budgeting; gender-oriented approach to budgeting; public financial management; governance; public sector; Ukraine.

References

1. Hrytsai, I. (2017), "Theoretical and legal foundations of gender-oriented budgeting: foreign experience and domestic practice", Naukovij visnik publichnogo ta privatnogo prava, vol. 6 (1), pp. 3—8.
2. Kolodii, M., Kyselova, O., Riabushenko, N. and Tsiupa, O. (2020), Zastosuvannia genderno oriientovanoho pidkhodu v biudzhetnomu protsesi [Application of a gender-oriented approach in the budget process], Vivario, Kyiv, Ukraine.
3. Karpich, A. (2021), "Theoretical approaches to the definition of the category "gender-oriented budgeting" in ukrainian scientific thought", Economy and Society, vol. 24.
4. Koliada, Т. (2019), "Gender-oriented budgeting: essence and perspectives of implementation in Ukraine", Ekonomichnij visnik, vol. 3, pp. 80-88.
5. The official site of the Ministry of Finance of Ukraine (2021), available at: http://minfin.gov.ua (Accessed 21 December 2021).
6. Romenska, K. (2020), "Gender-oriented budgeting in the conditions of the development of budget process in Ukraine", Efektyvna ekonomika, vol. 5.
7. Botlhale, E. (2011), "Gender-responsive budgeting: The case for Botswana", Development Southern Africa, vol. 28:1, pp. 61—74.
8. Costa, M., Sawer, M. and Sharp, R. (2013), "Women acting for women: Gender-responsive budgeting in Timor-Leste", International Feminist Journal of Politics, vol. 15 (3), pp. 333—352.
9. Elson, D. (1999), "Labor Markets as Gendered Institutions: Equality, Efficiency and Empowerment Issues", World Development, vol. 27(3), pp. 611—627.
10. Wittbom, E. and Hаyrеn, A. (2021), "Post-NPM gender accounting-can public value management enhance gender mainstreaming?", Public Money & Management, vol. 41 (7), pp. 507—515.
11. Elias, J. and Roberts, A. (2016), "Feminist Global Political Economies of the Everyday: From Bananas to Bingo", Globalizations, vol. 13 (6), pp. 787—800.
12. Karpych, A. and Miedviedkova, N. (2021), "The challenges for the implementation of a gender-oriented approach to budgeting in ukraine: what can be improved?", Baltic Journal of Economic Studies, vol. 7 (2), pp. 101—109.
13. Klatzer, E. and Schlager, C. (2015), "The big picture makes a difference: Taking into account changed framework conditions for budgetary policies at European level in gender-responsive budgeting", Politica Economica/Journal of Economic Policy, vol. 31 (2), pp. 135—154.
14. Scholten, P., Collett, E. and Petrovic, M. (2016), "Mainstreaming migrant integration? A critical analysis of a new trend in integration governance", International Review of Administrative Sciences, vol. 83 (2), pp. 283—302.
15. Himmelweit, S. (2002), "Making Visible the Hidden Economy: The Case for Gender-Impact Analysis of Economic Policy", Feminist Economics, vol. 8 (1), pp. 49—70.

№ 1 2022, стор. 140 - 144

Дата публікації: 2022-02-02

Кількість переглядів: 646

Відомості про авторів

К. Ф. Єфіменко

студентка 2 курсу магістратури,Київський національний університет імені Тараса Шевченка

K. Yefimenko

Master's student of the Department of Finance, Taras Shevchenko National University of Kyiv

ORCID:

0000-0001-7797-1647

Як цитувати статтю

Єфіменко К. Ф. Вплив та результативність гендерно-орієнтованого бюджетування. Економіка та держава. 2022. № 1. С. 140–144. DOI: 10.32702/2306-6806.2022.1.140

Yefimenko, K. (2022), “The outcome and impact associated with gender budgeting”, Ekonomika ta derzhava, vol. 1, pp. 140–144. DOI: 10.32702/2306-6806.2022.1.140

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.