EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТУ БАНКУ
Д. Д. Третяк, П. А. Душейко

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2022.1.100

УДК: 336.71

Д. Д. Третяк, П. А. Душейко

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТУ БАНКУ

Анотація

Важливою складовою в загальному управлінні банком, що характеризує його стійкість та визначає конкурентоспроможність, є впровадження системи ризик-менеджменту. У статті розглянуто поняття ризику та ризик-менеджменту, досліджено відмінності між ними. Виокремлено сутність термінів "ризик" та "ризик-менеджмент" на основі досліджень різних науковців. Вивчено теоретичні принципи ефективності банківського ризик-менеджменту. Окрім вже виділених принципів у науковій літературі, було запропоновано виокремити ще такі принципи: дієвість, системність, оперативність та врахування при розробці стратегії. Детально охарактеризовано функції ризик-менеджменту з точки зору суб'єкта управління, виділено метод прогнозування як розробку на перспективу зміни фінансового стану об'єкта в цілому, так і окремих його частин. Також розглянуто методичні підходи до оцінки ефективності ризик-менеджменту в забезпеченні ефективної банківської діяльності.

Ключові слова: ризик; ризик-менеджмент; принципи; функції; комерційний банк; методи оцінки банківських ризиків.

Література

1. Єпіфанов А.О., Васильєва Т.А., Козьменко С.М. Управління ризиками базових банківських операцій: монографія. Суми: ДВНЗ "УАБС НБУ", 2012. 283 с.
2. Райсберг Б.А. Сучасний економічний словник: словник термінів / за ред.: Б.А. Райзберг, Л.Ш. Лозовський, Е.Б. Стародубцева. М.: ИНФРАМ, 2008. 512 с.
3. Стоянова Е.С. Финансовый менеджмент для практиков: крат. курс / за ред.: Е.С. Стоянова, М.Г. Штерн. М.: Перспектива, 1998. 238 с.
4. Мороз І.О. Сутність управління ризиками підприємства та навички, необхідні менеджеру для його провадження: зб. тез Всеукраїнської науково-практичної online конференції аспірантів, молодих учених та студентів ЖДТУ. 2017. Т. 2. URL: http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/6819
5. Корж Н.В. Методи управління фінансовими ризиками. Теорія та практика науки. 2016. № 10. С. 1.1—1.6.
6. Лисенко О.В., Мелоян О. Г. Управління ризиками банку в системі внутрішнього фінансового моніторингу. Вісник ЖДТУ. 2015. №3. С. 145—152.
7. Грінчук А.Л. Ризики банківської діяльності та основні методи оцінки. Репозитарій Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця. 2013. URL: http://repository.hneu.edu.ua
8. Лагунова І.А. Сутність та принципи концепції ризик-менеджменту. Актуатьні проблеми державного управління. 2018. № 1 (53). С. 44—52.
9. Дядюк М.А. Управління ризиками: консп. лекц. Харків: Форт. 2017. С. 165. URL: http:/'/'elib.hduht.edu.uajspui/handle/123456789/1893
10. Донець Л.І. Економічні ризики та методи їх вимірювання. навч. посіб. Київ. Центр навч. літератури, 2006. 312 с.
11. Тимошик Н. С. Формування ефективної системи управління фінансовими ризиками. Формування механізму зміцнення конкурентних позицій національних економічних систем у глобальному, регіональному та локальному вимірах". зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. конф., м. Тернопіль, 29—37 берез. 2019 р. Тернопіль, 2018. Т. 1. С. 61—63.
12. Дуднєва Ю.Е. Ризик-менеджмент: інтегрований підхід до організації. Електронне наукове фахове видання Мукачівського державного університету "Економіка та суспільство". 2019. № 20. С. 229—236.
13. Волинець І.І. Організація ризик-менеджменту на підприємстві. Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. 2016. № 2. С. 51—55.
14. Національний банк продовжує запроваджувати ризик-орієнтований та "forward-looking" підходи в процесах інспектування. Національний Банк України. 2019. URL: https://bank.gov.ua/control/uk/publish /article ?art_id =79377831&cat_id=55838
15. Дячков Д. В. Формування системи ризик-менеджменту підприємства. Економічний форум. 2015. № 4. С. 235—241.
16. Глібчук В.М. Сутність ризику як економічної категорії. Національний університет "Львівська політехніка". 2007. URL: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/35530/1/16_102-107.pdf
17. Подчесова В.Ю. Управління кредитними ризиками та шляхи їх мінімізації. Економіка: проблеми теорії та практики. 2005. Т. 4. № 205. С. 967—972.
18. Страхарчук В.П. Концептуальні засади кількісної оцінки ризиків. Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. 2004. Т. 9. C. 278—287.
19. Долінський Л.Б. Корчинський В.В. Ідентифікація та кількісне оцінювання кредитного ризику комерційного банку. Економічний аналіз. 2016. Т. 25. № 1. С. 180—189.
20. Москаленко Н.В. Климчук Н.Я. Управління ризиками легалізації доходів одержаних злочинним шляхом. Університет державної фіскальної служби України. 2017. № 1. С. 183—194.
21. Кльоба Л.Г. Напрями вдосконалення управління банківськими ризиками. Економiка та держава. 2018. № 6. С. 80—85.
22. Серьогін С.С., Водяницька О.В., Соколова Н.В. Особливості управління банківськими ризиками. Мукачевський державний університет. 2018. № 16. С. 700—704.
23. Д'яконова І.І., Шиян Д.В. Методика оцінки ефективності фінансового моніторингу. Вісник Української академії банківської справи. 2013. № 1 (34). С. 10—16.

D. Tretiak, P. Dusheyko

THEORETICAL ASPECTS OF THE BANK'S RISK MANAGEMENT

Summary

An important component in the overall management of the bank, which characterizes its stability and determines competitiveness, is the introduction of a risk management system. The concept of risk and risk management is considered in the article, the differences between them are investigated. The essence of the terms "risk" and "risk management" based on the research of various scientists is highlighted. Accordingly, the main features of risk management are identified, as a system that unites decision-makers and performers, which establishes the relationship between them and the order of their interaction; secondly, as an activity in the process of which management decisions are made and implemented; third, the purpose of the risk management system is to reduce the impact of unforeseen events on the activities of the organization.
The object of risk management is identified as risk, risky capital investments and economic relations between economic entities in the process of risk realization and the subject of management. as a special group of people (financial manager, insurance specialist, acquirer, actuary, underwriter, etc.), which with the help of various techniques and methods of managerial influence carries out the purposeful functioning of the object of management. The functions of risk management from the point of view of the subject of management are described in detail, the method of forecasting as development for the prospect of change of a financial condition of object as a whole and its separate parts is allocated. Theoretical principles of efficiency of bank risk management are studied. In addition to the already identified principles, in the scientific literature, it was proposed to highlight such principles as: efficiency, system, efficiency and consideration in strategy development. Implementation of risk management in the bank is a complex, multi-stage process that includes risk identification, measurement. monitoring and control as well as risk optimization measures identified. Methodological approaches to assessing the effectiveness of risk management, the main classification features of risk assessment and their limit values for ensuring effective banking are identified, are also included will increase the reliability, stability and competitiveness of the banking system, which will have a positive impact on the overall economic condition of the country.

Keywords: isk; risk management; principles; functions; commercial bank; methods of bank risk assessment.

References

1. Epifanov, A.O, Vasilieva, T.A. and Kozmenko, S.M. (2012), Upravlinnya ryzykamy bazovykh bankivs'kykh operatsiy [Risk management of basic banking operations], UABS NBU, Sumy, Ukraine.
2. Raisberg, B.A. (2008), Suchasnyy ekonomichnyy slovnyk: slovnyk terminiv [Modern economic dictionary: dictionary of terms], INFRAM, Moscow, Russia.
3. Stoyanova, E.S. (1998), Denezhnyy menedzhment dlya praktikov: krat. kurs [Financial management for practitioners: krat. course], Perspektiva, Moscow, Russia.
4. Frost, I.O. (2017), "The essence of enterprise risk management and skills needed by the manager for its implementation", Zb. tez Vseukrayins'koyi naukovo-praktychnoyi onlayn konferentsiyi aspirantiv, molodykh studentiv ta studentiv ZHDTU [Coll. abstracts of the All-Ukrainian scientific-practical online conference of graduate students, young scientists and students of ZhSTU], vol. 2, [Online], available at: http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/6819 (Accessed 10 Jan 2022).
5. Korzh, N.V. (2016), "Methods of financial risk management", Teoriya ta praktyka nauky, vol. 10, pp. 1—6.
6. Lysenko, O.V. and Meloyan, O.G. (2015), "Bank risk management in the system of internal financial monitoring", Visnyk ZHDTU, vol. 3, pp. 145—152.
7. Grinchuk, A.L. (2013), "Risks of banking and basic valuation methods", Repozytariy Kharkivs'koho natsional'noho ekonomichnoho universytetu imeni Semena Kuznetsya, [Online], available at: http://repository.hneu.edu.ua (Accessed 10 Jan 2022).
8. Lagunova, I.A. (2018), "The essence and principles of the concept of risk management", Aktual'ni problemy derzhavnoho upravlinnya, vol. 1 (53), pp. 44—52.
9. Dyadyuk, M.A. (2017), Upravlinnya ryzykamy: konsp. lekts. [Risk management: consp. lecture], Fort, Kharkiv, Ukraine, [Online], available at: http:/elib.hduht.edu.uajspui/handle/ 123456789/1893 (Accessed 10 Jan 2022).
10. Donets, L.I. (2006), Ekonomichni ryzyky ta metody yikh vymiryuvannya [Economic risks and methods of measuring them], Training Center Literature, Kyiv, Ukraine.
11. Timoshik, N.S. (2019), "Formation of an effective financial risk management system", Formuvannya mekhanizmu zmitsnennya konkurentnykh pozytsiy natsional'nykh ekonomichnykh system u hlobal'nomu, rehional'nomu ta lokal'nomu vymirakh". zb. tez dop. mizhnar. nauk.-prakt. konf. [Forming a mechanism to strengthen the competitive position of national economic systems in the global, regional and local dimensions. coll. thesis add. international scientific-practical conf.], Ternopil, Ukraine, vol. 1, pp. 61—63.
12. Dudneva, Yu.E. (2019), "Risk management: an integrated approach to the organization", Electronic scientific professional publication of Mukachevo State University "Economics and Society", vol. 20, pp. 229—236.
13. Volynets, I.I. (2016), "Organization of risk management at the enterprise", Elektronne naukove profesiyne vydannya Mukachivs'koho derzhavnoho universytetu "Ekonomika ta suspil'stvo", vol. 2, pp. 51—55.
14. Natsional'nyy bank Ukrayiny (2019), "The National Bank continues to implement risk-oriented and forward-looking approaches in inspection processes", [Online], available at: https://bank.gov.ua/control/uk/publish / article— Art_id = 79377831 & cat_id = 55838 (Accessed 10 Jan 2022).
15. Dyachkov, D.V. (2015), "Formation of risk management system of the enterprise", Ekonomichnyy forum, pp. 235—241.
16. Glibchuk, V.M. (2007), "The essence of risk as an economic category", Natsional'nyy universytet "L'vivs'ka politekhnika", [Online], available at: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/35530/1/16_102-107.pdf (Accessed 10 Jan 2022).
17. Podchesova, V.Y. (2005), "Credit risk management and ways to minimize them", Ekonomika: problemy teoriyi ta praktyky, vol. 4, no. 205, pp. 967—972.
18. Strakharchuk, V.P. (2004), "Conceptual principles of quantitative risk assessment", Problemy ta perspektyvy rozvytku bankivs'koyi systemy Ukrayiny, vol. 9, pp. 278—287.
19. Dolinsky, L.B., and Korchinsky, V.V. (2016), "Identification and quantification of credit risk of a commercial bank", Ekonomichnyy analiz, vol. 25, vol. 1, pp. 180—189.
20. Moskalenko, N.V., and Klimchuk, N.Ya. (2017), "Risk management of money laundering", Universytet derzhavnoyi fiskal'noyi sluzhby Ukrayiny, vol. 1, pp. 183—194.
21. Kleba, L.G. (2018), "Directions for improving the management of banking risks", Ekonomika ta derzhava, vol. 6, pp. 80—85.
22. Seryogin, S.S., Vodyanitskaya, O.V. and Sokolova, N.V. (2018), "Features of banking risk management", Mukachivs'kyy derzhavnyy universytet, vol. 16, pp. 700—704.
23. Dyakonova, I.I. and Shiyan, D.V. (2013), "Methods for assessing the effectiveness of financial monitoring", Visnyk Ukrayins'koyi akademiyi bankivs'koyi spravy, vol. 1 (34), pp. 10—16.

№ 1 2022, стор. 100 - 107

Дата публікації: 2022-02-02

Кількість переглядів: 1283

Відомості про авторів

Д. Д. Третяк

к. е. н., доцент,Київський національний університет імені Тараса Шевченка

D. Tretiak

PhD in Economics, Associate Professor, Taras Shevchenko National University of Kyiv

ORCID:

0000-0002-1610-6905


П. А. Душейко

студент 2 курсу магістратури,спеціальності 072 "Фінанси, банківська справа та страхування",Київський національний університет імені Тараса Шевченка

P. Dusheyko

Master's student, specialty "Financial Institutions and Risk Management", Taras Shevchenko National University of Kyiv

ORCID:

0000-0002-5049-944X

Як цитувати статтю

Третяк Д. Д., Душейко П. А. Теоретичні аспекти ризик-менеджменту банку. Економіка та держава. 2022. № 1. С. 100–107. DOI: 10.32702/2306-6806.2022.1.100

Tretiak, D. and Dusheyko, P. (2022), “Theoretical aspects of the bank's risk management”, Ekonomika ta derzhava, vol. 1, pp. 100–107. DOI: 10.32702/2306-6806.2022.1.100

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.