EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ ОСНОВИ КОНКУРЕНТНОЇ СТРАТЕГІЇ ВИРОБНИКІВ ОРГАНІЧНОЇ АГРОПРОМИСЛОВОЇ ПРОДУКЦІЇ УКРАЇНИ НА ЗОВНІШНІХ РИНКАХ
І. А. Білоткач

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2022.1.93

УДК: 338.43.01: 631.147:339.137

І. А. Білоткач

ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ ОСНОВИ КОНКУРЕНТНОЇ СТРАТЕГІЇ ВИРОБНИКІВ ОРГАНІЧНОЇ АГРОПРОМИСЛОВОЇ ПРОДУКЦІЇ УКРАЇНИ НА ЗОВНІШНІХ РИНКАХ

Анотація

Метою дослідження є визначення інституціональних основ конкурентної стратегії виробників органічної агропромислової продукції України на зовнішніх ринках та дослідити сучасний стан та тенденції просування органічної агропромислової продукції за кордон.
Теоретико-методологічною основою проведеного дослідження є діалектичний та аналітичний підхід до вивчення існуючих конкурентних стратегії виробників органічної агропромислової продукції України на зовнішніх ринках та особливостей розвитку і регулювання інституціонального забезпечення ефективної конкурентоспроможної діяльності органічного агровиробництва в Україні.
Стверджується, що одним із головних завдань розвитку органічного напряму в аграрній сфері є вдосконалення нормативно-методичного інституціонального інструментарію, що буде сприяти ефективній роботі вітчизняних органічних операторів як на внутрішньому, так і на зовнішніх ринках.
Наголошується, що попри те, що ринок органічної агропромислової продукції України є ринком виробника, є нагальна потреба в розробці та впровадження дієвих інституціональних вдосконалень в існуючі економічні механізми для забезпечення оптимізації повязаних економічних процесів, що зробить їх більш конкурентоспроможними на зовнішніх ринках органічної агропромислової продукцї. Забезпечення конкурентоспроможності органічної агропромислової продукції від виробників до споживачів дасть змогу підприємствам ефективно організувати свою діяльність та стабілізувати економічний розвиток держави.
У статті розглядається питання інституціонального забезпечення експорту органічної агропромислової продукції українських виробників за кордон. Проведено аналіз експортного потенціалу органічної агропромислової продукції України. Зазначено, що розвитку органічного агропромислового виробництва в Україні та збільшенню експорту конкурентоспроможної органічної продукції будуть сприяти такі умови: подальше удосконалення інституціональних чинників для функціонування операторів органічного ринку; розширення інструментів і масштабів державної підтримки у сфері органічного виробництва та обігу органічної продукції; розбудова інститутів громадського професійного середовища та консультаційних платформ для навчання, обміну професійною інформацією операторів органічного ринку.
Запропоновано авторське визначення сутності експортного потенціалу органічної агропромислової продукції та визначено сутність поняття "експортна конкурентоспроможність органічної агропромислової продукції". Також пропонується авторська система розподілу реалізації органічної агропромислової продукції України на міжнародному рівні.
Отримані результати дослідження поглиблюють теоретичні та прикладні аспекти інституціонального розвитку і забезпечують можливість активізації інноваційного процесу органічного агровиробництва в Україні.

Ключові слова: органічне агровиробництво; експорт; експортний потенціал; інституціоналізм; розвиток; конкурентоспроможність; система.

Література

1. Білоткач І.А. Інституціональне забезпечення розвитку інфраструктури ринку органічної сільськогосподарської продукції. Інвестиції: практика та досвід. — 2019. №3. С. 12—20.
2. Органічне виробництво України за 2016—2020 рр. URL: https://organicinfo.ua/infographics/organic-production-in-ukraine-2016-2020/ (дата звернення: 12.01.2022).
3. Експорт української органічної продукції (2020 рік, огляд). URL: https://organicinfo.ua/infographics/ua-organic-export-2020/ (дата звернення: 12.01.2022).
4. Продажі органічної продукції. URL: https://organicinfo.ua/wp-content/uploads/2021/10/Organic-in-Ukraine-2020-UA.pdf (дата звернення: 12.01.2022).
5. Органік Стандарт — 10 років лідерства та надійності. URL: https://organicstandard.ua/ua/aboutus (дата звернення: 12.01.2022).
6. Органічне законодавство України — перелік актів. URL: https://organicinfo.ua/UA_By-laws_list_UA_EN.pdf (дата звернення: 12.01.2022).
7. Оорганічне виробництво в Україні. URL: https://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=ed6463ce-f338-4ef0-a8a8-e778d3d0ffd1&title=OrganichneVirobnitstvo VUkraini (дата звернення: 12.01.2022).
8. Федерація органічного руху України. Парламент підтримав бюджетну підтримку органічних виробників. URL: http://organic.com.ua/parlament-pidtrimav-byudzhetnu-pidtrimku-organichnih-virobnikiv/ (дата звернення: 12.01.2022).
9. Федерація органічного руху України. Прийнятий Порядок сертифікації органічного уиробництва та/або обігу органічної продукції. URL: http://organic.com.ua/prijnyatij-poryadok-sertifikaczi%D1%97-organichnogo-virobnicztva-ta-abo-obigu-organichno%D1%97-produkczi%D1%97/ (дата звернення: 12.01.2022).

I. Bilotkach

INSTITUTIONAL BASIS OF THE COMPETITIVE STRATEGY OF MANUFACTURERS OF ORGANIC AGRO INDUSTRIAL PRODUCTS OF UKRAINE IN FOREIGN MARKETS

Summary

The purpose of the study is to determine the institutional basis of competitive strategy of producers of organic agricultural products of Ukraine in foreign markets and to investigate the current state and trends in the promotion of organic agricultural products abroad.
The theoretical and methodological basis of the study is a dialectical and analytical approach to the study of existing competitive strategies of producers of organic agricultural products of Ukraine in foreign markets and features of development and regulation of institutional support for effective competitive organic farming in Ukraine.
It is claimed that one of the main tasks of the development of the organic direction in the agricultural sector is to improve the regulatory and methodological institutional tools that will contribute to the effective work of domestic organic operators in both domestic and foreign markets.
It is emphasized that despite the fact that the market of organic agricultural products in Ukraine is a producer market, there is an urgent need to develop and implement effective institutional improvements in existing economic mechanisms to optimize related economic processes that will make them more competitive in foreign. Ensuring the competitiveness of organic agro-industrial products from producers to consumers will allow enterprises to effectively organize their activities and stabilize the economic development of the state.
The article considers the issue of institutional support for the export of organic agro-industrial products of Ukrainian producers abroad. The analysis of export potential of organic agro — industrial products of Ukraine is carried out. It is noted that the development of organic agro-industrial production in Ukraine and increase the export of competitive organic products will be facilitated by the following conditions: further improvement of institutional factors for the functioning of organic market operators; expansion of instruments and scales of state support in the field of organic production and circulation of organic products; development of institutes of public professional environment and consulting platforms for training, exchange of professional information of organic market operators.
The author's definition of the essence of the export potential of organic agro-industrial products is proposed and the essence of the concept of "export competitiveness of organic agro-industrial products" is determined. The author's system of distribution of sales of organic agro-industrial products of Ukraine at the international level is also offered.
The obtained results of the research deepen the theoretical and applied aspects of institutional development and provide an opportunity to intensify the innovative process of organic agricultural production in Ukraine.

Keywords: оrganic agricultural production; exports; export potential; institutionalism; development; competitiveness; system.

References

1. Bilotkach, I. (2019), "Institutional development of the development of the infrastructure of the market of organic agricultural products", Іnvesticії: praktika ta dosvіd, vol. 3, pp. 12—20.
2. Organicinfo (2022), "Organic production of Ukraine for 2016—2020", Available at: https://organicinfo.ua/infographics/organic-production-in-ukraine-2016-2020/ (Accessed 12 january 2022).
3. Organicinfo (2022),"Export of Ukrainian organic products (2020, review)", Available at: https://organicinfo.ua/infographics/ua-organic-export-2020/ (Accessed 12 january 2022).
4. Organicinfo (2022),"Sales of organic products", Available at: https://organicinfo.ua/wp-content/uploads/2021/10/Organic-in-Ukraine-2020-UA.pdf (Accessed 12 january 2022).
5. Organic Standard (2022), "Organic Standard — 10 years of leadership and reliability", Available at: https://organicstandard.ua/ua/aboutus (Accessed 12 january 2022).
6. Organicinfo (2022), "Organic legislation of Ukraine — list of acts", Available at: https://organicinfo.ua/UA_By-laws_list_UA_EN.pdf (Accessed 12 january 2022).
7. Ministry of Economy of Ukraine (2022), "Organic production in Ukraine", Available at: https://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=ed6463ce-f338-4ef0-a8a8-e778d3d0ffd1&title=OrganichneVirobnitstvo VUkraini (Accessed 12 january 2022).
8. Organic Federation Movements of Ukraine (2022), "Parliament has supported budget support for organic producers", Available at: http://organic.com.ua/parlament-pidtrimav-byudzhetnu-pidtrimku-organichnih-virobnikiv/ (Accessed 12 january 2022).
9. Organic Federation Movements of Ukraine (2022), " The Procedure for certification of organic production and / or circulation of organic products has been adopted", Available at: http://organic.com.ua/prijnyatij-poryadok-sertifikaczi%D1%97-organichnogo-virobnicztva-ta-abo-obigu-organichno%D1%97-produkczi%D1%97/ (Accessed 12 january 2022).

№ 1 2022, стор. 93 - 99

Дата публікації: 2022-02-02

Кількість переглядів: 698

Відомості про авторів

І. А. Білоткач

к. е. н., доцент, доцент кафедри міжнародного маркетингу, Університет імені Альфреда Нобеля

I. Bilotkach

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of International Marketing, Alfred Nobel University, Ukraine

ORCID:

0000-0002-8535-9252

Як цитувати статтю

Білоткач І. А. Інституціональні основи конкурентної стратегії виробників органічної агропромислової продукції України на зовнішніх ринках. Економіка та держава. 2022. № 1. С. 93–99. DOI: 10.32702/2306-6806.2022.1.93

Bilotkach, I. (2022), “Institutional basis of the competitive strategy of manufacturers of organic agro industrial products of Ukraine in foreign markets”, Ekonomika ta derzhava, vol. 1, pp. 93–99. DOI: 10.32702/2306-6806.2022.1.93

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.