EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МЕТОДИ ТА МЕТОДОЛОГІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У ФІНАНСОВІЙ СФЕРІ
Б. С. Гузар

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2022.1.83

УДК: 336.227.8

Б. С. Гузар

МЕТОДИ ТА МЕТОДОЛОГІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У ФІНАНСОВІЙ СФЕРІ

Анотація

В умовах трансформаційних процесів, економічного зростання та євроінтеграції стимулюючий вплив науки на всі складові суспільного життя є істотним та важливим. Метою дослідження є аналіз теоретичних та практичних аспектів сутності категорій "метод" та "методологія" наукових досліджень. У статті досліджується застосування сучасних наукових методів і методології наукових досліджень у фінансовій сфері. Особливу увагу дослідження сконцентровано на доцільності інституціонального методу дослідження, пов'язаного з намаганнями виявити певні юридичні норми, проаналізувати основні закони суспільства, починаючи з Конституції, їх сутність і роль для сталого розвитку суспільства. Методологія цього методу передбачає широке застосування описово-статистичного методу, що є необхідним як з огляду оцінювання минулих, так і прогнозування майбутніх подій, а також обмеженість інформації. Проаналізовано загальні і спеціальні методи наукових досліджень, а також проведено глибокий аналіз теоретичних методів (сходження від абстрактного до конкретного), які широко застосовуються у процесі пізнання, при побудові наукових теорій і концепцій, у тому числі у фінансових науках, а також в усіх формах і видах науково-дослідної діяльності у цій сфері.
Проведено порівняльну характеристику методів наукових досліджень та визначено їх характерні ознаки і відмінності. Проведений аналіз дозволив виокремити окремі методи наукових досліджень та специфіку їх проведення. Висвітлено сутність соціально-економічного експерименту як одного із складових емпіричного методу. Доведено, що в сучасних умовах широко в наукових дослідженнях використовується метод моделювання. Зазначено також, що широкого застосування в економічному аналізі при проведенні наукових досліджень надається еврестичним методам. Серед них: метод анкетування; метод Меттчета; метод мозгової атаки; аналоговий метод; метод синектики; метод Дельфі; метод сценаріїв. Відмічається також про необхідність застосування соціальних підходів в наукових дослідженнях. У статті розглядається концепція методології системного підходу до наукових досліджень, який дозволяє комплексно підійти до вирішення фінансових проблем в умовах трансформаційних перетворень та євроінтеграції.

Ключові слова: метод; види методів; методологія; наукові дослідження; фінансова сфера; фінансові відносини.

Література

1. Андрущенко В.Л. Фінансова думка Заходу у XX столітті: теоретична концептуалізація і наукова проблематика державних фінансів. Львів: Каменяр, 2000. 303 с.
2. Блауг М. Економічна теорія в ретроспективі / Пер. з англ. І. Дзюби. К.: Вид-во Соломії Павличко "Основи", 2001. 670 с.
3. Дослідження операцій в економіці: підручник / За ред. І.К. Федоренко, О.І. Черняка. К.: Знання, 2007. 558 с. (Вища освіта XXI століття).
4. Дослідження операцій в економіці [Текст]: підручник для студентів вузів / О.В. Ульянченко. Х.: Гриф, 2002. 580 с.
5. Економічні дослідження (методологія, інструментарій, організація, апробація): навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / за ред. А.А. Мазаракі. 2-ге вид., доп. К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2011. 296 с.
6. Корягін М.В. Основи наукових досліджень: навч. посіб. Львів: Видавництво Львівської комерційної академії, 2013. 242 с.
7. Мітіліно М.І. Основи фінансової науки. К.: Держ. вид-во України, 1929. 395 с.
8. Сурмин Ю.П. Теория систем и системный анализ: уч. пособ. К.: МАУП, 2003. 368 с.
9. Філіпенко А.С. Основи наукових досліджень. Конспект лекцій: посібник. К.: Академвидав, 2004. 208 с.
10. Ходжсон Дж. Какова сущность институциональной экономической теории? URL:http://www.institutional.boom.ru/history_metod/ Hodgson (дата звернення 26.11.2021).

B. Huzar

METHODS AND METHODOLOGY OF SCIENTIFIC RESEARCHES IN THE FINANCIAL SPHERE

Summary

In the conditions of transformation processes, economic growth and European integration, the stimulating influence of science on all components of public life is significant and important. The aim of the research is to analyze the theoretical and practical aspects of the essence of the categories "method" and "methodology" of scientific research. The article investigates the application of modern scientific methods and methodology of scientific research in the financial sphere. The study focuses on the feasibility of the institutional method of research related to attempts to identify certain legal norms, to analyze the basic laws of society, starting with the Constitution, their nature and role for sustainable development of society. The methodology of this method involves the widespread use of descriptive and statistical method, which is necessary both in terms of estimating past and forecasting future events, as well as limited information. The general and special methods of scientific researches are analyzed, and also the deep analysis of theoretical methods (ascent from the abstract to the concrete) which are widely applied in the course of knowledge, at construction of scientific theories and concepts, including in financial sciences, and also in all forms and types of research activities in this area is done. The comparative characteristic of methods of scientific researches is carried out and their characteristic signs and differences are defined. The conducted analysis allowed to single out some methods of scientific research and the specifics of their conduct. The essence of socio-economic experiment as one of the components of the empirical method is highlighted. It is proved that in modern conditions the method of modeling is widely used in scientific research. It is also noted that heuristic methods are widely used in economic analysis in scientific research. Among them are: the method of questionnaires; Metchet's method; method of brainstorming; analog method; synectics method; Delphi method; descriptive method. The need of applying social approaches in research is also noted. The article considers the concept of methodology of a systematic approach to research, which allows a comprehensive approach to solving financial problems in the context of transformational transformation and European integration.

Keywords: method; types of methods; methodology; scientific researches; financial sphere; financial relations.

References

1. Andrushchenko, V.L. (2000), Finansova dumka Zakhodu u XX stolitti: teoretychna kontseptualizatsiia i naukova problematyka derzhavnykh finansiv [Western financial thought in the XX century: theoretical conceptualization and scientific issues of state finance],Kameniar, Lviv, Ukraine.
2.Blauh, M. (2001), Ekonomichna teoriia v retrospektyvi [Economic theory in retrospective], Solomiia Pavlychko Publishing House "Osnovy", Kyiv, Ukraine.
3. Fedorenko, I.K. and Cherniak, O.I. (2007), Doslidzhennia operatsij v ekonomitsi [Research of operations in economics], Znannia, Kyiv, Ukraine.
4. Ulianchenko, O.V. (2002), Doslidzhennia operatsij v ekonomitsi [Research of operations in economics], Grif, Kharkiv, Ukraine.
5. Mazaraki, A.A. (2011), Ekonomichni doslidzhennia (metodolohiia, instrumentarij, orhanizatsiia, aprobatsiia) [Economic research (methodology, tools, organization, testing)], Kyiv. nat. trade and economy University, Kyiv, Ukraine.
6. Koriahin, M.V. (2013), Osnovy naukovykh doslidzhen' [Fundamentals of scientific research], Commercial Academy Publishing House, Lviv, Ukraine.
7. Mitilino, M.I. (1929), Osnovy finansovoi nauky [Fundamentals of financial science], State Publishing House of Ukraine, Kyiv, Ukraine.
8. Surmin, Yu.P. (2003), Teoryia system y systemnyj analyz [Systems theory and system analysis], MAUP, Kyiv, Ukraine.
9. Filipenko, A.S. (2004), Osnovy naukovykh doslidzhen' [Fundamentals of scientific research], Academvydav, Kyiv, Ukraine.
10. Hodgson, J. (2000), "What is the essence of institutional economic theory?", available at: http://www.institutional.boom.ru/history_metod/Hodgson (Accessed 26 November 2021).

№ 1 2022, стор. 83 - 87

Дата публікації: 2022-02-02

Кількість переглядів: 1579

Відомості про авторів

Б. С. Гузар

к. е. н., доцент, Уманський національний університет садівництва

B. Huzar

PhD in Economics, Associate Professor, Uman National University of Horticulture

ORCID:

0000-0003-3899-5595

Як цитувати статтю

Гузар Б. С. Методи та методологія наукових досліджень у фінансовій сфері. Економіка та держава. 2022. № 1. С. 83–87. DOI: 10.32702/2306-6806.2022.1.83

Huzar, B. (2022), “Methods and methodology of scientific researches in the financial sphere”, Ekonomika ta derzhava, vol. 1, pp. 83–87. DOI: 10.32702/2306-6806.2022.1.83

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.