EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПРОСТОРОВИЙ РОЗВИТОК МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ КРІЗЬ ПРИЗМУ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
А. В. Вітюк, О. А. Сметанюк, Т. М. Білоконь

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2022.1.61

УДК: 330.341.1

А. В. Вітюк, О. А. Сметанюк, Т. М. Білоконь

ПРОСТОРОВИЙ РОЗВИТОК МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ КРІЗЬ ПРИЗМУ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Анотація

Метою статті є виявлення тенденцій розвитку машинобудівних підприємств крізь призму їх інноваційної діяльності. Доведено важливість використання інновацій для забезпечення просторового розвитку підприємства. Проаналізовано витрати машинобудівних підприємств на інновації та виявлено їх неоднозначний вплив на розвиток галузі, що дозволило виявити ряд негативних тенденцій в розвитку підприємств машинобудування. Виявлено скорочення вартості виконаних науково-дослідних робіт як власними силами машинобудівних підприємств, так із залученням інших підприємств. Засвідчено скорочення інших видів інновацій, що підтверджує відсутність бачення менеджментом підприємств перспектив розвитку підприємств та відсутність можливостей розвитку. Проаналізовано динаміку реалізації інноваційної продукції в машинобудуванні, яка є новою для ринку та тієї, що є новою для підприємства. Виділено як додаткові фактори аналізу можливостей здійснення інноваційної діяльності підприємствами витрати на ремонт, що здійснювався машинобудівними підприємствами та обсяги демонтажу (розбирання) машин і устатковання, що підтвердило наростаючі суперечливі тенденції в розвитку машинобудівної галузі. Розкрито також сукупність позитивних тенденцій, що представлені у збільшенні виробництва окремих видів машинобудівної продукції та зростанні доданої вартості виробництва машинобудівної продукції. Виявлено поліноміальну залежність між витратами машинобудівних підприємств на інновації та доданою вартістю виготовленої продукції. Встановлено, що існуюча тенденція триватиме певний час і настане період коли сучасна практика господарювання машинобудівних підприємств не зможе забезпечити умови для розвитку машинобудівних підприємств ні в просторі, ні в часі, що призведе до краху галузі. Дослідження підтвердило, що за сучасних умов машинобудівні підприємства залишилися наодинці з проблемами внутрішнього управління та забезпечення ресурсами для модернізації при мінливому внутрішньому середовищі та об'єктивних світових тенденціях науково-технічного прогресу.

Ключові слова: розвиток; інновація; ринок; реалізація; інноваційна діяльність; витрати; інноваційна продукція.

Література

1. Вітюк А.В. Ідентифікація змісту та значення просторового розвитку підприємства. Бізнес Інформ. 2020. № 1. С. 359—366.
2. Витрати на інновації промислових підприємств. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/menu/menu_u/ni.htm
3. Карачина Н.П., Вітюк А.В., Гребеньок І.В. Функціонування галузі сільськогосподарського машинобудування України та потенціал її розвитку. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2014. № 1. С. 16—19.
4. Додана вартість за витратами виробництва суб'єктів господарювання за видами економічної діяльності у розрізі регіонів у 2015—2019 роках. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/menu/menu_u/sze_20.htm

A. Vitiuk, O. Smetaniuk, T. Bilokon

SPATIAL DEVELOPMENT OF ENGINEERING ENTERPRISES THROUGH THE PRISM OF INNOVATIVE ACTIVITY

Summary

The purpose of the paper is to identify trends in the development of engineering enterprises through the prism of their innovative activities. The importance of using innovations to ensure the spatial development of the enterprise is proved. The costs of engineering enterprises for innovations are analyzed and their ambiguous influence to the development of the industry is revealed, which allowed to reveal a number of negative tendencies in the development of engineering enterprises. The reduction of the cost of performed research works which had been made both by own forces or by another enterprises is revealed. There has been a reduction in other types of innovation, which confirms the lack of vision of enterprise management prospects for enterprise development and lack of development opportunities. The dynamics of sales of innovative products in mechanical engineering that is new to the market and those that are new to the company is analyzed. The costs of repairs carried out by engineering enterprises and volumes of dismantling of machines and equipment were singled out as additional factors of analysis the opportunities for innovative activities, which confirmed the growing contradictory trends in the development of the engineering industry. A set of positive trends is also revealed, which are presented in the increase of production of certain types of engineering products and the growth of value added of engineering products. A polynomial relationship between the costs of engineering enterprises for innovation and the added value of manufactured products is revealed. It is established that the current trend will continue for some time and there will be a period when the current practice of managing engineering enterprises will not be able to provide conditions for the development of engineering enterprises neither in space nor in time, which will lead to industry collapse. The study confirmed that under modern conditions, engineering enterprises are left alone with the problems of internal management and providing resources for modernization in a changing internal environment and objective global trends of scientific and technological progress.

Keywords: development; innovation; market; implementation; innovation; costs; innovative products.

References

1. Vitiuk, А.V. (2020), "Identification of the content and importance of spatial development of the enterprise", Biznes-Inform, vol. 1, pp. 359—366.
2. The official site of State Statistics Service of Ukraine (2021), "Expenditure to industrial innovation", available at: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/menu/menu_u/ni.htm (Accessed 18 December 2021).
3. Karachyna, N.P., Vitiuk, А.V. and Hrebenek, I.V. (2014), "Functioning of the agricultural engineering industry of Ukraine and its development potential", Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu, vol. 1, pp. 16—19.
4. The official site of State Statistics Service of Ukraine (2021), Value added at the costs of production of economic entities by type of economic activity by region in 2015—2019", available at: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/menu/menu_u/sze_20.htm (Accessed 15 December 2021).

№ 1 2022, стор. 61 - 67

Дата публікації: 2022-02-02

Кількість переглядів: 741

Відомості про авторів

А. В. Вітюк

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту, маркетингу та економіки, Вінницький національний технічний університет

A. Vitiuk

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Management, Marketing and Economics, Vinnytsia National Technical Universit

ORCID:

0000-0001-5211-4948


О. А. Сметанюк

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту, маркетингу та економіки, Вінницький національний технічний університет

O. Smetaniuk

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Management, Marketing and Economics, Vinnytsia National Technical University

ORCID:

0000-0001-5207-6451


Т. М. Білоконь

к. е. н., доцент, доцент кафедри підприємництва, логістики та менеджменту, Вінницький національний технічний університет

T. Bilokon

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Entrepreneurship, Logistics and Management, Vinnytsia National Technical University

ORCID:

0000-0002-0459-2061

Як цитувати статтю

Вітюк А. В., Сметанюк О. А., Білоконь Т. М. Просторовий розвиток машинобудівних підприємств крізь призму інноваційної діяльності. Економіка та держава. 2022. № 1. С. 61–67. DOI: 10.32702/2306-6806.2022.1.61

Vitiuk, A., Smetaniuk, O. and Bilokon, T. (2022), “Spatial development of engineering enterprises through the prism of innovative activity”, Ekonomika ta derzhava, vol. 1, pp. 61–67. DOI: 10.32702/2306-6806.2022.1.61

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.