EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПРОБЛЕМИ МИТНОГО КОНТРОЛЮ В КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ
Н. Л. Авраменко, Т. М. Дорошенко, М. Е. Матвеєв

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2022.1.55

УДК: 339.5.012.23:339.543.2

Н. Л. Авраменко, Т. М. Дорошенко, М. Е. Матвеєв

ПРОБЛЕМИ МИТНОГО КОНТРОЛЮ В КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ

Анотація

В умовах актуалізації транскордонної торгівлі постає питання формування належної системи захисту саме національного ринку від правопорушень, які мають місце в процесах перевезення продукції через митні кордони України, неякісних товарів чи послуг, а також невиправданих дій державних службовців, які так само характеризуються значною впливовістю на ефективність митного контролю та здатні знизити результативність фіскальної політики за умови нехтування працівниками своїми функціональними обов'язками. Отже, важливість проведених у роботі досліджень пов'язана саме із наявністю значної кількості проблемних аспектів у системі митного контролю України, які стоять на заваді реалізації державою євроінтеграційних прагнень та суттєво знижують ефективність національної економіки як самостійного учасника міжнародних правовідносин.
Наукова стаття являє собою оригінальне дослідження проблем, характерних для вітчизняної системи митного контролю в умовах реалізації Україною євроінтеграційних прагнень.
Дослідження проблематики здійснювалось завдяки застосуванню методів порівняння, абстракції, аналізу та узагальнення, а також графічного моделювання.
У науковій роботі було детерміновано сутність та ключові фактори ефективності митного контролю, а також проблемні аспекти як такі, що унеможливлюють створення прогресивної системи митного контролю та аудиту в Україні. Під час дослідження було визначено, що діяльність у митній сфері повинна бути забезпечена сучасними інструментами, які б обслуговували систему контролю на основі новітніх прогресивних технологій. Враховуючи актуалізацію процесів цифрових трансформацій було визначено доцільним розширення практики використання інформаційно-комунікаційних технологій у контексті раціоналізації управління транскордонною торгівлею та підвищення рівня її відкритості задля забезпечення результативності митного контролю.

Ключові слова: митний контроль; митна політика; транскордонна торгівля; євроінтеграція; європейський економічний простір; митні органи; державне управління; цифрові трансформації.

Література

1. Berezhniuk I., Nestoryshen I., Turzhanskyi V. Prospects for the introduction of post-customs control instruments into domestic customs legislation in accordance with European practice. Evropskе сasopis ekonomiky a managementu. 2019. №5 (1). Рp. 26—32. Available at: https://eujem.cz/wp-content/uploads/2019/eujem_2019_5_1/05.pdf (дата звернення 25.12.2021).
2. Білуха М.Т., Микитенко Т.В. Митний контроль: організація і методологія. Науковий вісник Національного університету ДПС України (економіка, право). 2014. № 1 (64). С. 181—187.
3. Модернізація податкової та митної політики в інституціональному забезпеченні розвитку економіки України: монографія / К.О. Ващенко, П.В. Пашко, С.В. Онишко та ін.; за наук. ред. д. е. н., проф. П.В. Пашка, д. е. н., проф. С.В. Онишко. Ірпінь: Університет ДФС України, 2020. 518 с.
4. Крисоватий А.І., Новосад І.В. Діяльність митних органів у забезпеченні митної безпеки України у сфері протидії порушенням митних правил. Науковий погляд: економіка та управління. 2017. № 2. С. 66—76.
5. Розвиток митної політики України в контексті реалізації економічної функції держави: монографія / Гребельник О.П., Пашко П.В., Шевчук С.В., Сушкова О.Є. та ін.; за ред. д. е. н., проф. О.П. Гребельника. Ірпінь: Університет ДФС України, 2021. 266 с.
6. Митний кодекс України: Закон України № 4495-VI від 13.03.2012. Офіційний вісник України. 2012. №32. Ст. 1175. С. 9.
7. Про встановлення Митного кодексу Союзу: Регламент Європейського Парламенту і Ради (ЄС) № 952/2013 від 09.10.13. Офіційний вісник Європейського Союзу. 2013. L 269. C. 1.
8. Ліпіхіна Т. Удосконалення системи митного контролю. Аналіз і оцінка ризиків під час здійснення заходів митно-тарифного та нетарифного регулювання ЗЕД. Маркетинг в Україні. 2009. № 1. С. 64—67.
9. Угрин В.В. Діджиталізація митного контролю в Україні. Інфраструктура ринку. Розділ "Гроші, фінанси і кредит". 2020. Вип. 47. С. 168—173. DOI: DOI: https://doi.org/10.32843/infrastruct47-31
10. Спрощення процедур торгівлі в Україні: оцінки та очікування бізнесу. Київ: ГО "Інститут економічних досліджень та політичних консультацій", 2021. 304.
11. Сидорович О., Герчаківський С. Інформаційне забезпечення митної справи України в контексті цифрової стратегії розвитку суспільства. Світ фінансів. Митна справа. 2021. № 1(66). С. 210—225. DOI: 10.35774/sf2021.01.210

N. Avramenko, Т. Doroshenko, M. Matveyev

PROBLEMS OF CUSTOMS CONTROL IN THE CONTEXT OF UKRAINE'S EUROPEAN INTEGRATION

Summary

In the conditions of actualization of cross-border trade the establishment of systems to protect the national market from the offences which have already taken place in the process of moving goods across borders, from poor-quality products or services and unjustified actions by the tax agencies. It's important that the work of the customs authorities has considerable influence on the effectiveness of the customs control system; moreover, subject to disregard of the functional responsibilities by tax administration will be greatly reduced efficiency of public custom and fiscal policy. Accordingly, the importance of research is as a result of the existence of sets of challenges in customs control procedures that have hampered the efforts of the Ukraine to ensure the economic integration and detrimentaled to the efficiency of national economics.
The article is devoted to the analysis of the problem aspects, specific to the Ukrainian customs control system in the context of strengthen integration efforts.
Comparison, methods of abstraction, analysis and generalization, graphic modeling are the research methods which were used in the article.
In this science paper the specific circumstances, prerequisites for effective, importance of customs control and problems involved in customs control as those that to prevent the creation of progressive system of customs control and audit in Ukraine. It is defined, that work of the customs authorities must be backed by modern instruments which would serve the control system on the basis of progressive technologies. The need to use the information and communication technology in the context of actualization digital transformations in Ukraine is reviewed by authors. It has been determined that innovative technologies have a positive effect on improving the customs risk management policy, speeding up cross-border trade as well as greater the efficiency of customs control.
It is determined that the problems of customs control in Ukraine are primarily related to the existence of significant gaps in domestic legislation, the lack of mechanisms for unification of standards in accordance with European requirements. It is the problems of a legislative nature that significantly slow down the process of European integration.

Keywords: customs control; customs policy; cross-border trade; European integration; European economic space; customs authorities; public administration; digital transformations.

References

1. Berezhniuk, I., Nestoryshen, I. and Turzhanskyi, V. (2019), "Prospects for the introduction of post-customs control instruments into domestic customs legislation in accordance with European practice", Evropskе сasopis ekonomiky a managementu, vol. 5 (1), pp. 26—32, available at: https://eujem.cz/wp-content/uploads/2019/eujem_2019_5_1/05.pdf (Accessed 24 Dec 2021).
2. Biluha, M. T. and Mykytenko, T. V. (2014), "Customs control: organization and methodology", Naukovyj visnyk Nacional'nogo universytetu DPS Ukrai'ny (ekonomika, pravo), vol. 1 (64), pp. 181—187.
3. Vashhenko, K. O., Pashko, P. V., Onyshko, S. V. et al. (2020), Modernizacija podatkovoi' ta mytnoi' polityky v instytucional'nomu zabezpechenni rozvytku ekonomiky Ukrai'ny [Modernization of tax and customs policy in the institutional support of Ukraine's economy], Universytet DFS Ukrai'ny, Irpin', Ukraine.
4. Krysovatyj, A. I. and Novosad, I. V. (2017), "Activities of customs authorities in ensuring customs security of Ukraine in the field of combating violations of customs rules", Naukovyj pogljad: ekonomika ta upravlinnja, vol. 2, pp. 66—76.
5. Grebel'nyk, O. P., Pashko, P. V., Shevchuk, S. V., Sushkova, O. Je (2021), Rozvytok mytnoi' polityky Ukrai'ny v konteksti realizacii' ekonomichnoi' funkcii' derzhavy [Development of customs policy of Ukraine in the context of realization of economic function of the state], Universytet DFS Ukrai'ny, Irpin', Ukraine.
6. The Verkhovna Rada of Ukraine (2012), The Law of Ukraine "Customs Code of Ukraine", Ofitsijnyj visnyk Ukrainy, vol. 32, p. 9.
7. The Council of the European Union (2013), Regulation "On the establishment of the Customs Code of the Union", Oficijnyj visnyk Jevropejs'kogo Sojuzu, L 269, p. 1.
8. Lipikhina, T. (2009), "Improving the customs control system. Analysis and assessment of risks during the implementation of measures of customs and tariff and non-tariff regulation of foreign economic activity", Marketynh v Ukraini, vol. 1, pp. 64—67.
9. Ugryn, V.V. (2020), "Digitalization of customs control in Ukraine", Infrastruktura rynku. Rozdil "Groshi, finansy i kredyt", vol. 47, pp. 168—173. DOI: https://doi.org/10.32843/infrastruct47-31
10. Institute for Economic Research and Policy Consulting (2021), Sproshhennja procedur torgivli v Ukrai'ni: ocinky ta ochikuvannja biznesu [Simplification of trade procedures in Ukraine: business estimates and expectations], Кyiv, Ukraine.
11. Sydorovych, O. and Gerchakivs'kyj, S. (2021), "Information support of customs affairs of Ukraine in the context of digital strategy of society development.", Svit finansiv. Mytna sprava, vol. 1 (66), pp. 210—225. DOI: 10.35774/sf2021.01.210

№ 1 2022, стор. 55 - 60

Дата публікації: 2022-02-02

Кількість переглядів: 1611

Відомості про авторів

Н. Л. Авраменко

к. т. н., доцент, професор кафедри митної справи та товарознавства,Державний податковий університет

N. Avramenko

PhD in Technical Sciences, Associate Professor, Professor of the Department of Customs and Commodity Science, State Tax University

ORCID:

0000-0001-7027-0266


Т. М. Дорошенко

к. пед. н., доцент кафедри менеджменту та економіки,Льотна академія Національного авіаційного університету

Т. Doroshenko

PhD in Pedagogical Sciences, Associate Professor of the Department of Management and Economics, Flight Academy of National Aviation University

ORCID:

0000-0002-9968-9201


М. Е. Матвеєв

к. е. н., доцент, завідувач кафедри менеджменту та маркетингу,Національний лісотехнічний університет України

M. Matveyev

PhD in Economics, Associate Professor, Head of the Department of Management and Marketing, Ukrainian National Forestry University

ORCID:

0000-0003-3175-7324

Як цитувати статтю

Авраменко Н. Л., Дорошенко Т. М., Матвеєв М. Е. Проблеми митного контролю в контексті європейської інтеграції України. Економіка та держава. 2022. № 1. С. 55–60. DOI: 10.32702/2306-6806.2022.1.55

Avramenko, N., Doroshenko, Т. and Matveyev, M. (2022), “Problems of customs control in the context of Ukraine's european integration”, Ekonomika ta derzhava, vol. 1, pp. 55–60. DOI: 10.32702/2306-6806.2022.1.55

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.