EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МЕТОДИ ОБЛІКУ ТА УПРАВЛІННЯ ОПЕРАЦІЙНИМИ ВИТРАТАМИ
Л. А. Пархоменко, Л. М. Малюга, О. С. Фротер, І. О. Нижник

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2022.1.50

УДК: 658.5

Л. А. Пархоменко, Л. М. Малюга, О. С. Фротер, І. О. Нижник

МЕТОДИ ОБЛІКУ ТА УПРАВЛІННЯ ОПЕРАЦІЙНИМИ ВИТРАТАМИ

Анотація

Найголовніше в економіці кожного підприємства — це визначення витрат, результатів виробництва та їх порівняння. У нинішніх умовах ефективне управління витратами підприємства неможливе без організації оперативного аналізу собівартості продукції. Сьогодні найбільш поширеними методами є аналіз експлуатаційних витрат, "Прямі витрати", "Стандартні витрати", "Вартість поглинання", "Цільова вартість", "Вартість на основі активіті", "Вчасно", "Кайдзен вартість", "Функціональний аналіз витрат" та інші. Найголовніше в економіці кожного підприємства — це визначення витрат, результатів виробництва та їх порівняння. Порівняння результатів і витрат дає можливість оцінити ефективність підприємства. Ефективне управління витратами є пріоритетом у діяльності підприємства, а вибір методу обліку і управління витратами є найважливішим завданням. Метою цієї роботи є вибір найбільш підходящого методу управління операційними витратами на підприємстві, аналіз сучасних вітчизняних і зарубіжних методів обліку і управління витратами промислових підприємств. Перехід до ринкових відносин диктує головну мету комерційного підприємства — максимізувати прибуток. Від цього безпосередньо залежать всі інші цілі. Управління витратами є засобом для досягнення підприємством високого економічного результату.
У нинішніх умовах ефективне управління витратами підприємства неможливе без організації оперативного аналізу собівартості продукції. На багатьох підприємствах широко використовується аналіз витрат у системі управління для того, щоб констатувати кількісні зміни, які можна було б спостерігати в порівнянні з базовим періодом. Тільки цей вид аналізу не дає корисного ефекту, бо проводиться вже через деякий час після виробничого процесу. Що стосується оперативного аналізу, то він дає можливість більш детально розглянути відхилення в складі собівартості і факторів, що їх торкнулися, крім того, можна використовувати його для визначення негативних відхилень у сьогоденні і запобігання їх виникненню в майбутньому. Головною перевагою цього виду аналізу є можливість оперативного прийняття рішень щодо відновлення контролю за рівнем виробничих витрат підприємства.
Компанія має право самостійно вибирати, які методи обліку і управління витратами використовувати, але вважаємо найбільш доцільним їх об'єднання в залежності від характеристик і цілей, що переслідуються підприємством.

Ключові слова: операційні витрати; аналіз витрат; управління витратами; методи формування витрат; "Прямі витрати"; "Стандартна вартість"; "Вартість поглинання"; "Цільова вартість"; "Вартість на основі активіті"; "Вчасно"; "Кайдзен вартість"; "Функціональний аналіз витрат".

Література

1. Новіков І.В. Цільова вартість як стратегічна концепція управління витратами. Київ: Молодіжна, 2019. № 6, Т. 1. С. 166—169.
2. Славніков Д.В. Цільова вартість як метод цільового стратегічного управління витратами. Управління в Україні і за кордоном: ІГ "Діло і Сервіс". Київ, 2015. №6. С. 15—22. URL: http://economy-lib.com/
3. Чернікова С.Ю. Бережливе виробництво — новий підхід до управління витратами. Праці економіко-соціально-гуманітарного факультету. Збірник наукових статей. Київ, 2016. Вип. 3. URL: http://econom-lib.com

L. Parkhomenko, L. Maliuga, O. Froter, I. Nizhnik

METHODS OF ACCOUNTING AND MANAGEMENT OF OPERATING EXPENSES

Summary

The most important thing in the economy of each enterprise is the determination of costs, production results and their comparison. In the current conditions, effective cost management of the enterprise is impossible without the organization of an operational analysis of the cost of production. Today, the most common methods are operating cost analysis, Direct Costs, Standard Cost, Takeover Cost, Target Cost, Asset-Based Cost, Timely, Kaizen Cost, Cost Functional Cost Analysis, and others. The most important thing in the economy of each enterprise is the determination of costs, production results and their comparison. Comparison of results and costs makes it possible to evaluate the efficiency of the enterprise. Effective cost management is a priority in the activities of the enterprise, and choosing the method of accounting and cost management is the most important task. The purpose of this work is to choose the most suitable method of managing operating costs at the enterprise, analysis of modern domestic and foreign methods of accounting and cost management of industrial enterprises. The transition to market relations dictates the main goal of a commercial enterprise — to maximize profits. All other goals directly depend on it. Cost management is a means for the enterprise to achieve a high economic result.
In the current conditions, effective cost management of the enterprise is impossible without the organization of an operational analysis of the cost of production. Many enterprises widely use cost analysis in the management system in order to state quantitative changes that could be observed compared to the base period. Only this type of analysis does not give a useful effect, as it is carried out some time after the production process. As for operational analysis, it makes it possible to consider in more detail deviations in the cost and factors that affected them, in addition, it can be used to determine negative deviations in the present and prevent their occurrence in the future. The main advantage of this type of analysis is the ability to promptly make decisions on restoring control over the level of production costs of the enterprise.
The company has the right to independently choose which methods of accounting and cost management to use, but we consider it most expedient to combine them depending on the characteristics and goals pursued by the enterprise.

Keywords: operating expenses; cost analysis; cost management; cost formation methods; "Direct Costs"; "Standard Cost"; "Takeover Cost"; "Target Cost"; "Asset-Based Cost"; "Timely"; "Kaizen Cost"; "Cost Functional Analysis".

References

1. Novikov, I.V. (2019), "Target value as a strategic cost management concept", Molodizhna, vol. 6, no. 1, pp. 166—169.
2. Slavnikov, D.V. (2015), "Target value as a method of targeted strategic cost management", Management in Ukraine and abroad: IG "Delo and Service", vol. 6, Аvailable at: http://economy-lib.com/ (Accessed 13 December 2021).
3. Chernikova, S.Y. (2016), "Lean production — a new approach to cost management",Works of the Faculty of Economics and Social and Humanities: Collection of scientific articles, vol. 3. Аvailable at: http://econom-lib.com/ (Accessed 13 December 2021).

№ 1 2022, стор. 50 - 54

Дата публікації: 2022-02-02

Кількість переглядів: 1060

Відомості про авторів

Л. А. Пархоменко

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки,Уманський національний університет садівництва

L. Parkhomenko

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economics, Uman National University of Horticulture

ORCID:

0000-0001-6840-0818


Л. М. Малюга

к. е. н., доцент, доцент кафедри туризму та готельно-ресторанної справи,Уманський національний університет садівництва

L. Maliuga

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Tourism and Hotel and Restaurant Business, Uman National University of Horticulture

ORCID:

0000-0002-4057-2404


О. С. Фротер

к. е. н., старший викладач кафедри економіки,Уманський національний університет садівництва

O. Froter

PhD in Economics, Senior Lecturer of the Department of Economics, Uman National University of HorticultureI. Nizhnik, PhD, Uman National University of Horticulture

ORCID:

0000-0002-6770-9618


І. О. Нижник

доктор філософії, Уманський національний університет садівництва

I. Nizhnik

PhD, Uman National University of Horticulture

ORCID:

0000-0001-5671-7324

Як цитувати статтю

Пархоменко Л. А., Малюга Л. М., Фротер О. С., Нижник І. О. Методи обліку та управління операційними витратами. Економіка та держава. 2022. № 1. С. 50–54. DOI: 10.32702/2306-6806.2022.1.50

Parkhomenko, L., Maliuga, L., Froter, O. and Nizhnik, I. (2022), “Methods of accounting and management of operating expenses”, Ekonomika ta derzhava, vol. 1, pp. 50–54. DOI: 10.32702/2306-6806.2022.1.50

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.