EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

КОНЦЕПЦІЯ АДМІНІСТРУВАННЯ ТА МАРШРУТИЗАЦІЇ ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНИХ КЛАСТЕРІВ У ХМАРНИХ СЕРЕДОВИЩАХ
О. О. Маслиган, Н. М. Гоблик-Маркович, Е. В. Тодьєрішко, Н. С. Кампов

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2022.1.34

УДК: 338.48:338.486.1

О. О. Маслиган, Н. М. Гоблик-Маркович, Е. В. Тодьєрішко, Н. С. Кампов

КОНЦЕПЦІЯ АДМІНІСТРУВАННЯ ТА МАРШРУТИЗАЦІЇ ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНИХ КЛАСТЕРІВ У ХМАРНИХ СЕРЕДОВИЩАХ

Анотація

Підприємства у межах туристично-рекреаційних кластерів перебувають у взаємозв'язку та взаємозалежності. Системна криза або банкрутство одного з учасників може викликати "ефект доміно". Відтак концепція адміністрування та маршрутизації туристично-рекреаційних кластерів у хмарних сервісах є системою поглядів з керування таким об'єднанням. Доведено, що це керування через гібридні системи, які узагальнюють: структури внутрішніх організаційних регламентів, що організують процес й порядок роботи всередині утворень, на рівні конкретного учасника, визначають їх основні цілі, завдання, права, обов'язки; структури транслювання регуляторного впливу у "хмарній" структурі відповідальності (маршрутизатори). Окреслена концепція потребує системного вивчення, оскільки формує від'ємне, від загальноприйнятого, розуміння явищ і процесів керування кластером, спрямоване на чітко регламентовані функції структурних підрозділів та посадових осіб поєднане з єдиним процесом визначення маршруту прямування керівної інформації. Дослідження зорієнтоване на опис концепції адміністрування й маршрутизації туристично-рекреаційних кластерів у хмарних сервісах та конкретизацію її основоположної ідеї. Базовими результатами дослідження є: конкретизація змісту концепції адміністрування та маршрутизації туристично-рекреаційних кластерів у хмарних сервісах; опис системи поглядів на внутрішні організаційні регламенти туристично-рекреаційних кластерів у хмарних сервісах; опис системи транслювання регуляторного впливу у "хмарній" структури відповідальності. За результатами дослідження доведено, що програмні засади діяльності кластеру повинні полягати у функціонуванні за чітко прописаними програмними цілями та шляхами їх досягнення, що можуть змінюватися тільки за відкритою, визначеною учасниками процедурою. Перспективи подальших розвідок у цьому напрямі полягають у визначенні плану міграції учасників туристично-рекреаційних кластерів у хмарне середовище.

Ключові слова: туристично-рекреаційний кластер; хмарні сервіси; ефективність; організаційна структура; системна криза.

Література

1. Войнаренко М.П. Концепція кластерів — шлях до відродження виробництва на регіональному рівні. Економіст. 2000. № 1. С. 31—34.
2. Громыко Ю.В. Что такое кластеры и как их создавать? Альманах "Восток". 2007. № 1 (42). URL: http://www.situation.ru/app/j_art_1178.htm
3. Ємчук Т.В., Підгірна В.Н., Данілова О.М. Використання інструментів соціальних медіа в готельному господарстві (на прикладі готелів міста Чернівці). Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: Економіка і управління. 2020. Т. 31 (70). № 3. С. 143—149.
4. Маслиган О.О., Тодьєрішко Е.В.Формування підходу до просторової маршрутизації процесів, що обумовлюють функціонування та розвиток кластерів туризму та рекреації в Україні. Агросвіт. 2021. Вип. 5—6. С. 68—74.
5. Патюрель Р. Создание сетевых организационных структур. Проблемы теории и практики управления. 1997. № 3. С. 26—31.
6. Підгірна В.Н., Данілова О.М. Характеристика системи менеджменту туристичної індустрії на сучасному етапі. Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: Економіка і управління. 2020. Т. 31 (70). № 1. С. 65—71.
7. Підгірна В.Н., Ємчук Т.В. Перспективи розвитку ринку туристичних послуг України в умовах трансформаційних змін. Інфраструктура ринку. 2020. № 49. С. 46—50.
8. Шершньова З.Є., Оборська С.В. Стратегічне управління: навч. посібник. К.: КНЕУ, 1999. 384 с.

O. Maslihan, N. Goblyk-Markovych, E. Todierishko, N. Kampov

CONCEPT OF ADMINISTRATION AND ROUTING OF TOURIST AND RECREATIONAL CLUSTERS IN CLOUD ENVIRONMENTS

Summary

Enterprises within tourism and recreation clusters are interconnected and interdependent. A systemic crisis or the bankruptcy of one of the participants can have a domino effect. Therefore, the concept of administration and routing of tourism and recreation clusters in cloud services is a system of views on the management of such an association. It has been proved that this administration, through hybrid systems, which generalize: the structures of internal organizational regulations that organize the process and the way of working within the entities at the level of the individual actor, define their main objectives, tasks, rights, duties; Translation structure of regulatory action in "cloud" liability structure (routers). The concept needs to be systematically examined, as it forms a negative, from a conventional, understanding of the phenomena and management processes of the cluster, aimed at clearly defined functions of the units and officers, combined with a single process for determining the route of the guidance information. The study aims at describing the concept of administration and routing of tourism and recreation clusters in cloud services and concretizing its underlying idea. The main results of the study are: specification of the content of the concept of administration and routing of tourism and recreation clusters in cloud services; description of the system of views on internal organizational regulations for tourism-recreation services recreational clusters in cloud services; description of the system of translation of regulatory action in "cloud" structure of responsibility. The study has shown that the programmed framework of the cluster should be based on well-defined programmer objectives and ways to achieve them, which can only be changed in an open, participant-defined manner. In order to maintain a stable cluster structure, each participant must have clearly stated: rights; responsibilities. Each member of the tourism and recreation cluster in the regions, neglecting domestic responsibilities and rules, creates a risk of cluster degradation and break-up/ The prospects for further research in this area are to determine a plan for the migration of participants in tourist and recreational clusters into the cloud environment.

Keywords: tourist-recreational cluster; cloud services; efficiency; organizational structure; systemic crisis.

References

1. Voynarenko, M.P. (2000), " The cluster concept is a way to revitalize regional production", Ekonomist, vol. 1, рр. 31—34.
2. Gromyko, Y.V. (2007), "What are clusters and how to create them?", Almanac "Vostok", vol. 1 (42), аvailable at: http://www.situation.ru/app/j_art_1178.htm (Accessed 21 November 2021).
3. Yemchuk, T.V., Pidhirna, V.N. and Danilova, O.M. (2020), "Use of social media tools in the hotel economy (example of hotels in Chernivtsi)", Vcheni zapysky TNU imeni V. I. Vernads'koho. Seriya: Ekonomika i upravlinnya, vol. 3, pp. 143—149.
4. Maslyhan, O.O. and Tod'yerishko, E.V. (2021), "Formation of the approach to the spatial routing of the processes leading to the functioning and development of tourism and recreation clusters in Ukraine", Ahrosvit, vol. 5—6, pp. 68—74.
5. Patyurel', R. (1997), "Establishment of networking organizational structures", Problemy teorii i praktiki upravleniya, vol. 3, pp. 26—31.
6. Pidhirna, V.N. and Danilova, O.M. (2020), " Current characteristics of the tourism management system", Vcheni zapysky TNU imeni V. I. Vernads'koho. Seriya: Ekonomika i upravlinnya, vol. 1, no. 31 (70), pp. 65—71.
7. Pidhirna, V.N. and Yemchuk, T.V. (2020), "Prospects for the development of the tourism market in the context of transformational changes", Infrastruktura rynku, vol. 49, pp. 46—50.
8. Shershn'ova, Z.Yе. and Obors'ka, S.V. (1999), Stratehichne upravlinnia [Strategic Management], KNEU, Kyiv, Ukraine.

№ 1 2022, стор. 34 - 38

Дата публікації: 2022-02-02

Кількість переглядів: 744

Відомості про авторів

О. О. Маслиган

д. е. н., доцент кафедри менеджменту, управління економічними процесами та туризму, Мукачівський державний університет

O. Maslihan

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor of the Department of of Management, Management of Economic Processes and Tourism, Mukachev State University

ORCID:

0000-0002-8465-548X


Н. М. Гоблик-Маркович

к. е. н., доцент кафедри менеджменту, управління економічними процесами та туризму, Мукачівський державний університет

N. Goblyk-Markovych

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Management, Management of Economic Processes and Tourism, Mukachev State University

ORCID:

0000-0001-5738-1842


Е. В. Тодьєрішко

аспірант кафедри eкономіки та фінансів, Мукачівський державний університет

E. Todierishko

Postgraduate student of the Department of Economics and Finance, Mukachevo State University

ORCID:

0000-0002-3055-0244


Н. С. Кампов

старший викладач кафедри менеджменту, управління економічними процесами та туризму, Мукачівський державний університет

N. Kampov

Senior Lecturer of the Department of Management, Management of Economic Processes and Tourism, Mukachev State University

ORCID:

0000-0003-3661-3899

Як цитувати статтю

Маслиган О. О., Гоблик-Маркович Н. М., Тодьєрішко Е. В., Кампов Н. С. Концепція адміністрування та маршрутизації туристично-рекреаційних кластерів у хмарних середовищах. Економіка та держава. 2022. № 1. С. 34–38. DOI: 10.32702/2306-6806.2022.1.34

Maslihan, O., Goblyk-Markovych, N., Todierishko, E. and Kampov, N. (2022), “Concept of administration and routing of tourist and recreational clusters in cloud environments”, Ekonomika ta derzhava, vol. 1, pp. 34–38. DOI: 10.32702/2306-6806.2022.1.34

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.