EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЄВРОПЕЙСЬКІ ШЛЯХИ РОЗВИТКУ ЗЕМЛЕУСТРОЮ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ
О. В. Лазарєва, А. Ю. Мась, К. Ю. Борисевич

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2022.1.28

УДК: 332.2:005.336.4](477:4)

О. В. Лазарєва, А. Ю. Мась, К. Ю. Борисевич

ЄВРОПЕЙСЬКІ ШЛЯХИ РОЗВИТКУ ЗЕМЛЕУСТРОЮ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ

Анотація

Метою статті є вивчення європейських шляхів розвитку землеустрою та обгрунтування перспектив землеустрою в Україні.
Вивчено досвід здійснення землеустрою у таких європейських країнах, як Німеччина, Фінляндія, Італія, Франція, Швеція, Англія, Нідерланди, Португалія.
Європейський досвід ведення землеустрою дозволив обгрунтувати його перспективи і на Україні, основними з яких є обов'язкове ведення землеустрою в інтересах суб'єктів господарювання, розроблення в проєктах землеустрою чіткої системи сівозмін, обгрунтовуватися в них склад земельних угідь, передбачення обов'язкового розміщення елементів інженерної інфраструктури, зосередження зусиль на розробку схем використання землі територій місцевих громад, досягнення високого технологічного рівня розвитку інноваційної системи, впровадження інновацій у землекористуванні, унікальність та ефективність проєктів землеустрою, відповідність вимогам періодичності розміщення культур та кращих попередників, формування конкурентних переваг землекористування, відповідність землеустрою вимогам конкурентоспроможності.

Ключові слова: землеустрій; Європейський Союз; екологобезпечне виробництво; організація території; земельні ділянки; продуктивність землі; інновації; проєкт землеустрою.

Література

1. Третяк А.М. Землеустрій в Україні: теорія, методологія: монографія. К.: Грінь Д.С., 2013. 648 c.
2. Дорош Й.М. Землеустрій як основоположний механізм формування земельних відносин в умовах трансформаційної економіки. Землеустрій, кадастр і моніторинг земель. № 1—2. 2012. С. 6—14. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Zemleustriy_2012_1-2_4
3. Розум Р.І., Буряк М.В., Вітровий А.О., Волошин Р.В. [та ін.] Геодезія та землеустрій: монографія; за заг. ред. Р.І. Розума. — Тернопіль: ТНЕУ, 2020. С. 107.
4. Грещук Г.І. Організаційно-економічне та правове забезпечення розвитку землевпорядного механізму сталого сільськогосподарського землекористування: монографія. К.: ДКС-Центр, 2018. 308 с.
5. Про землеустрій: Закон України. Офіційний сайт Верховної Ради України. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/858-15
6. Лазарєва О.В. Інноваційний характер розвитку сучасного землеустрою. Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Уклад. Л.Г. Ліпич, М.Б. Кулинич. Луцьк: Вежа-Друк, № 1 (13), 2018. С. 81—87. URL: https://echas.vnu.edu.ua/index.php/echas/article/view/113/102
7. Хауке О.А. Русское землеустроительное законодательство. М.: Типолитография В.О. Рихтера, 1910. 158 с.
8. Юшков С.В. Общественно-политический строй и право Киевского государства. Т. 1. М.: Гос. изд-во юрид. л-ры, 1949. 544 с.
9. Веденичев П.Ф. Земельные ресурсы Украинской ССР и их хозяйственное использование. К.: Наукова думка, 1972. 176 с.
10. Волков С.М. Землеустройство: учеб. для студентов высш. учеб. заведений по землеустроительным специальностям. Т. 1: Теоретические основы землеустройства. Москва: Колос, 2001. 496 с.
11. Євсюков Т.О., Мартин А.Г. Концептуальні засади безпечного землекористування. Землеустрій і кадастр. 2010. № 1. С. 26—29.
12. Ібатуллін Ш.І., Степенко О.В., Сакаль О.В. та ін. Механізми управління земельними відносинами в контексті забезпечення сталого розвитку. К.: Державна установа "Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України", 2012. 52 с.
13. Європейська комісія: Європейська концепція просторового розвитку (EUREK) EUREK — на шляху до гармонійного та сталого просторового розвитку Європейського Союзу. Люксембург, 1999. 93 с.
14. Ясінецька І.А. Можливості застосування міжнародного досвіду управління земельними ресурсами в Україні. Глобальні та національні проблеми економіки. 2016. № 12. С. 188—192. URL: http://global-national.in.ua/archive/12-2016/41.pdf
15. Кустовська О., Мордоус В. Економічні аспекти побудови системи земельно-майнових відносин. Землеустрій, кадастр та охорона земель в Україні: сучасний стан, Європейські перспективи. Матеріали Міжнародної конференції, присвяченої 20-річчю створення факультету землевпорядкування. К.: МПБП "Гордон", 2016. С. 80—83.
16. Ерікссон А. Що робить кадастрову систему Швеції такою особливою та успішною? URL: www.myland.org.ua/index.php?id=610&lang=uk
17. Куйбіда В.С. Збірник "Регіональний розвиток та просторове планування територій: досвід України та інших держав-членів Ради Європи" [Текст] / В.С. Куйбіда, В.А. Негода, В.В.Толкованов. Київ: "Крамар", 2009. 170 с.
18. Попов А.С. Землеустрій — основний механізм проведення консолідації земель сільськогосподарського призначення. Агросвіт. № 10. 2016. С. 12—16.
19. Данкевич А.Є. Розвиток орендних відносин у сільському господарстві. Економіка АПК. 2007. № 7. С. 47—50.

О. Lazarieva, A. Mas, K. Borysevych

EUROPEAN WAYS OF LAND MANAGEMENT DEVELOPMENT IN THE SYSTEM OF LAND RESOURCES MANAGEMENT

Summary

The aim of the article is to study the European ways of land management development and substantiate the prospects of land management in Ukraine.
The article analyzes the experience of land management in European countries such as Germany, Finland, Italy, France, Sweden, England, the Netherlands, Portugal, analyzes its dominant advantages.
It is established that the main ones are the following: lease relations in the interests of land users, environmental protection measures, development of land management concept of spatial development, land management on the basis of greening, support for the development of rural areas, increase their productivity, gradation of land according to the degree of suitability, territorial land management, combination of land management functions and land management.
The main prospects of land management development in Ukraine are proposed, such as mandatory land management in the interests of economic entities, development of a clear system of crop rotation in land management projects, substantiate the composition of land, providing for mandatory placement of engineering infrastructure, focusing on development of land use schemes for local communities, achieving a high technological level of innovation system development, introduction of innovations in land use, uniqueness and efficiency of land management projects, compliance with the requirements of periodic placement of crops and best predecessors, formation of competitive advantages of land use, compliance of land management with competitiveness.
These guidelines will ensure the inflow of investment in the agricultural sector of the economy, promote rational management and protection of land, environmentally friendly land use, provide attractiveness, taking into account the specifics of a particular area, improve living standards, create conditions for entrepreneurial activity. conditions for efficient land management.
Adherence to these prospects will ensure economic and environmental efficiency of land management of specific land uses, promote the rational use of land resources, as well as allow to form the economy of land management on the basis of balanced sustainable development.

Keywords: land management; European Union; environmentally friendly production; land organization; land; land productivity; innovation; land management project.

References

1. Tretyak, A.M. (2013), Zemleustrij in Ukraini theory, Methody [Land Management in Ukraine: Theory, Methodology], Grin D.S., Kyiv, Ukraine.
2. Dorosh, Y.M. (2012), "Land management as a fundamental mechanism for the formation of land relations in a transformational economy", Zemleustry, kadastr I monitoring zemel, Vol. 1—2, pp. 7—8, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Zemleustriy_2012_1-2_4 (Accessed 7 Jan 2022).
3. Rozum, R.I., Buryak, M.V., Vitrovy. A.O. and Voloshin, R.V. (2020), Heodeziia ta zemleustrij [Geodesy and land management: monograph], TNEU, Ternopil: 107.
4. Hreschuk, H.I. (2018), Orhanizatsijno-ekonomichne ta pravove zabezpechennia rozvytku zemlevporiadnoho mekhanizmu staloho sil's'kohospodars'koho zemlekorystuvannia [Organizational, economic and legal support for the development of a land management mechanism for sustainable agricultural land use], DKS Tsentr, Kyiv, Ukraine.
5. The Verhovna Rada of Ukraine (2003), The Law of Ukraine "About land management", available at: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/858-15 (Accessed 7 Jan 2022).
6. Lazarieva, O.V. (2018), "Innovative nature of modern land management", Ekonomichny chasopis Shidnoevropeyskogo nacionalnogo universitetu imeni Lesy Ukrainky, vol. 1 (13), pp. 81—87, available at: https://echas.vnu.edu.ua/index.php/echas/article/view/113/102 (Accessed 7 Jan 2022).
7. Hauke, O.A. (1910), Russkoe zemleustroitelnoe proektirovanie [Russian land management design], Tipografia V.O. Rihtera, Moskow, Russia.
8. Ushkov, S.V. (1949), Objestvenno-politichesky stroy I pravo Kievskogo gosudarstva [Socio-political system and the law of the Kiev state], vol. 1, Gos. Izd-vo urid. lit-ru, Moskow, Russia.
9. Vedenichev, P.A. (1972), Zemelnye resursy Ukrainskoy SSR I ih hozyaystvennoe ispolzovanie [Land resources of the Ukrainian SSR and their economic use], Naukova dumka, Kyiv, Ukraine.
10. Volkov, S.M. (2001), Zemleustroystvo [Land management], vol. 1, Teoreticheskie osnovy zemleustroystva [Theoretical foundations of land management], Kolos, Moskow, Russia.
11. Yevsukov, T.O. and Martyn, A.G. (2010), "Conceptual principles of safe land use", Zemleustry I kadastr, vol. 1, pp. 26—29.
12. Ibatullin, S. I. Stepenko, O. V. and Sakal, O. V. (2012), Mekhanizmy upravlinnia zemel'nymy vidnosynamy v konteksti zabezpechennia staloho rozvytku [The mechanisms of land relations in the context of sustainable development], Derzhavna ustanova "Instytut ekonomiky pryrodokorystuvannia ta staloho rozvytku Natsional'noi akademii nauk Ukrainy", Kyiv, Ukraine.
13. European Spatial Development Concept (EUREK) (1999), Towards a harmonious and sustainable spatial development of the European Union, EUREK, Luksemburg.
14. Yasinets'ka, I.A. (2016), "Тhe possibility of using international experience in land management in Ukraine", Hlobal'ni ta natsional'ni problemy ekonomiky, vol. 12, pp. 188—192.
15. Kustovska, O. and Mordous, V. (2016), "Economic aspects of building a system of land and property relations. Land management, cadastre and land protection in Ukraine: current status, European perspectives", Materialy Mijnarodnoy konferencii, prisvyachenoy 20-riccu stvorennya fakultetu zemlevporudkuvahhya [Proceedings of the International Conference dedicated to the 20th anniversary of the Faculty of Land Management], MPBP "Gordon", Kyiv, Ukraine, pp. 80—83.
16. Erykson, A. (2012), "What makes Sweden's cadastral system so special and successful?", available at: www.myland.org.ua/index.php?id=610&lang=uk (Accessed 8 Jan 2022).
17. Kujbida, V. S. Nehoda, V. A. and Tolkovanov, V. V. (2009), Rehional'nyj rozvytok ta prostorove planuvannia terytorij: dosvid Ukrainy ta inshykh derzhav-chleniv Rady Yevropy, [Regional development and spatial planning of territories: the experience of Ukraine and other states of the Council of Europe], Kramar, Kyiv, Ukraine.
18. Popov, A.S. (2016), "Land management is the main mechanism for consolidating agricultural land", Agrosvit, vol. 10, pp. 12—16.
19. Dankevych, A. Je. (2007), "The development of rental land relations in agriculture", Ekonomika APK, vol. 7, pp. 47—50.

№ 1 2022, стор. 28 - 33

Дата публікації: 2022-02-02

Кількість переглядів: 912

Відомості про авторів

О. В. Лазарєва

д. е. н., професор, професор кафедри управління земельними ресурсами Чорноморський національний університет імені Петра Могили

О. Lazarieva

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Management the Landed Resources, Petro Mohyla Black Sea National University, Mykolayiv, Ukraine

ORCID:

0000-0002-1050-7118


А. Ю. Мась

Почесний землевпорядник України, старший викладач кафедри управління земельними ресурсами, Чорноморський національний університет імені Петра Могили

A. Mas

Honorary land surveyor of Ukraine, of the Department of Management the Landed Resources, Petro Mohyla Black Sea National University, Mykolayiv, Ukraine

ORCID:

0000-0003-1140-28-17


К. Ю. Борисевич

заступник директора, Товариство з обмеженою відповідальністю "Український експертний центр по вимірюванню та оцінці"

K. Borysevych

Deputy of director, Limited Liability Company "Ukrainian Expert Center for Measurement and Evaluation", Mykolayiv, Ukraine

ORCID:

0000-0001-6246-0668

Як цитувати статтю

Лазарєва О. В., Мась А. Ю., Борисевич К. Ю. Європейські шляхи розвитку землеустрою в системі управління земельними ресурсами. Економіка та держава. 2022. № 1. С. 28–33. DOI: 10.32702/2306-6806.2022.1.28

Lazarieva, О., Mas, A. and Borysevych, K. (2022), “European ways of land management development in the system of land resources management”, Ekonomika ta derzhava, vol. 1, pp. 28–33. DOI: 10.32702/2306-6806.2022.1.28

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.