EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДЕФІНІЦІЯ АУДИТОРСЬКИХ ДОКАЗІВ У КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ВІРОГІДНОСТІ
М. В. Болдуєв, О. В. Болдуєва, О. Г. Лищенко

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2022.1.23

УДК: 657.6

М. В. Болдуєв, О. В. Болдуєва, О. Г. Лищенко

ДЕФІНІЦІЯ АУДИТОРСЬКИХ ДОКАЗІВ У КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ВІРОГІДНОСТІ

Анотація

Теоретико-методологічною основою дослідження слугували міжнародні стандарти аудиту, нормативно-правова база України, напрацювання вітчизняних і зарубіжних учених у сфері теорії аудиту, матеріали наукових видань з досліджуваної проблематики.
У статті за допомогою використання загальнотеоретичних методів пізнання (аналіз, синтез) досліджено зміст поняття "аудиторські докази", розкрито підходи щодо розуміння його сутності та сформульовано уточнене визначення. Відповідно цільового підходу визначення сутності аудиторських доказів досліджено сукупність аудиторських процедур щодо забезпечення їх якості. При використанні методу абстрагування здійснено логічну інтерпретацію думки аудитора в розрізі послідовного аналізу інформаційних потоків як бази формування аудиторських доказів.
Значимість авторського дослідження полягає в підвищенні рівня наукових знань про специфіку аудиторської діяльності в сфері застосування методичних підходів до процесу обгрунтування думки аудитора за допомогою аналізу його інформаційної основи — аудиторських доказів. Запропонований підхід юридичного забезпечення аудиторської впевненості щодо встановлених мети та завдань аудиту передбачає його здійснення виходячи з розуміння бухгалтерського обліку як складової більш широкої інформаційної системи. Теоретичні та методичні розробки дають можливість уточнити процес формування думки аудитора в аудиторському висновку з метою підвищення інформаційного забезпечення внутрішніх і зовнішніх користувачів.

Ключові слова: міжнародні стандарти аудиту; аудиторські докази; думка аудитора; аудитор; бухгалтерський облік; інформація; аудиторські процедури.

Література

1. Додаток до міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг. Видання 2016—2017 років. Ч. ІII. URL: https://mof.gov.ua/storage/files/%D0%9C%D0%A1%D0%90%202016-2017_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0%203(1).pdf
2. Кадуріна Л.О. Основи аудиту: навч. пос. Київ: Видавничий дім "Слово", 2003. 184 с.
3. Міжнародний кодекс етики професійних бухгалтерів (включаючи Міжнародні стандарти незалежності), видання 2018 року. URL: https://mof.gov.ua/storage/files/kodex_et.pdf
4. Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг. Видання 2016—2017 років. Ч. І. URL: https://mof.gov.ua/storage/files/%D0%9C%D0%A1%D0%90%202016-2017_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0%201(1).pdf
5. Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг. Видання 2016-2017 років. Частина ІI. URL: https://mof.gov.ua/storage/files/%D0%9C%D0%A1%D0%90%202016-2017_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0%202(1).pdf
6. Носова К.П. Класифікація та характеристика аудиторських доказів. Аудитор України. 2013. №5 (210). С. 35—41.
7. Основи аудиту: навч. посіб. / С.І. Дерев'янко, С.О. Олійник, Н.П. Кузик, О.М. Ганяйло. К.: Центр учбової літератури, 2008. 328 с.
8. Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність. Закон України від 21 грудня 2017 року № 2258-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19#Text
9. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні. Закон України від 16 липня 1999 року № 996-XIV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14#Text
10. Пшенична А.Ж. Аудит: навч. посіб. Київ: Центр учбової літератури, 2008. 320 с.
11. Радська В.В., Петраков Я.В. Аудит: навч. посіб. Київ: Центр учбової літератури, 2008. 416 с.
12. Савченко В.Я. Аудит: навч. посіб. В.Я. Савченко. Київ: КНЕУ, 2002. 322 с.
13. Теорія доказів: підручник для слухачів магістратури юридичних вузів / Антонов К.В., Сачко О.В., Тертишник В.М., Уваров В.Г. / За заг. ред. д.ю.н, професора В.М. Тертишника. К.: Алерта, 2015. 294 с.
14. Фабіянська В.Ю. Аудиторські докази: сутність, оцінка в контексті забезпечення вимог достатності та прийнятності. Агросвіт. 2020. № 8. С. 77—86.
15. Цивільний процесуальний кодекс України від 18 березня 2004 року № 1618-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15#Text
16. Шкіря Н.Л., Нікульникова Т.Г., Залізняк Н.В. Аудит: навч. посіб. Львів: Магнолія, 2006, 2007. 224 с.

M. Bolduev, O. Boldueva, O. Lyshchenko

DEFINITION OF AUDIT EVIDENCE IN THE CONTEXT OF ENSURING LEGAL CREDIBILITY

Summary

The theoretical and methodological basis of the study were international auditing standards, laws of Ukraine, works of domestic and foreign scientists in the field of audit theory, materials of scientific publications on the subject.
In the article with the help of general theoretical methods of cognition (analysis, synthesis) the content of the concept of "audit evidence" is investigated, approaches to understanding its essence are revealed, the specified definition is formulated. In accordance with the target approach to the appointment of audit evidence, a set of audit procedures to ensure their quality is defined. Using the method of abstraction, a logical interpretation of the auditor's opinion in terms of consistent analysis of information flows as a basis for the formation of audit evidence.
Taking into account the peculiarities of auditing and scientific approach to terminology, audit evidence is proposed to mean information (contained in accounting data, as well as obtained from other sources) obtained in the course of audit procedures that meets the requirements of appropriateness, admissibility, reliability, sufficiency, which gives the auditor legal grounds to provide reasonable assurance in all material respects regarding the presence or absence of facts and circumstances of the correctness and reliability of the financial statements, consolidated financial statements, performance of other assurance tasks.
The importance of the author's research is to increase the level of scientific knowledge about the specifics of auditing in the field of methodological approaches to the process of substantiating the auditor's opinion by analyzing its information base — audit evidence. The proposed approach to the legal provision of audit assurance on the objectives and objectives of the audit involves its implementation based on the understanding of accounting as part of a broader information system. Theoretical and methodological developments provide an opportunity to clarify the process of forming the auditor's opinion in the audit opinion in order to improve the information support of internal and external users.

Keywords: international auditing standards; audit evidence; auditor's opinion; auditor; accounting; information; audit procedures.

References

1. Ministry of Finance of Ukraine (2017), "Addendum to international standards for quality control, auditing, review, other assurance and related services", vol. III, available at: https://mof.gov.ua/storage/files/%D0%9C%D0%A1%D0%90%202016-2017_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0%203(1).pdf (Accessed 12 December 2021).
2. Kadurina, L.O. (2003), Osnovy audytu [Basics of audit], Vydavnychyj dim "Slovo", Kyiv Ukraine.
3. Ministry of Finance of Ukraine (2017), "International Code of Ethics for Professional Accountants (including International Standards of Independence)", available at: https://mof.gov.ua/storage/files/kodex_et.pdf (Accessed 24 November 2021).
4. Ministry of Finance of Ukraine (2017), "International standards for quality control, audit, inspection, other assurance and related services", vol., available at: https://mof.gov.ua/storage/files/%D0%9C%D0%A1%D0%90%202016-2017_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0%201(1).pdf (Accessed 11 November 2021).
5. Ministry of Finance of Ukraine (2017), "International standards for quality control, audit, inspection, other assurance and related services", vol. II, available at: https://mof.gov.ua/storage/files/%D0%9C%D0%A1%D0%90%202016-2017_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0%202(1).pdf (Accessed 8 October 2021).
6. Nosova, K.P. (2013), "Classification and characterization of audit evidence", Audytor Ukrainy, vol. 5 (210), pp. 35—41.
7. Derev'ianko, S.I. Olijnyk, S.O. and Kuzyk, N.P. (2008), Osnovy audytu [Basics of audit], Tsentr uchbovoi literatury, Kyiv, Ukraine.
8. The Verkhovna Rada of Ukraine (2017), The Law of Ukraine "On the audit of financial statements and auditing activities'", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19#Text (Accessed 24 September 2021).
9. The Verkhovna Rada of Ukraine (1999), The Law of Ukraine "On accounting and financial reporting in Ukraine", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14#Text (Accessed 26 September 2021).
10. Pshenychna, A.Zh. (2008), Audyt [Audit], Tsentr uchbovoi literatury, Kyiv, Ukraine.
11. Rads'ka, V.V. and Petrakov, Ya.V. (2008), Audyt [Audit], Tsentr uchbovoi literatury, Kyiv, Ukraine.
12. Savchenko, V.Ya. (2002), Audyt [Audit], KNEU, Kyiv, Ukraine.
13. Antonov, K. V. Sachko, O. V. Tertyshnyk, V. M. and Uvarov, V. H. (2015), Teoriia dokaziv [Evidence theory], Alerta, Kyiv, Ukraine.
14. Fabiians'ka, V. Yu. (2020), "Audit evidence: substance, assessment in the context of ensuring adequacy and acceptability requirements", Ahrosvit, vol. 8, pp. 77—86.
15. The Verkhovna Rada of Ukraine (2004), The Law of Ukraine "Civil Procedure Code of Ukraine", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15#Text (Accessed 28 October 2021).
16. Shkiria, N.L. Nikul'nykova, T.H. and Zalizniak, N.V. (2006), Audyt [Audit], Mahnoliia, L'viv, Ukraine.

№ 1 2022, стор. 23 - 27

Дата публікації: 2022-02-02

Кількість переглядів: 790

Відомості про авторів

М. В. Болдуєв

д. держ. упр., професор, професор кафедри аудиту і оподаткування, НУ "Запорізька політехніка", м. Запоріжжя

M. Bolduev

Doctor of Sciences in Public Administration, Professor, Professor of the Department of Audit and Taxation, Zaporizhzhia Polytechnic National University, Zaporizhia

ORCID:

0000-0002-8889-6555


О. В. Болдуєва

д. е. н., доцент, начальник науково-дослідної частини, Запорізький національний університет, м. Запоріжжя

O. Boldueva

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Head of Research, Zaporizhzhia National University, Zaporizhia

ORCID:

0000-0001-5267-1816


О. Г. Лищенко

к. е. н., доцент, завідувачка кафедри аудиту і оподаткування, НУ "Запорізька політехніка", м. Запоріжжя

O. Lyshchenko

PhD in Economics, Associate Professor, Head of the Department of Audit and Taxation, Zaporizhzhia Polytechnic National University, Zaporizhia

ORCID:

0000-0001-9211-9567

Як цитувати статтю

Болдуєв М. В., Болдуєва О. В., Лищенко О. Г. Дефініція аудиторських доказів у контексті забезпечення юридичної вірогідності. Економіка та держава. 2022. № 1. С. 23–27. DOI: 10.32702/2306-6806.2022.1.23

Bolduev, M., Boldueva, O. and Lyshchenko, O. (2022), “Definition of audit evidence in the context of ensuring legal credibility”, Ekonomika ta derzhava, vol. 1, pp. 23–27. DOI: 10.32702/2306-6806.2022.1.23

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.