EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІНТЕГРОВАНА МОДЕЛЬ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ УПРАВЛІННЯ ЗМІНАМИ, ЕКОНОМІКИ ЗНАНЬ, ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ ТА ІННОВАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА
Н. В. Антипенко, Л. О. Чiп, А. М. Параскєєва, О. А. Докучаєв

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2022.1.19

УДК: 658.114.5

Н. В. Антипенко, Л. О. Чiп, А. М. Параскєєва, О. А. Докучаєв

ІНТЕГРОВАНА МОДЕЛЬ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ УПРАВЛІННЯ ЗМІНАМИ, ЕКОНОМІКИ ЗНАНЬ, ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ ТА ІННОВАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

Анотація

У статті розглянуто інтегровану модель оцінювання результативності підприємства в умовах управління змінами, економіки знань, діджиталізації та інноваційного підприємництва. Доведено, що фактори визначення активних ризикiв дiяльностi підприємства грають суттєву роль у його дiяльностi, а тому обов'язково мають ураховуватися в розробцi стратегiї та тактики управлiння ризиками господарювання. Отже, для попередження або подолання економічних ризиків вагомого значення для підприємств набуває застосування відповідних інструментів для точного та комплексного оцінювання його результативності в умовах управління змінами, економіки знань, діджиталізації та інноваційного підприємництва. Для побудови ефективної методики фінансового аналізу слід звертати увагу на специфіку середовища функціонування досліджуваних підприємств. Сучасний стан розвитку менеджменту, а також посилення інформаційної потреби з боку зацікавлених сторін (управлінці, власник, потенційні інвестори тощо) щодо оцінювання фінансового стану підприємств визначають зростаючу необхідність у використанні інтегрального показника, який дозволяє комплексно оцінити результативність підприємства та розробити стратегію щодо поліпшення фінансового стану підприємства і подолання його кризового стану в умовах управління змінами, економіки знань, діджиталізації та інноваційного підприємництва.

Ключові слова: інтегрована модель; оцінювання; результативність підприємства; управління змінами; економіка знань; діджиталізація; інноваційне підприємництво.

Література

1. Антипенко Н.В., Вєдєніна Ю.Ю., Гнатенко І.А., Пархоменко О.П. Фінансовий менеджмент ресурсозбереження інноваційно орієнтованих підприємств у контексті антикризової стратегії розвитку. Агросвіт. 2021. № 23. С. 10—16.
2. Васильчак С.В., Гнатенко І.А., Жовніренко О.В., Рубежанська В.О. Моделювання інноваційної системи управління національною економікою: формування фінансового та людського капіталу. Ефективна економіка. 2021. № 8. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9127 (дата звернення: 12.12.2021).
3. Гнатенко І.А. Моделювання сценаріїв стійкого розвитку підприємств в умовах глобалізації та діджиталізації: управлінський аспект. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 16. С. 20—25.
4. Гнатенко І.А. Управлінські, маркетингові та фінансові підходи оцінювання соціо-еколого-економічного ефекту взаємодії підприємств в умовах зміни споживчих переваг. Економічний дискурс. 2021. Вип. 1—2. С. 111—121.
5. Гнатенко І.А., Попова Ю.М., Бачкір І.Г., Нечипоренко К.В. Стратегії державних пріоритетів в контексті сценарного форсайту управління інноваційною економікою: моделювання науково-технічного та інтелектуального потенціалу. Агросвіт. 2021. № 17. С. 3—9.
6. Ложачевська О.М., Ольшанський О.В., Гнатенко І.А., Снітко Є.О. Державні пріоритети розвитку інноваційного підприємництва в системі менеджменту в умовах діджиталізації суспільства. Ефективна економіка. 2021. № 7. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9067 (дата звернення: 19.12.2021).
7. Плаксієнко В.Я., Зось-Кіор М.В., Гнатенко І.А. Компетентнісний підхід в командотворенні менеджменту підприємства в контексті розвитку сучасного ринку праці. Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. 2021. № 4 (121). С. 76—81.
8. Ходаківська О.В., Гнатенко І.А., Дяченко Т.О., Сабій І.М. Моделі підприємництва в умовах інноваційної економіки та економіки знань: управління ресурсами та витратами. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 15. С. 5—11.
9. Mazur N., Khrystenko L., Pаsztorovа J., Zos-Kior M., Hnatenko I., Puzyrova P., Rubezhanska V. Improvement of Controlling in the Financial Management of Enterprises. TEM Journal. 2021. Vol. 10. Issue 4. Pр. 1605—1609.
10. Mykhailichenko M., Lozhachevska O., Smagin V., Krasnoshtan O., Zos-Kior M., Hnatenko I. Competitive strategies of personnel management in business processes of agricultural enterprises focused on digitalization. Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development. 2021. № 43 (3). Рр. 403—414.
11. Prokopenko O., Martyn O., Bilyk O., Vivcharuk O., Zos-Kior M., Hnatenko I. Models of State Clusterisation Management, Marketing and Labour Market Management in Conditions of Globalization, Risk of Bankruptcy and Services Market Development. IJCSNS International Journal of Computer Science and Network Security. 2021. Vol. 21. № 12 Pр. 228—234.

N. Antypenko, L. Chip, A. Paraskieieva, O. Dokuchaiev

INTEGRATED MODEL FOR EVALUATING THE EFFECTIVENESS OF THE ENTERPRISE IN TERMS OF CHANGE MANAGEMENT, KNOWLEDGE ECONOMY, DIGITALIZATION AND INNOVATIVE ENTREPRENEURSHIP

Summary

The article considers an integrated model for evaluating the effectiveness of the enterprise in terms of change management, knowledge economy, digitalization and innovative entrepreneurship. It is determined that the main task, as well as the problem of analysis and evaluation of financial condition in terms of change management, knowledge economy, digitalization and innovative entrepreneurship is to build a smart consistent data set and select those indicators that could be effectively used in appropriate approaches and methods of analysis. If done well, the use of certain approaches and methods allows you to make judgments about the evaluation of a decision, the financial condition, efficiency and future business in terms of financial and economic results and value. To assess the financial condition, an analysis of property status, business activity, profitability, financial stability and liquidity of the enterprise in terms of change management, knowledge economy, digitalization and innovative entrepreneurship. Assessment of property gives a general idea of the financial condition of the enterprise. It shows the share of each element in assets and the ratio of borrowed and own funds of the enterprise in liabilities. It is proved that the factors of determining the internal and external risks of the enterprise play a very important role in its activities, and therefore must be taken into account in the development and management of strategic strategy. Thus, in order to prevent or overcome economic risks, it is important for enterprises to use appropriate tools for accurate and comprehensive assessment of its effectiveness in terms of change management, knowledge economy, digitalization and innovative entrepreneurship. To build an effective method of financial analysis should pay attention to the specifics of the operating environment of the studied enterprises. The current state of management development, as well as increasing information needs from stakeholders (managers, owner, potential investors, etc.) to assess the financial condition of enterprises determine the growing need to use an integrated indicator that allows comprehensive assessment of enterprise performance and develop strategies to improve financial condition and overcoming its crisis in terms of change management, knowledge economy, digitalization and innovative entrepreneurship.

Keywords: integrated model; evaluation; enterprise performance; change management; knowledge economy; digitalization; innovative entrepreneurship.

References

1. Antypenko, N., Viedienina, Y., Hnatenko, I. and Parkhomenko, O. (2021), "Financial management of resource conservation of innovation-oriented enterprises in the context of anti-crisis development strategy", Agrosvit, vol. 23, pp. 10—16.
2. Vasilchak, S. V., Hnatenko, I. A., Zhovnirenko, O. V. and Rubezhanskaya, V. O. (2021), "Modeling of innovation management system of the national economy: the formation of financial and human capital", Efektyvna ekonomika, vol. 8, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9127 (Accessed 12Dec 2021).
3. Hnatenko, I. A. (2021), "Modeling of scenarios of sustainable development of enterprises in the context of globalization and digitalization: management aspect", Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 16, pp. 20—25.
4. Hnatenko, I. A. (2021), "Management, marketing and financial approaches to assessing the socio-ecological and economic effect of enterprise interaction in terms of changing consumer preferences", Ekonomichnyy dyskurs, vol. 1—2, pp. 111—121.
5. Hnatenko, I. A., Popova, Y. M., Bachkir, I.G. and Nechiporenko, K. V. (2021), "Strategies of state priorities in the context of scenario foresight of innovation economy management: modeling of scientific, technical and intellectual potential", Ahrosvit, vol. 17, pp. 3—9.
6. Lozhachevskaya, O. M., Olshansky, O. V., Hnatenko, I. A. and Snitko, E. A. (2021), "State priorities for the development of innovative entrepreneurship in the management system in terms of digitalization of society", Efektyvna ekonomika, vol. 7, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9067 (Accessed 19 Dec 2021).
7. Plaksienko, V. Y., Zos-Kior, M. V. and Hnatenko, I. A. (2021), "Competence approach in team building management in the context of the modern labor market", Derzhava ta rehiony. Seriya: Ekonomika ta pidpryyemnytstvo, vol. 4 (121), pp. 76—81.
8. Khodakivska, O. V., Hnatenko, I. A., Dyachenko, T. O. and Sabiy, I. M. (2021), "Models of entrepreneurship in terms of innovation economy and knowledge economy: resource and cost management", Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 15, pp. 5—11.
9. Mazur, N., Khrystenko, L., Pаsztorovа, J., Zos-Kior, M., Hnatenko, I., Puzyrova, P. and Rubezhanska, V. (2021), "Improvement of Controlling in the Financial Management of Enterprises", TEM Journal, vol. 10.4, pp. 1605—1609.
10. Mykhailichenko, M., Lozhachevska, O., Smagin, V., Krasnoshtan, O., Zos-Kior, M. and Hnatenko, I. (2021), "Competitive strategies of personnel management in business processes of agricultural enterprises focused on digitalization", Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development, vol. 43 (3), pp. 403—414.
11. Prokopenko, O., Martyn, O., Bilyk, O., Vivcharuk, O., Zos-Kior, M. and Hnatenko, I. (2021), "Models of State Clusterisation Management, Marketing and Labour Market Management in Conditions of Globalization, Risk of Bankruptcy and Services Market Development", IJCSNS International Journal of Computer Science and Network Security, vol. 21.12, pp. 228—234.

№ 1 2022, стор. 19 - 22

Дата публікації: 2022-02-02

Кількість переглядів: 1015

Відомості про авторів

Н. В. Антипенко

д. е. н., доцент, професор кафедри фінансів, обліку та оподаткування, Національний авіаційний університет, м. Київ, Україна

N. Antypenko

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Professor of the Department of Finance, Banking and Insurance, National Aviation University, Kyiv, Ukraine

ORCID:

0000-0003-4132-4709


Л. О. Чiп

к. е. н., доцент, доцент кафедри економічної теорії та економічних досліджень, Полтавський державний аграрний університет, м. Полтава, Україна

L. Chip

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economic Theory and Economic Research, Poltava State Agrarian University, Poltava, Ukraine

ORCID:

0000-0001-5977-8579


А. М. Параскєєва

к. е. н., доцент кафедри менеджменту, Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Старобільськ, Україна

A. Paraskieieva

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Management, Luhansk Taras Shevchenko National University, Starobilsk, Ukraine

ORCID:

0000-0002-5787-2702


О. А. Докучаєв

к. е. н., доцент кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, Київський кооперативний інститут бізнесу і права, м. Київ, Україна

O. Dokuchaiev

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Business, Trade and Stock Exchanges, Kyiv Cooperative Institute of Business and Law, Kyiv, Ukraine

ORCID:

0000-0001-6526-7193

Як цитувати статтю

Антипенко Н. В., Чiп Л. О., Параскєєва А. М., Докучаєв О. А. Інтегрована модель оцінювання результативності підприємства в умовах управління змінами, економіки знань, діджиталізації та інноваційного підприємництва. Економіка та держава. 2022. № 1. С. 19–22. DOI: 10.32702/2306-6806.2022.1.19

Antypenko, N., Chip, L., Paraskieieva, A. and Dokuchaiev, O. (2022), “Integrated model for evaluating the effectiveness of the enterprise in terms of change management, knowledge economy, digitalization and innovative entrepreneurship”, Ekonomika ta derzhava, vol. 1, pp. 19–22. DOI: 10.32702/2306-6806.2022.1.19

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.