EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОЧІКУВАННЯ БІЗНЕСУ ВІД НОВОЇ СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ
С. В. Скрипник, О. А. Боярова, О. А. Дем'янишина

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2022.1.13

УДК: 336.226

С. В. Скрипник, О. А. Боярова, О. А. Дем'янишина

ОЧІКУВАННЯ БІЗНЕСУ ВІД НОВОЇ СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ

Анотація

У складних соціально-економічних умовах, що склались під тиском пандемії Covid-19, а також інших внутрішньо національних факторів, існує нагальна необхідність у реалізації змін у різних сферах управління публічними фінансами, зокрема податковими платежами, механізмами їх адміністрування і сплати. Податкова система є одною із головних державних структур, функціонування якої безпосередньо впливає як на ефективність національного господарського сектору, так і на результати діяльності вітчизняного бізнесу. Визначено, що сьогодні характерними для української економіки рисами залишаються значне домінування фіскальної функції податків, відсутність справедливості у механізмах оподаткування господарюючих суб'єктів, а також критичний занепад ефективності підприємництва. Відповідно, в контексті таких тенденцій податкова реформа є необхідністю, проте очікування бізнесу від нововведень різняться, що і зумовлює важливість дослідження проблематики. Наукова стаття являє собою оригінальне дослідження очікувань бізнесу від нововведень, запропонованих органами виконавчої влади України в рамках реалізації податкової реформи, а також перспектив розвитку підприємництва в контексті таких змін. Дослідження проблематики здійснювалось завдяки застосуванню методів порівняння, абстракції, аналізу та узагальнення, а також табличного і графічного моделювання. В науковій роботі було детерміновано передумови, цілі і завдання нової податкової реформи, узагальнено перспективи її реалізації та наслідки для українських суб'єктів господарювання. З метою здійснення деталізованого дослідження запропонованої проблематики авторами було проаналізовано очікування бізнесу від реформи та нової системи оподаткування, яка, як визначено урядом, покликана усунути диспропорції у механізмах оподаткування різних за розмірами та напрямами діяльності господарюючих суб'єктів та забезпечити їх рівність в контексті адміністрування та сплати податків. Встановлено, що нова податкова система сприятиме значній легалізації бізнесу, проте в контексті кардинальних змін механізмів роботи органів ДПС існує імовірність фінансової дестабілізації діяльності підприємств.

Ключові слова: нова податкова реформа; податки; фіскальна політика України; податкова система; податкове навантаження; механізм оподаткування юридичних осіб; адміністрування податків.

Література

1. Krysovatyy A., Fedosov V., Tymchenko O., Silchenko M. Taxation, economic growth and welfare in a low-income country. Economic Annals-XXI. 2020. Vol. 181 (1/2). Pр. 44—56.
2. Paientko T., Oparin V. Reducing the Tax Burden in Ukraine: Changing Priorities. Central European Management Journal. 2020. №3. Pр. 98—126.
3. Бечко П.К., Бечко В.П., Лиса Н.В., Пташник С.А. Податковий менеджмент у системі податкового адміністрування. Економіка та держава. 2021. № 11. С. 79—83.
4. Синчак В.П. Податковий механізм як фінансово-управлінська категорія. Accounting & Finance. 2020. № 87. С. 129—138.
5. Lunina I., Bilousova O., Frolova N. Tax reforms for the development of fiscal space. Baltic Journal of Economic Studies. 2020. №6 (3). Pр. 48—58.
6. Стратегічний план Державної податкової служби України на 2022—2024 роки: Наказ Державної податкової служби України від 22.11.2021 № 965. URL: https://tax.gov.ua/diyalnist-/plani-ta-zviti-roboti-/396505.html (дата звернення: 03.01.2022).
7. Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень: Проєкт Закону України від 02.06.2021 року №5600. URL: https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=72106 (дата звернення: 03.01.2022).
8. Вісник: офіційно про податки. Офіційне видання державної фіскальної служби України. URL: http://www.visnuk.com.ua/uk/news/100028320-proyekt-no5600-top-10-novatsiy (дата звернення: 03.01.2022).
9. Бюджетна декларація на 2022—2024 роки. Міністерство фінансів України, 2021. URL: https://mof.gov.ua/storage/files/p_DB.pdf (дата звернення: 03.01.2022).
10. Зміни до податкового законодавства. Міністерство фінансів України, 2021. URL: https://mof.gov.ua/uk/reform-of-the-sfs-customs (дата звернення: 03.01.2022).

S. Skrypnyk, O. Boiarova, O. Demianyshyna

EXPECTATIONS OF BUSINESS FROM THE NEW TAXATION SYSTEM

Summary

In the difficult socio-economic environment of the Covid-19 pandemic, as well as other domestic factors, there is an urgent need for change in various areas of public finance management, including tax payments, administration and payment mechanisms. The tax system is one of the main state structures, the functioning of which directly affects both the efficiency of the national economic sector and the results of domestic business. It is determined that today the characteristic features of the Ukrainian economy are the significant dominance of the fiscal function of taxes, the lack of justice in the mechanisms of taxation of economic entities, as well as the critical decline in business efficiency. Accordingly, in the context of such trends, tax reform is necessary, but business expectations of innovation differ, which makes it important to study the issue. The scientific article is an original study of business expectations from the innovations proposed by the executive authorities of Ukraine in the implementation of tax reform, as well as prospects for business development in the context of such changes. The research was carried out through the use of methods of comparison, abstraction, analysis and generalization, as well as tabular and graphical modeling. The scientific work determined the preconditions, goals and objectives of the new tax reform, summarized the prospects for its implementation and the consequences for Ukrainian businesses. In order to conduct a detailed study of the proposed issues, the authors analyzed business expectations from the reform and the new tax system, which, as determined by the government, aims to eliminate imbalances in taxation mechanisms of different sizes and activities and ensure their equality in the context of administration and payment. taxes. It is established that the new tax system will contribute to significant legalization of business, but in the context of radical changes in the mechanisms of the State Tax Service there is a possibility of financial destabilization of enterprises.

Keywords: new tax reform; taxes; fiscal policy of Ukraine; tax system; tax burden; mechanism of taxation of legal entities; tax administration.

References

1. Krysovatyy, A., Fedosov, V., Tymchenko, O. and Silchenko, M. (2020), "Taxation, economic growth and welfare in a low-income country", Economic Annals-XXI, vol. 181 (1/2), pp. 44—56.
2. Paientko, T. and Oparin, V. (2020), "Reducing the Tax Burden in Ukraine: Changing Priorities", Central European Management Journal, vol. 3, pp. 98—126.
3. Bechko, P., Bechko, V., Lisa, N. and Ptashnyk, S. (2021), "Tax management in the tax administration system", Ekonomika ta derzhava, vol. 11, pp. 79—83.
4. Synchak, V. P. (2020), "Tax mechanism as a financial and managerial category", Accounting & Finance, vol. 87, pp. 129—138.
5. Lunina, I., Bilousova, O. and Frolova, N. (2020), "Tax reforms for the development of fiscal space", Baltic Journal of Economic Studies, vol. 6 (3), pp. 48—58.
6. State Tax Service of Ukraine (2021), Order "Strategic plan of the State Tax Service of Ukraine for 2022—2024", available at: https://tax.gov.ua/diyalnist-/plani-ta-zviti-roboti-/396505.html (Accessed 3 January 2021).
7. Verkhovna Rada of Ukraine (2021), Draft Law of Ukraine "On Amendments to the Tax Code of Ukraine and some legislative acts of Ukraine to ensure the balance of budget revenues", available at: https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=72106 (Accessed 3 January 2021).
8. Ostrikova, T. (2021), "Project №5600: TOP-10 innovations", Visnyk: oficijno pro podatky. Oficijne vydannja derzhavnoi' fiskal'noi' sluzhby Ukrai'ny, available at: http://www.visnuk.com.ua/uk/news/100028320-proyekt-no5600-top-10-novatsiy (Accessed 3 January 2021).
9. The Ministry of Finance of Ukraine (2021), "Budget Declaration for 2022—2024", available at: https://mof.gov.ua/storage/files/p_DB.pdf (Accessed 3 January 2021).
10. The Ministry of Finance of Ukraine (2021), "Changes to tax legislation", available at: https://mof.gov.ua/uk/reform-of-the-sfs-customs (Accessed 3 January 2021).

№ 1 2022, стор. 13 - 18

Дата публікації: 2022-02-02

Кількість переглядів: 1064

Відомості про авторів

С. В. Скрипник

д. е. н., доцент, доцент кафедри обліку і оподаткування, Херсонський державний аграрно-економічний університет

S. Skrypnyk

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Accounting and Taxation, Kherson State Agrarian and Economic University

ORCID:

0000-0003-3004-6117


О. А. Боярова

к. е. н., доцент, доцент кафедри обліку та оподаткування, Національний університет біоресурсів і природокористування України

O. Boiarova

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Accounting and Taxation, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

ORCID:

0000-0002-8886-887Х


О. А. Дем'янишина

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, обліку та економічної безпеки, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

O. Demianyshyna

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Finance, Accounting and Economic Security, Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University

ORCID:

0000-0001-9820-8878

Як цитувати статтю

Скрипник С. В., Боярова О. А., Дем'янишина О. А. Очікування бізнесу від нової системи оподаткування. Економіка та держава. 2022. № 1. С. 13–18. DOI: 10.32702/2306-6806.2022.1.13

Skrypnyk, S., Boiarova, O. and Demianyshyna, O. (2022), “Expectations of business from the new taxation system”, Ekonomika ta derzhava, vol. 1, pp. 13–18. DOI: 10.32702/2306-6806.2022.1.13

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.