EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІННОВАЦІЙНІ ЗАСАДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА
М. П. Денисенко, П. Т. Колісніченко, Н. М. Гомон

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2022.1.4

УДК: 65.012.12:338.3

М. П. Денисенко, П. Т. Колісніченко, Н. М. Гомон

ІННОВАЦІЙНІ ЗАСАДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

Анотація

У статті розглянуто питання забезпечення економічної безпеки малого та середнього підприємництва як діалектичної єдності інноваційних економічних дій та методів зменшення загроз діяльності суб'єктів такого підприємництва. Досліджено взаємозв'язок інноваційного розвитку з забезпеченням економічної безпеки малого та середнього підприємництва, каталізатори інноваційного розвитку економіки з відповідним їх аналізуванням у контексті проблематики дослідження. Виокремлено загрози економічній безпеці малого та середнього підприємництва й зроблено висновок про те, що чинники, які справляють негативний вплив та подекуди перешкоджають досягненню висхідного тренду економічного зростання, можна вважати одночасно стримуючими та стимулюючими у контексті розвитку вітчизняної економіки загалом, промислового сектору й сфери економічної безпеки, зокрема малого та середнього підприємництва, бо вони сприяють породженню загроз його економічній безпеці та є можливостями щодо створення умов для підвищення її рівня.

Ключові слова: інновації; інноваційна діяльність; інноваційний розвиток; держава; суб'єкти господарювання; мале та середнє підприємництво; економічна безпека малого та середнього підприємництва.

Література

1. Про інноваційну діяльність: Закон України. Документ 40-IV. Редакція від 05.12.2012, підстава — 5460-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/40-15#Text (дата звернення: 27.12.2021).
2. Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення: 27.12.2021).
3. Писаренко Т.В., Кваша Т.К., Рожкова Л.В., Коваленко О.В. Інноваційна діяльність в Україні у 2019 році: науково-аналітична доповідь. Київ: УкрІНТЕІ, 2020. 46 с.
4. Єрмолаєва Т.О. Показники роботи підприємств легкої промисловості України (січень — червень 2012). Легка промисловість. 2012. № 2. С. 5—7.
5. Денисенко М.П., Колісніченко П.Т., Гомон Н.М. Сучасний стан та тенденції розвитку малого й середнього підприємництва у контексті забезпечення його економічної безпеки. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 3. С. 19—25.

M. Denysenko, P. Kolisnichenko, N. Homon

INNOVATIVE PRINCIPLES OF ENSURING ECONOMIC SECURITY OF SMALL AND MEDIUM ENTREPRENEURSHIP

Summary

The article examines the relationship between the level of innovation activity of domestic economic entities in the current realities of Ukraine's economic development with the economic security of small and medium entrepreneurship. The issue of ensuring the economic security of small and medium entrepreneurship as a dialectical unity of innovative economic actions and methods of reducing threats to the activities of such entrepreneurship is considered. The concepts of "innovation" and "innovation activity" as important economic categories are studied, taking into account the fact that in the scientific terminological and conceptual apparatus there is no permanent definition of these concepts and clearly defined relationship between innovation development and economic security of small and medium entrepreneurship. The catalysts of innovative economic development are studied as both restraining and stimulating factors with their corresponding analysis as such that lead to threats to the economic security of small and medium entrepreneurship in the context of innovation growth on an innovative basis and are opportunities to create conditions for improving its level economic security. Threats to the economic security of small and medium entrepreneurship were identified and it was concluded that during the study period there was a gradual decrease in economic development opportunities on an innovative basis and the general deterioration of competitiveness of Ukrainian industrial enterprises and their products. the state as a whole and small and medium entrepreneurship. It is noted that the achievement of the appropriate state of protection is possible due to the harmonized development of small and medium entrepreneurship with the appropriate use of resources of various kinds and their efficient distribution. It is concluded that the factors that have a negative impact and sometimes hinder the upward trend of economic growth can be considered both restraining and stimulating factors of the domestic economy in general, industrial sector and economic security, including small and medium entrepreneurship, as they pose a threat in this area and are opportunities to create conditions to increase its economic security.

Keywords: innovations; innovative activity; innovative development; state; business entities; small and medium entrepreneurship; economic security of small and medium entrepreneurship.

References

1. The Verkhovna Rada of Ukraine (2002), The Law of Ukraine "Law on Innovation Activity", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/40-15#Text (Accessed 27 December 2021).
2. The official website of the State Statistics Service of Ukraine (2021), available at: http://www.ukrstat.gov.ua/ (Accessed 27 December 2021).
3. Pysarenko, T.V., Kvasha, T.K., Rozhkova, L.V. and Kovalenko, O.V. (2020), Innovatsiina diialnist v Ukraini u 2019 rotsi: naukovo-analitychna dopovid [Innovation activity in Ukraine in 2019: scientific and analytical report], UkrISTEI, Kyiv, Ukraine.
4. Yermolaieva, T.O. (2012), "Performance Indicators of enterprises of light Industry of Ukraine (January — June 2012)", Lehka promyslovist, vol. 2, pp. 5—7.
5. Denysenko, M.P., Kolisnichenko, P.T. and Homon, N.M. (2021), "The current state and trends in the development of small and medium enterprises in the context of ensuring its economic security", Investytsii: praktyka ta dosvid, vol. 3, pp. 19—25.

№ 1 2022, стор. 4 - 12

Дата публікації: 2022-02-02

Кількість переглядів: 840

Відомості про авторів

М. П. Денисенко

д. е. н., професор, професор кафедри смарт-економіки, Київський національний університет технологій та дизайну

M. Denysenko

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Economics and Services, Kyiv National University of Technologies and Design

ORCID:

0000-0001-8767-9762


П. Т. Колісніченко

к. е. н., викладач кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

P. Kolisnichenko

PhD in Economics, Lecturer of the Departament of Mafketing, Management and Business Administration, Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University

ORCID:

0000-0001-6730-1236


Н. М. Гомон

магістр, молодший науковий співробітник кафедри української та іноземних мов, Національний університет фізичного виховання і спорту України

N. Homon

Master`s degree, Junior Researcher of the Department of Ukrainian and Foreign Languages, Nation University of Ukraine on Physical Education and Sport

ORCID:

0000-0001-9359-073X

Як цитувати статтю

Денисенко М. П., Колісніченко П. Т., Гомон Н. М. Інноваційні засади забезпечення економічної безпеки малого та середнього підприємництва. Економіка та держава. 2022. № 1. С. 4–12. DOI: 10.32702/2306-6806.2022.1.4

Denysenko, M., Kolisnichenko, P. and Homon, N. (2022), “Innovative principles of ensuring economic security of small and medium entrepreneurship”, Ekonomika ta derzhava, vol. 1, pp. 4–12. DOI: 10.32702/2306-6806.2022.1.4

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.