EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

АНАЛІЗ КОМУНІКАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МАРКЕТИНГУ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМТСВ В УМОВАХ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ
М. А. Северин

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.12.139

УДК: 123.456:789

М. А. Северин

АНАЛІЗ КОМУНІКАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МАРКЕТИНГУ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМТСВ В УМОВАХ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ

Анотація

Статтю присвячено аналізу інформаційного забезпечення маркетингу та зв'язком між інформаційним забезпеченням та інформаційною системою підприємства. Питання взаємозв'язку між складовими інформаційного забезпечення, як-от: її основні функції та інструменти, та між складовими маркетингової інформаційної системи підприємств є все більш актуальним, оскільки саме функції інформаційного забезпечення дають змогу виконувати задачі маркетингу на підприємстві, тим самим, виконуючи роль інструменту для правильного формування продуктово-ринкової стратегії підприємства, шляхом отримання релевантної інформації. На сьогодні розвиток інформаційних технологій дає змогу вітчизняним підприємствам створювати внутрішнє інформаційне середовище — основна функція якого збирати, оброблювати та зберігати внутрішню інформацію підприємства, яка використовується для прийняття управлінських рішень. Основним забезпеченням системи є бухгалтерський облік, операційний облік, та управлінське забезпечення, але за останні роки все більш важливою стає маркетингове забезпечення. В умовах зростаючого споживання різних приладів, які генерують дані щодо вподобань споживачів, актуальність імплементації інформаційного забезпечення маркетингу стає все більш необхідною. Беручи до уваги той факт, що кожен споживач починає генерувати все більше інформації, перед відділом маркетингу постає все більше можливостей щодо побудови правильного підходу до кожного сегменту споживачів. Особлива увага приділяється саме комунікаційній та аналітичній складовій інформаційного забезпечення маркетингу, оскільки саме ці складові формують, по-перше, правильні висновки щодо стану ринку, потреб споживачів, діяльність конкурентів, а отже, й релевантних рекомендацій для прийняття управлінських рішень; по-друге, формують оперативно-якісний інструмент взаємозв'язку як між різними підрозділами всередині підприємства, так і зв'язок зі споживачем, для ефективної комунікації та після-продажного сервісу. Також треба враховувати й інші фактори, що будуть впливати як на діяльність підприємства в цілому, так і на роботу відділу маркетингу, збуту, та роботи з клієнтами — усі вони формують нові передумови для перегляду необхідності концепції інформаційного забезпечення маркетингу. Таким чином актуальність розвитку комунікаційно-аналітичного забезпечення маркетингу всередині інформаційної системи підприємства стає все більш гострим питанням для вітчизняних підприємств для підвищення рівня конкурентоспроможності на ринку.

Ключові слова: маркетинг; інформація; інформаційне забезпечення; комунікації; аналітика.

Література

1. Палагута С.С. Особливості інформаційного забезпечення управління підприємств і організацій. Науковий збірник. Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського. 2017. № 16. с. 419;
2. Солнцев С.О., Москаленко О.Д., Черненко О.В. Система моніторингу маркетингового середовища підприємства. Економічний вісник НТУУ "КПІ". 2018. № 15. С. 341—354.
3. Денисенко М.П. Колос І.В. Інформаційне забезпечення ефективного управління підприємством. Науковий журнал. Економіка і держава. 2006. С. 19—24.
4. Лозиченко О.М.. Формування та використання системи інформаційного забезпечення управління діяльністю на промислових підприємствах. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2019. № 22. С. 81.
5. Хмарська І.А. Сутність та значення комплексу маркетингових комунікацій підприємств. Науковий збірник. Вісник Хмельницького національного університету. 2011. № 6. С. 114.
6. Абрамович І.А. Маркетингова діяльність підприємства та контроль за її реалізацією. Дніпровський державний аграрно-економічний університет. Науковий збірник. Агросвіт. 2020. № 10. с. 52.
7. Солнцев С.О. Інформаційні завдання в маркетингу. Наукове видання. Стратегія економічного розвитку України. 2002. № 6 (13). С. 211—214.
8. Міністерство економіки України. Дослідження щодо секторальної стратегії розвитку інформаційно-комунікаційних технологій. Збірник. Експортна стратегія України 2019—2023. URL: https://issuu.com/mineconomdev/docs/_____________________ (звернення 28 вересня 2021).
9. Солнцев С.О., Черненко О.В. Тріада генерування маркетингової інформації. Економічний вісник НТУУ "КПІ": збірник наукових праць. 2013. № 10. С. 418—422.
10. Годин В.В. Корнієв І.К. Інформаційне забезпечення управлінської діяльності: посібник. Майстерність. Вища школа. 2001. С. 240.
11. Яневич М.М. Структура інформаційно-аналітичної системи стратегічного маркетингового управління підприємств. Науковий збірник. Електронний журнал "Ефективна економіка". 2013. C. 1.
12. Черненко О.В. Архітектоніка маркетингової інформаційної системи в умовах інформаційно-комунікативного середовища. Науковий журнал. Бізнес-Інформ. 2016. № 11. C. 433—440.

M. Severyn

ANALYSIS OF COMMUNICATION-ANALYTICAL SUPPORT OF MARKETING OF DOMESTIC ENTERPRISES IN THE CONDITIONS OF INFORMATIZATION

Summary

The article is devoted to the analysis of marketing information support and the relationship between information support and enterprise information system. The question of the relationship between the components of information support, such as its main functions and tools, and between the components of the marketing information system of enterprises is increasingly relevant, because it is the functions of information support to perform marketing tasks in the enterprise, thus acting as a tool for proper formation of product-market strategy of the enterprise, by obtaining relevant information. Today, the development of information technology allows domestic enterprises to create an internal information environment — the main function of which is to collect, process and store internal information of the enterprise, which is used for management decisions. The main support of the system is accounting, operational accounting, and management support — but in recent years, marketing support has become increasingly important. In the context of growing consumption of various devices that generate data on consumer preferences, the relevance of the implementation of marketing information support is becoming increasingly necessary. Given the fact that each consumer is beginning to generate more and more information, the marketing department has more and more opportunities to build the right approach to each segment of consumers. Particular attention is paid to the communication and analytical component of marketing information support, because these components form, first, the correct conclusions about the market, consumer needs, competitors, and therefore relevant recommendations for management decisions; secondly, they form an operational and high-quality tool of communication both between different divisions within the enterprise and communication with the consumer, for effective communication and after-sales service. It is also necessary to take into account other factors that will affect the activities of the enterprise as a whole, as well as the work of marketing, sales and customer service — all of them form new prerequisites for reviewing the need for the concept of marketing information. Thus, the relevance of the development of communication and analytical support of marketing within the information system of the enterprise is becoming an increasingly acute issue for domestic enterprises to increase the level of competitiveness in the market.

Keywords: marketing; information; information support; communication; analysis.

References

1. Palaguta, S.S. (2017), "Peculiarities of information support of management of enterprises and organizations", Mykolaiv National University named after V.O. Sukhomlinsky, vol. 16, pp. 419.
2. Solntsev, S.O., Moskalenko, O.D. and Chernenko, O.V. (2018), "Enterprise marketing environment monitoring system", Economic Bulletin of NTUU "KPI", vol. 15, pp. 341—354.
3. Denisenko, M.P. (2006), "Information support of effective enterprise management", Economy and State, vol. 7, pp. 19—24.
4. Lozichenko, O.M. (2019), "Formation and use of information support system for activity management in industrial enterprises", Scientific Bulletin of Uzhhorod National University, vol. 22, pp. 81.
5. Khmarskaya, I.A. (2011), "The essence and significance of the complex of marketing communications of enterprises", Bulletin of Khmelnytsky National University, vol. 2, pp. 114.
6. Abramovich, I.A. (2020), "Marketing activity of the enterprise and control over its realization", Dnipro State Agrarian and Economic University, vol. 10, pp. 52.
7. Solntsev, S.O. (2002), "Information tasks in marketing". Strategy economic development of Ukraine, vol. 6 (13), рp. 211—214.
8. Ministry of Economy of Ukraine (2018), "Export Strategy of Ukraine, Research on the sectoral strategy for the development of information and communication technologies 2019—2023", available at: https://issuu.com/mineconomdev/docs/_____________________ (accessed 28 of September 2021).
9. Solntsev, S.O. and Chernenko, O.V. (2013), "Triad of marketing information generation", Economic Bulletin of NTUU "KPI": collection of scientific works, vol. 10, pp. 418—422.
10. Godin, V.V. and Korniev, I.K. (2001), "Information support of management activity", Mastery — Higher School — lecture manual, vol. 1, pp. 240.
11. Yanevich, M.M. (2013), "The structure of the information-analytical system of strategic marketing management of enterprises", Electronic journal "Effective Economy", vol. 9, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2344 (accessed 28 of September 2021).
12. Chernenko, O.V. (2015), "Architectonics of marketing information system in the information-communicative environment", Business Inform, vol. 11, pp. 433—440.

№ 12 2021, стор. 139 - 145

Дата публікації: 2021-12-29

Кількість переглядів: 713

Відомості про авторів

М. А. Северин

Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

M. Severyn

National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute named after Igor Sikorsky"

ORCID:

0000-0002-6556-5040

Як цитувати статтю

Северин М. А. Аналіз комунікаційно-аналітичного забезпечення маркетингу вітчизняних підприємтсв в умовах інформатизації. Економіка та держава. 2021. № 12. С. 139–145. DOI: 10.32702/2306-6806.2021.12.139

Severyn, M. (2021), “Analysis of communication-analytical support of marketing of domestic enterprises in the conditions of informatization”, Ekonomika ta derzhava, vol. 12, pp. 139–145. DOI: 10.32702/2306-6806.2021.12.139

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.