EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РОЗРОБКА ІНДУСТРІАЛЬНО-ІННОВАЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ АЗЕРБАЙДЖАНУ
Гафарова Рена Абульфаз кизи

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.12.117

УДК: 339.5

Гафарова Рена Абульфаз кизи

РОЗРОБКА ІНДУСТРІАЛЬНО-ІННОВАЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ АЗЕРБАЙДЖАНУ

Анотація

Питання формування державної індустріально-інвестиційної політики, а також її фінансового забезпечення посідають важливе місце у сучасних наукових дослідженнях та економічній практиці. Від їх вирішення багато в чому залежить ефективність та конкурентоспроможність національної господарської системи, характер соціально-економічного розвитку країни, можливість переходу до високотехнологічної інноваційної економіки постіндустріального типу.
Особливої актуальності ці питання набули в умовах сьогоднішньої економічної кризи, викликаної пандемією, що також загострила проблеми альтернативності фінансування інвестиційних проєктів соціальної та економічної спрямованості, що визначило необхідність комплексного підходу до оцінки ефективності державного впливу на економічне життя та зумовило спроби уточнення та переосмислення урядами всіх країн місця та ролі держави у регулюванні та управлінні економічними процесами. Світова практика під час пандемії показує, що масштабні трансформації у світовій економіці суттєво вплинули на структуру світового експорту. У постачаннях на зовнішні ринки стали переважати нафта, газ та інші енергоносії, кольорові та дорогоцінні метали, мінеральна та сільськогосподарська сировина, напівфабрикати та проміжна продукція. Водночас значно знизилася частка готових промислових виробів. Деякі зрушення відбулися і у структурі імпорту. Помітно вагомішою стала частка різних споживчих товарів у разі скорочення закупівлі промислового обладнання. Слід зазначити, що важливість антикризового управління у зовнішньоекономічній діяльності, зокрема інвестиційного регулювання даної сфери, посилюється існуванням значної регіональної диференціації у рівнях розвитку та наявністю країн, що по-різному використовують можливості наявних у них економічних потенціалів, у тому числі пов'язаних із зовнішньоекономічною діяльністю. Це, безумовно, визначає актуальність розробки національних моделей розвитку зовнішньої торгівлі та експорту, а також оцінки ролі держави на різних ієрархічних рівнях економічної системи у процесі відтворення економічних ресурсів країни.
Інтеграція багатьох країн у міжнародну торгову систему є важливим компонентом їх глобальних стратегій розвитку, де торгівля має сприяти досягненню певних економічних та соціальних цілей, що стоять перед зазначеними країнами. Вони розглядають стратегії, орієнтовані на розвиток торгівлі із залученням ПІІ, як найважливіший складовий елемент диверсифікації національної економіки та здійснення структурної перебудови. Як відомо, розвиток торгівлі є каталізатором як для національних, так і для іноземних інвестицій, що призводять до створення потенціалу та покращення конкурентоспроможності національних товарів на світовому ринку.

Ключові слова: інвестиції; зовнішня торгівля; державні програми; інноваційний розвиток; нафтохімічна промисловість.

Література

1. Гапоненко В., Тутаева Д. Финансовая глобализация как фактор развития современной мировой экономики. Международная экономика. 2014. № 4. С. 61—64.
2. Кондратов Д.И. Современные проблемы европейской экономики: новые вызовы и перспективы развития. М.; СПб.: Нестор История, 2012. 213 с.
3. Пономарева Е.С. Мировая экономика и международные экономические отношения. Юнити-Дана, 2014. 287 с.
4. Музафарли Н.М. Социальная ориентированность экономики в правистских и левистских системах. Баку: Шарг-Гарб, 2014. 277 с.
5. Гаджиев Ш.Г. Азербайджан на пути к мировому сообществу: стратегия внешнеэкономического развития. Киев, 2000. 504 с.
6. The official webpage of "S&P Global Platts" independent provider of information, benchmark prices and analytics for the energy and commodities markets. URL: https://www.spglobal.com/ (дата звернення 01.12.2021).
7. The official webpage of IHS Markit company URL: https://ihsmarkit.com/research-analysis/chemical.html (дата звернення: 01.12.2021).

Gafarova Renah Abulfaz kyzi

DEVELOPMENT OF AN INDUSTRIAL-INNOVATIVE PROGRAM FOR THE DEVELOPMENT OF FOREIGN TRADE OF AZERBAIJAN

Summary

The issues of the formation of state industrial and investment policy, as well as its financial support, occupy an important place in modern scientific research and economic practice. The efficiency and competitiveness of the national economic system, the nature of the country's socio-economic development, the possibility of transition to a high-tech innovative economy of a post-industrial type largely depend on their solution.
These issues have acquired particular relevance in the context of the current economic crisis caused by the pandemic and exacerbated the problem of alternative financing of investment projects of social and economic orientation, which determined the need for an integrated approach to assessing the effectiveness of state influence on economic life and which led to attempts by the governments of all countries to clarify and rethink the place and role of the state. in the regulation and management of economic processes. World practice during a pandemic show that large-scale transformations in the world economy have significantly affected the structure of world exports. Oil, gas and other energy sources, non-ferrous and precious metals, mineral and agricultural raw materials, semi-finished products and intermediate products began to dominate in supplies to foreign markets. At the same time, the share of finished industrial products has significantly decreased. Some shifts have also taken place in the structure of imports. The share of various consumer goods has become noticeably more significant, while purchases of industrial equipment have declined. It should be noted that the importance of anti-crisis management in foreign economic activity, and in particular investment regulation of this area, is enhanced by the existence of significant regional differentiation in the levels of development and the presence of countries that use differently the opportunities of their economic potentials, including those related to foreign economic activity. This undoubtedly determines the relevance of developing national models for the development of foreign trade and exports, as well as assessing the role of the state at different hierarchical levels of the economic system, in the process of reproducing the country's economic resources.
The integration of many countries into the international trading system is an important component of their global development strategies, where trade should contribute to the achievement of certain economic and social goals facing these countries. They view trade-promoting FDI strategies as essential to the diversification of the national economy and the implementation of structural adjustment. The point is that trade development is a catalyst for both national and foreign investment, leading to capacity building and improving the competitiveness of national goods in the global market.

Keywords: investments; foreign trade; government programs; innovative development; petrochemical industry.

References

1.Gaponenko, V. and Tutaeva, D. (2014), "Financial globalization as a factor in the development of the modern world economy", Mezhdunarodnaja ekonomika, vol. 4, pp. 61—64.
2. Kondratov, D.I. (2012), Sovremennye problemy evropejskoj jekonomiki: novye vyzovy i perspektivy razvitija [Contemporary problems of the European economy: new challenges and development prospects], Nestor Istorija, S-Peterburg, Russian Federation.
3. Ponomareva, E.S. (2014), Mirovaja jekonomika i mezhdunarodnye jekonomicheskie otnoshenija [World economy and international economic relations], Juniti-Dana, Moscow, Russian Federatrion.
4. Muzafarli, N.M. (2014), Social'naja orientirovannost' jekonomiki v pravistskih i levistskih sistemah [Social orientation of the economy in pravist and levist systems], Sharg-Garb, Baku, Republic of Azerbaijan.
5. Gadzhiev, Sh.G. (2000), Azerbajdzhan na puti k mirovomu soobshhestvu: strategija vneshnejekonomicheskogo razvitija [Azerbaijan on the way to the world community: strategy of foreign economic development], Kyiv, Ukraine.
6. The official webpage of "S&P Global Platts" independent provider of information, benchmark prices and analytics for the energy and commodities markets (2021), available at: https://www.spglobal.com/ (Accessed: 1.12.2021).
7. The official webpage of IHS Markit company (2021), available at: https://ihsmarkit.com/research-analysis/chemical.html (Accessed: 1.12.2021).

№ 12 2021, стор. 117 - 121

Дата публікації: 2021-12-29

Кількість переглядів: 455

Відомості про авторів

Гафарова Рена Абульфаз кизи

докторант, Азербайджанський Університет Кооперації

Gafarova Renah Abulfaz kyzi

Doctoral candidate, Azerbaijan University of Cooperation

ORCID:

0000-0002-2755-5618

Як цитувати статтю

Гафарова Рена Абульфаз кизи Розробка індустріально-інноваційної програми розвитку зовнішньої торгівлі азербайджану. Економіка та держава. 2021. № 12. С. 117–121. DOI: 10.32702/2306-6806.2021.12.117

Gafarova Renah Abulfaz kyzi (2021), “Development of an industrial-innovative program for the development of foreign trade of azerbaijan”, Ekonomika ta derzhava, vol. 12, pp. 117–121. DOI: 10.32702/2306-6806.2021.12.117

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.