EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СТАН ЦІННІСНИХ ПРІОРИТЕТІВ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ
Я. К. Желобицький, В. Д. Лагутін

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.12.112

УДК: 316.752

Я. К. Желобицький, В. Д. Лагутін

СТАН ЦІННІСНИХ ПРІОРИТЕТІВ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ

Анотація

У статті досліджено стан ціннісних пріоритетів в економіці України та сформовано кілька важливих висновків щодо трансформацій у 1996—2020 роках. По-перше, виявлено, що свобода та моральні цінності є найвищими цінностями для українців, а найвищий рівень довіри з найменшим відхиленням з усіх досліджуваних організацій — до церкви. Також не спостерігалося радикальних змін у трансформаціях цінностей та виділено три групи цінностей за пріоритетом: 1) робота; 2) сім'я, друзі, політика, релігія; 3) дозвілля. При цьому ВВП на душу населення України характеризувався повільним ростом (щорічний середній темп росту ВВП на душу населення 1% у 2006—2011 та -0,04% у 2011—2020 роках), але зросла задоволеність життям та фінансовим станом з низького до середнього рівня. Таким чином, не спостерігалися суттєві трансформації як у системі цінностей, так і добробуті, рівні якості життя суспільства. Водночас виявлено світоглядну готовність українців до демократизації та євроінтеграції, що неодмінно сприятиме трансформації ціннісних пріоритетів та економічному росту. Ця позиція відображена у позитивному сприйнятті різниці прибутків залежно від зусиль людини, сприйнятті приватної власності, конкуренції, власних зусиль у роботі як фактору успішності. Громадяни України також вірять у можливість росту добробуту у всіх. При цьому виявлено, що половина опитуваних стверджує про потребу у збільшенні відповідальності уряду за забезпечення громадян та відзначає важливість соціального капіталу у досягненні успіху. По-четверте, за досліджуваний період рівень довіри та впевненості практично не змінився до різних організацій та установ, який можна охарактеризувати як низький, виявлено схильність до відповіді "зовсім не довіряю". По-п'яте, опитувані вважають найбільш важливими ознаками демократії ріст економіки, захист громадянських прав людей від утисків з боку держави, вибір політичних лідерів на вільних виборах, рівність прав чоловіків та жінок, державну допомогу по безробіттю.

Ключові слова: цінності; ціннісні пріоритети; цінності та економічний ріст; цінності в економіці; трансформація цінностей.

Література

1. Козюк В., Шиманська О. Економічна теорія цінностей та інституціональна фрагментація глобальної економіки. Світ фінансів. 2014. Вип. 2. С. 138—142.
2. Лопух К.В. Історія економічного неоконсерватизму: відродження старих цінностей у нових умовах. Бізнес-Інформ. 2013. Вип. 3. С. 376—377.
3. Свистунов С. Економікологія релігії в її змістовному наповненні. Українське релігієзнавство. 2009. № Спецвип. 1. С. 126—139.
4. Свистунов С. Трансформація релігійної духовності. Українське релігієзнавство. 2000. № 13. С. 3—13.
5. Українці стали толерантнішими й активніше захищають свої права: результати опитування. Центр прав людини ZMINA. 2020. URL: https://zmina.ua/event/ukrayinczi-staly-bilsh-tolerantnymy-j-aktyvnishe-zahyshhayut-svoyi-prava-rezultaty-opytuvannya/?fbclid=IwAR0eBJPeXiRfCjK wIkoPysC3dYx_gPBEfdNLmzwhRWdvmjqqfs49crHAhog (дата звернення: 17.09.2021).
6. Шихирев П. Н. Возможна ли этика бизнеса? Общественные науки и современность. 1997. №. 6. C. 16—25.
7. Kleiber D.A., Crandall R. Leisure and work ethics and locus of control. Leisure Sciences. 1981. Vol. 4, no. 4. Pр. 477—485. URL: https://doi.org/10. 1080/01490408109512982 (date of access: 30.11.2021).
8. MacDonald A.P. More on the Protestant Ethic. Journal of Consulting and Clinical Psychology. 1972. Vol. 39, no. 1. Pр. 116—122. URL: https://doi.org/ 10.1037/h0033156 (date of access: 30.11.2021).
9. Mirels H.L., Garrett J. B. The Protestant Ethic as a personality variable. Journal of Consulting and Clinical Psychology. 1971. Vol. 36, no. 1. P. 40—44. URL: https://doi.org/10.1037/h0030477 (date of access: 30.11.2021).
10. Rotter J.B. Generalized expectancies for internal versus external control of reinforcement. Washington: American Psychological Association, 1966. 28 p.
11. Kebede A., Weber M., Kalberg S. The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism. Teaching Sociology. 2002. Vol. 30, no. 3. Pр. 383. URL: https://doi. org/10.2307/3211491 (date of access: 30.11.2021).
12. World Bank. GDP growth (annua l %). URL: https://data.worldbank. org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG (date of access 17.09.2021).
13. WVS Wave 3 (1995-1998). Ukraine 1996. WV3 Data Ukraine Spss v20221107. URL: https://www.worldvaluessurvey.org/WVSDocumentationWV3. jsp (date of access 17.09.2021).
14. WVS Wave 5 (2005—2009). Ukraine 2006. WV5 Data Ukraine Spss v20201117. URL: https://www.worldvaluessurvey.org/WVSDocumentationWV5. jsp (date of access 17.09.2021).
15. WVS Wave 6 (2010—2014). Ukraine 2011. Research & Branding Group. WV6 Data Ukraine Spss v20201117. URL: https://www. worldvaluessurvey.org/WVSDocumentationWV6.jsp (date of access 17.09.2021).
16. WVS Wave 7 (2017—2020). Ukraine 2020. WVS Wave 7 Ukraine Spss v2.0. URL: https://www.worldvaluessurvey.org/WVSDocumentationWV7.jsp (date of access 17.09.2021).

Y. Zhelobytskyy, V. Lagutin

VALUE PRIORITIES STATE IN THE UKRAINE ECONOMY

Summary

Abstract. Value priorities are an important component of economic activity of economic entities in the period of transformation and European integration. Tre article discuss characteristics of the value priorities state in the Ukraine economy including values and economic growth and transformation of values. The article examines the state of value priorities in the economy of Ukraine and draws several important conclusions about the transformations in 1996—2020. First, it was found that freedom and moral values are the highest values for Ukrainians, and the highest level of trust with the least deviation from all the organizations surveyed — to the church. Also, there were no radical changes observed in the transformation of values was identified and three groups of values were identified by priority: 1) work; 2) family, friends, politics, religion; 3) leisure. At the same time, Ukraine's GDP per capita was characterized by slow growth (annual average GDP growth rate of 1% in 2006—2011 and -0.04% in 2011—2020), but life and financial satisfaction increased from low to intermediate level. Thus, there were no significant transformations observed in both the system of values and welfare, the quality of life of the society. At the same time, the worldview readiness of Ukrainians for democratization and European integration has been revealed, which will certainly contribute to the transformation of value priorities and economic growth. This position is reflected in the positive perception of the difference in income depending on human efforts, the perception of private property, competition, their own efforts at work as a factor of success. Citizens of Ukraine also believe in the possibility of increasing the well-being of/for all. At the same time, it was found that half of the respondents stated the need to increase the government's responsibility for providing citizens and noted the importance of social capital in achieving success. Fourth, during the study period, the level of trust and confidence has not changed to various organizations and institutions, which can be described as low, there is a tendency to answer "I do not trust at all". Fifth, respondents consider economic growth, protection of civil rights from oppression by the state, the election of political leaders in free elections, and equal rights for men and women, state unemployment benefits to be the most important features of democracy.

Keywords: values; value priorities; values and economic growth; values in the economy; transformation of values.

References

1. Koziuk, V. and Shymanska, O. (2014), "Economic theory of values and institutional fragmentation of the global economy ", Svit finansiv, vol. 2, pp. 138—142.
2. Lopukh, K. V. (2013), "History of economic neoconservatism: revival of old values in new conditions", Biznes-Inform, vol. 3, pp. 376—377.
3. Svystunov, S. (2009), "Economics of religion in its context", Ukrainian religious studies, no. 1, pp. 126—139.
4. Svystunov, S. (2000), "Transformation of religious spirituality", Ukrainian religious studies, vol. 13, pp. 3—13.
5. ZMINA Human Rights Center (2020), "Ukrainians have become more tolerant and more active in defending their rights: poll results", available at: https:// zmina.ua/event/ukrayinczi-staly-bilsh-tolerantnymy-j-aktyvnishe-zahyshhayut-svoyi-prava-rezultaty-opytuvannya/?fbclid=IwAR0eBJPeXiRfCjKwIkoPysC3dYx _gPBEfdNLmzwhRWdvmjqqfs49crHAhog (Accessed 17 September 2021).
6. Shikhirev, P. N. (1997), "Is business ethics possible?", Social sciences and modernity, vol. 6, pp. 16—25.
7. Kleiber, D. A. and Crandall, R. (1981), "Leisure and work ethics and locus of control, Leisure Sciences, vol. 4, no. 4, pp. 477—485.
8. MacDonald, A. P. (1972), "More on the protestant ethic", Journal of Consulting and Clinical Psychology, vol. 39, no. 1. pp. 116—122.
9. Mirels, H. L., Garrett, J. B. (1971), "The Protestant ethic as a personality variable", Journal of consulting and clinical psychology, vol. 36, no. 1, p. 40.
10. Rotter, J. B. (1966), Generalized expectancies for internal versus external control of reinforcement, American Psychological Association, Washington, USA.
11. Kebede, A., Weber, M., & Kalberg, S. (2002), "The protestant ethic and the spirit of capitalism", Teaching Sociology, vol. 30 (3), pp. 383.
12. World Bank (2021), "GDP growth (annual %)", available at: https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG (Accessed 17 September 2021).
13. World Values Survey Association (2021), "WVS Wave 3 (1995—1998), Ukraine 1996. WV3 Data Ukraine Spss v20221107", available at: https://www.worldvaluessurvey.org/WVSDocumentationWV3.jsp (Accessed 17 September 2021).
14. World Values Survey Association (2021), "WVS Wave 5 (2005—2009), Ukraine 2006. WV5 Data Ukraine Spss v20201117", available at: https://www.worldvaluessurvey.org/WVSDocumentationWV5.jsp (Accessed 17 September 2021).
15. WVS Wave 6 (2010—2014), Ukraine 2011. Research & Branding Group. WV6 Data Ukraine Spss v20201117, available at: https://www.worldvaluessurvey.org/WVSDocumentationWV6.jsp (Accessed 17 September 2021).
16. World Values Survey Association (2021), "WVS Wave 7 (2017—2020), Ukraine 2020. WVS Wave 7 Ukraine Spss v2.0", available at: https://www.worldvaluessurvey.org/WVSDocumentation WV7.jsp (Accessed 17 September 2021).

№ 12 2021, стор. 112 - 116

Дата публікації: 2021-12-29

Кількість переглядів: 600

Відомості про авторів

Я. К. Желобицький

аспірант кафедри економічної теорії та конкурентної політики, Київський національний торговельно-економічний університет

Y. Zhelobytskyy

Postgraduate student of the Department of Economic Theory and Competition Policy, Kyiv National University of Trade and Economics

ORCID:

0000-0002-0277-6609


В. Д. Лагутін

д. е. н., професор кафедри економічної теорії та конкурентної політики, Київський національний торговельно-економічний університет

V. Lagutin

Doctor of Economic Sciences, Professor of the Department of Economic Theory and Competition Policy, Kyiv National University of Trade and Economics

ORCID:

0000-0001-6626-4381

Як цитувати статтю

Желобицький Я. К., Лагутін В. Д. Стан ціннісних пріоритетів в економіці України. Економіка та держава. 2021. № 12. С. 112–116. DOI: 10.32702/2306-6806.2021.12.112

Zhelobytskyy, Y. and Lagutin, V. (2021), “Value priorities state in the Ukraine economy”, Ekonomika ta derzhava, vol. 12, pp. 112–116. DOI: 10.32702/2306-6806.2021.12.112

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.